บันทึกรายงานกิจกรรมของพี่เลี้ยง

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
12 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยyongyutyongyutเมื่อ 26 ตุลาคม 2559 16:12:12
Project trainer
แก้ไขโดย yongyut เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 09:04:29 น.

ชื่อกิจกรรม : พบพี่เลี้ยงเพื่อสรุปผลและปิดรายงานโครงการ

 • photo
  • photo
   • photo

    กิจกรรมหลัก :

    คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
    วัตถุประสงค์

    เพื่อติดตามเยี่ยมโครงการและปิดเอกสารโครงการ

    กิจกรรมตามแผน

    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

    ตัวแทนโครงการ 2 คน

    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

    ตัวแทนโครงการ 2 คน นำเอกสารเพื่อให้พี่เลี้ยงตรวจสอบและปิดงวดโครงการ

    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

    คณะทำงาน  3  คน

    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

    วันนี้ตัวแทนโครงการ 3 คน พบพี่เลี้ยง เพื่อนำเอกสารมาตรวจสอบ และสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1.ตรวจเอกสารตามกิจกรรม พบว่าต้องมีการแก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดการดำเนินงาน 2.ตรวจภาพถ่ายในการดำเนินงาน แนะนำให้ไปโหลดภาพถ่ายเพิ่ม และการทำกิจกรมแต่ละครั้ง สามารถทำเป็นกลุ่มย่อยๆได้
    3.เอกสารทางการเงิน หลักฐานยังไม่ถูกต้องให้เขียน รายจ่ายแต่ละครั้งให้ละเอียด 4.ตรวจสอบสมุดบัญชี พบว่า ได้ถอนเงินออกจากบัญชีแล้ว
    5.ดำเนินการปรับข้อมูล ในแผนภาพ รายละเอียดโครงการ และเคลียร์กิจกรรมการใช้เงินให้ถูกต้อง 6.ปิดรายงาน ง.1 และ ง.2 7.สรุปบทคัดย่อเพื่อจัดทำรายงาน ส.3

    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

     

    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

    ผลผลิต 1.ตัวแทนคณะทำงานพบพี่เลี้ยง เพื่อตรวจสอบเอกสาร  3  คน 2.มีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารและบันทึกออนไลน์

    ผลลัพธ์ 1.จัดทำสรุปรายงานตามกิจกรรมและบทคัดย่อ สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 2.หลักฐานการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามกิจกรรมตามที่กำหนด 3.สามารถปิดงวดรายงาน ง.1ง.2 และ ส.3 ได้

    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

    ไม่มี

    ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

    ไม่มี

    ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

    ให้นำหลักฐานไปพบพี่เลี้ยงสจรส. รอบสุดท้ายเพื่อส่งเอกสาร ที่ ม.วลัยลักษณ์ ในวันที่ 14 - 15 ต.ค.2559 เพื่อตรวจเอกสารปิดโครงการ

    17 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
    รายงานจากพี่เลี้ยง
    โพสท์โดยyongyutyongyutเมื่อ 27 ตุลาคม 2559 09:15:37
    Project trainer
    แก้ไขโดย yongyut เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2559 00:56:01 น.

    ชื่อกิจกรรม : เยี่ยมติดตามโครงการ งวดที่ 3

    • photo
     • photo
      • photo
       • photo

        กิจกรรมหลัก :

        คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
        วัตถุประสงค์

        เพื่อติดตามเยี่ยมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

        กิจกรรมตามแผน

        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

        พี่เลี้ยงติดตามผลการดำเนินงาน กับกลุ่มเป้าหมาย 10 คน

        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

        พี่เลี้ยงติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ งวดที่ 2

        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

        พี่เลี้ยงโครงการ และคณะทำงาน  10 คน

        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

        วันนี้ได้มาเยี่ยมติดตามโครงการงวดที่ 3
        วันนี้ตัวแทนโครงการและตัวแทนกลุ่มในชุมชน พบกับพี่เลี้ยง เพื่อติดตามโครงการซึ่งจากการพูดคุยพบว่า
        "กิจกรรมที่ทำในบ้านดอนโรง ได้แก่

        1.เลี้ยงปลาโดยการทำบ่อปลานิลเลี้ยง เพาะแล้วแจกให้กับลูกบ้าน ตั้งแต่การสร้างบ่อปลาเอง ผสมพันธ์เอง เลี้ยงปลาไว้กินเอง น้ำหนักเฉลี่ย 3 ตัวต่อกิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 70 บาท เฉลี่ยอัตราการเลี้ยงประมาณ 2,000 ตัว ใช้เวลาในการเลี้ยงปลา 6 เดือน แต่สำหรับคลังอาหารบ้านดอนโรง เลี้ยงแบบธรรมชาติ ให้มีการผสมพันธ์ตามธรรมชาติ และเลือกตัวที่โตมาทำเป็นอาหารไว้บริโภค อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาเป็นอาหารประเภทรำ และพืชน้ำ ได้แก่จอก แหน ที่เลี้ยงไว้ในบ่อปลา ทำให้เป็นปลาที่ปลอดสารเคมี การเลี้ยงปลาในรอบนี้ต้องการมุ่งการขยายกลุ่ม มากกว่าการจำหน่าย หรือสร้างรายได้ แต่ต้องการสร้างความมั่นคงในด้านอาหารของหมู่บ้าน

