รหัสโครงการ 58-03871
สัญญาเลขที่ 58-00-2255
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ ทุนชุมชนสร้างรายได้บ้านสวนขัน (ต่อยอดปี 2)

2. ชุมชน บ้านสวนขัน หมู่ที่ 1 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. รหัสโครงการ 58-03871 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2255

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. จัดตั้งสภาชุมชนสวนขัน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมสภาผู้นำครั้งที่1

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมจัดตั้งสภาผู้นำ และงางแผนการการทำกิจกรรมในโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.คณะทำงานมีการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ชุมชนมีส่วนร่วมในการทำงาน 3.มีภาคีร่วมทำงาน1.มีแผนการจัดการรายได้ของครัวเรือน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ พบว่า 1.มีผู้เข้าร่วมการประชุม 30 คน
2.มีสภาชุมชนบ้านสวนขัน 1 ชุด 30 คน 3.มีการแลกเปลี่ยนเสนอรายชื่อสภาผู้นำในหน้าที่ที่ถนัดในแต่ละคนไป 4.มีการวางแผนและติดตามกิจกรรมต่างๆของโครง 5.มีการยอมรับกันมากขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้น คือ ได้เสนอสภาผู้นำและก็เป็นมติที่ประชุมทุกคน และก็ยอมรับได้ 6.จะมีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือน 7.ได้ชี้แจงกิจกรรมที่จะทำของโครงการ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบ 8.นัดประชุมสภาผู้นำครั้งต่อไปในวันที่ 7 พ.ย.2558

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.สภาผู้นำบ้านสวนขัน มีคณะกรรมการหมู่บ้าน 15 คน ตัวแทนกลุ่ม 4 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน รวม 8 คน และตัวแทนหน่วยงานราชการ 2 คน ทั้งหมด 25 คน มีการประชุมทุกเดือน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการรายงานผลความก้าวหน้าตามกิจกรรมและตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากทีมงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวางแผนในการทำกิจกรรม มีบทเรียนในการพัฒนาการ 2.นำกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน มาร่วมพูดคุยในวันประชุมประจำเดือน เพื่อหาข้อสรุปการพัฒนางานและกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ในประเด็นอื่นๆ ของหมู่บ้าน 3..มีการจัดบันทึกวาระการประชุม และนำผลการประชุมมาพูดคุยให้ประชาชนได้รับฟัง เพื่อหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 4.มีการรายงานผลกิจกรรม และการติดตามความก้าวหน้าโครงการให้สภาชุมชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการทบทวน บทเรียนในการพัฒนา และร่วมกันปรับปรุงกิจกรรม

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมประชุมสภาผู้นำบ้านสวนขัน ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้สมุนไพร ม.1 บ้านสวนขัน โดยนางดัชนีย์ มัชฌิมวงศ์ ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการทุนชุมชนสร้างรายได้บ้้นสวนขันซึ่งเป็นโครงการต่อยอด ปีที่ 2ซึ่งในปีแรกนั้น ได้ทำโครงการเกี่ยวกับสมุนไพร และได้สร้างศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร เป็นของบ้าน สวนขัน แล้ว ซึ่งจะมีการประชุมทุกเดือน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวางแผนในการทำกิจกรรม มีการรายงานผลกิจกรรม และการติดตามความก้าวหน้าโครงการเพื่อแจ้งให้สภาชุมชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันปรับปรุงกิจกรรมโดยโครงการในครั้งนี้ก็จะเป็นการนำทุนในชุมชนก็ คือทรัพยากรต่างๆที่มีในชุมชน มาสร้างให้เกิดรายได้ให้กับคนในชุมชนซึ่งในโครงการ ก็จะมีกิจกรรม คือ 1. การเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือน 2.การเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ3.การเพาะเห็ดนางฟ้า 4. การทำการเกษตรชีวภาพซึ่งจะมีปราชญ์ในชุมชนที่มีความรู้ความสามารถมาสอนและแนะนำการทำให้กับสมาชิก และก็จะเปิดรับสมาชิกกันต่อไป วาระที่ 2เรื่องการจัดตั้งสภาผู้นำ เป็นสภาผู้นำบ้านสวนขันเพื่อดำเนินกิจกรรมในโครงการซึ่งจะให้ที่ประชุมได้เสนอมาคือ 1.นางดัชนีย์มัชฌิมวงศ์เป็นประธานโครงการ 2.นางจีรวรรณธนพรยศวัฒน์รองประธานและเลขานุการ 3.นายอำนวยพรถี่ถ้วนรองประธาน 4.นายมีชัยจันจงรองประธาน 5.นายเก่งชัยไชยรัตน์ประชาสัมพันธ์ 6.นายมณีวงเวียนที่ปรึกษาโครงการ 7.นางเรณูพูลศักดิ์เหรัญญิก 8.นายสุรินทร์รุ่งเรืองสกุลที่ปรึกษา 9.นายประทีปรัตนาประชาสัมพันธ์ 10.นายเกรียงศักดิ์ประคองศักดิ์ฝ่ายปฏิคม 11.นายศิววิชญ์ ธนพรยศวัฒน์ ที่ปรึกษา 12.นายบริรักษ์ประทุมมาศที่ทปรึกษา 13.นายมโนทำสุวรรณกุลที่ปรึกษา 14.นายหนูถิ่นยืนยง ที่ปรึกษา 15.นายคมเดชมัชฌิมวงศ์ฝ่ายทะเบียน
16.นางสายใจไชยรัตน์ผู้ช่วยฝ่ายทะเบียน 17.นายธวัชชัยธราพรปฏิคม 18.นายศุภาวรรณจิตต์ธรรมที่ปรึกษา 19.นายเดชาราชรักษ์ กรรมการ 20.นางหนูจิตรนุมาศกรรมการ 21.นายไชยยันต์พลเมือง กรรมการ 22.นางจรัสศรีกรเสน่ห์กรรมการ 23.นายวันชัยคุ้มครอง กรรมการ 24.น.ส.สุภาพรชัยชาญกรรมการ 25.นางวรรณดีกฐินหอมกรรมการ 26.นางวรรณดีโปณะทอง กรรมการ 27.นางละออง นุมาศ กรรมการ 28.นางสงบ รัตนแก้ว กรรมการ 29.นายวิชาญไชยรัตน์ กรรมการ 30.นายสมชาย เพชรประพันธ์ กรรมการ ซึ่งในที่ประชุม ก็ได้เสนอมาและทุกคนก็รับทราบปฏิบัติแลละให้ทุกคนได้ทำตามที่ที่จะได้รับมอบหมายในกิจกรรมต่อๆไป และนัดประชุมในครั้งต่อไปในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558

 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 ประชุมสภาผู้นำครั้งที่2

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมวางแผน และติดตามการทำโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.คณะทำงานมีการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ชุมชนมีส่วนร่วมในการทำงาน 3.มีภาคีร่วมทำงาน1.มีแผนการจัดการรายได้ของครัวเรือน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ พบว่า 1.มีผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน 2.ได้มีการวางแผนในกิจกรรมครั้งต่อไปคือ การจัดทำแบบสำรวจข้อมูล
3.ได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม คือ ที่วัดสวนขัน 4.ได้นัดทำกิจกรรมการออกแบบสำรวจข้อมูลในวันที่ 14 พฤศจิกายน2558

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.สภาผู้นำบ้านสวนขัน มีคณะกรรมการหมู่บ้าน 15 คน ตัวแทนกลุ่ม 4 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน รวม 8 คน และตัวแทนหน่วยงานราชการ 2 คน ทั้งหมด 25 คน มีการประชุมทุกเดือน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการรายงานผลความก้าวหน้าตามกิจกรรมและตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากทีมงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวางแผนในการทำกิจกรรม มีบทเรียนในการพัฒนาการ
2.นำกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน มาร่วมพูดคุยในวันประชุมประจำเดือน เพื่อหาข้อสรุปการพัฒนางานและกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ในประเด็นอื่นๆ ของหมู่บ้าน
3..มีการจัดบันทึกวาระการประชุม และนำผลการประชุมมาพูดคุยให้ประชาชนได้รับฟัง เพื่อหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
4.มีการรายงานผลกิจกรรม และการติดตามความก้าวหน้าโครงการให้สภาชุมชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการทบทวน บทเรียนในการพัฒนา และร่วมกันปรับปรุงกิจกรรม

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมประชุมสภาผู้นำบ้านสวนขันครั้งที่2 ณ วัดสวนขัน
โดยนางดัชนีย์มัชฌิมวงศ์ผู้รับผิดชอบโครงการได้กล่าวนมัสการ พระครูกิตติวิมลเจ้าอาวาสวัดสวนขันซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมด้วย และกล่าวทักทายผู้ที่เข้าร่วมประชุม และได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ซึ่งวันนี้รู้สึกดีใจที่ท่านเจ้าอาววาสวัดสวนขันได้เข้าร่วมประชุมด้วยวันนี้ซึ่งท่านก็เป็นที่ปรึกาาของโครงการและเป็นผู้ให้สถานที่ภายในวัดในการจัดกิจกรรมและได้ให้การสนับสุนกิจกรรมต่างๆเรื่อยมา ซึ่งการทำโครงการก็ยังจะต้องใช้พื้นที่วัดบ้างในการทำกิจกรรมท่านก็ยินดีที่จะให้ใช้ได้สถานที่ ผลการประชุมในครั้งที่ผ่านมา ชี้แจงถึงกิจกรรมในครั้งต่อไปคือกิจกรรมจัดทำแบบสำรวจข้อมูลโดย ให้คณะทำงานจะประสานขอความร่วมมือกับกลุ่ม เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอสม. และเยาวชน ตัวแทนชุมชน ะร่วมระดมความคิดเพื่อร่วมกันกันคิดออกแบบสำรวจและแนวทางการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาหมู่บ้านโดยแบ่งให้คณะทำงานไปประสานกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอสม. คุณครูนักเรียนและเยาวชน ให้มาร่วมในกิจกรรมในครั้งต่อไปคือการจัดทำและออกแบบสำรวจข้อมูล ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558นี้

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 ประชุมสภาผู้นำครั้งที่3

วันที่ 7 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมจัดตั้งสภาผู้นำ และงางแผนการการทำกิจกรรมในโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.คณะทำงานมีการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ชุมชนมีส่วนร่วมในการทำงาน 3.มีภาคีร่วมทำงาน1.มีแผนการจัดการรายได้ของครัวเรือน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ พบว่า 1.มีผู้เข้าร่วมการประชุม 30 คน 2.ได้มีการวางแผนการทำโครงการครั้งต่อไป คือ ได้นัดกันเพื่อที่จะลงสำรวจข้อมูลในชุมชนและได้มอบหมายให้จัดทำแบบสำรวจให้เรียบร้อย 3.ได้เสนอให้มีปราชญ์ชุมชน ในเรื่องของปุ๋ยหมักชีวภาพ และการเพาะเห็ดนางฟ้าซึ่งได้เสนอให้นายคมเดชมัชฉิมวงศ์ให้เป็นนักปราชญ์ ในเรื่องของปุ๋ยหมักชีวภาพและเสนอให้ นางสาวสุภาพร ชัยชาญเป็นนักปราชญ์ในเรื่องของการเพาะเห็ดนางฟ้า 4.นัดประชุมครั้งตอไปในวันที่ 7 ม.ค.2559

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.สภาผู้นำบ้านสวนขัน มีคณะกรรมการหมู่บ้าน 15 คน ตัวแทนกลุ่ม 4 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน รวม 8 คน และตัวแทนหน่วยงานราชการ 2 คน ทั้งหมด 25 คน มีการประชุมทุกเดือน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการรายงานผลความก้าวหน้าตามกิจกรรมและตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากทีมงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวางแผนในการทำกิจกรรม มีบทเรียนในการพัฒนาการ
2.นำกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน มาร่วมพูดคุยในวันประชุมประจำเดือน เพื่อหาข้อสรุปการพัฒนางานและกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ในประเด็นอื่นๆ ของหมู่บ้าน
3..มีการจัดบันทึกวาระการประชุม และนำผลการประชุมมาพูดคุยให้ประชาชนได้รับฟัง เพื่อหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
4.มีการรายงานผลกิจกรรม และการติดตามความก้าวหน้าโครงการให้สภาชุมชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการทบทวน บทเรียนในการพัฒนา และร่วมกันปรับปรุงกิจกรรม

