รหัสโครงการ 58-03852
สัญญาเลขที่ 58-00-2116

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด (ต่อยอดปี 2)
รหัสโครงการ 58-03852 สัญญาเลขที่ 58-00-2116

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 27 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 209,960.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 83,990.00 บาท
งวดที่ 2 = 104,980.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 188,970.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 18.53 บาท
งวดที่ 2 = 49.64 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 68.17 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 209,116.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -19,577.83 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ 10,000.00 11,578.00
1. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ
2. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ
3. กิจกรรมพัฒนาสภาผู้นำ
4. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ
5. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ
6. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ
7. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ
8. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ
9. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ
10. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ
กิจกรรมหลัก : ชี้แจงโครงการ 12,980.00 13,560.00
1. ชี้แจงโครงการ
กิจกรรมหลัก : ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล 24,000.00 25,080.00
1. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล
2. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล
3. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล
4. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล
5. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล
6. ลงพื้นที่ประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมหลัก : นำข้อมูลมาสรุปร่วมกัน 5,800.00 5,758.00
1. นำข้อมูลมาสรุปร่วมกัน
กิจกรรมหลัก : ฝึกซ้อมร้องปันตง 28,800.00 33,480.00
1. ฝึกซ้อมร้องปันตง
2. ฝึกซ้อมร้องปันตง
3. ฝึกซ้อมร้องปันตง
4. ฝึกซ้อมร้องปันตง
5. ฝึกซ้อมร้องปันตง
6. ฝึกซ้อมร้องปันตง
7. ฝึกซ้อมร้องปันตง
8. ฝึกซ้อมร้องปันตง
9. ฝึกซ้อมร้องเพลงปันตง
10. ฝึกซ้อมร้องเพลงปันตง
กิจกรรมหลัก : แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบปากต่อปาก 5,980.00 6,480.00
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบปากต่อปาก
กิจกรรมหลัก : การสื่อสารเชิงบวก 30,600.00 22,680.00
1. การสื่อสารเชิงบวก
กิจกรรมหลัก : สรุปเป็นชุดความรู้ 14,400.00 14,400.00
1. สรุปเป็นชุดความรู้
2. สรุปชุดองค์ความรู้
กิจกรรมหลัก : นำเสนอชุดองค์ความรู้ 12,000.00 12,000.00
1. นำเสนอชุดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การละเล่นปันตงบ้านสี่แยกวัดโหนด
กิจกรรมหลัก : สภาเด็กและเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา 28,800.00 28,800.00
1. สภาเด็กและเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา
2. สภาเด็กและเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา
3. สภาเด็กและเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา
4. สภาเด็กและเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา
กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียน 10,800.00 10,800.00
1. ถอดบทเรียน
กิจกรรมหลัก : สรุปโครงการ 12,800.00 12,800.00
1. สรุปโครงการ
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 8,800.00
1. การประชุมร่วมกับสสส.สจรส.ม.อ.และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
2. การติดตามการดำเนินงานจาก สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
3. ประชุมติดตามรายงานการดำเนินงาน งวดที่ 1ร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
4. การประมร่วมกับ สสส สจรส ม.อ
5. งานสร้างสุขภาคใต้
6. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตามและคืนเงินเปิดบัญชี500
7. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
8. ตรวจเอกสารปิดโครงการ
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 2,900.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. การถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

รวมงบทั้งหมด

209,960.00 209,116.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นางสาว วณิชญา ฉันสำราญ )
วันที่รายงาน 27 ตุลาคม 2559