        2.เลี้ยงไก่ ส่งเสริมการเลี้ยงไก่บ้านละ 40 ตัว เป็นไก่พื้นเมือง ตอนนี้มีอายุ 6 เดือน ผลผลิตที่ได้จากไก่คือ ไข่ไก่ ทำให้มีไก่ไว้กิน ไม่ต้องซื้อไข่ ไข่วันละ 10 ฟองโดยเฉลี่ยการเลี้ยงไก่รอบนี้มุ่งเน้นให้มีไข่ไว้กินในครัวเรือน และจะเก็บแม่พันธไว้ให้ฟักเป็นลูกไก่ เพื่อให้เป็นคลังอาหารที่บ้านดอนโรงของผลิตผลที่มาจากไก่พื้นเมือง อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ประกอบด้วยหยวกกล้วย รำ กากปาล์ม เป็นเศษอาหารที่เหลือจากครัวเรือน สำหรับขี้ไก่ สามารถนำมาทำปุ๋ย ประมาณ 3 เดือน ได้ 7 กระสอบ พาไปขาย หรือเป็นส่วนผสมของปุ๋ยหมัก การเลี้ยงไก่นอกจากจะมีรายได้แล้ว ก็ยังมีขี้ไก่ ไว้ทำปุ๋ยอีกด้วย นอกจากมีอาหารแล้ว ยังเกิดปุ๋ยด้วย

        3.การเพาะเห็ด มีการเรียนรู้การทำก้อนเห็ดฟางเอง โดยการเขี่ยเชื้อเองที่บ้านดอนโรง มีครูมาสอนให้ทำก้อนเห็ด และใช้ส่วนผสมที่มีอยู่ในชุมชนและส่วนผสมบางอย่างก็ไปซื้อหาจากเพื่อนบ้าน การทำก้อนเห็ดเอง ทำให้ได้เรียนรู้วิธีการเพาะเห็ด การทำก้อนเห็ดและมีเห็ดไว้กินในครัวเรือนจากการเรียนรู้และทำก้อนเห็ด ได้มีการแบ่งปันให้กับครัวเรือนละ 20 ก้อน จากการทดลองพบว่า ทุกครัวเรือน สามารถเพาะเห็ดไว้กินเอง ปลอดภัยจากสารเคมีการเรียนรู้ครั้งนี้ ทำให้ทุกคนทดลอง ทั้งลองผิด ลองถูก การทำเรือนเห็ดแต่ละครอบครัว เก็บไว้ในโอ่ง เก็บไว้ในห้องน้ำ แขวนไว้ที่ข้างบ้าน จากการสอบถามพบว่า บริเวณที่ชื้นทำให้ได้ผลผลิตเยอะที่สุด

        4.การปลูกพริกไทย มีการเรียนรู้ 30 ครัวเรือน แต่สามารถเป็นต้นแบบได้ 3 ครัวเรือน ซึ่งทำเป็นศูนย์เรียนรู้ ใช้เวลาประมาณ 4 เดือน กำลังอยู่ในระหว่างการทดลอง เกษตรพื้นบ้าน ส่งเสริมให้ครัวเรือน มีการปลูกผักแบบผสมผสาน โดยช่วงนี้ไม่สามารถส่งเสริมการปลูกได้เต็มที่เพราะอยู่ในช่วงให้ผ่านหน้าฝน น้ำกำลังจะท่วม

        5.การทำคลังอาหารดอนโรง ทำให้คนไม่ต้องซื้ออาหาร ลดรายจ่าย และเหลือก็ขาย
        6.ทำให้เป็นอาหารชีพ มีรายได้เสริมเช่น หลังจากปลูกปาล์ม ก็สามารถปลูกผักได้ ทำให้คนบ้านดอนโรงมีอาชีพมากกว่า 1 อย่าง
        7.มีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้องค์ความรู้เพิ่ม

        และได้ร่วมกันจัดทำบทสรุปของโครงการพบว่า

        กิจกรรมการพัฒนาทำให้มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในชุมชน ดังนี้
        1.มีฐานการเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่
        1.1 ฐาน เลี้ยงปลานิล ทำบ่อปลานิลเลี้ยง เพาะฟักเอง สร้างบ่อปลาในหมู่บ้านเอง เลี้ยงปลาไว้กินเอง น้ำหนักเฉลี่ย 3 ตัวต่อกิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 70 บาท เฉลี่ยอัตราการเลี้ยงประมาณ 2,000 ตัว ใช้เวลาในการเลี้ยงปลา 6 เดือน เป็นคลังอาหารบ้านดอนโรง เลี้ยงแบบธรรมชาติ 1.2 เลี้ยงไก่ บ้านละ 40 ตัว เป็นไก่พื้นเมือง ผลผลิตที่ได้คือ ไข่ไก่ ทำให้มีไก่ไว้กิน ไม่ต้องซื้อไข่ ได้ไข่วันละ 10 ฟอง การเลี้ยงไก่มุ่งเน้นให้มีไข่ไว้กินในครัวเรือน อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ประกอบด้วยหยวกกล้วย รำ กากปาล์ม เป็นเศษอาหารที่เหลือจากครัวเรือน สำหรับขี้ไก่ สามารถนำมาทำปุ๋ย ประมาณ 3 เดือน ได้ 7 กระสอบ
        1.3 การเพาะเห็ด เรียนรู้การทำก้อนเห็ดเอง เพาะเลี้ยงเอง มีเห็ดไว้กินในครัวเรือน แบ่งปันให้ครัวเรือนละ 20 ก้อน พบว่าทุกครัวเรือนเพาะเห็ดไว้กินเอง ปลอดภัยจากสารเคมี 1.4 เกษตรผสมผสาน เป็นการส่งเสริมให้ครัวเรือน มีการปลูกผักแบบผสมผสาน ทำให้ลดรายจ่ายในการซื้อปุ๋ย ลดสารเคมี