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมประชุมสภาผู้นำครั้งที่ 3 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสวนขันโดยเริ่มประชุมใน 13.00น. วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ โดยนางดัชนีย์มัชฉิมวงศ์ กล่าวต้อนรับในผู้เข้าร่วมประชุมและแจ้งที่ประชุมให้ทราบถึงกิจกรรมที่ผ่านมา คือ กิจกรรมการจัดทำและออกแแบสำรวจ เพื่อใช้ในการสำรวจข้อมูลในชุมชนบ้านสวนขัน ซึ่งแบบสอบถามนี้ได้ร่วมกันออกแบบของคนในชุมชนบ้านสวนขันเองซึ่งก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ชาวสวนขันได้ร่วมกันคิดแบบสอบสอบถามในการเก็บข้อมูลนี้ขึ้นมาซึ่งข้อมูลที่ได้ออกแบบนั้นก็ได้ร่วมกันเสนอกันมาให้เก็บข้อมูลในเรื่องของข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับเศรษฐกิจในครัวเรือน ข้อมูลเกี่ยวกับการหาอาชีพเสริมการ ประกอบอาชีพ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายรายได้หนี้สิน เงินออม ความต้องการการใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพการเพาะเห็ดนางฟ้าและข้อมูลพื้นฐานของชุมชน และก็ได้มอบหมายให้คุณคมเดชไปจัดทำแบบสอบถามมาแล้วก็จะใช้ในกิจกรรมสำรวจ

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณาโดยนางดัชนีย์มัชฉิมวงศ์ เสนอให้ที่ประชุมเสนอชื่อนักปราชญ์ชุมชนที่มีความรู้ความสามารถ ในการที่จะถ่ายทอดความรู้เพื่อมาเป็นวิทยากรการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และการเพาะเห็ดนางฟ้าที่ประชุมมีมติเสนอให้นายคมเดชมัชฉิมวงศ์ให้เป็นนักปราชญ์ ในเรื่องของปุ๋ยหมักชีวภาพและเสนอให้ นางสาวสุภาพร ชัยชาญเป็นนักปราชญ์ในเรื่องของการเพาะเห็ดนางฟ้าที่ประชุมได้เห็นชอบด้วย และได้นัดหมายกิจกรรมในครั้งต่อไปคืออบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน ร่วมกับ สจรส.มอ. ที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559
และกิจกรรมสำรวจข้อมูลซึ่งมีกิจกรรม 2 ครั้งด้วยกันคือกิจกรรมสำรวจข้อมูลครั้งที่ 1 คือวันที่ 14 ธันวามคม ครั้งที่ 2 คือวันที่ 23 ธันวาคม 2558โดยในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 นี้นัดรวมตัวกันก่อนที่ วัดสวนขันเพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมกันก่อนลงสำรวจ ส่วนการประชุมในครั้งต่อไป การประชุมสภาชุมชนครั้งที่ 4 ในวันที่ 7 ม.ค.2559

สำหรับข้อคำถามที่นำมาใช้ประกอบครั้งนี้
ข้อคำถามประกอบด้วย 1.ครัวเรือนประกอบกิจกรรมทางการเกษตรกี่ครัว 2.ปีนี้ครัวเรือนติดต่อซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตรหรือไม่
3.ครัวเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่ายหรือไม่ 4.รายได้หลักของครอบครัวมาจากอาชีพไหน 5.รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 6.ครัวเรือนมีหนี้สินหรือไม่ 7.คนในครัวเรือนส่วนใหญ่รับข้อมูลข่าวสารจากไหน 8. คนในครอบครัวเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมในกลุ่มหรือโครงการต่างๆในชุมชนหรือไม่ 9.คนใน ครัวเรือนคุมกำเนิดหรือไม่ 10.ปีนี้ ในครัวเรือนของท่านมีหญิงคลอดกี่คน 11.ในครัวเรือนมีเด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปีกี่คน 12.ปีที่ผ่านมามีคนในครัวเรือนของท่านเสียชีวิตหรือไม่ 13.ในรอบ 6 เดือน มีคนในครอบครัวของท่านเจ็บป่วยหรือมไ 14.ปีที่ผ่านมา สถานพยาบาลใดที่ท่านใช้บริการบ่อยครั้งที่สุด
15.ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ท่านดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่ 16.ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาท่านและคนในครัวเรือนดื่มเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีน หรือไม่ 17.ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาท่านและคนในครัวเรือนของท่านดื่มเครื่องดื่มชูกำลังหรือไม่ 18.ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาคนในครัวเรือนของท่านมีผู้สูบบุหรี่หรือไม่ 19.คนในครัวเรือนของท่านรับประทานอาหารสุกๆดิบๆหรือไม่ 20.ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนของท่านใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือไม่ 21. ครัวเรือนท่าน ได้รับความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพจากแหล่งใดมากที่สุด 22.ครัวเรือนมีคอกหรือกรงสัตว์ในบริเวณบ้าน
23.ครัวเรือนมีน้ำดื่มเพียงพอหรือไม่ 24.ครัวเรือนมีถังขยะหรือไม่ 25.ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะหรือไม่

 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.4 ประชุมสภาผู้นำครั้งที่4

วันที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมวางแผนกิจกรรม  และติดตามความคืบหน้าในการทำกิจกรรมโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.คณะทำงานมีการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ชุมชนมีส่วนร่วมในการทำงาน 3.มีภาคีร่วมทำงาน1.มีแผนการจัดการรายได้ของครัวเรือน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.มีผู้เข้าร่วมประชุม30คน 2.ได้วางแผนกิจกรรมในครั้งต่อไป คือ การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งที่ 1 3.ได้ติดตามความคืบหน้าในการทำกิจกรรมคือการทำกิจกรรมสำรวจข้อมูล ได้เก็บข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว 4.นัดประชุมครั้งต่อไป 7 กุมภาพันธ์2559

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.สภาผู้นำบ้านสวนขัน มีคณะกรรมการหมู่บ้าน 15 คน ตัวแทนกลุ่ม 4 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน รวม 8 คน และตัวแทนหน่วยงานราชการ 2 คน ทั้งหมด 25 คน มีการประชุมทุกเดือน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการรายงานผลความก้าวหน้าตามกิจกรรมและตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากทีมงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวางแผนในการทำกิจกรรม มีบทเรียนในการพัฒนาการ
2.นำกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน มาร่วมพูดคุยในวันประชุมประจำเดือน เพื่อหาข้อสรุปการพัฒนางานและกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ในประเด็นอื่นๆ ของหมู่บ้าน
3..มีการจัดบันทึกวาระการประชุม และนำผลการประชุมมาพูดคุยให้ประชาชนได้รับฟัง เพื่อหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
4.มีการรายงานผลกิจกรรม และการติดตามความก้าวหน้าโครงการให้สภาชุมชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการทบทวน บทเรียนในการพัฒนา และร่วมกันปรับปรุงกิจกรรม

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมประชุมสภาผู้นำครั้งที่ 4ณ ศาลาการเปรียญวัดสวนขันโดยเริ่มประชุมใน13.00น. ประธาน โดยนางดัชนีย์มัชฉิมวงศ์ ได้กล่าวทักทายและแจ้งที่ประชุมให้ทราบว่ากิจกรรมที่ผ่านมาคือการลงไปสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1 และ2โดยการสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 ธันวาคมและสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23ธันวาคม 2559โดยในการสำรวจทั้ง 2 วันที่ผ่านมาก็ผ่านไปได้ด้วยดีซึ่งจะได้นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจทั้งหมด มาทำการวิเคราะห์อีกครั้งในกิจกรรมการวิเคาระห์ข้อมูลในครั้งต่อไป กิจกรรมในครั้งต่อไปคือกิจกรรมกิจกรรมในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งจะได้นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในชุมชนมาร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลจากการสำรวจว่าในแต่ละประเด็นในแต่ละหัวข้อที่ได้ทำการสำรวจไปนั้นได้ข้อมูลมาอย่างไรมีปัญหาในเรื่องไดบ้างหรือคนในชุมชนอยากให้ช่วยเหลือในเรื่องใดบ้างก็จะได้มารวบรวมเป็นข้อมูลของชุมชนเพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับชุมชนโดยจะนัดทำกิจกรรมการวิคาระห์ข้อมูล ครั้งที่ 1 คือวันที่ 20มกราคม 2559นัดพร้อมกันที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านสวนขันก้จะเป็นการพิจารณาการแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลให้แต่ละกลุ่มทำงานเพื่อชุมชนเพื่อมาวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมตามความต้องการของคนในชุมชนให้กับครอบครัวเพื่อที่จะลดรายจ่ายและสร้างอาชีพและกิจกรรมทำเพื่อพัฒนาชุมชนต่อไปโดยมอบหมายให้คณะได้ไปดูความเรียบร้อยของแบบสอบถามและนำแบบสอบถามรวมกันและให้นำมาในวันทำกิจกรรมด้วย

สรุปผลการสำรวข้อมูล พบว่า
การสำรวจครัวเรือน พบว่า สำรวจ จำนวน 125 ครัวเรือน พบว่า
1.ครัวเรือนประกอบกิจกรรมทางการเกษตร 125 ครัว 2.ปีนี้ครัวเรือนติดต่อซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตร55 ครัว 3.ครัวเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย 42ครัวเรือน
4.รายได้หลักของครอบครัวมาจากอาชีพเกษตร 123ครัว 5.รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 7,200 บาท ต่อเดือน
6.ครัวเรือนมีหนี้สิน122ครัว 7.คนในครัวเรือนส่วนใหญ่รับข้อมูลข่าวสารจาก อสม.มากที่สุด จำนวน 125 ครัว 8. คนในครอบครัวเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมในกลุ่มหรือโครงการต่างๆในชุมชนจำนวน 125 ครัว 9.คนใน ครัวเรือนคุมกำเนิด53 ครัว 10.ปีนี้ ในครัวเรือนของท่านมีหญิงคลอด 2คน 11.ในครัวเรือนมีเด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี จำนวน52 คน
12.ปีที่ผ่านมามีคนในครัวเรือนของท่านเสียชีวิต มี 3 คน
13.ในรอบ 6 เดือน มีคนในครอบครัวของท่านเจ็บป่วย จำนวน 11คน 14.ปีที่ผ่านมา สถานพยาบาลใดที่ท่านใช้บริการบ่อยครั้งที่สุด ไป รพสต. 122 ครัว 15.ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ท่านดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ดื่ม30คน 16.ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาท่านและคนในครัวเรือนดื่มเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีน ดื่ม 9คน 17.ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาท่านและคนในครัวเรือนของท่านดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง ดื่ม 6คน 18.ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาคนในครัวเรือนของท่านมีผู้สูบบุหรี่ สูบ 38 คน 19.คนในครัวเรือนของท่านรับประทานอาหารสุกๆดิบๆหรือไม่กิน 125 ครัว 20.ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนของท่านใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช มี125 ครัว 21. ครัวเรือนท่าน ได้รับความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพจากแหล่งใดมากที่สุด จาก อสม. 125 ครัว 22.ครัวเรือนมีคอกหรือกรงสัตว์ในบริเวณบ้านมี52 ครัว 23.ครัวเรือนมีน้ำดื่มเพียงพอ 125 ครัว
24.ครัวเรือนมีถังขยะ 125 ถัง 25.ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ 125 ครัว

เสร็จสิ้นการประชุม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.5 ประชุมสภาผู้นำครั้งที่5

