รหัสโครงการ 58-03909
สัญญาเลขที่ 58-00-2043

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ คลังอาหารบ้านดอนโรง(ต่อยอดปี 2)
รหัสโครงการ 58-03909 สัญญาเลขที่ 58-00-2043

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 14 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 191,900.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 76,760.00 บาท
งวดที่ 2 = 95,950.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 172,710.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 85.90 บาท
งวดที่ 2 = 85.30 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 171.20 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 520.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 520.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 192,400.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -18,998.80 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : สภาชุมชนบ้านดอนโรง 7,500.00 7,500.00
1. สภาชุมชนบ้านดอนโรงครั้งที่ 1
2. สภาชุมชนบ้านดอนโรง ครั้งที่ 2
3. สภาชุมชนบ้านดอนโรง ครั้งที่ 3
4. สภาชุมชนบ้านดอนโรง ครั้งที่ 4
5. สภาชุมชนบ้านดอนโรงครั้งที่ 5
6. สภาชุมชนบ้านดอนโรง ครั้งที่ 6
7. สภาชุมชนบ้านดอนโรง ครั้งที่ 7
8. สภาชุมชนบ้านดอนโรง ครั้งที่ 8
9. สภาชุมชนบ้านดอนโรง ครั้งที่ 9
10. สภาชุมชนบ้านดอนโรง ครั้งที่ 10
กิจกรรมหลัก : 2.ออกแบบและสำรวจข้อมูล 29,000.00 29,000.00
1. สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1
2. สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 2
3. สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 3
4. สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 4
5. สำรวจข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ครั้งที่ 5
กิจกรรมหลัก : 3.คืนข้อมูลชุมชนและประชาสัมพันธ์โครงการ 27,300.00 27,300.00
1. คืนข้อมูลชุมชนและประชาสัมพันธ์โครงการ
กิจกรรมหลัก : 4.สร้างแผนครัวเรือน แผนชีวิต พิชิตสารเคมีและเพิ่มราคาผลผลิต 7,300.00 7,300.00
1. สร้างแผนครัวเรือน แผนชีวิต
กิจกรรมหลัก : 5.สร้างข้อบัญญัติชุมชนบ้านดอนโรง 10,000.00 10,000.00
1. สร้างข้อบัญญัติชุมชนบ้านดอนโรง
กิจกรรมหลัก : 6.สร้างคลังอาหารด้วยเกษตรพื้นบ้าน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดใช้สารเคมี 15,500.00 15,500.00
1. สร้างคลังอาหารด้วยเกษตรพื้นบ้าน
กิจกรรมหลัก : 7.สร้างคลังอาหารด้วยเกษตรผสมผสาน 60,000.00 60,000.00
1. สร้างคลังอาหารชุม ครั้งที่ 1
2. สร้างคลังอาหารชุมชน ครั้งที่ 2
3. สร้างคลังอาหารด้วยเกษตรผสมผสาน ครั้งที่ 3
4. สร้างคลังอาหารด้วยเกษตรผสมผสาน ครั้งที่ 4
5. สร้างคลังอาหารด้วยเกษตรผสมผสาน ครั้งที่ 5
6. สร้างคลังอาหารด้วยเกษตรผสมผสาน ครั้งที่ 6
กิจกรรมหลัก : 8เพิ่มพื้นที่สาธารณะปลูกผักเพื่อเป็นสวัสดิการชุมชน 0.00 0.00
1. เพิ่มพื้นที่สาธารณะของชุมชน
กิจกรรมหลัก : 9ตลาดสีเขียวชุมชน 12,800.00 12,800.00
1. ตลาดสีเขียวชุมชน ครั้งที่ 1
2. ตลาดสีเขียวชุมชน ครั้งที่ 2
กิจกรรมหลัก : 10.ประเมินผลและถอดบทเรียนการทำงาน 9,500.00 9,500.00
1. ประเมินผลและถอดบทเรียน
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 10,500.00
1. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
2. ประชุมอบรมการเขียนรายงานและรายงานการเงิน
3. พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามโครงการ
4. ปิดรายงานงวดท่ี่ 1 ร่วมกับพี่เลี้ยง
5. การจัดทำเพื่อทำรายงาน งวดที่ 1
6. พบพี่เลี้ยงจังหวัดเพื่อปรับปรุุงรายงาน งวด 1
7. พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามโครงการ
8. ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้
9. พบพี่เลี้ยงเพื่อทำรายงานปิดโครงการ
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. การทำป้ายเขตปลอดบุหรี่
2. การทำรายงานโครงการ

รวมงบทั้งหมด

191,900.00 192,400.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาง หนูฟอง หนูทอง )
วันที่รายงาน 14 ตุลาคม 2559