รหัสโครงการ 58-03852
สัญญาเลขที่ 58-00-2116
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ ปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด (ต่อยอดปี 2)

2. ชุมชน บ้านสี่แยกวัดโหนด หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. รหัสโครงการ 58-03852 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2116

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 14:00-18.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เกิดสภาผู้นำที่เข้มแข็งเกิดกลไกการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่/ชุมชน/ตำบล

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดแกนนำคนสามวัย 30 คน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้แผนการจัดชี้แจงและเปิดตัวโครงการ วันที่ 17 ตุลาคม 2558
ได้มอบหมายบทบาทหน้าที่แก่คณะทำงานโดย ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้ประสานงานและเรียกประชุมแกนนำชุมชน ในวันดังกล่าวได้กำหนดให้มีการละเล่น ปันตง(ลำตัด) ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้รับชม ได้แนวทางในการคัดสรรครอบครัวตัวอย่าง โดยเริ่มจากความสมัครใจ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมแกนนำตัวแทนปราชญ์ชาวบ้านกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นสภาผู้นำครอบครัวสร้างสุขทุกเดือน เพื่อจัดทำข้อมูล ทบทวนงาน วางแผน มอบหมายงาน และติดตามการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เกิดสภาผู้นำที่เข้มแข็ง

กิจกรรมที่ทำจริง

นางสาววณิชญา ฉันสำราญ เป็นประธานในการชี้แจงโครงการ โดยมีท่านอนุสรณ์ สนกาการ ผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่คอยช่วยเหลือประสานงาน ตลอดจนตัวแทนปราชญ์ชาวบ้าน ( ครูสอนลำตัด/ปันตง) ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ในการประชุมครั้งนี้ได้มีข้อตกลงร่วมกันว่า จะมีการดำเนินการชี้แจงและเปิดตัวโครงการ " ปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด (ต่อยอดปี๒) " ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558นี้เวลา 13.00น. เป็นต้นไป ณ.โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์โดยในวันดังกล่าวจะมีการชี้แจงรายละเอียดโครงการและมีการแสดงปันตง(ลำตัด) ของปราชญ์ชาวบ้านร่วมกับเยาวชนแกนนำ เพื่อแสดงให้ทราบว่า ปันตงหรือลำตัดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของหมู่ที่5 จะได้รับการสืบสานสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในชุมชนหมู่ที่5 ต่อไปโดยกลุ่มเยาวชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-12.00น น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชนเข้มแข็ง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดแกนนำคนสามวัย 30 คน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. เกิดแกนนำคนสามวัย โดยมีเยาวชนปราชญ์ชาวบ้านผู้นำท้องถิ่น
 2. ได้มีการรวบรวมข้อมูลเรื่อง ปันตงที่ได้จากการลงพื้นที่และประวัติมารวบรวมเป็นรูปเล่มเพื่อสะดวกในการเผยแพร่และส่งต่อ
 3. ได้มีเก็บรวบรวมเพลงที่ปราญ์ชาวบ้านร่วมกับเยาวชนแต่งขึ้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมแกนนำตัวแทนปราชญ์ชาวบ้านกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นสภาผู้นำครอบครัวสร้างสุขทุกเดือน เพื่อจัดทำข้อมูล ทบทวนงาน วางแผน มอบหมายงาน และติดตามการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ทำจริง

คณะทำงาน ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำเยาวชน ผู้ใหญ่บ้าน มาประชุมเพื่อทบทวนงานที่ผ่านมา และวางแผนงานที่จะขยับงานต่อไปพร้อมทั้งติดตามผลที่ปฎิบัติมา

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 34
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 กิจกรรมพัฒนาสภาผู้นำ

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 13:00-17.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของคนทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดแกนนำคนสามวัย 30 คน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เมื่อได้มีการนั่งพูดคุย ปรึกษาหารือกัน  ทำให้พบว่า การทำงานของแต่ละท่าน มีเวลาที่ว่างไม่ค่อยตรงกัน แต่ทุกท่านก็เต็มใจที่จะร่วมกันขับเคลื่อนงานเพื่อชุมชน และเพื่อเยาวชนในชุมชนของตนเองต่อไปตามแต่บทบาทที่ตนเองได้รับในชุมชน ส่วนการขับเคลื่อนในบางครั้งก็ส่งต่อให้แก่สภาผู้นำรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็จะมีทีมที่เป็นคณะทำงานได้เป็นแรงหนุนเสริมอยู่ด้านหลัง 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  เล่าถึงเรื่องราวและปัญหาและอุปสรรค์ วางแผนกิจกรรมที่จะทำต่อไป

กิจกรรมที่ทำจริง

คณะทำงานแต่ละท่านเล่าถึงบทบาทหน้าที่และภารกิจของแต่ละท่านที่ผ่านมาว่ามีปัญหาและอุปสรรค์อะไรบ้างหรือเปล่า และร่วมกันวางแผนในการทำงานด้วยกันต่อไป

 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40

2. ชี้แจงโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 ชี้แจงโครงการ

วันที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00น.-17.00น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชนเข้มแข็ง เพื่อให้คนทุกวัยสืบสานการละเล่น “ ปันตง” ให้เป็นสื่อการจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ เกิดครอบครัวสร้างสุข เกิดความสัมพันธ์ที่ดีลดการใช้สารเสพติด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกำหนดปฏิทินการดำเนนิกิจกรรมตลอดโครงการ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทุกภาคส่วนรับทราบและเข้าใจในคำว่า "ปันตง" โดยยังได้รับชมการแสดงสด
 • ได้ภาคีเครือข่าย เช่น อำเภอท่าศาลา ตำรวจภูธร อ.ท่าศาลา อบต.โพธิ์ทอง ศูนย์พัฒนาครอบครัว สถานศึกษา ฯ
 • ทุกภาคส่วนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในการดำเนินงานโครงการและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมในครั้งต่อๆไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