        2.ลดความขัดแย้ง ทำให้คนในชุมชนมีความรัก สามัคคี ทำให้เกิดกลุ่มอาชีพ 3.การเปลี่ยนความคิด จากเดิมไม่ค่อยรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตอนนี้คนเริ่มสนใจกิจกรรม โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ในการทำกิจกรรมหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มต่างๆที่มีอยู่ในชุมชน 4.มีการเรียนรู้และได้รับความรู้เพิ่มได้แก่ การเลี้ยงเป็ด ไก่ การทำก้อนเห็ด การเลี้ยงปลานิล การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพและการทำน้ำยาล้างจานสมุนไพร 5.มีการเรียนรู้ระบบกลไกตลาดมากขึ้น เพื่อนำสินค้าออกไปจำหน่ายในชุมชนเอง จากเดิมเหลือขายในชุมชน ตอนนี้มีการขยายออกสู่ตลาดข้างนอก 6.การเปลี่ยนแปลงคนในหมู่บ้าน คนในชุมชนมีอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำสวน ทำนา 7.การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบริโภค จากเดิมต้องซื้อจากตลาดทุกอย่าง ตอนนี้ผักปลูกกินเอง สมุนไพรปลูกใช้เอง คนหันมาบริโภคผักที่ปลูกเอง ผลิตเองในชุมชน ซึ่งปลูกกันทุกครัวเรือน ลดการใช้สารเคมี 8.การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชน จากเดิมหลังจากตัดยางเสร็จ ตัดปาล์มเสร็จ ก็จะไม่ทำอะไร นอนอย่างเดียวหรือไปเที่ยว ตอนนี้มีการเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เพาะเห็ดมานั่งพูดคุย ทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม เพื่อเสริมรายได้ มีความสุข 9.การบริหารโครงการโปร่งใส ตรวจสอบได้ 10.นวัตกรรม ที่เกิดขึ้นและเห็นชัดคือ1.มีฐานคลังอาหารชุมชน6 ฐาน

        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

         

        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

        1.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10คน 2.มีฐานเรียนรู้ในชุมชน 3ฐาน 3.ได้มองเห็นกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม 4.ได้เห็นความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือและความตั้งใจทำงานของคณะทำงานและคนในชุมชน 5.มองเห็นแนวทางการต่อยอดของกิจกรรม 6.มองเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวคน การเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและกลไก

        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

        ไม่มี

        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

        ไม่มี

        ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

        กิจกรรมดังกล่าว ทำให้เกิดการรวมต่อของประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้น และเกิดกลุ่ม เสนอแนะให้นำกิจกรรมไปบอกกลุ่าวหน่วยงานต่างๆ เพื่อต่อยอดการพัฒนาในหมู่บ้าน

        9 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
        รายงานจากพี่เลี้ยง
        โพสท์โดยyongyutyongyutเมื่อ 27 ตุลาคม 2559 09:14:36
        Project trainer
        แก้ไขโดย yongyut เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2559 01:42:06 น.

        ชื่อกิจกรรม : เยี่ยมติดตามโครงการ งวดที่ 2

        กิจกรรมหลัก :

        คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
        วัตถุประสงค์

        เพื่อติดตามเยี่ยมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

        กิจกรรมตามแผน

        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

        พี่เลี้ยงติดตามผลการดำเนินงาน กับกลุ่มเป้าหมาย 10 คน

        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

        พี่เลี้ยงติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ งวดที่ 2

        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

        พี่เลี้ยงโครงการ และคณะำงาน 10 คน

        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

        วันนี้พี่เลี้ยง ตัวแทนโครงการและกลุ่มเป้าหมาย 30 คน มานั่งพูดคุย ถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการให้ฟัง ดังนี้

        พี่หนูฟอง เล่าว่า “ที่บ้านตั้งแต่เข้าร่วมทำกิจกรรมทำเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน มีการปลูกพืชผักสวนครัว ไว้ข้างบ้าน มะนาว มะเฟือง กล้วย ผักกินใบ ผักสวนครัว ทำน้ำหมัก ทำปุ๋ยหมัก มีการเลี้ยงไก่ ได้กินไข่และเลี้ยงปลานิล โดยเลี้ยงแบบธรรมชาติ ทำให้ประหยัดรายจ่ายในครัวเรือนได้มากเลย คิดว่าแต่ละครัวเรือนน่าจะมีการประหยัดและมีรายได้ 3,000 บาท ต่อเดือนการทำกิจกรรมโครงการนี้ ทำให้ได้เรียนรู้พัฒนาตนเองทุกวัน และมีคนในหมู่บ้านเข้ามาเรียนรู้โดยเรามีต้นทุนอยู่แล้วถ้าเราขยายผล ก็จะมีผลผลิตเกิดขึ้นมากมาย กิจกรรมนี้ทำให้ตัวเราเอง เกิดความภูมิใจ เต็มใจเต็มที่ มีรายได้ได้ขึ้น ประหยัดรายจ่ายครัวเรือน เป็นการส่งเสริมและเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นกิจกรรมโครงการนี้ทำแล้วดีมากๆ คนในหมู่บ้าน เกิดความยอมรับ มีการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ดี เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อยากให้มีการต่อยอดโครงการต่อคะ”