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมวางแผนกิจกรรม  และติดตามความคืบหน้าในการทำกิจกรรมโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.คณะทำงานมีการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ชุมชนมีส่วนร่วมในการทำงาน 3.มีภาคีร่วมทำงาน1.มีแผนการจัดการรายได้ของครัวเรือน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ พบว่า 1.ได้ทราบถึงกิจกรรมในครั้งที่ผ่านมาได้ติดตามการทำกิจกรรมคือการทำบัฐชีครัวเรือน 2.ได้มีการวางแผนและร่วมกันเสนอความคิดเห็นในการวางแผนกิจกรรม 3.ได้มีการเตรียมเอกสารเพื่อจะปิดงวดที่ 1 คือ บิลต่างๆลายมือชื่อ การลงบันทึกขึ้นเว็บไซต์การอัปโหลดรูป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.สภาผู้นำบ้านสวนขัน มีคณะกรรมการหมู่บ้าน 15 คน ตัวแทนกลุ่ม 4 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน รวม 8 คน และตัวแทนหน่วยงานราชการ 2 คน ทั้งหมด 25 คน มีการประชุมทุกเดือน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการรายงานผลความก้าวหน้าตามกิจกรรมและตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากทีมงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวางแผนในการทำกิจกรรม มีบทเรียนในการพัฒนาการ
2.นำกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน มาร่วมพูดคุยในวันประชุมประจำเดือน เพื่อหาข้อสรุปการพัฒนางานและกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ในประเด็นอื่นๆ ของหมู่บ้าน
3..มีการจัดบันทึกวาระการประชุม และนำผลการประชุมมาพูดคุยให้ประชาชนได้รับฟัง เพื่อหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
4.มีการรายงานผลกิจกรรม และการติดตามความก้าวหน้าโครงการให้สภาชุมชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการทบทวน บทเรียนในการพัฒนา และร่วมกันปรับปรุงกิจกรรม 5.วันนี้มีทหารจาก มทบที่.41มาร่วมประชุมหม่บ้านในเรื่องการพัฒนาหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมประชุมสภาผู้นำครั้งที่ 5ณ ศาลาภายในวัดสวนขันเริ่มประชุมใน13.00น. วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ โดยนางดัชนีย์มัชฉิมวงศ์ ได้กล่าวทักทายกับผู้เข้าร่วมประชุมและได้ชี้แจ้งในที่ประชุมให้ทราบว่ากิจกรรมในยครั้งที่ผ่านมา ก็คือการเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือน ครั้งที่1และ2ซึ่งมีคนเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย ซึ่งในกิจกรรมได้เรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนประโยชน์หลักในการเขียและก็ได้ฝึกหัดทำกันและที่สำคัญก็คือได้ร่วมกันออกแแบสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่ายบัญชีครัวเรือน เป็นของบ้านสวนขันเองซึ่งคนที่เข้าร่วมกิจกรรมก็ร่วมกันช่วยออกแบบกันและก็ได้ให้ผุ้เข้าร่วมกิจกกรมได้ไปทำการบันทึกรายรับ-รายจ่ายที่บ้านโดยให้ลูกช่วยในการบันทึกด้วนเพื่อจะให้เลูกได้รับรู้ค่าใช้จ่ายในครัวเพื่อจะได้สร้างนความตระหนักให้กับลูกๆ อีกทั้งเป็นการฝึกการเขียนการบันทึกการคิดและและสร้างนิสัยในการออมให้กับเด็กหลังจากบันทึกไปสักระยะหนึ่งก็จะมาร่วมกันวิเคราะห์ว่าในแต่ละครัวเรือนใช้จ่ายเป็นอย่างไรบ้าง
กิจกรรมครั้งต่อไป คือการที่จะปิดงวดรายงานและการเงินงวดที่1 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 13ก.พ.2559 นี้โดยก็จะให้คณะทำงานช่วยกันเคลียเอกสารที่เกี่ยวข้องและการบันทึกขึ้นเว็บไซต์และหลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักโดยจะมีการอบรมในเรื่องต่างๆของการทำปุ๋ยหมักตั้งแต่การหาวัสดุต่างๆที่จะมาทำปุ๋ยหมักวิธีการหมัก การนำไปใช้และเรียนรู้ในเรื่องของการเพาะเห็ดนางฟ้าวิธีการเพาะเชื้อการทำโรงเรือนการเก็บผลผลิตรวมถึงการเรียนรู้การนำปุ๋ยหมักไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และสิ่งที่ได้จากการทำปุ๋ยหมักชีวภาพกับการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์จะได้นำเห็ดนางฟ้าไปแบ่งปันกันในชุมชนและเหลือก็ขายโดยจะมีปราชญ์ผู้รู้เฉพาะด้านมาแนะนำและสอนการทำให้กับคนในชุมชนที่เข้าร่วมนกิจกรรม วาระที่ 2ประธานในที่ประชุมได้ขอสอบถามในที่ประชุมว่าให้เสนอมาก่อนว่ากิจกรรมในครั้งคต่อไปจะทำอะไรก่อนระหว่างการทำปุ๋ยหมักกับการเพาะเห็ดนางฟ้าโดยในที่ประชุมได้เสนอให้ทำปุ๋ยหมักก่อนเพราะจะต้องใช้ระยะเวลาในการหมักเพื่อให้เกิดการนำมาใช้ได้ทันในเวลาเพราต้องใช้ระยะเวาในการหมัก

วันนี้ได้มีการสรุปข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชน 7 มิิติ ดังนี้
มิติที่๑ด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น จากการสำรวจพบว่า
๑. หนี้สิน พบร้อยละ76 ๒. รายได้ต่ำ / รายจ่ายสูง พบร้อยละ 125 ๓. ว่างงาน พบร้อยละ 20 ๔. ไม่มีที่ดินประกอบอาชีพ พบร้อยละ 12 ๕.ไม่มีที่ดินเป้นของตนเอง พบร้อยละ16 ๖. ผลผลิตตกต่ำ /ไม่ได้ผล พบร้อยละ 125 ๗. ราคาผลิตผลตกต่ำ พบร้อยละ 125 ๘. ราคาต้นทุนสูง / การเกษตรสูง พบร้อยละ125 ๙. ค่าครองชีพสูง พบร้อยละ 125 ๑๐. ค่าแรงงานถูก พบร้อยละ 125 ๑๑.ขาดแรงงานในการประกอบอาชีพ พบร้อยละ120 ๑๒. สิ้นค้าไม่ได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ พบร้อยละ 125

มิติที่ ๒ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการสำรวจพบว่า ๑.ดินเสื่อมคุณภาพ พบร้อยละ 35 ๒.ดินเปรี้ยวดินเค็ม พบร้อยละ5 ๓. ที่ดินสาธารณะไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ อย่างเต็มที่ พบร้อยละ 6 ๔.น้ำไม่เพียงพอต่อการดำรงชชีวิตและประกอบอาชีพ พบร้อยละ 46 ๕.ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง พบร้อยละ 84 ๖.น้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น พบร้อยละ6 ๗. น้ำประปาไม่สะอาด พบร้อยละ 7 ๘. ป่าไม้ถูกทำลายบางส่วน พบร้อยละ 35 ๙. ป่าไม้ถูกทำลายจนหมดสิ้น พบร้อยละ10 ๑๐. ป่าไม้ถูกลักลอบตัดไปใช้ส่วนตัว พบร้อยละ 5 ๑๑. ขยะเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นพบร้อยละ 10 ๑๒. ที่ทิ้งขยะไม่เพียงพอ พบร้อยละ 36 ๑๓.มีการขยะไปทำประโยชน์ ปุ๋ยชีวภาพและพลังงานอื่นๆ พบร้อยละ 47 ๑๔. สถานบันเทิงส่งเสียงรบกวน พบร้อยละ 1 ๑๕.มอเตอร์ไซต์ซิ่งส่งเสียงดังรบกวน พบร้อยละ 2 ๑๖.ข้างบ้านส่งเสียงดังรบกวน พบร้อยละ3 ๑๗.ควันที่เกิดจากการเผา พบร้อยละ 8 ๑๘.ควันที่เกิดจากรถต่างๆ ควันจาการหญ้า พบร้อยละ2
๑๙.ใช้น้ำมันมากเกินไป พบร้อยละ53 ๒๐.ใช้น้ำเกินความจำเป็น พบร้อยละ74 ๒๑.ใช้ไฟฟ้าเกินความจำเป็น พบร้อยละ36 ๒๒.ใช้แก็สเกินความจำเป็น พบร้อยละ73 ๒๓.ใช้ถ่านและฟืนมาก พบร้อยละ32

มิติที่ ๓ ด้านศิลปวัฒนธรรม/ประเพณี / สังคม / ครอบครัว / สวัสดิการ / ศาสนาจากการสำรวจพบว่า ๑. เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจวัฒนธรรม พบร้อยละ35 ๒. ขาดการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม พบร้อยละ 10 ๓.ประเพณีที่ดีงามถูกทำลาย พบร้อยละ 10 ๔. ประเพณีหมู่บ้านชุมชนไม่มีการสืบทอด พบร้อยละ20 ๕. ประชาชนในหมู่บ้าน ไม่ช่วยเหลือกัน ต่างคนต่างอยู่ พบร้อยละ15 ๖.ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนเกิดการแตกแยก พบร้อยละ12 ๗.เด็กและเยาวชนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในหมู่บ้าน/ชุมชน พบร้อยละ8 ๘. เด็กถูกทอดทิ้ง พบร้อยละ2 ๙.ปัญหายาเสพติด พบร้อยละ6 ๑๐.เยาวชนก่อเหตุทะเลาะวิวาท พบร้อยละ11 ๑๑.ปัญหาอพยพแรงงาน พบร้อยละ 43 ๑๒.สามี ภรรยา นอกใจ มีชู้ พบร้อยละ 3 ๑๓.ครอบครัวแตกแยก พบร้อยละ 4 ๑๔.ลูกเกเรไม่เชื่อฟังพ่อแม่ พบร้อยละ7 ๑๕.พ่อแม่ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูก พบร้อยละ6 ๑๖.ผู้ด้อยโอกาส(ผู้สูงอายุ/ คนพิการ/ผู้ติดเชื้อเอด ไม่มีสวัสดิการช่วยเหลือ) พบร้อยละ 3 ๑๗.บุคลากรทางศาสนา(เจ้าหน้าที่) มีน้อยร้อยละ 2 ๑๕.พระสงฆ์ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมไม่มี ๑๖.ศาสนสถานชำรุด ทรุดโทรม ขาดการทะนุบำรุง พบร้อยละ 5 ๑๗.ชาวบ้านไม่ค่อยเข้าวัดไม่ค่อยปฏิบัติธรรมทำผิดศีล ๕ พบร้อยละ22

มิติที่ ๔ ด้านการศึกษาจากการสำรวจพบว่า ๑.เด็ก/เยาวชนขาดโอกาสเรียนต่อ ไม่มีทุนเรียนต่อ พบร้อยละ5 ๒.สถานศึกษาอยู่ห่างไกลไม่มี ๓.มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน พบร้อยละ 10 ๔.เกเรไม่เชื่อฟังครูอาจารย์ พบร้อยละ 10 ๕.การเรียนการสอนไม่มีการแทรกประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ในหลักสูตร ไม่มี

มิติที่๕ด้านประชาธิปไตย / การมีส่วนร่วม / ธรรมาภิบาลจากการสำรวจพบว่า ๑.การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ร้อยละ 85 ๒.การแสดงความคิดเห็นของชาวบ้าน ชุมชน ในที่ประชุมประชาคม มีน้อย ร้อยละ 75 ๓.การนำมติในที่ประชุมสู่การปฏิบัติร้อยละ 60

มิติที่๖ด้านโครงสร้างพื้นฐานจากการสำรวจพบว่า ๑.ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่มี ๒.ถนนไม่เพียงพอ ไม่มี ๓.ไม่มีน้ำประปาใช้ ไม่มี ๔.น้ำประปาไม่สะอาด ไม่มี ๕.ไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่มี

มิติที่๗ด้านสุขภาพจากการสำรวจพบว่า ๑.เจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีพบร้อยละ30 ๒. เจ็บป่วยจากการ ดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือสารเสพติดพบร้อยละ 5 ๓.เจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว พบร้อยละ 35 ๔.เจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ พบร้อยละ10 ๕.ไม่มีเงินรักษาพยาบาลขาดการเหลียวแล จากภาครัฐบาล พบร้อยละ 1 ๖.จิตใจถูกกระทบกระเทือนจนเจ็บป่วย พบร้อยละ 1

 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

2. จัดทำแบบสำรวจข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 จัดทำแบบสำรวจข้อมูล

