รหัสโครงการ 58-03871
สัญญาเลขที่ 58-00-2255
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ ทุนชุมชนสร้างรายได้บ้านสวนขัน (ต่อยอดปี 2)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศโครงการใหม่
2) ประชุมสภาผู้นำครั้งที่1
3) ประชุมสภาผู้นำครั้งที่2
4) จัดทำแบบสำรวจข้อมูล
5) อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน ร่วมกับ สจรส.มอ.
6) ประชุมสภาผู้นำครั้งที่3
7) สำรวจข้อมูลครั้งที่1
8) สำรวจข้อมูลครั้งที่2
9) ประชุมสภาผู้นำครั้งที่4
10) วิเคราะห์ข้อมูลครั้งที่1
11) วิเคราะห์ข้อมูลครั้งที่2
12) พี่เลี้ยงติดตามโครงการ
13) คืนข้อมูลให้ชุมชนและประชาสัมพันธ์โครงการ
14) ทำบัญชีครัวเรือนครั้งที่1
15) ทำบัญชีครัวเรือนครั้งที่2
16) ประชุมสภาผู้นำครั้งที่5
17) ปิดรายงานโครงการงวดที่ 1
18) ปิดงวดโครงการ ที่ 1 ร่วมกับ สจรส.มอ.

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 83,900.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 4.09 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -10,550.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 504.09 บาท
รวมรายรับ (1) = 84,404.09 บาท รวมรายจ่าย (2) = 94,450.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -10,045.91 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 104,880.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางดัชนีย์ มัชฌิมวงศ์ )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ (22 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. ประชุมสภาผู้นำครั้งที่6 (7 มีนาคม 2559)
 3. พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามโครงการ (26 มีนาคม 2559)
 4. ประชุมสภาผู้นำครั้งที่7 (7 เมษายน 2559)
 5. เรียนรู้เกษตรชีวภาพครั้งที่1 (14 เมษายน 2559)
 6. เรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้าครั้งที่1 (20 พ.ค. 2559)
 7. เรียนรู้เกษตรชีวภาพครั้งที่2 (31 พ.ค. 2559)
 8. เรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้าครั้งที่3 (5 มิถุนายน 2559)
 9. ประชุมสภาผู้นำครั้งที่8 (7 มิถุนายน 2559)
 10. เรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้าครั้งที่2 (6 สิงหาคม 2559)
 11. ประชุมสภาผู้นำครั้งที่9 (7 สิงหาคม 2559)
 12. จัดตั้งกลุ่มเพาะเห็ดฟางและกลุ่มสมุนไพร (13 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางดัชนีย์ มัชฌิมวงศ์ )
14 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสุภาพร ชัยชาญ )
14 กุมภาพันธ์ 2559