รหัสโครงการ 58-03909
สัญญาเลขที่ 58-00-2043
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ คลังอาหารบ้านดอนโรง(ต่อยอดปี 2)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
2) สภาชุมชนบ้านดอนโรงครั้งที่ 1
3) การทำป้ายเขตปลอดบุหรี่
4) สภาชุมชนบ้านดอนโรง ครั้งที่ 2
5) สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1
6) สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 2
7) สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 3
8) สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 4
9) สำรวจข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ครั้งที่ 5
10) คืนข้อมูลชุมชนและประชาสัมพันธ์โครงการ
11) ประชุมอบรมการเขียนรายงานและรายงานการเงิน
12) สภาชุมชนบ้านดอนโรง ครั้งที่ 3
13) สร้างคลังอาหารชุม ครั้งที่ 1
14) พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามโครงการ
15) สร้างคลังอาหารชุมชน ครั้งที่ 2
16) สภาชุมชนบ้านดอนโรง ครั้งที่ 4
17) ปิดรายงานงวดท่ี่ 1 ร่วมกับพี่เลี้ยง
18) การจัดทำเพื่อทำรายงาน งวดที่ 1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 76,760.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 85.90 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 520.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -7,055.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 20.90 บาท
รวมรายรับ (1) = 77,365.90 บาท รวมรายจ่าย (2) = 84,400.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -7,034.10 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 95,950.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง หนูฟอง หนูทอง )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. สภาชุมชนบ้านดอนโรงครั้งที่ 5 (7 มีนาคม 2559)
 2. สร้างคลังอาหารด้วยเกษตรพื้นบ้าน (19 มีนาคม 2559)
 3. สร้างข้อบัญญัติชุมชนบ้านดอนโรง (23 มีนาคม 2559)
 4. พบพี่เลี้ยงจังหวัดเพื่อปรับปรุุงรายงาน งวด 1 (26 มีนาคม 2559)
 5. สร้างแผนครัวเรือน แผนชีวิต (31 มีนาคม 2559)
 6. สภาชุมชนบ้านดอนโรง ครั้งที่ 6 (7 เมษายน 2559)
 7. สภาชุมชนบ้านดอนโรง ครั้งที่ 7 (7 พ.ค. 2559)
 8. สภาชุมชนบ้านดอนโรง ครั้งที่ 8 (7 มิถุนายน 2559)
 9. สร้างคลังอาหารด้วยเกษตรผสมผสาน ครั้งที่ 3 (26 กรกฎาคม 2559)
 10. สร้างคลังอาหารด้วยเกษตรผสมผสาน ครั้งที่ 4 (2 สิงหาคม 2559)
 11. สภาชุมชนบ้านดอนโรง ครั้งที่ 9 (9 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง หนูฟอง หนูทอง )
12 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวจำปี เกิดแก้ว )
12 กุมภาพันธ์ 2559