กลุ่มผู้นำชุมชน แกนนำครอบครัวปราชญ์ตามโซนได้แก่ 2 โซน คือ โซนในตลาด และโซนในชุมชนประกอบด้วยเยาวชนและผู้ปกครอง รวม 103 คน ร่วมกันทำความเข้าใจโครงการและมอบหมายงาน จัดทำปฏิทิน แลำกำหนดการตามกิจกรรมในโครงการ มอบหายแกนนำดูแลแต่ละเรื่อง ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ทำจริง

เริ่มงานตั้งแต่ตอนเช้าของวันที่ 17 ตุลาคม โดยปราชญ์ชาวบ้านและแกนนำเยาวนเริ่มทยอยกันมาตั้งแต่เวลา 08.00 น.เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มการแสดงจริงในเวลา09.00 น. เปิดกิจกรรมการชีี้แจงโครงการโดย นางสาววณฺชญาฉันสำราญ ผู้รับผิดชอบโครงการ ชี้แจงวัตถุประสงค์และที่มาที่ไปของโครงการต่อชุมชน โดย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ และผู้นำศาสนา ตลอดจนโรงเรียนสอนศาสนาภาคฟัรดูอีนได้เข้ามาร่วมในการเปิดตัวกิจกรรมการชี้แจงโครงการ "ปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด(ต่อยอดปี 2) มีการละเล่นปันตงจากปราชญ์ชาวบ้านและตัวแทนแกนนำเด็กและเยาวชน อีกทั้งได้รับคววามร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ปลัดอำเภอท่าศาลา/ สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าศาลา / องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง / ผู้นำศาสนา / ศูนย์พัฒนาครอบครัว / ตัวแทนผู้ปกครอง / สถานศึกษา คือ โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ สร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่ผู้มาร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างมาก

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

103 171

3. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล

วันที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00-15.00น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้คนทุกวัยสืบสานการละเล่น ปันตง และนำมาเป็นสื่อเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์  ครอบครัวสร้างสเพื่อลดปัญหาเรื่องสารเสพติดให้ลดลง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้ชุดข้อมูลดิบการละเล่นปันตง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.จากการลงพื้นที่ได้ทำการสัมภาษณ์บุคคลที่เป็นคนก่อตั้งลำตัด. "ปันตง" ที่ยังมีชีวิตอยู่คือ นายเฉม ศรีสว่างได้ใจความว่า เมื่อก่อนในกลุ่มมีบุคคลที่มีความชำนาญในเรื่องนี้ด้วยกัน 9คนแต่ตอนนี้ได้เสียชีวิตกันไปบ้างแล้ว คนที่เหลืออยู่ก็ไม่ค่อยแข็งแรง แต่ยังดีที่ยังมีการสานต่อให้เพื่อนๆในสมัยนั้นอีก 2-3คน ซึ่งพอจะสามารถสืบทอดให้ลูกหลานในสมัยนี้ได้ 2.หลังจากนั้นได้ไปสัมภาษณ์ท่านอีหม่ามฮาบีบุญเลาะห์ เกษมสมาน อดีตกำนันตำบลโพธิ์ทอง (เรื่องประวัติความเป็นมาของตำบลโพธิ์ทอง)ท่านใดhให้สัมภาษณ์ว่า บ้านสี่แยกวัดโหนดหม่ที่ ๕ ต.โพธิ์ทอง อ. ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชเป็นหม่บ้านใหญ่และเป็นหม่บ้านหลักโดยมีหม่บ้านย่อดังนี้ ๑. บ้านปากโพธิ์เป็นอดีตเมืองท่าที่สำคัญในการสัญจรและสินค้าการเกษตรไปยังอำเภอและเมืองต่างๆในจังหวัด ๒. บ้านสำมะโรงหรือบ้านในไร่อดีตมีต้นสำมะโรงจำนวนมาก ๓. บ้านกลาง จะมีลักษณะพิเศษคือจะมีฌาปนสานวัดสระประดิษฐ์และสสานมสลิม(สสานวัดป่า)อย่ใกล้กันโดยมีนนคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นกลางเรียกว่า “ซอยสวรรค์สันติ” ๔. บ้านบางรีในอดตอนที่เกิดอทกภัยาวปากพนังได้ย้ายเมาอย่อาศัย ๕. บ้านใต้ส้อน ๖. ท่งดอนโพธิ์เป็นท่งกว้างและเป็นที่อย่อาศัยองาวมสลิมในอดีตซึ่งมีอีพ่างทำดอกไม้เงินดอกไม้ทองที่มีฝีมือประณีตมากในสมัยยั้นและเป็นที่มาองการตั้งื่อ“ตำบลโพธิ์ทอง”ในปัจจบัน บ้านสี่แยกวัดโหนดคำว่าวัดโหนดเดิมมาจากบ้านวัดโหนดม.๑ตำบลโมคลานสมัยก่อนเนื่องจากมีตลาดนัดบ้านวัดดหนดทกวันเสาร์ ประมาณปีพ.ศ. 499 ได้ย้ายตลาดนัดวัดโหนดมาจาก ม.๑มาที่ นนสี่แยกวัดโหนดม. 8ตำบลหัวตะพานสมัยนั้นซึ่งปัจจบันคือ ม.5 ตำบลโพธิ์ทองและได้เรียกติดปากว่า“ตลาดนัดสี่แยกวัดโหนด”จนกลายเป็นบ้านสี่แยกวัดโหนดในปัจจบัน บ้านสี่แยกวัดโหนดหมู่ที่5 ตำบลโพธิ์ทอง มีพื้นที่ทั้งหมด 4,517 ไร่มีลักษณะเป็นที่ดอนสันทราย เป็นที่ตั้งของบ้านเรือน และเป็นที่ราบลุ่ม มีสภาพภูมิอาการร้อนชื้น มีฝนตก 8เดือนอากาศร้อน4เดือนครัวเรือนทั้งหมด 452 ครัว ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 11 ถึง 49 ปี ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ศาสนานับถือศาสนาพทธคิดเป็นร้อยละ18
นับถือศาสนาอิสลามคิดเป็นร้อยละ 72 มีประเพณีที่สำคัญคือ ประเพณีการถือศีลอด ประเพณีวันฮารีรายอประเพณีวันสงกรานต์ ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายและทำนา อาชีพรองคือรับจ้างทั่วไป แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและที่น่าสนใจองหม่บ้าน คือ ตลาดนัดสี่แยกวัดโหนด และงานประเพณีวันฮารีรายอปีละ ๒ครั้ง เอกลักษณ์องหม่บ้าน เป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สดองตำบล มีโรงเรียนในหม่บ้านจำนวน ๑ แห่ง คือ โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