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจัดทำแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานสวนขัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีฐานข้อมูลครัวเรือนข้อมูลชุมชน 2.มีการคืนข้อมูลกลับไปยังครัวเรือนและชุมชน รับปัญหาและร่วมมือในการแก้ปัญหาร่วมกัน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ พบว่า 1.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน
2.มีแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบ้านสวนขัน1ชุด 3.การมีส่วนร่วมในการคิดและออกแบบแบบสำรวจข้อมูลคือ การได้ร่วมกันเสนอความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการออกแบบสำรวจข้อมูลชุมชนบ้านสวนขันเพื่อใช้ในการสำรวจข้อมูลในชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.คณะทำงานประสานขอความร่วมมือกับกลุ่ม อสม.และนักเรียน เยาชน ผู้นำชุมชนรวมกันสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายรายได้หนี้สิน เงินออม ความต้องการการใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพการเพาะเห็ดนางฟ้าและข้อมูลพื้นฐานของชุมชนโดยใช้แบบสำรวจที่ร่วมกันคิดและออกแบบ 2. เชิญ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผู้ใหญ่บ้านอสม ครูนักเรียนเยาวชน เข้าร่วมระดมความคิดเพื่อร่วมกันกันคิดออกแบบสำรวจและแนวทางการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาหมู่บ้านได้แก่ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายรายได้หนี้สิน เงินออม ความต้องการการใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพการเพาะปลูกเห็ดนางฟ้า และข้อมูลพื้นฐานของชุมชนมาเป็นข้อมูลต้องใช้ประกอบประเมินผลก่อนเริ่มโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมจัดทำแบบสำรวจข้อมูลโดยประชุมที่ห้องประชุมเทศบาลสวนขันม.1บ้านสวนขัน ซึ่งจะมีกลุ่ม อสม. เยาวชน ผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยนางดัชนีย์มัชฌิมวงศ์ ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวต้อนรับ และยินดีกับทุกคนที่เข้ามามีสวนร่วมในการทำกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนในครั้งนี้ซึ่งทุกคนก็อยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของชุมชนจึงได้เสียสละเวลามาร่วมกันในครั้งนี้ ต่อมานางดัชนีย์ มัชฌิมวงศ์ ก็ได้ชี้แจงกิจกรรมที่ทำในวันนี้คือการร่วมระดมความคิดแลกเปลี่ยนความรู็กันร่วมกันในการทำแบบสำรวจข้อมูลของชุมชน เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน โดยใช้แบบสำรวจที่ร่วมกันคิดและออกแบบในวันนี้หลังจากนั้นก็ให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและก็ร่วมกันทำแบบสำรวจในครั้งนี้และได้แจ้งให้ทราบว่าการกิจกรรมสำรวจข้อมูลนี้ จะมีด้วยกัน 2 วัน คือในวันที่ 14 ธันวาคม 2559และวันที่ 23 ธันวาคม 2558 นการออกสำรวจก็จะมีเยาวชนที่สมัครใจเข้ามาร่วมในกิจกรรมด้วย หลังจากน้ันก็ได้ร่วมกันออกแบบสำรวจกันมาโดยให้เสนอมาว่าจะเก็บข้อมูลในเรื่องใดบ้างก็ได้เสนอกันมาให้เก็บในเรื่องของข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับเศรษฐกิจในครัวเรือนเกี่ยวกับการหาอาชีพเสริมการประกอบอาชีพข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายรายได้หนี้สิน เงินออม ความต้องการการใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพการเพาะเห็ดนางฟ้าและข้อมูลพื้นฐานของชุมชนหลังจากนั้นก็ร่วมกันคิดข้อคำถามในแต่ละหัวข้อ แต่ละประเด็นไปหลังจากนั้นก็ได้มอบหมายให้นายคมเดชมัชฉิมวงศ์ได้ไปทำแบบสอบถามโดยให้นำไปพิมพ์และถ่ายเอกสาร เพื่อที่จะได้ทำการลงสำรวจในครั้งต่อไป กิจกรรมในวันนี้ทุกคนก็ร่วมระดมความคิดเห็นต่างๆเพื่อที่จะเป็นแบบสำรวจเพื่อจะนำไปพัฒนาหมู่บ้านทุกคนหัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใส และมีพลังที่จะช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆต่อไป

ข้อคำถามประกอบด้วย ข้อคำถามประกอบด้วย 1.ครัวเรือนประกอบกิจกรรมทางการเกษตรกี่ครัว 2.ปีนี้ครัวเรือนติดต่อซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตรหรือไม่
3.ครัวเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่ายหรือไม่ 4.รายได้หลักของครอบครัวมาจากอาชีพไหน 5.รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 6.ครัวเรือนมีหนี้สินหรือไม่ 7.คนในครัวเรือนส่วนใหญ่รับข้อมูลข่าวสารจากไหน 8. คนในครอบครัวเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมในกลุ่มหรือโครงการต่างๆในชุมชนหรือไม่ 9.คนใน ครัวเรือนคุมกำเนิดหรือไม่ 10.ปีนี้ ในครัวเรือนของท่านมีหญิงคลอดกี่คน 11.ในครัวเรือนมีเด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปีกี่คน 12.ปีที่ผ่านมามีคนในครัวเรือนของท่านเสียชีวิตหรือไม่ 13.ในรอบ 6 เดือน มีคนในครอบครัวของท่านเจ็บป่วยหรือมไ 14.ปีที่ผ่านมา สถานพยาบาลใดที่ท่านใช้บริการบ่อยครั้งที่สุด
15.ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ท่านดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่ 16.ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาท่านและคนในครัวเรือนดื่มเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีน หรือไม่ 17.ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาท่านและคนในครัวเรือนของท่านดื่มเครื่องดื่มชูกำลังหรือไม่ 18.ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาคนในครัวเรือนของท่านมีผู้สูบบุหรี่หรือไม่ 19.คนในครัวเรือนของท่านรับประทานอาหารสุกๆดิบๆหรือไม่ 20.ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนของท่านใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือไม่ 21. ครัวเรือนท่าน ได้รับความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพจากแหล่งใดมากที่สุด 22.ครัวเรือนมีคอกหรือกรงสัตว์ในบริเวณบ้าน
23.ครัวเรือนมีน้ำดื่มเพียงพอหรือไม่ 24.ครัวเรือนมีถังขยะหรือไม่ 25.ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะหรือไม่

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

3. สำรวจข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 สำรวจข้อมูลครั้งที่1

วันที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพือสำรวจข้อมูลในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีฐานข้อมูลในการพัฒนา

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ พบว่า 1.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 35 คน
2.ได้มีแบบสำรวจข้อมูลของชุมชนจากการได้ร่วมออกแบบกันของคนในชุมชนเพื่อที่จะใช้สำรวจในชุมชน 3.มีการแบ่งหน้าที่การทำงานโดยการแบ่งเป็นกลุ่มๆในการลงสำรวจ 4.มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเยาวชนกับคณะทำงานคือ คณะทำงานได้แนะนำ และสอนเกี่วกับการสอบถามข้อมูลการเก็บข้อมูลการบันทึก

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.จัดทำบัญชีครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายและแบ่งกลุ่มกันออกกันสำรวจ โดยกำหนดให้อสม. 15 คน นักเรียน 20 คน มอบหมายให้สำรวจ กลุ่มละ10 ครัวเรือนต่อกลุ่ม 2.ประสานผู้ใหญ่บ้านนายไชยันต์ พลเมือง พิธีกรศาสนา ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และขออนุญาตในการเก็บข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน 3.แต่ละกลุ่มดำเนินการเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามร่วมกันและบันทึกทุกอย่างที่เห็น และเกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพ

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมสำรวจข้อมูลครั้งที่ 1 โดยนัดรวมตัวกันที่ ศาลาการเปรียญวัดสวนขันในเวลา 09. 00 น. โดยนางดัชนีย์มัชฉิมวงศ์ ประธานโครงการได้ชี้แจงคณะทำงานได้แจ้งให้ทราบว่าการกิจกรรมสำรวจข้อมูลนี้ จะมีด้วยกัน 2 วัน คือในวันนี้และ วันที่ 23 ธันวาคม 2558 ซึ่งจะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ6 คน 5 กลุ่ม ตามที่ได้แบ่งวันแล้วนั้นให้ลงตามโซนที่ได้แบ่งไว้และก่อนจะลงสำรวจให้รับแบบสำรวจ ไปด้วย ในการสำรวจก็ขอให้เก็บข้อมูลตามแบบสอบถามให้ครบและให้มีความขยัน และอดทนในการลงสำรวจเมื่อเก็บเสร็จในวันนี้ก็ได้นัดหมายในการลงไปสำรวจในครั้งต่อไปคือ วันที่ 23 ธันวาคม 2559โดยมารวมกันที่ศาลาเอนกประสงค์ก่อนที่จะลงสำรวจหลังจากนั้นก็ได้แยกย้ายกันลงไปสำรวจในชุมชน

ผลการสำรวจครั้งที่ 1 พบว่า
การสำรวจครัวเรือน ครั้งที่ 1สำรวจ จำนวน 60 ครัวเรือน พบว่า
1.ครัวเรือนประกอบกิจกรรมทางการเกษตร 60 ครัว 2.ปีนี้ครัวเรือนติดต่อซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตร60 ครัว 3.ครัวเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย 20ครัวเรือน
4.รายได้หลักของครอบครัวมาจากอาชีพเกษตร 60ครัว 5.รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 7,000 บาท ต่อเดือน
6.ครัวเรือนมีหนี้สิน60ครัว 7.คนในครัวเรือนส่วนใหญ่รับข้อมูลข่าวสารจาก อสม.มากที่สุด จำนวน 60 ครัว 8. คนในครอบครัวเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมในกลุ่มหรือโครงการต่างๆในชุมชนจำนวน 60 ครัว 9.คนใน ครัวเรือนคุมกำเนิด25 ครัว 10.ปีนี้ ในครัวเรือนของท่านมีหญิงคลอด2คน 11.ในครัวเรือนมีเด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี จำนวน20 คน
12.ปีที่ผ่านมามีคนในครัวเรือนของท่านเสียชีวิต มี1 คน
13.ในรอบ 6 เดือน มีคนในครอบครัวของท่านเจ็บป่วย จำนวน 6คน 14.ปีที่ผ่านมา สถานพยาบาลใดที่ท่านใช้บริการบ่อยครั้งที่สุด ไป รพสต. 60 ครัว 15.ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ท่านดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ดื่ม12คน 16.ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาท่านและคนในครัวเรือนดื่มเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีน ดื่ม 10คน 17.ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาท่านและคนในครัวเรือนของท่านดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง ดื่ม 5 คน 18.ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาคนในครัวเรือนของท่านมีผู้สูบบุหรี่ สูบ 16 คน 19.คนในครัวเรือนของท่านรับประทานอาหารสุกๆดิบๆหรือไม่กิน 60 ครัว 20.ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนของท่านใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช มี60 ครัว 21. ครัวเรือนท่าน ได้รับความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพจากแหล่งใดมากที่สุด จาก อสม. 60 ครัว 22.ครัวเรือนมีคอกหรือกรงสัตว์ในบริเวณบ้านมี20 ครัว 23.ครัวเรือนมีน้ำดื่มเพียงพอ 60 ครัว
24.ครัวเรือนมีถังขยะ 60 ถัง 25.ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ 60 ครัว

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

35 35
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 สำรวจข้อมูลครั้งที่2

วันที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสำรวจข้อมูลในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีฐานข้อมูลในการพัฒนา

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ พบว่า 1.มีข้อมูลเพื่อที่จะได้ทำการวิเคาระห์ข้อมูลในครั้งต่อไป 2.มีการยอมรับกันมากขึ้นในหมู่คณะสามัคคีกันมากขึ้น เพราะได้ร่วมกันลงสำรวจชุมชนร่วมกันได้ช่วยกันสอบถามช่วยกันบันทึก

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.จัดทำบัญชีครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายและแบ่งกลุ่มกันออกกันสำรวจ โดยกำหนดให้อสม. 15 คน นักเรียน 20 คน มอบหมายให้สำรวจ กลุ่มละ10 ครัวเรือนต่อกลุ่ม 2.ประสานผู้ใหญ่บ้านนายไชยันต์ พลเมือง พิธีกรศาสนา ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และขออนุญาตในการเก็บข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน 3.แต่ละกลุ่มดำเนินการเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามร่วมกันและบันทึกทุกอย่างที่เห็น และเกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพ

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมสำรวจข้อมูลครั้งที่ 2 โดยนัดรวมตัวกันที่ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสวนขัน เพื่อพบปะและชี้แจงก่อนลงสำรวจข้อมูล ในเวลา 09. 00 น. โดยนางดัชนีย์มัชฉิมวงศ์ ประธานโครงการได้ชี้แจงคณะทำงาน และสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการลงสำรวจข้อมูลในครั้งที่ 1 ซึ่งก็ได้พบว่าบ้างบ้านอาจจะไม่มีคนอยู่บ้าน เพราตอนกลางวันต้องไปทำงาน และบางบ้านอาจจะเก็บข้อมูลล่าช้าเพราะเป็นผู้สูงอายุแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาที่ใหญ๋มากก็แก้ไขโดยการไปเก็บข้อมูลตอนๆเย็นๆหลังจากที่ให้เขาได้กลับจากกการทำงานและประธานก็ได้กล่้าวอีกว่า คณะทำงานและเยาวชนทุกคน ร่วมกันสำรวจข้อมูลกันอย่างตั้งใจถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่มีการได้สำรวจข้อมูลจะได้นำ ข้อมูลไปแสดงให้คนในชุมชนได้รับทราบต่อไปหลังจากนั้นก็ให้คณะทำงานให้ลงเก็บข้อมูลตามโซนที่เหลือหรือถ้าโซนใดเก็บข้อมูลเสร็จแล้วก็ให้ไปช่วยในกลุ่มของโซนอื่นๆๆ เพื่อจะได้ให้เสร็จในวันนี้และก็ให้นำเอกสารรวบรวมไว้เพื่อจะได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะได้คืนให้กับชุมชน

