ภูมิปัญญา เพิ่มรายได้ สร้างสุขที่บ้านยางในลุ่ม (ต่อยอดปี 2)

รหัสโครงการ 58-03889
สัญญาเลขที่ 58-00-2026

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ภูมิปัญญา เพิ่มรายได้ สร้างสุขที่บ้านยางในลุ่ม (ต่อยอดปี 2)
รหัสโครงการ 58-03889 สัญญาเลขที่ 58-00-2026

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 210,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 84,000.00 บาท
งวดที่ 2 = 105,000.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 189,000.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 36.01 บาท
งวดที่ 2 = 2.45 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 38.46 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 210,301.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -20,762.54 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : สภาผู้นำบ้านยางในลุ่ม 7,500.00 7,500.00
1. สภาผู้นำบ้านยางในลุ่ม ครั้งที่ 1
2. สภาผู้นำบ้านยางในลุ่มครั้งที่ 2
3. สภาผู้นำบ้านยางในลุ่ม ครั้งที่ 3
4. สภาผู้นำบ้านยางในลุ่ม ครั้งที่ 4
5. สภาผู้นำบ้านยางในลุ่ม ครังที่ 5
6. สภาผู้นำบ้านยางในลุ่ม ครั้งที่ 6
7. สภาผู้นำบ้านยางในลุ่ม ครั้งที่ 7
8. สภาผู้นำบ้านยางในลุ่ม ครั้งที่ 8
9. สภาผู้นำบ้านยางในลุ่ม ครั้งที่ 9
10. สภาผู้นำบ้านยางในลุ่ม ครั้งที่ 10
กิจกรรมหลัก : ออกแบบสำรวจข้อมูลหนี้ครัวเรือน 9,500.00 9,500.00
1. ออกแบบสำรวจข้อมูลหนี้ครัวเรือน ครั้งที่ 1
2. ออกแบบสำรวจข้อมูลหนี้ครัวเรือน ครั้งที่ 2
กิจกรรมหลัก : สำรวจข้อมูล 23,300.00 23,300.00
1. สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1
2. สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 2
3. สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 3
กิจกรรมหลัก : วิเคราะห์ข้อมูล 8,500.00 8,500.00
1. วิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรมหลัก : คีนข้อมูลให้ชุมชนและประชาสัมพันธ์โครงการ 14,850.00 14,850.00
1. คีนข้อมูลให้ชุมชนและประชาสัมพันธ์โครงการ
กิจกรรมหลัก : เรียนรู้บัญชีครัวเรีอน 24,000.00 24,000.00
1. เรียนรู้บัญชีครัวเรีอน
กิจกรรมหลัก : สร้างภูมิปัญญาปลดหนี้ 10,000.00 10,000.00
1. สร้างภูมิปัญญาปลดหนี้ ครั้งที่ 1
2. สร้างภูมิปัญญาปลดหนี้ ครั้งที่ 2
กิจกรรมหลัก : เรียนรุู้การทำผึ่งโพรง 44,200.00 44,200.00
1. เรียนรุู้การทำผึ่งโพรง ครั้งที่ 1
2. เรียนรุู้การทำผึ่งโพรง ครั้งที่ 2
3. เรียนรุู้การทำผึ่งโพรง ครั้งที่ 3
กิจกรรมหลัก : เรียนรู้เกษตรผสมผสานและทำศูนย์เรียนรุู้ 18,200.00 18,200.00
1. เรียนรู้เกษตรผสมผสานและทำศูนย์เรียนรุู้ ครั้งที่ 1
2. เรียนรู้เกษตรผสมผสานและทำศูนย์เรียนรุู้ ครั้งที่ 2
กิจกรรมหลัก : พัฒนากลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง 12,600.00 12,600.00
1. พัฒนากลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง ครั้งที่ 1
2. พัฒนากลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง ครั้งที่ 2
กิจกรรมหลัก : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 10,500.00 10,500.00
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3
กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียน 8,400.00 8,400.00
1. ถอดบทเรียน
กิจกรรมหลัก : สรุปโครงการและเผยแพร่ 5,450.00 5,450.00
1. สรุปโครงการและเผยแพร่
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 10,301.00
1. ปฐมนิเทศโครงการใหม่
2. ครั้งที่ 2 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
3. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
4. ปิดงวดรายงานกับพี่เลี้ยงพื้นที่
5. ครั้งที่ 3 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
6. เรียนรู้การรายงานโครงการจากพี่เลี้ยงเพิ่มเติม
7. ครั้งที่ 4 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
8. เข้าร่วมงานคนใต้สร้างสุข ที่ สจรส.มอ.ภาคใต้
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. ครั้งที่ 1ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. ครั้งที่ 2 ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

รวมงบทั้งหมด

210,000.00 210,301.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาง สุภาพร ศรีเพิ่ม )
วันที่รายงาน 12 ตุลาคม 2559