กลุ่มแกนนำชุมชน และเยาวชน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเรื่องการละเล่น “ปันตง”โดยไปสัมภาษณ์ถึงข้อมูลเหล่านี้คือ1. ข้อมูลหมู่บ้าน2. เอกลักษณ์หมู่บ้าน 3. ประวัติความเป็นมาของ “ปันตงบ้านสี่แยกวัดโหนด” โดยแบ่งกันไปเป็น 5 ทีมทีมละ 6 คน ( 5 วัน )

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. แบ่งทีมงานออกเป็นทีมเพื่อแบ่งหน้าที่และบทบาทในการลงพื้นที่ 2.หาจุดหรือบุคคลที่สามารถเป็นที่ยอมรับของชุมชนเพื่อสะดวกในการลงพื้นที่ 3.ลงตามพื้นที่และกลุ่มตามที่แบ่งไว้
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล

วันที่ 25 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00-15.00น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้คนทุกวัยสืบสานการละเล่นปันตงให้เป็นสื่อการจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ครอบครัวสร้างสุข

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้ชุดข้อมูลดิบการละเล่นปันตง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. แกนนำเยาวชนได้เรียนรู้ความเป็นมาของชุมชนโพธิ์ทองว่ามีประวัติความเป็นมาจากเดิมคือคือหมู่ที่8 ต. หัวตะพานมาเป็น หมู่ที่ 7 ต.หัวตะพานแล้วแยกมาเป็นหมู่ที่ 5 โพธิ์ทอง อีกครั้ง หนึ่ง
 2. มีต้นโพธิ์ใหญ่เป็นสัญลักษณ์ประจำตำบลและมีตลาดนัดสี่แยกวัดโหนด ซึ่งเป็นตลาดกลางของชุมชนและมีประวัติที่น่าสนใจอีกอย่างคือ"ท่าศาลาจะสนุก เมืองคอนจะเป็นทุกข์ แหลมตะลุมพุกจะเป็นวัง"ท่านกำนัน (ท่านฮาบีบุญเลาะห์ เกษมสมาน) ตำบลโพธิ์ทองได้กล่าวไว้
 3. ได้ทราบถึงความเป็นมาของการเล่นปันตง ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องการละเล่นปันตงจำนวน 7 คน รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการละเล่น เช่น รำมะนา ฉิ่งกรับ โดยมีปราชญ์ที่มีความชำนาญแต่ละด้านมารวมตัวกันและแบ่งบทบาทหน้าที่ในการเล่นปันตงสร้างความสุขให้แก่ผู้เล่นและผู้ชมได้เป็นอย่างดี
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

กลุ่มแกนนำชุมชน และเยาวชน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเรื่องการละเล่น “ปันตง”โดยไปสัมภาษณ์ถึงข้อมูลเหล่านี้คือ1. ข้อมูลหมู่บ้าน2. เอกลักษณ์หมู่บ้าน 3. ประวัติความเป็นมาของ “ปันตงบ้านสี่แยกวัดโหนด” โดยแบ่งกันไปเป็น . 5 ทีมทีมละ 6 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้คือ ( 5 วัน )

กิจกรรมที่ทำจริง

1.แบ่งบทบาทหน้าที่ของแต่ละทีม เตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ 2.ประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านเพื่อความสะดวกในการทำงาน 3.ลงพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 34
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.3 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล

วันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00-15.00น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้คนทุกเพศทุกวัยได้มีการสืบสาน การละเล่นปันตง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้ชุดข้อมูลดิบการละเล่นปันตง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ได้กลุ่มแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อมาเรียนรู้เรื่องของปันตงรุ่นต่อไปจำนวน 12 คน
 2. ครอบครัวหนุนเสริมให้ลูกๆมาทำกิจกรรมเป็นจำนวน 12 ครอบครัว
 3. ได้ชุดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเพลงปันตงสร้างสุขจำนวน 4 เพลง คือเพลงเรซอล / อาเด๊ะ/ ยาเสพติด/ ไหว้ครูปันตง/
 4. ได้สถานศึกษาคือโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์และโรงเรียนมัสยิดบ้านแสงจันทร์ และมัสยิดบ้านกลาง โดยที่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ได้เปิดโอกาสและเปิดพื้นที่ของโรงเรียนให้เป็นพื้นที่กลางในการดำเนินกิจกรรมอีก 1 พื้นที่ ของเยาวชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