ผลการสำรวจ พบว่า การสำรวจครัวเรือน ครั้งที่ 2สำรวจ จำนวน 65 ครัวเรือน พบว่า
1.ครัวเรือนประกอบกิจกรรมทางการเกษตร 65 ครัว 2.ปีนี้ครัวเรือนติดต่อซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตร55 ครัว 3.ครัวเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย 22ครัวเรือน
4.รายได้หลักของครอบครัวมาจากอาชีพเกษตร 63ครัว 5.รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 7,400 บาท ต่อเดือน
6.ครัวเรือนมีหนี้สิน62ครัว 7.คนในครัวเรือนส่วนใหญ่รับข้อมูลข่าวสารจาก อสม.มากที่สุด จำนวน 65 ครัว 8. คนในครอบครัวเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมในกลุ่มหรือโครงการต่างๆในชุมชนจำนวน 65 ครัว 9.คนใน ครัวเรือนคุมกำเนิด30 ครัว 10.ปีนี้ ในครัวเรือนของท่านมีหญิงคลอด3คน 11.ในครัวเรือนมีเด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี จำนวน32 คน
12.ปีที่ผ่านมามีคนในครัวเรือนของท่านเสียชีวิต มี2 คน
13.ในรอบ 6 เดือน มีคนในครอบครัวของท่านเจ็บป่วย จำนวน 5คน 14.ปีที่ผ่านมา สถานพยาบาลใดที่ท่านใช้บริการบ่อยครั้งที่สุด ไป รพสต. 62 ครัว 15.ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ท่านดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ดื่ม8คน 16.ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาท่านและคนในครัวเรือนดื่มเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีน ดื่ม 4คน 17.ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาท่านและคนในครัวเรือนของท่านดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง ดื่ม 6คน 18.ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาคนในครัวเรือนของท่านมีผู้สูบบุหรี่ สูบ 22 คน 19.คนในครัวเรือนของท่านรับประทานอาหารสุกๆดิบๆหรือไม่กิน 65 ครัว 20.ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนของท่านใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช มี65 ครัว 21. ครัวเรือนท่าน ได้รับความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพจากแหล่งใดมากที่สุด จาก อสม. 65 ครัว 22.ครัวเรือนมีคอกหรือกรงสัตว์ในบริเวณบ้านมี32 ครัว 23.ครัวเรือนมีน้ำดื่มเพียงพอ 65 ครัว
24.ครัวเรือนมีถังขยะ 65 ถัง 25.ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ 65 ครัว

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

35 35

4. วิเคราะห์ข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 วิเคราะห์ข้อมูลครั้งที่1

วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อวิเคระห์ข้อมูลจากการสำรวจในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1 มีข้อมูลสารสนเทศน์ของชุมชน 2 มีแนวทางในการขับเคลื่อนชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ข้อมูลการวิเคราะห์วันนี้ วิเคราะห์เฉพาะมิติเศรษฐกิจและสังคม พบว่า
มิติที่๑ด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นจากการสำรวจพบว่า
๑. หนี้สิน พบร้อยละ76 ๒. รายได้ต่ำ / รายจ่ายสูง พบร้อยละ 125 ๓. ว่างงาน พบร้อยละ 20 ๔. ไม่มีที่ดินประกอบอาชีพ พบร้อยละ 12 ๕.ไม่มีที่ดินเป้นของตนเอง พบร้อยละ16 ๖. ผลผลิตตกต่ำ /ไม่ได้ผล พบร้อยละ 125 ๗. ราคาผลิตผลตกต่ำ พบร้อยละ 125 ๘. ราคาต้นทุนสูง / การเกษตรสูง พบร้อยละ125 ๙. ค่าครองชีพสูง พบร้อยละ 125 ๑๐. ค่าแรงงานถูก พบร้อยละ 125 ๑๑.ขาดแรงงานในการประกอบอาชีพ พบร้อยละ120 ๑๒. สิ้นค้าไม่ได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ พบร้อยละ 125

มิติที่ ๒ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการสำรวจพบว่า

๑.ดินเสื่อมคุณภาพ พบร้อยละ 35 ๒.ดินเปรี้ยวดินเค็ม พบร้อยละ5 ๓. ที่ดินสาธารณะไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ อย่างเต็มที่ พบร้อยละ 6 ๔.น้ำไม่เพียงพอต่อการดำรงชชีวิตและประกอบอาชีพ พบร้อยละ 46 ๕.ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง พบร้อยละ 84 ๖.น้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น พบร้อยละ6 ๗. น้ำประปาไม่สะอาด พบร้อยละ 7 ๘. ป่าไม้ถูกทำลายบางส่วน พบร้อยละ 35 ๙. ป่าไม้ถูกทำลายจนหมดสิ้น พบร้อยละ10 ๑๐. ป่าไม้ถูกลักลอบตัดไปใช้ส่วนตัว พบร้อยละ 5 ๑๑. ขยะเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นพบร้อยละ 10 ๑๒. ที่ทิ้งขยะไม่เพียงพอ พบร้อยละ 36 ๑๓.มีการขยะไปทำประโยชน์ ปุ๋ยชีวภาพและพลังงานอื่นๆ พบร้อยละ 47 ๑๔. สถานบันเทิงส่งเสียงรบกวน พบร้อยละ 1 ๑๕.มอเตอร์ไซต์ซิ่งส่งเสียงดังรบกวน พบร้อยละ 2 ๑๖.ข้างบ้านส่งเสียงดังรบกวน พบร้อยละ3 ๑๗.ควันที่เกิดจากการเผา พบร้อยละ 8 ๑๘.ควันที่เกิดจากรถต่างๆ ควันจาการหญ้า พบร้อยละ2
๑๙.ใช้น้ำมันมากเกินไป พบร้อยละ53 ๒๐.ใช้น้ำเกินความจำเป็น พบร้อยละ74 ๒๑.ใช้ไฟฟ้าเกินความจำเป็น พบร้อยละ36 ๒๒.ใช้แก็สเกินความจำเป็น พบร้อยละ73 ๒๓.ใช้ถ่านและฟืนมาก พบร้อยละ32

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ พบว่า 1.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30คน 2.มีข้อมูลชุมชนจากการวิเคราะห์ 1 ฉบับ 3.ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันสรุปข้อมูลจากการสำรวจในชุมชน 4.นัดทำกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูล ครั้งต่อไปในวันที 29มกราคม2559

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คณะทำงานนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ มาสรุปผลการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม แบ่งเป็นแต่ละหัวข้อและปัญหาที่ได้สำรวจ ในภาพรวมของหมู่บ้านเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศน์ในการพัฒนา

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป้นกิจกรรมวิเคราห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจใชุมชนนำมาวิเคระห์และสรุปข้อมูลครั้งที่ 1 โดยนัดพบกันที่ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสวนขัน
เริ่มกิจกิจกรรมโดยนางทัศนย์มัชฌิมวงศ์ประธานโครงการได้ชี้แจงหลังจากที่ได้ลงสำรวจข้อมูลกันในวันที่ 14 ธ.ค.32558 และวันที่23 ธันวาคม 2558เป็นเวลา 2 วันด้วยกันโดยประธานได้กล่าวชื่นชมคณะทำงานที่ได้มีความตั้งใจขยันและอดทนในการลงสำรวจเพื่้อให้ได้ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ในวันนี้ โดยจะให้ได้วิเคระห์ข้อมูลที่ได้ดังนี้คือ
1.ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 2.ข้อมูลหนี้สินของครัวเรือนในชุมชนแต่ละครัวเรือน 3.ข้อมูลการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และใช้ปุ๋ยหมักที่ใช้ในครัวเรือน 4.การเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อการลดรายจ่าย ในครัวเรือน โดยให้วิเคราะห์และสรุปในภาพรวมของชุมชนตามข้อมูลที่ได้สำรวจไปเพื่อจะได้นำข้อมูลไปแสดงให้คนในชุมชนได้เห็น ซึ่งในวันนี้จะให้ทำการวิเคาระห์ข้อมูลให้ได้ร้อยละ 50 ของที่ลงสำรวจมาทั้งหมดและจะนัดหมายให้มาวิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้ง ในส่วนที่เหลือให้หมดในวันที 29มกราคม2559

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.2 วิเคราะห์ข้อมูลครั้งที่2

วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อวิเคระห์ข้อมูลจากการสำรวจในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1 มีข้อมูลสารสนเทศน์ของชุมชน 2 มีแนวทางในการขับเคลื่อนชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

การวิเคราะห์ครั้งที่ 2 เกี่ยวกับมิติสังคม ประเพณี วัฒนธรรม การศึกษา ดังนี้
มิติที่ ๓ ด้านศิลปวัฒนธรรม/ประเพณี / สังคม / ครอบครัว / สวัสดิการ / ศาสนา จากการสำรวจพบว่า

๑. เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจวัฒนธรรม พบร้อยละ35 ๒. ขาดการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม พบร้อยละ 10 ๓.ประเพณีที่ดีงามถูกทำลาย พบร้อยละ 10 ๔. ประเพณีหมู่บ้านชุมชนไม่มีการสืบทอด พบร้อยละ20 ๕. ประชาชนในหมู่บ้าน ไม่ช่วยเหลือกัน ต่างคนต่างอยู่ พบร้อยละ15 ๖.ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนเกิดการแตกแยก พบร้อยละ12 ๗.เด็กและเยาวชนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในหมู่บ้าน/ชุมชน พบร้อยละ8 ๘. เด็กถูกทอดทิ้ง พบร้อยละ2 ๙.ปัญหายาเสพติด พบร้อยละ6 ๑๐.เยาวชนก่อเหตุทะเลาะวิวาท พบร้อยละ11 ๑๑.ปัญหาอพยพแรงงาน พบร้อยละ 43 ๑๒.สามี ภรรยา นอกใจ มีชู้ พบร้อยละ 3 ๑๓.ครอบครัวแตกแยก พบร้อยละ 4 ๑๔.ลูกเกเรไม่เชื่อฟังพ่อแม่ พบร้อยละ7 ๑๕.พ่อแม่ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูก พบร้อยละ6 ๑๖.ผู้ด้อยโอกาส(ผู้สูงอายุ/ คนพิการ/ผู้ติดเชื้อเอด ไม่มีสวัสดิการช่วยเหลือ) พบร้อยละ 3 ๑๗.บุคลากรทางศาสนา(เจ้าหน้าที่) มีน้อยร้อยละ 2 ๑๕.พระสงฆ์ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมไม่มี ๑๖.ศาสนสถานชำรุด ทรุดโทรม ขาดการทะนุบำรุง พบร้อยละ 5 ๑๗.ชาวบ้านไม่ค่อยเข้าวัดไม่ค่อยปฏิบัติธรรมทำผิดศีล ๕ พบร้อยละ22

มิติที่ ๔ ด้านการศึกษาจากการสำรวจพบว่า

๑.เด็ก/เยาวชนขาดโอกาสเรียนต่อ ไม่มีทุนเรียนต่อ พบร้อยละ5 ๒.สถานศึกษาอยู่ห่างไกลไม่มี ๓.มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน พบร้อยละ 10 ๔.เกเรไม่เชื่อฟังครูอาจารย์ พบร้อยละ 10 ๕.การเรียนการสอนไม่มีการแทรกประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ในหลักสูตร ไม่มี

มิติที่๕ด้านประชาธิปไตย / การมีส่วนร่วม / ธรรมาภิบาลจากการสำรวจพบว่า

๑.การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ร้อยละ 85 ๒.การแสดงความคิดเห็นของชาวบ้าน ชุมชน ในที่ประชุมประชาคม มีน้อย ร้อยละ 75 ๓.การนำมติในที่ประชุมสู่การปฏิบัติร้อยละ 60

มิติที่๖ด้านโครงสร้างพื้นฐานากการสำรวจพบว่า

๑.ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่มี ๒.ถนนไม่เพียงพอ ไม่มี ๓.ไม่มีน้ำประปาใช้ ไม่มี ๔.น้ำประปาไม่สะอาด ไม่มี ๕.ไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่มี

มิติที่๗ด้านสุขภาพจากการสำรวจพบว่า

๑.เจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีพบร้อยละ30 ๒. เจ็บป่วยจากการ ดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือสารเสพติดพบร้อยละ 5 ๓.เจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว พบร้อยละ 35 ๔.เจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ พบร้อยละ10 ๕.ไม่มีเงินรักษาพยาบาลขาดการเหลียวแล จากภาครัฐบาล พบร้อยละ 1 ๖.จิตใจถูกกระทบกระเทือนจนเจ็บป่วย พบร้อยละ 1

