ภูมิปัญญา เพิ่มรายได้ สร้างสุขที่บ้านยางในลุ่ม (ต่อยอดปี 2)

รหัสโครงการ 58-03889
สัญญาเลขที่ 58-00-2026
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ ภูมิปัญญา เพิ่มรายได้ สร้างสุขที่บ้านยางในลุ่ม (ต่อยอดปี 2)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศโครงการใหม่
2) สภาผู้นำบ้านยางในลุ่ม ครั้งที่ 1
3) ครั้งที่ 1ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
4) สภาผู้นำบ้านยางในลุ่มครั้งที่ 2
5) ออกแบบสำรวจข้อมูลหนี้ครัวเรือน ครั้งที่ 1
6) ออกแบบสำรวจข้อมูลหนี้ครัวเรือน ครั้งที่ 2
7) ครั้งที่ 2 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
8) สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1
9) สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 2
10) สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 3
11) วิเคราะห์ข้อมูล
12) สภาผู้นำบ้านยางในลุ่ม ครั้งที่ 3
13) คีนข้อมูลให้ชุมชนและประชาสัมพันธ์โครงการ
14) สภาผู้นำบ้านยางในลุ่ม ครั้งที่ 4
15) เรียนรู้บัญชีครัวเรีอน
16) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
17) ปิดงวดรายงานกับพี่เลี้ยงพื้นที่

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 84,000.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 36.01 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -4,349.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 136.01 บาท
รวมรายรับ (1) = 84,536.01 บาท รวมรายจ่าย (2) = 88,749.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -4,212.99 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 105,000.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง สุภาพร ศรีเพิ่ม )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. สภาผู้นำบ้านยางในลุ่ม ครังที่ 5 (22 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. สร้างภูมิปัญญาปลดหนี้ ครั้งที่ 1 (25 กุมภาพันธ์ 2559)
 3. สร้างภูมิปัญญาปลดหนี้ ครั้งที่ 2 (10 มีนาคม 2559)
 4. สภาผู้นำบ้านยางในลุ่ม ครั้งที่ 6 (21 มีนาคม 2559)
 5. เรียนรู้การรายงานโครงการจากพี่เลี้ยงเพิ่มเติม (26 มีนาคม 2559)
 6. เรียนรุู้การทำผึ่งโพรง ครั้งที่ 1 (28 มีนาคม 2559)
 7. เรียนรุู้การทำผึ่งโพรง ครั้งที่ 2 (29 มีนาคม 2559)
 8. เรียนรุู้การทำผึ่งโพรง ครั้งที่ 3 (30 มีนาคม 2559)
 9. สภาผู้นำบ้านยางในลุ่ม ครั้งที่ 7 (18 เมษายน 2559)
 10. เรียนรู้เกษตรผสมผสานและทำศูนย์เรียนรุู้ ครั้งที่ 1 (26 เมษายน 2559)
 11. เรียนรู้เกษตรผสมผสานและทำศูนย์เรียนรุู้ ครั้งที่ 2 (27 เมษายน 2559)
 12. สภาผู้นำบ้านยางในลุ่ม ครั้งที่ 8 (18 กรกฎาคม 2559)
 13. พัฒนากลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง ครั้งที่ 1 (22 กรกฎาคม 2559)
 14. ถอดบทเรียน (10 สิงหาคม 2559)
 15. สภาผู้นำบ้านยางในลุ่ม ครั้งที่ 9 (15 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง สุภาพร ศรีเพิ่ม )
13 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสุณา จะกอ )
13 กุมภาพันธ์ 2559