กลุ่มแกนนำชุมชน และเยาวชน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเรื่องการละเล่น “ปันตง”โดยไปสัมภาษณ์ถึงข้อมูลเหล่านี้คือ1. ข้อมูลหมู่บ้าน2. เอกลักษณ์หมู่บ้าน 3. ประวัติความเป็นมาของ “ปันตงบ้านสี่แยกวัดโหนด” โดยแบ่งกันไปเป็น . 5 ทีมทีมละ 6 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้คือ ( 5 วัน )

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. แบ่งบทบาทหน้าที่เพื่อลงตามครอบครัว
 2. ประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านเพื่อความสะดวกในการทำงาน
 3. ลงพื้นที่ปฎิบัติงานคัดเลือกแกนนำเยาวชนเพื่อมาเรียนรู้เรื่อง ปันตง
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.4 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล

วันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 -13.00น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้คนทุกวัยสืบสานการละเล่นปันตง ให้เป็นสื่อการจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ เกิดครอบครัวสร้างสุข ลดการใช้สารเสพติด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้ชุดข้อมูลดิบการละเล่นปันตง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จากการประชุมทีมงานโครงการได้มีการแบ่งโซนการรับผิดชอบ เป็น 2 โซนคือโซนในตลาดและโซนรอบนอก ในโซนตลาดมีครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 5 ครัวเรือน ในโซนรอบนอกอีกจำนวน 7 ครัวเรือน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

กลุ่มแกนนำชุมชน และเยาวชน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเรื่องการละเล่น “ปันตง”โดยไปสัมภาษณ์ถึงข้อมูลเหล่านี้คือ1. ข้อมูลหมู่บ้าน2. เอกลักษณ์หมู่บ้าน 3. ประวัติความเป็นมาของ “ปันตงบ้านสี่แยกวัดโหนด”  ( 5 วัน )

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ประชุมแบ่งบทบาทหน้าที่ในทีม
 2. เลือกพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินกิจกรรม
 3. ปฎิบัติงานพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.5 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล

วันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00-12.00น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้คนทุกวัยสืบสานการละเล่นปันตง และเพื่อใช้เป็นสื่อในการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ครอบครัวสร้างสุข ลดปัญหาการใช้สารเสพติด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้ชุดข้อมูลดิบการละเล่นปันตง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน12 ครัวเรือนและมีการทำกิจกรรมร่วมกัน
 • เยาวชนและปราชญ์ชาวบ้านได้ทำการฝึกซ้อมปันตงร่วมกัน ตามวันเวลาที่กำหนดไว้
 • มีการแต่งเพลงปันตงเพิ่มเติม ซึ่งเป็นเพลงที่ร่วมคิดระหว่างปราชญ์และแกนนำเยาวชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

กลุ่มแกนนำชุมชน และเยาวชน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเรื่องการละเล่น “ปันตง”โดยไปสัมภาษณ์ถึงข้อมูลเหล่านี้คือ1. ข้อมูลหมู่บ้าน2. เอกลักษณ์หมู่บ้าน 3. ประวัติความเป็นมาของ “ปันตงบ้านสี่แยกวัดโหนด” โดยแบ่งกันไปเป็น . 5 ทีมทีมละ 6 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้คือ ( 5 วัน )

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. แบ่งบทบาทหน้าที่ในการคัดเลือกแกนนำเยาวชนและครอบครัวตัวอย่าง 2.ลงพื้นที่ปฎิบัติงาน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 35

4. นำข้อมูลมาสรุปร่วมกัน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 นำข้อมูลมาสรุปร่วมกัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-17.00น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้คนทุกวัยสืบสานการละเล่นปันตง ให้เป็นสื่อสร้างสรรค์ และเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ครอบครัวสร้างสุข ลดการใช้สารเสพติด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดชุดข้อมูลภูมิปัญญา การละเล่นปันตง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. เกิดกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่สืบสานเรื่องการละเล่นปันตงเพิ่มอีกจำนวน 12 คน
 2. ได้ข้อมูลความเป็นมา ของชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ทอง / ความเป็นมาของปันตง / เพื่อที่จะรวบรวมออกมาเป็นหนังสือ เล่มเล็ก
 3. ได้รวบรวมเพลงปันตงเพื่อทำการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อที่จะได้มอบให้กับสถานศึกษา และ อบต. ต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เชิญปราชญ์ทั้งหมดมาดูข้อมูลเพิ่มเติมและวางแผนการทำกิจกรรม " สืบสานปันตง" ร่วมกัน. โดยให้ปราชญ์จับกลุ่มกับเยาวชน. เลือกเยาวชนผู้นำกลุ่มนำข้อมูลมาสรุป และทำแบบสรุปให้ปราชญ์เพิ่มเติมโดยเน้นเรื่องการมีครอบครัว ลดการเสพน้ำกระท่อม. เรียงร้อยข้อความให้สวยงามจึงนำมาสรุปเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนจะนำไปใช้

กิจกรรมที่ทำจริง

1.นำข้อมูลดิบที่ได้จากการลงพื้นที่มาทบทวนและสรุปงานร่วมกัน 2. เติมเต็มโดยปราชญ 3. เรียงร้อยข้อความเพื่อความสวยงาม 4.สรุปออกมาเป็นข้อมูลพื้นฐาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40

