รหัสโครงการ 58-03909
สัญญาเลขที่ 58-00-2043
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 14 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ คลังอาหารบ้านดอนโรง(ต่อยอดปี 2)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) สภาชุมชนบ้านดอนโรงครั้งที่ 5
2) สร้างคลังอาหารด้วยเกษตรพื้นบ้าน
3) สร้างข้อบัญญัติชุมชนบ้านดอนโรง
4) พบพี่เลี้ยงจังหวัดเพื่อปรับปรุุงรายงาน งวด 1
5) สร้างแผนครัวเรือน แผนชีวิต
6) สภาชุมชนบ้านดอนโรง ครั้งที่ 6
7) สภาชุมชนบ้านดอนโรง ครั้งที่ 7
8) สภาชุมชนบ้านดอนโรง ครั้งที่ 8
9) สร้างคลังอาหารด้วยเกษตรผสมผสาน ครั้งที่ 3
10) สร้างคลังอาหารด้วยเกษตรผสมผสาน ครั้งที่ 4
11) สภาชุมชนบ้านดอนโรง ครั้งที่ 9
12) ตลาดสีเขียวชุมชน ครั้งที่ 1
13) สร้างคลังอาหารด้วยเกษตรผสมผสาน ครั้งที่ 5
14) พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามโครงการ
15) สร้างคลังอาหารด้วยเกษตรผสมผสาน ครั้งที่ 6
16) สภาชุมชนบ้านดอนโรง ครั้งที่ 10
17) ตลาดสีเขียวชุมชน ครั้งที่ 2
18) ประเมินผลและถอดบทเรียน
19) การทำรายงานโครงการ
20) ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้
21) พบพี่เลี้ยงเพื่อทำรายงานปิดโครงการ

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = -7,034.10 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 95,950.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 85.30 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -19,010.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 11.20 บาท
รวมรายรับ (1) = 89,001.20 บาท รวมรายจ่าย (2) = 108,000.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -18,998.80 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 18,998.80 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง หนูฟอง หนูทอง )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง หนูฟอง หนูทอง )
14 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวจำปี เกิดแก้ว )
13 ตุลาคม 2559