รหัสโครงการ 58-03871
สัญญาเลขที่ 58-00-2255

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ทุนชุมชนสร้างรายได้บ้านสวนขัน (ต่อยอดปี 2)
รหัสโครงการ 58-03871 สัญญาเลขที่ 58-00-2255

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 209,750.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 83,900.00 บาท
งวดที่ 2 = 104,880.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 188,780.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 4.09 บาท
งวดที่ 2 = 37.18 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 41.27 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 208,842.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -19,520.73 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : จัดตั้งสภาชุมชนสวนขัน 7,500.00 7,500.00
1. ประชุมสภาผู้นำครั้งที่1
2. ประชุมสภาผู้นำครั้งที่2
3. ประชุมสภาผู้นำครั้งที่3
4. ประชุมสภาผู้นำครั้งที่4
5. ประชุมสภาผู้นำครั้งที่5
6. ประชุมสภาผู้นำครั้งที่6
7. ประชุมสภาผู้นำครั้งที่7
8. ประชุมสภาผู้นำครั้งที่8
9. ประชุมสภาผู้นำครั้งที่9
10. ประชุมสภาผู้นำครั้งที่10
กิจกรรมหลัก : จัดทำแบบสำรวจข้อมูล 4,700.00 4,700.00
1. จัดทำแบบสำรวจข้อมูล
กิจกรรมหลัก : สำรวจข้อมูล 10,800.00 10,800.00
1. สำรวจข้อมูลครั้งที่1
2. สำรวจข้อมูลครั้งที่2
กิจกรรมหลัก : วิเคราะห์ข้อมูล 7,200.00 7,200.00
1. วิเคราะห์ข้อมูลครั้งที่1
2. วิเคราะห์ข้อมูลครั้งที่2
กิจกรรมหลัก : คืนข้อมูลให้ชุมชนและประชาสัมพันธ์โครงการ 23,300.00 23,300.00
1. คืนข้อมูลให้ชุมชนและประชาสัมพันธ์โครงการ
กิจกรรมหลัก : ทำบัญชีครัวเรือน 42,100.00 38,900.00
1. ทำบัญชีครัวเรือนครั้งที่1
2. ทำบัญชีครัวเรือนครั้งที่2
กิจกรรมหลัก : เรียนรู้เกษตรชีวภาพ 57,600.00 57,600.00
1. เรียนรู้เกษตรชีวภาพครั้งที่1
2. เรียนรู้เกษตรชีวภาพครั้งที่2
3. เรียนรู้เกษตรชีวภาพครั้งที่3
กิจกรรมหลัก : เรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้า 33,600.00 33,600.00
1. เรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้าครั้งที่1
2. เรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้าครั้งที่3
3. เรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้าครั้งที่2
กิจกรรมหลัก : สร้างแหล่งเรียนรู้ 1,500.00 1,500.00
1. สร้างแหล่งเรียนรู้
กิจกรรมหลัก : จัดตั้งกลุ่มเพาะเห็ดฟางและกลุ่มสมุนไพร 2,450.00 2,450.00
1. จัดตั้งกลุ่มเพาะเห็ดฟางและกลุ่มสมุนไพร
กิจกรรมหลัก : ประเมินผลกิจกรรม 2,000.00 2,000.00
1. ประเมินผลกิจกรรม
กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียนการพัฒนา 4,000.00 4,000.00
1. ถอดบทเรียนการพัฒนา
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 12,292.00
1. ปฐมนิเทศโครงการใหม่
2. อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน ร่วมกับ สจรส.มอ.
3. พี่เลี้ยงติดตามโครงการ
4. ปิดรายงานโครงการงวดที่ 1
5. ปิดงวดโครงการ ที่ 1 ร่วมกับ สจรส.มอ.
6. พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามโครงการ
7. พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามโครงการ
8. ร่วมงานสร้างสุขคนใต้
9. จัดทำรายงานปิดโครงการ
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. การถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

รวมงบทั้งหมด

209,750.00 208,842.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นางดัชนีย์ มัชฌิมวงศ์ )
วันที่รายงาน 12 ตุลาคม 2559