รหัสโครงการ 58-03871
สัญญาเลขที่ 58-00-2255
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ ทุนชุมชนสร้างรายได้บ้านสวนขัน (ต่อยอดปี 2)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2) ประชุมสภาผู้นำครั้งที่6
3) พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามโครงการ
4) ประชุมสภาผู้นำครั้งที่7
5) เรียนรู้เกษตรชีวภาพครั้งที่1
6) เรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้าครั้งที่1
7) เรียนรู้เกษตรชีวภาพครั้งที่2
8) เรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้าครั้งที่3
9) ประชุมสภาผู้นำครั้งที่8
10) เรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้าครั้งที่2
11) ประชุมสภาผู้นำครั้งที่9
12) จัดตั้งกลุ่มเพาะเห็ดฟางและกลุ่มสมุนไพร
13) สร้างแหล่งเรียนรู้
14) เรียนรู้เกษตรชีวภาพครั้งที่3
15) พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามโครงการ
16) ประชุมสภาผู้นำครั้งที่10
17) ประเมินผลกิจกรรม
18) การถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน
19) ถอดบทเรียนการพัฒนา
20) ร่วมงานสร้างสุขคนใต้
21) จัดทำรายงานปิดโครงการ

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = -10,045.91 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 104,880.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 37.18 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -20,021.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 500.27 บาท
รวมรายรับ (1) = 94,871.27 บาท รวมรายจ่าย (2) = 114,392.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -19,520.73 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 19,520.73 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางดัชนีย์ มัชฌิมวงศ์ )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางดัชนีย์ มัชฌิมวงศ์ )
12 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวสุภาพร ชัยชาญ )
12 ตุลาคม 2559