5. ฝึกซ้อมร้องปันตง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 ฝึกซ้อมร้องปันตง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 -17.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้คนทุกวัยสืบสานการละเล่นปันตง. ให้เป็นสื่อการจัดกิจกรรม เปิดพื้นที่สร้างสรรค์. เกิดครอบครัวสร้างสุขเกิดสัมพันธภาพที่ดีลดการใช้สารเสพติด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดครอบครัวสรา้งสุข อย่างน้อย 10 ครัว

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. มีพ่อแม่ของเยาวชนบางครอบครัวมาสะท้อนว่า. กิจกรรมแบบนี้น่าจะมีมานานแล้ว จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าลูกจะไปเที่ยวไหน เด็กๆเค้าได้มีกิจกรรมดีๆทำร่วมกัน
 2. เกิดความสุขและสัมพันธภาพของคนสามวัยเกิดขึ้นในชุมชน
 3. เกิดความเข้าใจระหว่างผู้ปกครอง /เยาวชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ฝึกการละเล่น“ปันตง” ในวันหยุดเดือนละ 4 ครั้ง จำนวน 2 เดือน โดยมีปราชน์สอนให้เยาวชนปฏิบัติ ใช้ชุดข้อมูลจากการสำรวจ และการเพิ่มเติมข้อมูลจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากข้อเสนอแนะของผู้ที่มาชม มาเชียร์ ถ้าหากว่าครอบครัวใดมีพ่อแม่และลูกมาร่วมทุกครั้ง มากันเป็นครอบครัว ก็จะได้เป็นครอบครัวตัวอย่าง ได้รับรางวัล ครอบครัวสร้างสุข

กิจกรรมที่ทำจริง

แกนนำเยาวชนยุวทัศน์ /ปราชญชาวบ้านและแกนนำเยาวชนในชุมชนได้นัดรวมทำกิจกรรมการฝึกซ้อมร้องเพลงปันตงกันที่ มายดรีม. เรือนแพ. รีสอร์ท&ฟิชชิ่งปาร์ค. ในเวลา. 13.00 น. เมื่อถึงเวลาทุกคนตื่นเต้นมากๆโดยเฉพาะปราชญชาวบ้าน ท่านบอกว่ารู้สึกมีคุณค่ามากๆในระยะนี้มีความสุขเหมือนในสมัยตอนได้แสดงปันตง. แกนนำเยาวชนซ้อมกันไป. ฟังนิทานกันไป หัวเราะกันไปอย่างสนุกสนาน 

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 50
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.2 ฝึกซ้อมร้องปันตง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00-17.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้คนทุกวัยได้สืบสานการละเล่นปันตงให้เป็นสื่อที่สามารถเปิดพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์. เกิดครอบครัวสร้างสุข

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดครอบครัวสรา้งสุข อย่างน้อย 10 ครัว

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เยาวชนมีความรักและความต้องการที่จะมาซ้อมหรือมาพบปะรุ่นพี่แกนนำนอกจากนั้นยังก่อให้เกิดความรักความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องที่จะสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างก่อให้เกิดความห่วงใยระหว่างพี่และน้องอีกทั้งผู้ปกครองเห็นความสำคัญของเวลาที่เยาวชนได้ทำกิจกรรมดีๆและส่งเสริมการทำกิจกรรมดังกล่าวเนื่องจากหากไม่มีกิจกรรมตรงนี้เยาวชนก็จะใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่ดีเช่นไปเล่นที่ร้านเกมหรือออกไปเที่ยวในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยสำหรับเยาวชน อีกทั้งทีมปราชญ์ชาวบ้านที่มาสอนเยาวชนที่เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของตนเองมองว่าตัวเองมีคุณค่าในสังคม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ฝึกการละเล่น“ปันตง” ในวันหยุดเดือนละ 4 ครั้ง จำนวน 2 เดือน โดยมีปราชน์สอนให้เยาวชนปฏิบัติ ใช้ชุดข้อมูลจากการสำรวจ และการเพิ่มเติมข้อมูลจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากข้อเสนอแนะของผู้ที่มาชม มาเชียร์ ถ้าหากว่าครอบครัวใดมีพ่อแม่และลูกมาร่วมทุกครั้ง มากันเป็นครอบครัว ก็จะได้เป็นครอบครัวตัวอย่าง ได้รับรางวัล ครอบครัวสร้างสุข

กิจกรรมที่ทำจริง

ปราชญ์ชาวบ้านได้ทำการฝึกซ้อมเพลงปันตงใหม่ๆให้กับแกนนำเยาวชนเครือข่ายยุวทัศน์เพื่อให้แกนนำสอนน้องอีกครั้ง. เหมือนแบบพี่สอนน้อง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 60
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.3 ฝึกซ้อมร้องปันตง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 -18.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้คนทุกวัยได้สืบสานการละเล่นปันตงให้เป็นสื่อที่สามารถเปิดพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์. เกิดครอบครัวสร้างสุข

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดครอบครัวสรา้งสุข อย่างน้อย 10 ครัว

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ลดช่องว่างระหว่างวัย
 2. เกิดกิจกรรมพี่สอนน้อง
 3. เกิดความผูกพันธ์ระหว่างคนสามวัย
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ฝึกการละเล่น“ปันตง” ในวันหยุดเดือนละ 4 ครั้ง จำนวน 2 เดือน โดยมีปราชน์สอนให้เยาวชนปฏิบัติ ใช้ชุดข้อมูลจากการสำรวจ และการเพิ่มเติมข้อมูลจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากข้อเสนอแนะของผู้ที่มาชม มาเชียร์ ถ้าหากว่าครอบครัวใดมีพ่อแม่และลูกมาร่วมทุกครั้ง มากันเป็นครอบครัว ก็จะได้เป็นครอบครัวตัวอย่าง ได้รับรางวัล ครอบครัวสร้างสุข