        พี่เพ็ญศรี เล่าว่า“โครงการนี้ตนเองเป็นแม่บ้าน ได้ปลูกผัก ปลูกดีปลี ปลูกกล้วยได้ขายกล้วย มะละกอ มะม่วง ก็เอาผลผลิตไปขายได้ทำให้มีรายได้เสริม เป็นรายได้รายวันหรือรายเดือนก็ได้กิจกรรมที่ทำในโครงการนี้ไม่ใช้สารเคมีเมื่อทำโครงการนี้มีความสุข มีรายได้เพิ่มขึ้นปลูกของที่กิน กินของที่ปลูก เมื่อไรเหลือกินก็พาไปขาย มีรายได้เพิ่มเฉลี่ย ประมาณ 2,000 บาททำโครงการรู้สึกนี้ดีมาก บางอย่างเราไม่รู้เราก็เข้ามาเรียนรู้ในโครงการก็มีการแลกเปลี่ยนกัน ทำให้พวกเรารักเรียน มีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ใช้เอง เมื่อก่อนต้องซื้อปุ๋ย ตอนนี้ไม่ซื้อลดค่าปุ๋ยได้กว่าครึ่ง ”

        นายจันทร์ เล่าว่า “ผมเข้าร่วมโครงการโดยการเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ปลูกผักโดยปลูกสารพัดผัก สิ่งที่ได้คือ เกิดมีรายได้ เป็นอาชีพเสริม รายได้เพิ่ม 5,000 บาทตอนนี้ใช้ปุ๋ยที่ทำเองเป็นปุ๋ยชีวภาพ ทำให้ผักที่ปลูกปลอดสารพิษและใช้ขี้ไก่แกลบ ทำให้ลดต้นทุนในการปลูกผักได้มากตัวเราเปลี่ยนแปลงคือ ไม่เครียด ได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา มีความสุข ผู้คนในหมู่บ้านก็เปลี่ยน เมื่อก่อนต้องมานั่งคุยกันเพื่อนๆ มีเยอะตอนนี้พวกเราไม่ได้มานั่งคุยเพราะต้องทำงานเดิมใช้เวลาไม่เป็นประโยชน์และใช้เวลาไม่คุ้มค่า แต่ตอนนี้ไม่มีเวลา วันนี้ได้วิธีคิดใหม่ คิดบวก ”

        พี่ชาย เล่าว่า “สิ่งที่ได้ทำตามกิจกรรมคือ ปลูกผัก ถั่ว แตง ผักหวาน ทำให้มีรายได้เสริมเดือนละ 3,000 บาทตัวเราเองได้รู้จักทำปุ๋ยชีวภาพเป็นปุ๋ยที่ไม่ใช้สารเคมี สามารถขายได้ในชุมชนทำให้ทุกคนได้กินของดี ไม่มีสารเคมี ลดต้นทุนการผลิตกิจกรรมนี้ทำให้ ตัวเราเปลี่ยนแปลงคือ คือ ไม่ต้องทำเยอะ ทำแต่พอเพียง และขายได้ ปลูกพอดี ขายหมด ราคาดี คนในครอบครัวเปลี่ยนแปลงเดิมมีเวลาว่าง ไม่มีอาชีพเสริมตอนนี้ทุกคนมาเรียนรู้และทำงานช่วยกัน เป็นการส่งเสริมให้ลูกหารายได้ ช่วงปิดภาคเรียน มีการให้คำแนะนำ เพื่อนๆ ข้างบ้าน เปลี่ยนคนในหมู่บ้านได้ มีการเปลี่ยนแปลง เพราะเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ดี ทุกคนได้ปลูก ไว้กินเอง เหลือไว้ขาย”

        จำปี คุยให้ฟังว่า “ได้ปลูกมะเขือ เพาะเห็ด เลี้ยงไก่ ปลูกผักเหตุผลที่ทำเพราะเราต้องดิ้นรน เศรษฐกิจไม่ดี เหลือกินไว้ขาย มีรายได้ ประมาณ 3,000 บาท เห็นผักสวยสดชื่นดี ครอบครัวเปลี่ยน จากเดิมต่างคน ต่างทำงาน ตอนนี้ก็มาช่วยกันมากขึ้น ลูกก็ไม่ต้องไปเที่ยวไหน กิจกรรมที่ทำในหมู่บ้าน คิดว่าเป็น คนในหมู่บ้านมีการแนะนำให้ จากเมื่อก่อนไม่คุย จากเมื่อก่อนมีการเล่นการพนันกันบ้าง ตอนนี้ก็ไม่มี
        คนในหมู่บ้านมีการเปลี่ยนแปลง คือ การรวมกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนกัน วิธีการ เปลี่ยนคน เปลี่ยนความคิด”

        ป้าแดง เล่าว่า “มีการปลูกกล้วย ปลูกพริก เสริมสวน ปลูกของที่กินได้ ปลูกของที่ขายได้ มีการแจกผัก แจกของให้คนกิน มีความสุข ตอนนี้ทำทุกอย่าง เหนื่อยแค่ไหนก็ทำ เพราะมีเวลาน้อยกิจกรรมนี้ทำแล้วสนุก สบายใจมีผักก็เอาไปให้เขาแกงเวลามีงานไม่ขาย เป็นการแจกแล้ว เป็นการทำบุญ และสุขที่แท้จริง ”

        พี่ถนอม เล่าว่า “มีการเลี้ยงปลานิลปลูกกล้วย มะนาว และผักหลายชนิด เมื่อทำไปแล้ว มีความสุข ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตัวเองเปลี่ยนแปลง โดยใช้ทำกิจกรรมแล้วเกิดความสุข เดิมเครียด งานจำเจพอได้ลงมือทำ สบายใจ ลูกได้มีกิจกรรม สามีมีกิจกรรมและมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 3,000 บาท
        สังคมเปลี่ยน คือ ทำกิจกรรม เพื่อนได้เข้าไปแล้ว เพื่อนเห็น ทำจริง แนะนำเพื่อนได้ เกิดกลุ่มในหมู่บ้านตอนทำมีการสอนเพื่อนไปด้วย ตอนแรกทำ เพื่อนว่าสงสัยบ้าไปแล้วมีคนต่อต้าน ตอนนี้เขายอมรับแล้วมีคนทำตามแล้ว ทำโครงการนี้แล้ว มีความสุข ถ้ามีโครงการต่อยอดอยากต่อยอด”


