รหัสโครงการ 58-03852
สัญญาเลขที่ 58-00-2116
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ ปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด (ต่อยอดปี 2)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) การประชุมร่วมกับสสส.สจรส.ม.อ.และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
2) พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ
3) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
4) ชี้แจงโครงการ
5) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล
6) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล
7) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล
8) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล
9) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล
10) นำข้อมูลมาสรุปร่วมกัน
11) พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ
12) ฝึกซ้อมร้องปันตง
13) แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบปากต่อปาก
14) ฝึกซ้อมร้องปันตง
15) ฝึกซ้อมร้องปันตง
16) ฝึกซ้อมร้องปันตง
17) กิจกรรมพัฒนาสภาผู้นำ
18) การสื่อสารเชิงบวก
19) การติดตามการดำเนินงานจาก สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
20) ประชุมติดตามรายงานการดำเนินงาน งวดที่ 1ร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 83,990.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 18.53 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -6,416.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 108.53 บาท
รวมรายรับ (1) = 84,508.53 บาท รวมรายจ่าย (2) = 90,816.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -6,307.47 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 104,980.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว วณิชญา ฉันสำราญ )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. ฝึกซ้อมร้องปันตง (2 มิถุนายน 2559)
 2. ฝึกซ้อมร้องปันตง (4 มิถุนายน 2559)
 3. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ (8 มิถุนายน 2559)
 4. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ (12 มิถุนายน 2559)
 5. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ (18 มิถุนายน 2559)
 6. ฝึกซ้อมร้องปันตง (19 มิถุนายน 2559)
 7. ถอดบทเรียน (20 มิถุนายน 2559)
 8. ฝึกซ้อมร้องปันตง (26 มิถุนายน 2559)
 9. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ (3 กรกฎาคม 2559)
 10. สรุปเป็นชุดความรู้ (16 กรกฎาคม 2559)
 11. สรุปชุดองค์ความรู้ (17 กรกฎาคม 2559)
 12. สภาเด็กและเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา (20 กรกฎาคม 2559)
 13. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ (30 กรกฎาคม 2559)
 14. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ (2 สิงหาคม 2559)
 15. สภาเด็กและเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา (13 สิงหาคม 2559)
 16. นำเสนอชุดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การละเล่นปันตงบ้านสี่แยกวัดโหนด (20 สิงหาคม 2559)
 17. สภาเด็กและเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา (22 สิงหาคม 2559)
 18. ฝึกซ้อมร้องเพลงปันตง (26 สิงหาคม 2559)
 19. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ (27 สิงหาคม 2559)
 20. การประมร่วมกับ สสส สจรส ม.อ (3 กันยายน 2559 - 4 กันยายน 2559)
 21. สรุปโครงการ (5 กันยายน 2559)
 22. ฝึกซ้อมร้องเพลงปันตง (25 กันยายน 2559)
 23. สภาเด็กและเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา (30 กันยายน 2559)
 24. งานสร้างสุขภาคใต้ (3 ตุลาคม 2559 - 5 ตุลาคม 2559)
 25. ลงพื้นที่ประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรม (7 ตุลาคม 2559)
 26. การถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน (8 ตุลาคม 2559)
 27. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตามและคืนเงินเปิดบัญชี500 (10 ตุลาคม 2559)
 28. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม (14 ตุลาคม 2559 - 15 ตุลาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว วณิชญา ฉันสำราญ )
14 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวอรัญญา คงทวี )
14 กุมภาพันธ์ 2559