กิจกรรมที่ทำจริง

ปราชญ์ชาวบ้านได้ทำการฝึกซ้อมเพลงปันตงใหม่ๆให้กับแกนนำเยาวชนเครือข่ายยุวทัศน์เพื่อให้แกนนำสอนน้องอีกครั้ง เหมือนแบบพี่สอนน้อง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

10 48
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.4 ฝึกซ้อมร้องปันตง

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 13:00-17.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ถึงวัฒนธรรมที่ดีงามและสร้างสรรค์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดครอบครัวสรา้งสุข อย่างน้อย 10 ครัว

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้เพลงพื้นบ้านที่ร้องเล่นเต้นรำเป็นเพลงปันตง  สร้างความสนุกสนานให้กับเยาวชนแกนนำทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง    เกิดทักษะการคิดใหม่ทำใหม่โดยการนำเอาสภาพปัญญาของสังคมมาสื่อสารผ่านเพลงปันตง  เยาวชนแกนนำรุ่นพี่มีความรักความห่วงใยต่อเยาชนรุ่นน้องและมีการสื่อสารสาสัมพันธืที่ดีต่อกันเสมอมา  มีการสอนการบ้านการทำกิจกรรมอย่างอื่นนอกเหนือจากเล่นปังตง เช่น  ให้น้องช่วยกันนำเสนอถึงเป้าหมายชีวิตของตนเองว่าแต่ละคนมีเป้าหมายอะไรในชีวิตกันบ้าง ซึ่งกิจกรรมการสื่อสารที่ได้นั่งล้อมวงคุยกันแบบนี้จะได้เปิดใจก่อเกิดความเห็นอกเห็นใจกันมากยิ่งขึ้น   

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ฝึกการละเล่น“ปันตง” ในวันหยุดเดือนละ 4 ครั้ง จำนวน 2 เดือน โดยมีปราชน์สอนให้เยาวชนปฏิบัติ ใช้ชุดข้อมูลจากการสำรวจ และการเพิ่มเติมข้อมูลจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากข้อเสนอแนะของผู้ที่มาชม มาเชียร์ ถ้าหากว่าครอบครัวใดมีพ่อแม่และลูกมาร่วมทุกครั้ง มากันเป็นครอบครัว ก็จะได้เป็นครอบครัวตัวอย่าง ได้รับรางวัล ครอบครัวสร้างสุข

กิจกรรมที่ทำจริง

เยาวชนแกนนำ  และเยาวชนพี่เลี้ยง  รวมทั้งทีมของปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของปันตง  ได้ร่วมกันสอนและแต่งเพลงใหม่ๆให้กับเยาวชน  ไม่ว่าจะเป็นเพลง  ชมนกชมไม้  เพลงท้องก่อนวัย  เพลงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในชุมชน  ตลอดจนเพลงขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การหนุนเสริมการทำงานของเยาวชนและทีม สสส

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 40

6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบปากต่อปาก

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบปากต่อปาก

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-12.00น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้คนทุกวัยสืบสานการละเล่นปันตงให้เป็นสื่อการจัดกิจกรรมในการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ เกิดครอบครัวสร้างสุข เกิดสัมพันธภาพที่ดีลดการใช้สารเสพติด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในขณะทำกิจกรรมเดินบอกปากต่อปาก เกิดความร่วมมือเป็นอันดีต่อการดำเนินงานในโครงการ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในขณะทำกิจกรรมระหว่างพี่กับน้อง เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างคณะทำงาน /แกนนำเยาวชน/. ชุมชน/สถานศึกษา ชวนน้องคุยการละเล่นของปันตง แลกเปลี่ยนในเรื่องสภาพแวดล้อม ได้แก่ โซนในตลาด โซนชุมชน ให้เด็กวิเคราะห์ปัญหาในชุมชน และรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมปันตง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

แกนนำและปราชญ์เดินบอกปากต่อปากตามบ้านตามโซน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติมและนัดแนะให้มาทำกิจกรรมร่วมกัน ในระหว่างเดินไปตามบ้านก็นำกลอนที่สรุปเดินฝึกร้องไปเป็นกลุ่ม แบ่งโซนกันได้ 4 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน

กิจกรรมที่ทำจริง

ผู้ประสานงานแแกนนำเยาวชนยุวทัศน์ได้รับมอบหมายให้ติดต่อกับทางโรงเรียนมัสยิดบ้านแสงจันทร์. เพื่อที่จะใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรมกับเยาวชนในชุมชนหมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ทอง. เมื่อถึงเวลา แกนนำทุกคนพร้อมทั้งคณะทำงานได้ไปร่วมทำกิจกรรมกันโดยมีการแบ่งกลุ่มเยาวชนออกเป็น. 4 กลุ่ม. แบ่งตามโซน คือโชนตลาดและโซนชุมชน.  โดยได้รับความร่วมมือจากคุณครูที่สอนศาสนาเป็นอย่างดี. มีการระดมความคิดกันในเรื่องของชุมชน/สัญลักษณ์ชุมชน/ปัญหาชุมชน/สิ่งดีๆในชุมชนิด ตลอดจนพี่ๆได้ชวนน้องๆหัดร้องเล่นเต้นรำเพลงปันตงกันอย่างสนุกสนาน... ต้องขอขอบพระคุณทางโรงเรียนมัสยิดบ้านแสงจันทร์ที่ทำการหยุดสอนครึ่งวันเพื่อที่จะให้พี่ๆได้ทำกิจกรรมกับเยาวชนอย่างเต็มที่