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ พบว่า 1.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน
2.ได้ข้อมูลให้กับชุมชน 1 ฉบับ 3.ได้ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปข้อมูลในชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คณะทำงานนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ มาสรุปผลการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม แบ่งเป็นแต่ละหัวข้อและปัญหาที่ได้สำรวจ ในภาพรวมของหมู่บ้านเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศน์ในการพัฒนา

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจใชุมชน ครัั้งที่ 2นำมาวิเคระห์และสรุปข้อมูลโดยนัดพบกันที่ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสวนขัน
เริ่มกิจกรรมโดยนางทัศนย์มัชฌิมวงศ์ประธานโครงการได้ชี้แจงถึงการทำการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งที่ผ่านมา ซึ่งได้พบปัญหาที่มีมากในชุมชนจากการวิเคราะห์ในครั้งที่ผ่านมา เช่น ปัญหายางพาราที่ถูกมาก ทำให้ประชาชนมีปัญหาทางด้านการเงินค่าใช้จ่ายในครัวเรือนซึ่งหลังจากนั้นก็ได้ให้คณะทำงานร่วมกันวิเคาระห์ข้อมูลต่อจนหมดและจะได้มาสรุปปัญหากัน ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วมมากจะมีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายในครัวเรือนดังนั้นในที่ประชุมจึงได้เสนอให้มีการทำอาชีพเสริมของคนในชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนซึ่งใครที่สนใจก็เข้าร่วมกิจกรรมได้ ซึ่งก็จะได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อไป และข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ก็จะนำไปคืนในชุมชนโดยการทำไวนิลและแป่นพับติดและแจงในหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึง ข้อูลที่ได้สำรวจมาซึ่งข้อมูลที่ได้มาก็คือ บ้านสวนขันหมู่ที่ 1 มี 120ครัวเรือนจำนวนทั้งหมด 335 คน ประชากรส่วนใหญญ่มีอาชีพทำสวนยางพาราและสวนผลไม้มีพื้นที่ทำกินทั้งหมด3300ไร่ครัวเรือนที่ทำสวนยางจำนวน 90ครัวเรือนอีก30 ครัวเรือนทำสวนผลไม้ส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ71108บาทต่อปีในเรื่องของการสอบถามที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80มีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ได้มาจะสรุปและคืนขอ้มูลให้กับชุมชน

 • photo
 • photo

 

30 30

5. คืนข้อมูลให้ชุมชนและประชาสัมพันธ์โครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 คืนข้อมูลให้ชุมชนและประชาสัมพันธ์โครงการ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาคืนข้อมูลให้กับชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.คณะทำงานสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานมากขึ้น 2.มีการวางแผนการพัฒนางานเป็นลำดับขั้นตอน 3.มีฐานข้อมูลครัวเรือนข้อมูลชุมชน 4.มีการคืนข้อมูลกลับไปยังครัวเรือนและชุมชน รับปัญหาและร่วมมือในการแก้ปัญหาร่วมกัน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ พบว่า 1.ได้รู้เกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่จะทำในโครงการคือการเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพการเพาะเห็ดนางฟ้า การทำการเกษตรชีวภาพ 2.ได่้มีการเปิดรับผู้ที่สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไปบอกคนในชุมชนที่สนใจมาเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.คืนข้อมูลสู่ครัวเรือน และชุมชน โดยกลุ่มแกนนำร่วมกับนักเรียนจัดทำข้อมูลเป็นภาพรวมของหมู่บ้านทำเป็นแผ่นพับไวนิลเพื่อคืนข้อมูลสู่ครัวเรือนและชุมชนเพื่อกระตุ้นประชาชนให้เกิดความตระหนัก 2. .จัดประชุมชี้แจงเพื่อเปิดโครงการ โดยประชุมชี้แจงโครงการแก่ชุมชนทราบ จากข้อมูลปัญหาที่ได้สำรวจวิธีแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนโดยใช้เกษตรชีวภาพวิถีพอเพียง 3.รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการตามความพร้อมของครัวเรือนในการดำเนินงานตามกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย -การจัดทำบัญชีครัวเรือน -การทำเกษตรชีวภาพ-การเพาะเห็ดหมัก ปุ๋ยหมักชีวภาพ
4.ครัวเรือนที่สนใจร่วมโครงการร่วมเรียนรู้พร้อมกันในการดำเนินการตามกิจกรรมนั้นๆแล้วกลับ
5.จัดกลุ่มเรียนรู้ โดยจัดเป็นกลุ่มละ 10 คน จำนวน 10กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 15-20 คน โดยมีปราชญ์ 2 คน เยาวชน 10 คน ผู้สูงอายุ 1 คน วัยทำงาน 6 คน ข้อกำหนด ให้ทุกคนนำวัสดุมาจากบ้าน

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมคืนข้อมูลให้กับชุมชนและประชาสัมพันธ์โครงการซึ่งในวันนี้ได้นัดพบกันที่ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสวนขัน
เริ่มกิจกรรมด้วยการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและแจกเอกสารแผ่นพับที่ได้ทำการสรุปข้อมูลจากการสำรวจในชุมชนเพื่อคณะทำงานจะได้ชี้แจงในเวลาทีประชุม เริ่มโดยนางดัชนีย์มัชฉิมวงศ์ประธานโครงการได้ชี้แจงเปิดโครงการ ทุนชุมชนสร้างรายได้บ้านสวนขัน ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดเป็นปีที่ 2 แล้ว คือ โครงการหมอชาวบ้านสืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน ที่ได้ทำในเรื่องของสมุนไพร ซึ่งก็ได้กล่าวถึงรากิจกรรมที่ผ่านมาของโครงการคือ ได้ประชุมคณะทำงานมาแล้วและได้ลงไปสำรวจข้อมูลในชุมชน 2 ครั้งด้วยกันโดยแบบสำรวจข้อมูลก็ได้มาคิดออกกันในคณะทำงานเพื่อให้ได้แบบสำรวจที่ตรงกับความต้องการในการสำรวจชุมชนหลังจากนั้นก็ได้นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมารวบรวมวิเคราะห์ และได้นำข้อมูลมาคืนและเสนอให้กับคนในชุมชนได้รับทราบในวันนี้โดยได้จัดทำไวนิลและแผ่นพับเพื่อคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อที่จะกระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยกิจกรรมของโครงการจะเน้นในเรื่องของการที่นำทุนในชุมชนที่มีอยู่มาทำให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนได้โดยจะยึดในหลักของเศรษฐกิจพอเพียง และจากการได้รวบรวมข้อมูลจากการสำรวจข้อมูล และผ่านที่ประชุมแล้วว่าจะสร้างอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน และเรียนรู้การลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

หลังจากนั้นก็ได้เชิญนายยงยุทธ์สุขพิทักษ์ซึ่งเป็นพี้เลี้ยงโครงการได้พูดคัยและประชาสัมพันธ์โครงการ และชี้แจงให้ทราบถึงโครงการของบ้านสวนขัน โดยโครงการนี้จะเป็นการต่อยอดปีที่ 2ซึ่งเมื่อครั้งก่อนก็ได้ทำโครงการที่เกี่ยวกับสมุนไพรและก็ได้สร้างศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไปแล้วนั้นในปีนี้โครงการก็ คือ ทุนชุมชนสร้างรายได้บ้านสวนขัน (ต่อยอดปี 2)โดยการทุนในชุมชนก็ คือทรัพยากรต่างๆที่มีในชุมชน มาสร้างให้เกิดรายได้ให้กับคนในชุมชนซึ่งในโครงการ ก็จะมีกิจกรรม คือ 1. การเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือน 2.การเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ3.การเพาะเห็ดนางฟ้า 4. การทำการเกษตรชีวภาพซึ่งจะมีปราชญ์ในชุมชนที่มีความรู้ความสามารถมาสอนและแนะนำการทำให้กับสมาชิก
ซึ่งก็จะได้ประกาศรับสมัครสมาชิกผู้ที่สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมดั่งกล่าวต่อไปซึ่งหลังจากได้ดำเนินการไปสักระยะหนึ่งแล้วก็จะได้จัดกลุ่มเรียนรู้ ตามกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ไปหลังจากพี่เลี้ยงได้พูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนายคมเดช มัชฌิมวงศ์ผุ็รับผิดชอบโครงการได้กล่าวขอบคุณพี่เลี้ยงที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้และก็กล่าวขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้ทุกคนที่ได้เสียสละเวลามาเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งก็ขอให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆต่อไปและก็ให้ฝากบอกเพื่อนๆบ้านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกันได้

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

190 190

6. ทำบัญชีครัวเรือน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 ทำบัญชีครัวเรือนครั้งที่1

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน 2.ทราบสถานะตนเองเกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย
3.เกิดภูมิคุ้มกันระดับครัวเรือน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ พบว่า 1.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือน160คน 2.ได้เรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนในการบันทึกรายรับ-รายจ่ายในแต่ละวันและมีเงินคงเหลือเท่าไหร 3.ได้สมุดบัญชีครัวเรือนเป็นของชาวสวนขันเองโดยกการร่วมกันออกแบบของชาวสวนขัน 4.มีความรักความสามัคคีมากขึ้นในชุมชนคือการได้มาร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน 5.ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในชุมชน ในการเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือน และการออกแแบสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่ายบัญชีครัวเรือนบ้านสวนขัน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

แกนนำ เชิญผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ เรียนรู้ทำบัญชีครัวเรือน ให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมจัดทำบัญชีแต่ละเดือนในรูปแบบของชาวสวนขัน โดยให้เยาวชนเป็นผู้บันทึกและจัดทำบัญชีโดยผู้ปกครองเป็นคนให้ข้อมูล โดยประสานกับทางโรงเรียนให้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์และมีการตรวจเช็คทุกสัปดาห์ แล้วผู้ปกครองมาจัดแลกเปลี่ยนกันว่าแต่ละเดือนใช้จ่ายอะไรอย่างไง สามารถลดรายได้ได้หรือให้มีเงินออมแต่ละเดือนเท่าไหร่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งหาทางแก้ไขที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ เราจะทำอย่างไรถึงจะมีเงินเก็บได้เพื่อสร้างการเรียนรู้ในกลุ่มแล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันฝึกในการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาครัวเรือน

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนครั้งที่ 1 โดยทำกิจกรรมกันที่ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านสวนขัน เริ่มกิจกรรมโดยนางทัศนีย์ มัชฌิมวงศ์ ประธานโครงการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่จะมาเรียนรู้กันในวันนี้ วัตตุประสงค์ก็เพื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้รายรู็รายรับรายจ่ายในครัวเรือนอะไรที่ไม่จำเป็นหรือฟุ่มเฟือย ในชีวิตประจำวันของเราเองซึ่งคณะทำงานเชิญผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ เรียนรู้ทำบัญชีครัวเรือน ให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมจัดทำบัญชีแต่ละเดือนในรูปแบบของชาวสวนขันโดยจะร่วมกันคิดออกแบบบสมุดบันทึกบัญชีครัวเรือนเป็นของชาวสวนขันเอง โดยให้เยาวชนเป็นผู้บันทึกและจัดทำบัญชีโดยผู้ปกครองเป็นคนให้ข้อมูล ว่าในแต่ละวันได้รับรายได้มาจากทางไหนบ้างได้มาเท่าไหร ส่วนรายจ่ายจ่ายอะไรไปบ้างเท่าไหรและในแต่ละวันคงเหลือเท่าไหร และจะมีการประสานกับทางโรงเรียนให้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์และมีการตรวจเช็คทุกสัปดาห์ แล้วผู้ปกครองมาจัดแลกเปลี่ยนกันว่าแต่ละเดือนใช้จ่ายอะไรอย่างไง สามารถลดรายได้ได้หรือให้มีเงินออมแต่ละเดือนเท่าไหร่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งหาทางแก้ไขที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ เราจะทำอย่างไรถึงจะมีเงินเก็บในครัวเรือนซึ่งจะให้เด็กนักเรียนได้รู้ถึงค่าจ่ายที่พ่อแม่ได้มาและได้ใช่จ่ายออกไปพเื่อที่จะให้เด็กได้ตระหนักถึงการใช้จ่าย มากขึ้นหลังจากนั้นก็ได้ร่วมกันออกแบบ ว่าจะทำอย่างไรเอาข้อมูลหรือตารางในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรายรับรายจต่ายในครัวเรือนอย่างไรบ้างและจะมาสอนการทำบัญชีครัวเรือนกันอีกในครั้งต่อไป
ซึ่งในกิจกรรมในวันนี้มีนายคมเดชมัชฉิมวงศ์ ผู้มีความรู้ในเรื่องการทำบัญชีครัวเรียนมาสอนและแนะนำการทำบัญชีครัวเรือนโดยเริ่มจากการบอกถึงความหมายการทำบัญชี คือ การจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขปัจจัยในการดำรงชีวิตของตัวเอง และภายในครอบครัว ชุมชน รวมถึงประเทศ ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกจะเป็นตัวบอกถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตของชีวิตของตัวเอง สามารถนำข้อมูลอดีตมาบอกปัจจุบันและอนาคตได้ ข้อมูลที่ได้ ที่บันทึกไว้ จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนชีวิตและกิจกรรมต่างๆในชีวิต ในครอบครัวจะเป็นการการจดบันทึกรายการเกี่ยวกับการเงินทุกรายการ ทั้งที่ได้รับเข้ามาและที่ต้องจ่ายออกไปในแต่ละวัน

