รหัสโครงการ 58-03852
สัญญาเลขที่ 58-00-2116
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 27 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ ปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด (ต่อยอดปี 2)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ฝึกซ้อมร้องปันตง
2) ฝึกซ้อมร้องปันตง
3) พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ
4) พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ
5) พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ
6) ฝึกซ้อมร้องปันตง
7) ถอดบทเรียน
8) ฝึกซ้อมร้องปันตง
9) พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ
10) สรุปเป็นชุดความรู้
11) สรุปชุดองค์ความรู้
12) สภาเด็กและเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา
13) พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ
14) พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ
15) สภาเด็กและเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา
16) นำเสนอชุดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การละเล่นปันตงบ้านสี่แยกวัดโหนด
17) สภาเด็กและเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา
18) ฝึกซ้อมร้องเพลงปันตง
19) พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ
20) การประมร่วมกับ สสส สจรส ม.อ
21) สรุปโครงการ
22) ฝึกซ้อมร้องเพลงปันตง
23) สภาเด็กและเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา
24) งานสร้างสุขภาคใต้
25) ลงพื้นที่ประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรม
26) การถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน
27) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตามและคืนเงินเปิดบัญชี500
28) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
29) ตรวจเอกสารปิดโครงการ

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = -6,307.47 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 104,980.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 49.64 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -19,716.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 138.17 บาท
รวมรายรับ (1) = 98,722.17 บาท รวมรายจ่าย (2) = 118,300.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -19,577.83 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 19,577.83 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว วณิชญา ฉันสำราญ )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว วณิชญา ฉันสำราญ )
27 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวอรัญญา คงทวี )
27 ตุลาคม 2559