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 70

7. การสื่อสารเชิงบวก

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 การสื่อสารเชิงบวก

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 08:00-17.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อก่อให้เกิดความรักความสามัคคี  ขึ้นในครอบครัว

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ครอบครัวมีความเข้าใจกัน ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาให้ลูกหลาน สถานที่สาธารณะ ได้แก่ มัสยิด โรงเรียน เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับการจัดกิจกรรมกลุ่มพัฒนาเยาวชนเชิงบวกของครอบครัวและชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ต้นทุนชีวิตเด็กและเเยาวชน ประกอบด้วยพลัง ครอบครัว พลังปัญญา พลังตัวเอง พลังเพื่อน และพลังชุมชน นับว่าเป็นความโชคดีของพี่น้องในชุมชนโพธิ์ทองที่ได้รับเกียร์ติจากท่าน ไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอท่าศาลา ซึ่งท่านได้ให้เกียร์ติมาเยี่ยมเยียนชุมชนในวันนี้อีกทั้งได้มอบเกียร์ติบัตร ให้แก่ครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครอบครัวต้นแบบ ให้ข้อคิดตลอดจนแนวทางการสร้างความสุขให้แก่ครอบครัวผ่านกระบวนการ "ครอบครัวสร้างสุข " ทางเครือข่ายยุวทัศน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมและคณะทำงานปันตงสร้างสุข ขอขอบพระคุณท่านและภรรยาไว้ ณ.โอกาสนี้ด้วย ขอบพระคุณค่ะ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

การสื่อสารเชิงบวก เข้าร่วมหลักสูตร 3 วัน 2 คืน เริ่มด้วยเรียนรู้สถานกาณณ์ปัญหาในชุมชนจากข้อมูลร่วมกัน จากนั้นมากำหนดประเด็นการแก้ไข เมื่อได้ประเด็นแก้ไขแล้วจึงฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา โดยใช้การสื่อสารแบบ ฟังอย่างตั้งใจ เข้าใจ และร่วมคิดแนวทาง หาทางออกแบบหลากหลาย ให้เยาวชนเป็นคนตัดสินใจ ผู้ใหญ่คอยให้การปรึกษา พร้อมกับร่วมคิดและเติมเต็มข้อมูลชุมชนและข้อมูล ปันตงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ร่วมวางแผนการปฏิบัติในการขับเคลื่อนงานต่อเนือง (ใช้หลักสูตรการพัฒนาเยาวชนเชิงบวก ของ สสส)

กิจกรรมที่ทำจริง

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ชื่อกิจกรรมวันพ่อ แกนนำเยาวชนร่วมกันปลูกต้นกล้าเพื่อถวายความจงรักภักดีแก่พ่อหวงและเพื่อสร้างจิตสำนึกให้แกนนำเยาวชนสะสมเสริมสร้างความดีเพื่อเป็นของขวัญแก่ตัวเองและครอบครัวรวมทั้งเป็นลูกที่ดีของครอบครัวและของแผ่นดิน
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เปิดกิจกรรมตั้งแต่เช้าเริ่มต้นด้วยการละเล่นปันตงจากทีมปราชญ์ชาวบ้านและตามด้วยแกนนำเยาวชนที่ผ่านกระบวนการฝึกซ้อมมาแล้วในระดับหนึ่ง โดยได้รับเกียร์ติจากท่านนายอำเภอ ไตรรัตน์ ไชยรัตน์ มาเป็นประธานมอบเกียร์ติบัตรแก่ครอบครัวต้นแบบรวมทั้งให้โวาทแก่แกนนำเยาวชนและพ่อแม่ของเยาวชนในการเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกที่น่าประทับใจในวันนั้นอีกอย่างคือได้รับเกียร์ติจากเจ้าอาวาสวัดสระประดิษฐ์ ได้ให้เกียร์ติมาเทศนาเรื่องการครองตนในสังคมของเด็กและเยาวน ตลอดจนการเป็นแบบอย่างที่ดีของพ่อแม่แก่เยาวชน
วันที่ ๗ ธันวาคม๒๕๕๘ เป็นการพูดคุยเปิดใจสื่อสารกันระหว่างพ่อแม่ลูกเพื่อให้ลูกได้รับทราบถึงความรู้สึกห่วงใยกังวลและใส่ใจที่ครอบครัวมีต่อลูก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้น

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 63

8. สรุปเป็นชุดความรู้

ไม่มีกิจกรรม

9. นำเสนอชุดองค์ความรู้

ไม่มีกิจกรรม

10. สภาเด็กและเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา

ไม่มีกิจกรรม

11. ถอดบทเรียน

ไม่มีกิจกรรม

12. สรุปโครงการ

ไม่มีกิจกรรม

13. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.1 การประชุมร่วมกับสสส.สจรส.ม.อ.และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วันที่ 3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00-20.00น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ทาง สจรส ปฐมนิเทศน์โครงการ พบปะพื้นที่ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม  พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน  ทีมงานพี่เลี้ยงให้คำแนะนำเรื่องของเอกสารการดำเนินโครงการ 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ทีมงานสามารถลงรายละเอียดบางกิจกรรมได้ด้วยตามคำแนะนำของทีมงานพี่เลี้ยง ได้เรียนรู้เรื่องการทำรายงาน การจัดเก็บเอกสารการเงินที่ถูกต้อง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