        โครงการนี้ทำให้หมู่บ้านเปลี่ยน 1.คนในหมู่บ้านเกิดความรัก มีความรัก สามัคคี ช่วยเหลือกันและกันมากกว่าเดิม มีการแลกเปลี่ยนความคิด
        2.เกิดกลุ่มคลังอาหารในชุมชน และร่วมกันปลูก ผลิต ไม่ใช้สารเคมี 3.เดิมคนในหมู่บ้าน เมื่อก่อนต่างคนต่างทำตอนนี้มาร่วมกันทำกิจกรรม มีหน่วยงานรัฐมาช่วยเป็นพี่เลี้ยง

        ความรู้ใหม่ที่ได้เรียนรู้ 1.เรื่องปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ฮอร์โมนไล่แมลง 2.มีการทำคลังอาหารชุมชนและผลิตอาหารไว้เองในชุมชน 3.มีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นโดยการปรับปรุงสภาพดินพรุให้สามารถปลูกพืชได้

        คนในหมู่บ้านเปลี่ยนแปลง 1.จากต่างคนต่างอยู่เริ่มพูดคุยเราสามารถเอาปัญหามาแลกเปลี่ยนกันได้ คุยเชิงลึกกันมากขึ้น 2.คนหันมาบริโภคผักที่เราปลูกเพราะเป็นผักปลอดสารพิษ 3.เป็นการลดปริมาณขยะ ทุกอย่างที่ย่อยสลายได้ นำมาทำปุ๋ย 4.สนับสนุนและส่งเสริมให้คนที่มีการปรับพฤติกรรม คิดดี คิดบวก
        5.เป็นการลดความขัดแย้งในหมู่บ้าน
        6.จากศัตรูกลายเป็นมิตร แนวคิดเป็นแนวเดียวกัน
        7.จากไม่คุย ก็เริ่มหันมาคุย จับมือร่วมกันทำกิจกรรม

        สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง 1.จากเดิมหลายคนที่อยู่บ้าน ไม่ทำอะไร ตอนนี้ลุกขึ้นมาปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ จนมีรายได้ 2.มีการใช้สารชีวภาพและผลิตเองในชุมชน เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3.ขยะครัวเรือน กลายเป็นปุ๋ยชีวภาพ 4.ทุกครัวเรือนมีการปลูกผักและทำคลังอาหารในชุมชน ไม่มีพื้นที่ว่างเปล่า 5.อนุรักษ์สภาพดิน และน้ำให้คืนสู่ธรรมชาติเหมือนเดิม

        กลไกเปลี่ยนแปลง 1.สมัยก่อนต้องแจกของจึงมาประชุมตอนนี้ไม่ต้องมีแจก เพราะทุกคนอยากได้ความรู้
        2.จากเดิม ผู้ใหญ่ประชุม แล้วกลับบ้าน ตอนนี้มีการแลกเปลี่ยน มีกลุ่มองค์กรต่างๆมาเล่า
        3.มีการเกิดวงเสวนา คุย เดิมไม่ค่อยรับตอนนี้ผู้รับผิดชอบคุย ทุกคนคุย

        สรุป โครงการนี้ ทำให้ชุมชน เปลี่ยนจริง คือ การมาประชุม การลงมือทำจริงหนี้สินลดลงมีการแลกเปลี่ยนทัศนคติและเพิ่มความรู้ให้คนได้พัฒนา

        นวัตกรรม 1.คลังอาหารที่บ้านดอนโรง

        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

         

        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

        โครงการนี้ทำให้หมู่บ้านเปลี่ยน 1.คนในหมู่บ้านเกิดความรัก มีความรัก สามัคคี ช่วยเหลือกันและกันมากกว่าเดิม มีการแลกเปลี่ยนความคิด
        2.เกิดกลุ่มคลังอาหารในชุมชน และร่วมกันปลูก ผลิต ไม่ใช้สารเคมี 3.เดิมคนในหมู่บ้าน เมื่อก่อนต่างคนต่างทำตอนนี้มาร่วมกันทำกิจกรรม มีหน่วยงานรัฐมาช่วยเป็นพี่เลี้ยง

        ความรู้ใหม่ที่ได้เรียนรู้ 1.เรื่องปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ฮอร์โมนไล่แมลง 2.มีการทำคลังอาหารชุมชนและผลิตอาหารไว้เองในชุมชน 3.มีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นโดยการปรับปรุงสภาพดินพรุให้สามารถปลูกพืชได้

        คนในหมู่บ้านเปลี่ยนแปลง 1.จากต่างคนต่างอยู่เริ่มพูดคุยเราสามารถเอาปัญหามาแลกเปลี่ยนกันได้ คุยเชิงลึกกันมากขึ้น 2.คนหันมาบริโภคผักที่เราปลูกเพราะเป็นผักปลอดสารพิษ 3.เป็นการลดปริมาณขยะ ทุกอย่างที่ย่อยสลายได้ นำมาทำปุ๋ย 4.สนับสนุนและส่งเสริมให้คนที่มีการปรับพฤติกรรม คิดดี คิดบวก
        5.เป็นการลดความขัดแย้งในหมู่บ้าน
        6.จากศัตรูกลายเป็นมิตร แนวคิดเป็นแนวเดียวกัน
        7.จากไม่คุย ก็เริ่มหันมาคุย จับมือร่วมกันทำกิจกรรม

        สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง 1.จากเดิมหลายคนที่อยู่บ้าน ไม่ทำอะไร ตอนนี้ลุกขึ้นมาปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ จนมีรายได้ 2.มีการใช้สารชีวภาพและผลิตเองในชุมชน เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3.ขยะครัวเรือน กลายเป็นปุ๋ยชีวภาพ 4.ทุกครัวเรือนมีการปลูกผักและทำคลังอาหารในชุมชน ไม่มีพื้นที่ว่างเปล่า 5.อนุรักษ์สภาพดิน และน้ำให้คืนสู่ธรรมชาติเหมือนเดิม

        กลไกเปลี่ยนแปลง 1.สมัยก่อนต้องแจกของจึงมาประชุมตอนนี้ไม่ต้องมีแจก เพราะทุกคนอยากได้ความรู้
        2.จากเดิม ผู้ใหญ่ประชุม แล้วกลับบ้าน ตอนนี้มีการแลกเปลี่ยน มีกลุ่มองค์กรต่างๆมาเล่า
        3.มีการเกิดวงเสวนา คุย เดิมไม่ค่อยรับตอนนี้ผู้รับผิดชอบคุย ทุกคนคุย

        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

        ไม่มี

        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

        ไม่มี

        ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

        การบันทึกกิจกรรมการดำเนินงานยังไม่ครอบคลุม ให้เพิ่มความครอบคลุม และการจัดทำหลักฐานทางการเขียน ต้องเขียนให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้

        11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
        รายงานจากพี่เลี้ยง
        โพสท์โดยmanoonmanoonเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2559 16:59:54
        Project trainer
        แก้ไขโดย manoon เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2559 17:03:51 น.

        ชื่อกิจกรรม : พบพี่เลี้ยงเพื่อปิดรายงานงวดที่ 1

        กิจกรรมหลัก :

        คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
        วัตถุประสงค์

        เพื่อปิดงวดรายงาน งวดที่ 1

        กิจกรรมตามแผน

        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

        ตัวแทนโครงการ 2 คน พบพี่เลี้ยง

        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

        ตัวแทนโครงการพบพี่เลี้ยงเพื่อส่งรายงานกิจกรรมและปิดงวดรายงาน งวดที่ 1

        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

        คณะทำงาน 2 คน 

        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

        วันนี้ตัวแทนโครงการ เข้าพบพี่เลี้ยง เพื่อนำเอกสารการดำเนินงานมาส่งให้พี่เลี้ยงได้ตรวจสอบ พบว่า
        1.การบันทึกรายงานกิจกรรม ย้งไม่ครอบคลุม ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไปแล้ว แต่ยังไม่ครบทุกฉบับ ให้ปรับปรุงต่อไป
        2.รายงานการเงิน การตรวจสอบหลักฐานพบว่า ยังต้องปรับปรุง บางฉบับ และโครงการได้นำไปแก้ไขแล้ว เพื่อรอให้ สจรส.ตรวจสอบต่อไป ในวันที่ 13 - 14 กพ.59

        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

         

        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

        1.โครงการได้เรียนรู้วิธีการปิดงวดรายงานกิจกรรม 2.โครงการได้เรียนรู้วิธีการปิดงวดรายงานการเงิน
        3.โครงการได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาการแก้ไขข้อมูลออนไลน์

        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

        ในการบันทึกกิจกรรมขึ้นเว็บไซต์ ยังไม่สมบูรณ์ และรูปยังไม่ครบทุกกิจกรรม  แก้ไขโดยการอัฟโหลดรูปของแต่ละกิจกรรมให้ครบ

        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

        ไม่มี

        ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

        ไม่มี

        30 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
        รายงานจากพี่เลี้ยง
        โพสท์โดยmanoonmanoonเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2559 16:57:12
        Project trainer
        แก้ไขโดย manoon เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2559 16:58:49 น.

        ชื่อกิจกรรม : ติดตามผลการดำเนินงานงวดที่ 1

        กิจกรรมหลัก :

        คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
        วัตถุประสงค์

        เพื่อติดตามรายงานผลการดำเนินงาน

        กิจกรรมตามแผน

        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

        ตัวแทนโครงการ 2 คน

        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

        ตัวแทนโครงการเข้ามาเรียนรู้การปิดรายงานงวดที่ 1 และการตรวจเอกสาร

        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

        ตัวแทนโครงการ 2 คน

        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

        วันนี้พี่เลี้ยงโครงการนัดพื้นที่ เพื่อมาเรียนรู้การเขียนรายงานเอกสารและรายงานการปิดงวดที่ 1 ดังนี้
        1.ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารและปฏิทินของโครงการ สำหรับโครงการ ได้ทำครบตามกิจกรรม แต่ยังขาดความสมบูรณ์ในการบันทึกข้อมูล และกลุ่มเป้าหมายยังขาดความร่วมมือจากเยาวชน พบว่าช่วงนี้เยาวชนไปเรียนหนังสือ ทำกิจกรรมที่โรงเรียนมากเกิน ทำให้ไม่ได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมร่วมกับโครงการ และขอให้ถึงเวลาปิดเทอม กลุ่มเยาวชน จะลงมาช่วยทำกิจกรรม ซึ่งประเด็นนี้พี่เลี้ยงรับทราบ
        2.ติดตามตรวจสอบรายงานการเงิน พบว่า ยังมีหลายกิจกรรม ที่ยังเขียนใบเสร็จไม่ถุูกต้อง ให้ปรับแก้ไขใหม่ เช่น ไม่มีทะเบียนผู้เสียภาษีลายมือชื่อไม่ครบในกิจกรรม การขาดไปเพียง 1 - 2 คน ถือว่าไม่ครบ
        3.การบันทึกภาพถ่ายยังไม่ได้บันทึก และเข้าใจว่าช่วงนี้ สัญญาณอินเตอร์เนต มีปัญหา โดยเฉพาะบริเวณช่องเขา พื้นที่ตั้งของชุมชน มีปัญหาอินเตอร์เนตจากมือถือ ได้แนะนำให้มาใช้บริการที่ รพสต.เขาพระบาท

