ภูมิปัญญา เพิ่มรายได้ สร้างสุขที่บ้านยางในลุ่ม (ต่อยอดปี 2)

รหัสโครงการ 58-03889
สัญญาเลขที่ 58-00-2026
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ ภูมิปัญญา เพิ่มรายได้ สร้างสุขที่บ้านยางในลุ่ม (ต่อยอดปี 2)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ครั้งที่ 3 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
2) สภาผู้นำบ้านยางในลุ่ม ครังที่ 5
3) สร้างภูมิปัญญาปลดหนี้ ครั้งที่ 1
4) สร้างภูมิปัญญาปลดหนี้ ครั้งที่ 2
5) สภาผู้นำบ้านยางในลุ่ม ครั้งที่ 6
6) เรียนรู้การรายงานโครงการจากพี่เลี้ยงเพิ่มเติม
7) เรียนรุู้การทำผึ่งโพรง ครั้งที่ 1
8) เรียนรุู้การทำผึ่งโพรง ครั้งที่ 2
9) เรียนรุู้การทำผึ่งโพรง ครั้งที่ 3
10) สภาผู้นำบ้านยางในลุ่ม ครั้งที่ 7
11) เรียนรู้เกษตรผสมผสานและทำศูนย์เรียนรุู้ ครั้งที่ 1
12) เรียนรู้เกษตรผสมผสานและทำศูนย์เรียนรุู้ ครั้งที่ 2
13) สภาผู้นำบ้านยางในลุ่ม ครั้งที่ 8
14) พัฒนากลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง ครั้งที่ 1
15) ถอดบทเรียน
16) สภาผู้นำบ้านยางในลุ่ม ครั้งที่ 9
17) พัฒนากลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง ครั้งที่ 2
18) สรุปโครงการและเผยแพร่
19) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1
20) ครั้งที่ 4 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
21) สภาผู้นำบ้านยางในลุ่ม ครั้งที่ 10
22) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2
23) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3
24) ครั้งที่ 2 ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน
25) เข้าร่วมงานคนใต้สร้างสุข ที่ สจรส.มอ.ภาคใต้

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = -4,212.99 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 105,000.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 2.45 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -20,901.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 138.46 บาท
รวมรายรับ (1) = 100,789.46 บาท รวมรายจ่าย (2) = 121,552.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -20,762.54 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 20,762.54 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง สุภาพร ศรีเพิ่ม )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง สุภาพร ศรีเพิ่ม )
12 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสุณา จะกอ )
12 ตุลาคม 2559