พบปะเครือข่ายคนใต้สร้างสุข 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน และทีมวิทยากรได้ให้ความรู้เรื่องของเอกสารต่างๆในการดำเนินงานของโครงการแต่ละพื้นที่. พร้อมทั้งทดลองการรายงานผลการดำเนินงานผ่านทางหน้าเว็ป 

กิจกรรมที่ทำจริง

ปฐมนิเทศน์โครงการร่วมกันโดยสจรส.มอ
เรียนรู้เอกสารต่างๆที่ใช้ในการดำเนินงาน เช่น รายงานการเงิน. การเขียนรายงาน ส.1
ฝึกปฎิบัติการรายงานผลการดำเนินงานครั้งนี้คือ การปฐมนิเทศโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo

 

2 9
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.2 การติดตามการดำเนินงานจาก สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วันที่ 7 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00-17.00น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงานสามารถที่จะเขียนและเรียนรู้การเขียนรายงานทางการเงินได้อย่างถูกต้อง
เกิดการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานขึ้นและทำงานได้อย่างดีขึ้น 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมร่วมกับ สสส

กิจกรรมที่ทำจริง

รายละเอียดเรื่องการรายงานการเงิน      การใช้ใบเสร็จรับเงินแบบเสียภาษี

 • photo

 

2 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.3 ประชุมติดตามรายงานการดำเนินงาน งวดที่ 1ร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00-17.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามงานและทำรายงานงวดที่ 1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สามารถจัดทำรายงานงานวงดตามระเบียบของ สสส. ได้ คณะกรรมการมีความเข้าใจการบริหารจัดการโครงการ และวางแผนร่วมกับพี่เลี้ยงเพื่อดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง และคืนเงินเปิดบัญชี 500 บาท

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ติดตามงาน ทำรายงาน ส่งรายงานงวดที่ 1

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดทำรายงานงวด ให้ สสส. ตรวจรายงานงวด

 • photo
 • photo
 • photo

 

3 3

14. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ชุมชนได้รับทราบว่า ชื่อโครงการที่ชุมชนได้รับงบประมาณนั้นเป็นโครงการอะไรเกี่ยวกับสิ่งใด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้ไวนิลแสดงเขตสถานที่ปลอดบุหรี่ไว้ประชาสัมพันธ์ และติดตั้งในพื้นที่ที่จัดกิจกรรม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เพื่อแสดงให้เห็นถึงชื่อโครงการ/หน่วยงานที่สนับสนุน

กิจกรรมที่ทำจริง

กรรมการไปจ้างทำไวนิลปลอดบุหรี่

 • photo
 • photo
 • photo

 

3 3

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 49 20                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 209,960.00 90,816.00                  
คุณภาพกิจกรรม 80 62                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

ไม่มี

ไม่มี

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย ผจรศักดิ์ สุขรินทร์ 87/2 หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
นาย เอกรัตน์ โลดโพธิ์ศรี 14/1 หมู่ที่ 8 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย วันชัย จำปีพันธ์ 108/1 หมู่ที่ 11 ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นางสาว วณิชญา ฉันสำราญ 341/3 ตำท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 5 สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ฝึกซ้อมร้องปันตง ( 2 มิถุนายน 2559 )
 2. ฝึกซ้อมร้องปันตง ( 4 มิถุนายน 2559 )
 3. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ ( 8 มิถุนายน 2559 )
 4. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ ( 12 มิถุนายน 2559 )
 5. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ ( 18 มิถุนายน 2559 )
 6. ฝึกซ้อมร้องปันตง ( 19 มิถุนายน 2559 )
 7. ถอดบทเรียน ( 20 มิถุนายน 2559 )
 8. ฝึกซ้อมร้องปันตง ( 26 มิถุนายน 2559 )
 9. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ ( 3 กรกฎาคม 2559 )
 10. สรุปเป็นชุดความรู้ ( 16 กรกฎาคม 2559 )
 11. สรุปชุดองค์ความรู้ ( 17 กรกฎาคม 2559 )
 12. สภาเด็กและเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา ( 20 กรกฎาคม 2559 )
 13. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ ( 30 กรกฎาคม 2559 )
 14. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ ( 2 สิงหาคม 2559 )
 15. สภาเด็กและเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา ( 13 สิงหาคม 2559 )
 16. นำเสนอชุดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การละเล่นปันตงบ้านสี่แยกวัดโหนด ( 20 สิงหาคม 2559 )
 17. สภาเด็กและเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา ( 22 สิงหาคม 2559 )
 18. ฝึกซ้อมร้องเพลงปันตง ( 26 สิงหาคม 2559 )
 19. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ ( 27 สิงหาคม 2559 )
 20. การประมร่วมกับ สสส สจรส ม.อ ( 3 กันยายน 2559 - 4 กันยายน 2559 )
 21. สรุปโครงการ ( 5 กันยายน 2559 )
 22. ฝึกซ้อมร้องเพลงปันตง ( 25 กันยายน 2559 )
 23. สภาเด็กและเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา ( 30 กันยายน 2559 )
 24. งานสร้างสุขภาคใต้ ( 3 ตุลาคม 2559 - 5 ตุลาคม 2559 )
 25. ลงพื้นที่ประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรม ( 7 ตุลาคม 2559 )
 26. การถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน ( 8 ตุลาคม 2559 )
 27. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตามและคืนเงินเปิดบัญชี500 ( 10 ตุลาคม 2559 )
 28. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ( 14 ตุลาคม 2559 - 15 ตุลาคม 2559 )

(................................)
นางสาว วณิชญา ฉันสำราญ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......