        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

         

        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

        ผลผลิต 1.ตัวแทนโครงการ 2 คน เข้ามาเรียนรู้การเขียนรายงานและการสรุปรายงานงวดที่ 1 2.ได้รับทราบปัญหาของโครงการ 3.โครงการได้ทำกิจกรรม มีความก้าวหน้าประมาณ ร้อยละ 60 ผลลัพธ์ 1.ได้ตรวจสอบความถูกต้องรายงานการเงิน มีความถูกต้องเพียงร้อยละ 60 ต้องปรับปรุงอีก ร้อยละ 40
        2.ได้ตรวจสอบการเขียนรายงานบันทึกกิจกรรม พบว่า ยังเขียนไม่ละเอียด ให้ไปปรับปรุงเพิ่มเติม

        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

        เอกสารในด้านการเงินยังไม่ครบ  แก้ไขให้ไปทำมาให้เรียบร้อย

        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

        ไม่มี

        ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

        ไม่มี

        7 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
        รายงานจากพี่เลี้ยง
        โพสท์โดยmanoonmanoonเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2559 16:56:03
        Project trainer
        แก้ไขโดย manoon เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2559 12:16:43 น.

        ชื่อกิจกรรม : การติดตามโครงการจาก สจรส.มอ

        กิจกรรมหลัก :

        คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
        วัตถุประสงค์

        เพื่อพัฒนาศักยภาพโครงการในการบันทึกข้อมูล

        กิจกรรมตามแผน

        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

        คณะทำงาน 2 คน

        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

        คณะทำงานอบรมร่วมกับ สจรส.มอ. เพื่ออบรมการเขียนเวปไซด์

        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

        คณะทำงาน 2 คน

        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

        วันนี้พี่เลี้ยง สจรส.มอ. ร่วมกับพี่เลี้ยงจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มาสอนการเขียนรายงานและการจัดทำรายงานการเงิน 1.การเขียนรายงานต้องมีการเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน การเขียนรายงานมีทั้งการบันทึก การทำ mind map สอนให้เขียนผลลัพธ์ ผลผลิต วิธีการจะได้มาซึ่งผลงาน ต้องทำการสนทนากลุ่ม มีการวิเคราะห์ผล การรวบรวมและต้องมีการบันทึกข้อมูลการเขียนรายงานเพื่อป้องกันความผิดพลาด วิธีการที่ที่สุดในการเขียนผลลัพธ์คือการถอดบทเรียนในการดำเนินงาน 2.การเขียนรายงานเวปไซด์ ให้ทุกโครงการเข้าไปทำการ log in เข้าโปรแกรม ไปโครงการในความรับผิดชอบ และไปเมนู รายงานผู้รับผิดชอบ ให้ไปคลิกบันทึกซึ่งมีการจัดทำปฏิทินโครงการไว้แล้วให้บันทึกชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายและขั้นตอนการทำงานให้บรรยายให้ละเอียด เล่าถึงกระบวนการทำงานผลลิตที่ได้ หรือสิ่งทีเกิดจากการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ และงบประมาณในการดำเนินงาน
        3.การโหลดภาพกิจกรรม ให้โหลดภาพประมาณ 5 ภาพในการทำกิจกรรม การถ่ายภาพให้สื่อถึงกิจกรรมที่ดำเนินงาน 4.ผลผลิต เป็นผลทีเกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรมครั้งนั้น เช่น ผู้เข้าร่วมประชุมกี่คน ผู้ผ่านการอบรมกี่ครั้ง ครัวเรือนปลูกผักไว้กินเองกี่ครัวเรือน
        5.ผลลัพธ์ เป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังการอบรมมีประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมกี่คน
        6.การเขียนให้เชื่อมโยงสุขภาวะ เป็นการเชื่อมโยงภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกาย จิต ปัญญาและสังคม เชื่อมโยงเป็นองค์รวมอย่างสมดุล โดยครอบคลุมไม่เพียงเฉพาะบุคคล แต่ครอบคลุมไปยังครอบครัว ชุมชนและสาธารณะ การจัดทำรายงานการเงิน ให้คำนึงดังนี้
        1.ถ้ามีการจ้างทำอาหาร เอกสารที่ควรมีประกอบด้วยรายชื่อคนเข้าร่วมกิจกรรม ใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จ สำเนาบัตรประชาชน เอกสารหักภาษีภาพถ่ายและรายงานกิจกรรม 2.ค่าตอบแทนวิทยากร ถ้าเกิน 1000 บาทให้หักภาษีด้วย 3.ค่าจ้างทำป้าย ให้ใช้ใบเสร็จจากทางร้าน

        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

         

        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

        ผลผลิต 1.กลุ่มเป้าหมาย 2 คน ได้เรียนรู้การเขียนรายงาน การทำรายงานการเงิน 2.กลุ่มเป้าหมาย ได้เรียนรู้วิธีการเขียนผลลัพธ์และผลผลิต 3.กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้วิธีการเขียนหลักฐานทางการเงิน

        ผลลัพธ์ 1.กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกการจัดเอกสารและมีการปรับแก้ให้ถูกต้อง
        2.กลุ่มเป้าหมายเข้าใจและสามารถสอนทีมงานได้

        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

        ไม่มี

        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

        ไม่มี

        ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

        ไม่มี

        6 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
        รายงานจากพี่เลี้ยง
        โพสท์โดยmanoonmanoonเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2559 17:04:54
        Project trainer
        แก้ไขโดย manoon เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2559 12:16:30 น.