การทำบัญชีบันทึกรายรับ – รายจ่าย เป็นการบันทึกรายรับรายจ่ายของแต่ละวัน เปรียบเสมือนเป็นการวางแผนการเงินใช้จ่ายให้ถูกวิธี และทำให้ตัวเราเองเป็นคนที่มีระเบียบวินัยเพิ่มมากขึ้น

พอพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเลขบางท่านถึงกับสับสน ถึงแม้การทำบันทึกรายรับ – รายจ่าย หลายๆ คนอาจมองว่าเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัว รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากมาย ทำงานมาทั้งวันแล้วยังต้องมานั้งจดนั้งเขียนอยู่อีกเหรออันที่จริงการทำบันทึกรายรับรายจ่าย เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด และไม่มีความยุ่งยากอะไรเลยแม้แต่น้อย อยู่ที่เราเปิดใจเมื่อได้ลงมือจดบันทึกเป็นประจำแล้วจะพบว่า การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายสามารถทำได้ง่ายๆ แถมยังประโยชน์ต่อเรามากอีกด้วย

การทำบัญชีบันทึกรายรับ-รายจ่าย ประจำวัน ท่านสามารถแบ่งแยกเป็นตารางที่มีส่วนประกอบ ได้ดังนี้ รายรับ คือรายรับที่เราได้รับมาเช่นเงินเดือน ค่าขายของได้พ่อแม่ให้เงินมาจ่ายค่าขายผลผลิตทางการเกษตรได้เงินที่ได้จากการขายสินค้าเงินทีได้ จากการทำงาน เป็นต้นส่วนรายจ่ายคือสิ่งที่เราต้องจ่ายออกไปทั้งหมดเช่น ค่าอาหาร ค่าเชื้อเพลิงรถค่าปุ๋ย ค่าเทอมให้ลูก ค่าโทรศัพท์ค่าเสื้อผ้า ค่านำ้ค่าไฟ เป็นต้น


ส่วนประโยชน์ของการทำบัญชีครัวเรือน 1.เพื่อจดบันทึกรายการการดำเนินกิจการเรียงลำดับก่อนหลัง ในเรื่องของการใช้จ่ายเงินในแต่ละวัน 2.ง่ายต่อการตรวจสอบ ก็คือเราได้รู้ว่าเงินของเราได้จ่ายอะไรไปบ้างได้รับจากส่วนไหนบ้างรับมาเท่าไหรถือว่าเป็นการตรวจสอบตัวเองไปด้วย 3. บัญชีครัวเรือน” ช่วยชี้ว่าจัดการเงินได้ถูกต้องแค่ไหน 4. เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน 5. เพื่อรู้รับ-รู้จ่าย-รู้เก็บ..ไม่อด “จดแล้วไม่จน” จะได้มีเงินออมไว้ด้วย 6. เพื่อรับรู้รายได้และรายจ่ายที่แน่นอน รวมทั้งทราบค่าใช้จ่าย ที่ฟุ่มเฟือยค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น จะได้รู้และจะได้ลดในสิ่งที่ไม่จำเป็ฯ 7. คุมยอดค่าใช้จ่ายให้เพียงพอกับรายได้ คือ จะได้รู้ว่าเรารับมาเท่าไหร และจะต้องจ่ายไปเท่าไหรควบคุมเพื่อที่จะได้ไม่เกินกับรายรับที่เรามาจะต้องไม่ต้องไปกู้ยืมเงินมาเพื่อใช้จ่าย

หลักการทำบัญชีรับ-จ่าย
- จัดทำแบบฟอร์มบัญชีรับจ่ายอย่างง่าย ให้สะดวกต่อการจดบันทึกรายการโดยจะเป็นแบบที่ชาวสวนขันออกแบบร่วมกัน - จดบันทึกรายการเรียงลำดับตามเหตุการณ์ที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละอย่าง ในแต่ละวัน - สรุปยอดเงินรายรับรายจ่าย ประจำวัน เปรียบเทียบผลการดำเนินกิจการประจำวัน -ยอดเงินคงเหลือจะได้เป็นเงินออมส่วนหนึ่งเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็น

การทำบัญชีครัวเรือนนั้น ทำให้เรารู้การใช้จ่ายของเราในแต่ละเดือน ช่วยให้สามารถตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นในออกไปทำให้มีเงินเหลือมากขึ้น เช่น ค่ากาแฟ ค่าชอปปิ้งของที่ไม่จำเป็น

ทำให้รู้จักคิดให้รอบคอบก่อนจะใช้จ่าย รู้ว่าค่าใช้จ่ายไหนเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม เพราะถ้าเรารู้จักตัวเอง และมองเห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเองแล้ว การละเลิกกิจกรรมที่สร้างความฟุ่มเฟือยทั้งปวง จะเป็นจุดเริ่มต้นของการออมที่เพิ่มขึ้นด้วยการทำบัญชีรายรับรายจ่าย

ขอแนะนำให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ เริ่มต้นบันทึกรายการใช้จ่ายในแต่ละเดือนไว้ แล้วสำรวจดูครับว่า มีรายจ่ายส่วนไหนที่สามารถลดลงได้บ้าง อะไรคือสิ่งไม่จำเป็น แม้ไม่มีครอบครองหรือได้มา ชีวิตก็ยังดำรงอยู่ได้ เราต้องรีบทำการตัดรายจ่ายเหล่านั้นทิ้งไปให้หมด เพื่อที่เราจะได้มีเงินเหลือเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนยังไงล่ะคร้าบบบบ

หรือไม่ก็ลองดัดนิสัยตัวเองก็ได้ครับ ในทุกครั้งที่คิดจะใช้จ่ายไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญ ให้ลองเปลี่ยนมาเป็น “ออมเงิน” แทนในทุกๆครั้ง เราก็จะรู้ได้เลยว่าเราจะได้เหลือเงินเก็บมากแค่ไหน หลังจากได้เรียนรู้และมีความเข้าใจเพิ่มขึ่้นในเรื่องของการทำบัยชีครัวเรือนการบันทึก รายรับ-รายจ่ายก็มาร่วมกันออกแบบสมุดบันทึกรายรับราย-จ่ายครัวเรือนบ้านสวนขันโดยจะให้คิดแล้วก็เสนอมาว่าจะเอาแบบไหนที่ง่ายที่สุด สรุปก็ได้แบบง่ายๆๆคือ เป็นตารางช่องด้วยกัน คือ วันที่ รายการ รายรับรายจ่าย และเงินคงเหลือซึ่งเป็นการออกแบบที่ร่วมกันของชาวสวนขันโดยหลังจากนี้ก็ให้ผู้ที่เข้าร่วมเริ่มบันทึกรายรับ-รายจ่ายกันได้เลย

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

160 160
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.2 ทำบัญชีครัวเรือนครั้งที่2

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน 2.ทราบสถานะตนเองเกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย
3.เกิดภูมิคุ้มกันระดับครัวเรือน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ พบว่า 1.ได้เรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนด้วยตนเอง คือ การฝึกหัดทำบัญชีครัวเรือนจากที่ได้จ่ายในสัปดาห์นี้ 2.ได้ฝึกการทำบัญชีครัวเรือนและรู้ว่าได้ใช้จ่ายเงินไปเท่าไหรในสัปดาห์นี้ 3.มีการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในชุมชนจากการเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนคือได้ช่วยกันแนะนำซึ่งกันและกันในการทำบัญชีครัวเรือน 4.มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นในการทำบัญชีครัวเรือน ในเรื่องของการจดบันทึกรายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

แกนนำ เชิญผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ เรียนรู้ทำบัญชีครัวเรือน ให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมจัดทำบัญชีแต่ละเดือนในรูปแบบของชาวสวนขัน โดยให้เยาวชนเป็นผู้บันทึกและจัดทำบัญชีโดยผู้ปกครองเป็นคนให้ข้อมูล โดยประสานกับทางโรงเรียนให้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์และมีการตรวจเช็คทุกสัปดาห์ แล้วผู้ปกครองมาจัดแลกเปลี่ยนกันว่าแต่ละเดือนใช้จ่ายอะไรอย่างไง สามารถลดรายได้ได้หรือให้มีเงินออมแต่ละเดือนเท่าไหร่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งหาทางแก้ไขที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ เราจะทำอย่างไรถึงจะมีเงินเก็บได้เพื่อสร้างการเรียนรู้ในกลุ่มแล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันฝึกในการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาครัวเรือน

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนครั้งที่ 2 โดยทำกิจกรรมกันที่ ศาลาเอนกประสงค์ภายในวัดสวนขัน เริ่มกิจกรรมโดย นางทัศนีย์มัชฌิมวงศ์ ประธานโครงการไได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่จะมาเรียนรู้กันในวันนี้ซึ่งจากการได้เรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนในครั้งที่ 1แล้วนั้นเราก็ได้ความรู้ได้ประโยชน์ของการทำบัญชีครัวเรือนและในวันนี้เราก็จะมาฝึกทำบัญชีครัวเรือนกัน โดยในวันนี้จะมีนายคมเดช มัชฌิมวงศ์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ในด้านการทำบัญชีครัวเรือน มาสอนและแนะนำการทำบัญชีครัวเรือนอีกครั้ง หลังจากการได้ช่วยกันออกแบบสมุดบัญชีครัวเรือนมาแล้ว ว่าให้เราทำแบบง่ายๆในแบบของสวนขันเอง ซึ่งในแต่ละวันก็ให้ไปบอกข้อมูลการใช้จ่ายในแต่ละครั้งให้กับลูกให้ช่วยในการบันทึกข้อมูลลงไปจะทำให้ลูกได้รู้เห็นในเรื่องของค่าใช้จ่าย เพื่อจะได้ตระหนักในการใช้จ่ายในครัวเรือน โดยการบันทึกนั้นให้บันทึกไปเลยว่าเป็นรายจ่ายหรือรายรับใช่จ่ายไปเท่าไหรแล้วก็คงเหลือเท่าไหรเก็บออมไว้เท่าไหรหลังจากนั้นก็ได้ให้สมาชิกที่เข้าร่วมลองฝึกทำบัญชีครัวเรือน โดยให้นึกค่าใช้จ่ายที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้ว่าเราจ่ายอะไหรไปบ้างได้รายรับมาจากไหนบ้างและเหลือเงินเท่าไหรในสัปดาห์นี้ให้ลองฝึกหัดทำดู โดยนายคมเดชก็ได้ยกตัวอย่างในการบันทึกรายรับ-รายจ่ายเช่นสมมติว่า เราได้รับรายรับ (เงินเดือน) มาจำนวน 10,000 บาท และค่าขายยางแผ่นมา 2000บาท วิธีการบันทึกรายการจะเป็นแบบนี้โดยของผมที่แนะนำไปจะเป็นการออมไว้ 10% ของรายรับที่ได้รับมาเพื่อจะเป็นการฝึกนิสัยในการอดออม ดังนี้

 1. เริ่มต้นออมเงินก่อน 10% ของรายรับทันที 1,200 บาท
 2. นำเงินส่วนที่เหลือ 10800 บาท มาลงบันทึกในบัญชี เป็น รายรับ 3.เมื่อมีรายการใช้จ่ายต่างๆก็นำมาจดบันทึกไว้เป็น รายจ่าย อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เช่น ในวันี้ก็จะมีค่าใช้จ่าย คือ