        ชื่อกิจกรรม : เปิดโครงการ

        กิจกรรมหลัก :

        คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
        วัตถุประสงค์

        เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเปิดเวทีโครงการ

        กิจกรรมตามแผน

        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

        ตัวแทนโครงการและกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมเปิดเวทีโครงการ

        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

        วันนี้พี่่เลี้ยงเข้าร่วมกิจกรรมเปิดเวทีโครงการ ร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน

        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 200 คน

        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

        คณะทำงานและประชาชนบ้านดอนโรง 

        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

        วันนี้เป็นกิจกรรมเปิดโครงการ คลังอาหารบ้านดอนโรง โดยพี่เลี้ยงได้มาร่วมกิจกรรมณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านดอนโรง พี่เลี้ยงได้พบปะพูดคัย และได้บอกรายละเอียดกิจกรรมที่มีในโครงการ -โครงการว่าตอนนี้ได้ ประชุมสภาผู้นำไปแล้ว 2 ครั้งและได้ลงสำรวจข้อมูลไปแล้ว โดยได้นำข้อมูลที่ได้มาจากการสำรวจข้อมูลในชุมชนทั้งหมดมาสรุปวิเคราะห์รวบรวม จัดเป็นหมวดหมู่และระดับของข้อมูลประกอบด้วย
        -ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน
        -ข้อมูลการใช้สารเคมีทางด้านการเกษตร -ข้อมูลรายได้ครัวเรือน -ข้อมูลรายจ่ายของครัวเรือนที่เกี่ยวกับการเกษตร -ข้อมูลวิธีแก้ปัญหาผลผลิตตกต่ำ -คณะทำงานได้นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาสรุปคืนข้อมูลสู่ชุมชนและได้จัดทำเป็นแผ่นพับแจกผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้และป้ายไวนิลติดไว้ที่หมู่บ้าน เพื่อคืนข้อมูลให้กับชุมชนได้รับรู้ถึงข้อมูลและปัญหาที่ได้จากการสำรวจข้อมูล -.ทีมงานจัดประชุมกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรผสมผสาน เพื่อต้องการสร้างอาหารไว้ให้กับชุมชน โดยเรียนรู้เกี่ยวกับ -การเลี้ยงปลาพื้นเมือง -การเลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด การเลี้ยงปลา -การเพาะเห็ดฟาง -เรียนรู้น้ำยาเอนกประสงค์สมุนไพร คณะทำงาน0tร่วมกับสมาชิกแต่ละกลุ่ม เปิดให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทำกลุ่มและการเรียนรู้การสร้างคลังอาหารชุมชน เพื่อจัดทำตลาดสีเขียวชุมชน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดสารเคมี ได้แก่ -ผักปลอดสารพิษ -ไก่พื้นบ้านและไข่ไก่ -ปลาธรรมชาติ -สมุนไพรเพื่อสุขภาพ -ผักพื้นบ้านต้านโรค โดยมีข้อกำหนดหรือกติกาว่า สมาชิกที่ขายสินค้าได้จะต้องหักค่าใช้จ่าย ร้อยละ 5 ให้กับกลุ่ม เพื่อกลุ่มจะได้นำเงินดังกล่าวไปพัฒนาองค์ความรู้หรือสร้างอาชีพต่อ -บริเวณตลาดสีเขียว ติดป้ายให้ความรู้เรื่องออกกำลังกาย เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักเรื่องออกำลังกาย

        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

         

        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

        1.ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ครบตามที่กำหนด 2.ประชาชนได้รับทราบวัตถุประสงค์โครงการ 3.ประชาชนได้สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม

        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

        ไม่มี

        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

        ไม่มี

        ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

        ไม่มี

        3 ตุลาคม 2558 เวลา 08:30 น.
        รายงานจากพี่เลี้ยง
        โพสท์โดยmanoonmanoonเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2559 16:54:28
        Project trainer
        แก้ไขโดย manoon เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2559 16:55:03 น.

        ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศโครงการใหม่

        กิจกรรมหลัก :

        คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
        วัตถุประสงค์

        เพือปฐมนิเทศโครงการใหม่

        กิจกรรมตามแผน

        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

        ตัวแทน โครงการ 2 คน เข้าร่วมประุชมปฐมนิเทศโครงการ

        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

        ตัวแทนโครงการเข้าร่วมปฐมนิเทศโครงการจาก สจรส.มอ

        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

        ตัวแทนโครงการ 2 คน

        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

        วันนี้ ทาง สจรส.มอ. ได้รวมกับพี่เลี้ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ปฐมนิเทศโครงการใหม่ วันที่ 3 -4 ตุลาคม 2558 โดยในวันแรก ไ้ดพบกับ ผศ.ดร.พงศ์เทพ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ
        วันที่สอง พี่เลี้ยงได้แนะนะวิธีการเขียนรายงานตามเอกสาร และการเขียนเอกสารทางการเงินพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ได้ฝึกบัน่ทึกเวปไซด์โครงการ

        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

         

        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

        1.ตัวแทนโครงการ 2 คน เข้าร่วมประชุมตามที่กำหนด 2.กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การบันทึกเอกสาร การจัดเตรียมเอกสาร 3.กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกปฏิบัติบันทึกในเวปไซด์

        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

        ไม่มี

        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

        ไม่มี

        ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

        ไม่มี