– ค่าอาหาร500 บาท – ค่าน้ำมันรถ 500 บาท – ค่าโทรศัพท์ 100 บาท - ค่าให้ลูกไปโรงเรียน 50บาท -ค่าไฟ 350บาท ให้ลงรายจ่ายทั้งหมดนี้ในช่องรายจ่ายโดยทั้งรายรับและรายจ่ายให้เขียนสิ่งที่เราได้รับหรือรายจ่ายที่ช่องรายการส่วนตัวเลขนั้นให้เขียนที่ช่องรายรับ-หรือรายจ่ายและหักลบกันก็จะเป็นยอดคงเหลือในวันต่อๆๆไป 4. ตรวจสอบดูสรุปยอดรายการทุกสิ้นเดือนโดยการสรุปยอดการใช้จ่ายทั้งหมดและรายรับที่ได้มาและเงินคงเหลือของแต่ละเดือนและที่สำคัญก็ได้ดู้สิ่งที่ฟุ่มเฟือนไม่จำเป็นที่เราได้จ่ายไปฏ็ให้ลดสิ่งนั้นเพราะเราได้รู็แล้วหลังจากบันทึกว่าสิ่งไหนที่จำเป็นฟุ่มเฟือยในครัวเรือนของเรา

และหลังจากนั้นก็ได้ชี้แจงให้สมาชิกก็ให้สมาชิกลองฝึกทำและก็ได้ชี้แจงให้ไปทำเองที่บ้าน แล้วก็จะมาสรุปกันดูว่าในแต่ละครัวเรือนใช้จ่ายสิ่งใดที่ไม่จำเป็นไว้บ้างเสร็จแล้วก็ได้มี พ.ต.อ.เทียรบาลทิพย์ผู้กำกับสภ.ช้างกลาง มาพบปะพูดคุยกับผู้ทำกิจกรรมด้วยในเรื่องเฝ้าระวังเหตุต่างๆในหมู่บ้านด้วย

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

160 160

7. เรียนรู้เกษตรชีวภาพ

ไม่มีกิจกรรม

8. เรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้า

ไม่มีกิจกรรม

9. สร้างแหล่งเรียนรู้

ไม่มีกิจกรรม

10. จัดตั้งกลุ่มเพาะเห็ดฟางและกลุ่มสมุนไพร

ไม่มีกิจกรรม

11. ประเมินผลกิจกรรม

ไม่มีกิจกรรม

12. ถอดบทเรียนการพัฒนา

ไม่มีกิจกรรม

13. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.1 ปฐมนิเทศโครงการใหม่

วันที่ 3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อปฐมนิเทศโครงการใหม่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

วันนี้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้คือ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน 1.เรียนรู้วิธีการดำเนินงานตามโครงการ 2.เรียนรู้วิธีการตรวจสอบเอกสารโครงการ 3.เรียนรู้วิธีดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 4.ได้วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 5.ได้เรียนรู้ความเสี่ยง ต่อการดำเนินงาน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

สจรส.มอ.รวมกับพี่เลี้ยงจังหวัดนครศรึีธรรมราช จัดปฐมนิเทศโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้ สจรส.มอ.ได้จัดปฐมนิเทศโครงการใหม่ โดย อ.พงศ์เทพ ได้ชี้แจงแนวทางการทำโครงการ วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
อ.กำไล ได้แนะนำแนวคิดการทำโครงการ และขั้นตอนการทำโครง3 ระยะ ช่วงก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงานและหลังดำเนินงาน อ.สุดา ได้แนะนำเรือ่งเกี่ยวกับเอกสารเงิน
อ.ถนอม ได้แนะนำเกี่ยวกับการบันทึกข้อมุลลงในเวปไซด์

 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.2 อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน ร่วมกับ สจรส.มอ.

วันที่ 7 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อความเข้าใจในรายงานที่ถูกต้องในการเขียนรายงานและทำกิจกรรม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ พบว่า 1.ตัวแทนโครงการเข้าร่วมกิจกรรม 2คน
2.ได้ฝึกการบันทึกลงเวปไซด์ 1 กิจกรรม
3.ได้ฝึกทำบัญชีเงินสดและการจ่ายภาษีณ ที่จ่าย 1 ชุด 4.มีความรู้และเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการเขียนผลลัพธ์ ผลผลิต 5.มึความรู้และเข้าใจเรื่องภาษีและสามารถบันทึกข้อมูลภาษีได้
6.ได้เรียนรู้การบันทึกกิจกรรมในเว็บไซต์ในการบันทึกรายละเอียดของการดำเนินกิจกรรมและผลการดำเนินกิจกรรมอาจจะเขียนเป็นข้อหรือการเขียนแบบเล่าเรืองก็ได้ 7.ได้เรียนรู้การทำบัญชีด้านการเงิน การดูรายละเอียดของใบเสร็จ ว่าต้องมีรายละเอียดครบตามที่กำหนด 8.ได้เข้าใจการแยกประเภทของงบประมาณ คือค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าจ้างค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภค

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

อบรมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมและการจัดการเอกสารการเงินของโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมที่ต้องไปพบปะพี่เลี้ยง และ สจรส.มอ.ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 09.30น.ได้พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามผลงานทำกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อม และบันทึกกิจกรรมรายงานกิจกรรมที่เกิดขึ้น และได้พบ เจ้าหน้าที่ จากสจรส.มอ.โดยได้ชี้แจงเกี่ยวกับ 1.การเขียนรายงานและการเงินการบันทึก รายงานลงโปรแกรมโดยในการบันทึกข้อมูลนั้นในช่องกิจกรรม ผลดำเนินการ
อาจจะเขียนในแบบกำหนดการเช่น
08.30 - 9.00 น. นัดประชุมที่ศาลาหมู่บ ้าน 9.00 – 10.00 น. คัดเลือกทีมงานสภาผ้นู ำ ชุมชน 10.00 – 12.00 น. วางแผนการดำเนินโครงการ เขียนในแบบเล่าเรื่อง พี่น้องในชุมชนร่วมใจเดินทางมาประชุมที่ศาลาหมู่บ้าน จากการชักชวนของผู้ใหญ่และเพื่อนบ้านมานนั่งคุยคัดเลือกทีมงานสภาผู้นำชุมชน วางแผนการทำงานโครงการในอนาคตส่วนการเขียนผลสรุปที่ได้จากกิจกรรมเช่น เขียนในแบบเป็นข้อๆ ผลผลิต 1. ผ้เูข้าร่วมกิจกรรมประชุมสภา จำนวน 100 คน 2. ได้คณะทำงานสภาผู้นำชุมชน 1 ชุด ซึ่งได้คัดเลือกร่วมกันและยอมรับในชุมชน 3. ได้แผนการดำเนินงาน 1 ฉบับ ผลลัพธ์ 1. ผ้เูข้าร่วมตัดสินใจร่วมกันคัดเลือกสภาผู้นำ มีความรู้ความเช้าใจเรื่องของโครงการ 2. รายชื่อสภาผู้นำมีดังนี้โดยแบ่งหน้าที่ไว้ดังนี้ 3. แผนการดำเนินงานมีดังนี้. .......เขียนในแบบเล่าเรื่อง........ ผลผลิต พี่น้องในชุมชนร่วมใจเดินทางมาประชุมที่ศาลาหมู่บ้าน 100 คน ได้ประชุมคัดเลือกสภาผู้นำจำนวน 20 คน และวางแผนการดำเนินร่วมกัน ผลลัพธ์ สภาผู้นำ มี นาย.... เป็นผู้ใหญ่บ้านนางสาว........เป็น อสม. นาง....../ แบ่งหน้าที่ประธานดูแลตัดสินใจทั้งหมด เลขาทำหน้าที่จดประชุม ประสานงาน....../ ได้วางแผนกันต่อไปว่าจะทำ.....ประชุมทุกวันที่ 10 ของเดือน........

และอย่าลืมคลิ๊กเลือกการประเมินกิจกรรมด้วยว่ามีผู้เข้าร่วมในเกณฑ์ระดับไหน และก็การบันทึกรายการการเงิน

แนะนำการแยกประเภทของงบประมาณคือ 1)ค่าตอนแทนเช่นค่าวิทยากรค่าเจ้าหน้าที่ช่วยจัดการประชุมค่าการประสานงาน 2)ค่าจ้างเช่นค่าจ้างทำป้ายไวนิล 3)ค่าใช้สอยเช่นค่าที่พักค่าอาหารค่าห้องประชุมค่าถ่ายเอกสารค่าเดินทางค่าเช่ารถค่านำ้มันรถ 4)ค่าวัสดุเช่าค่ากระดาษปากกา 5)ค่าสาธารณูปโภคเช่นค่าส่งไปรษณีย์ค่าโทรศัพท์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.3 พี่เลี้ยงติดตามโครงการ

วันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ พบว่า 1.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมติดตามโครงการ2คน 2.ได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการ ว่าได้ทำกิจกรรมอะไรไปแล้วบ้าง 3.ได้ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับด้านการเงินและการคีย์โปรแกรมออนไลน์

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ตรวจสอบความก้าวหน้า ความเรียบร้อยในการทำรายงาน และการจัดการเอกสารการเบิกจ่ายเงินโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นการประชุมติดตามการดำเนินงานของโครงการโดยวันนี้ มาประชุมที่สำนักงานสนับสนุนบริการสาธารณสุขเขต 11 นครศรีธรรมราช ในวลา 09.00 น. เริ่มโดยมีพี่เลี้ยงโครงการได้ชี้แจงรายละเอียดในการสรุปเอกสารด้านการเงินเพื่อปิดงวดที่1 รายงานส. 1รายงาน ง.1 พร้อมบัญชีธนาคารให้โครงการได้ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมด บิลการเสียภาาีลายมือชื่อ แบบบันทึกของโครงการเริ่มโดยการเช็คว่าทุกกิจกรรมครบไหมตามแต่ละกิจกรรมโดยพี่เลี้ยงจะตรวจแต่ละโครงอย่าให้ปรับสมุดบัญชีธนาคารปรุงครั้งล่าสุดด้วยเพราว่า มันจะมีดอกเบี้ยเมื่อสิ้นปีเดียวพอไปลงการเงินในการปิดบัญชีจะไม่ตรงกัน
ส่วนในการคีย์ข้อมูลและตรวจสอบในโปรแกรมออนไลน์เพิ่มเติม ให้แต่ละโครงการบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ให้ครบทุกกิจกรรมที่ทำไปสามารถเลื่อนวันที่เลือ่นกิจกกรรมได้ เพราะบางกิจกรรมเราต้องทำก่อนหรือหลังที่กำหนดก้ให้ไปเปลี่ยนที่ปฏิทินโครงการไปที่แก้ไขรายละเอียดแล้วก็แก้ไขวันที่ให้ตรงที่เราทำกิจกรรมแล้วก็มาบันทึกกิจกรรมให้หดมทุกช่องในส่วนของกิจกรรมให้บันทึกให้ครบรายละเอียดว่าทำอย่างไรทำอะไรบ้างได้เรียนรู้อะไรบ้างและก็บันทึกผลที่ได้รับว่าในแต่ละกิจกรรมได้ผลลัพธ์ อะไรบ้างอย่างไรบ้าง
หลังจากนั้นพี่เลี้ยงก็ได้ตรวจเอกสารเกี่ยวกับการเงินพร้อมทั้งเอกสารเกียวกับการเสียภาษี

 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.4 ปิดรายงานโครงการงวดที่ 1

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อทำความเข้าใจเอกสารและปิดงวด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ พบว่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม2 คน
1.ได้รวบรวมกิจกรรมได้ทุกกิจกรรม และได้แก้ไขในบางกิจกรรมได้ เช่น ในเรื่องของรูปภาพและเนื้อหาบางกิจกรรมที่ยังขาดรายละเอียด 2.ได้เรียนรู้เพิ่มเติมในการบันทึกกิจกรรมเข้าเว็บไซต์ และการบันทึกรายละเอียดให้ชัดเจนเช่นผลลัพธ์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม แต่ละกิจกรรม 3.เรียนรู้การทำบัญชีทางการเงิน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ตรวจสอบการปรับแก้รายงาน การแก้ไขระบบการจัดการเอกสารการเงินให้ถูกต้อง และเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามข้อเสนอแนะของพี่เลี้ยงที่แนะนำไว้ไปแล้วเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 59

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมติดตามของพี่เลี้ยงโครงการ เพื่อปิดงวดครั้ง ที่ 1 โดยเดินทางมาพบพี่เลี้ยงที่ รพ.สต. เขาพระบาท
ได้เรียนรู้ในเรื่อง: -การตรวจหลักฐานการทำงายงานโดยพี่เลี้ยงได้ตรวจดูเอกสารด้านการเงินและได้แนะนำในเรื่องเตรียมเอกสารด้านการเงินในเรื่องของบิลการเสียภาษี -การลงบันทึกโปรแกรมออนไลน์โดยได้แนะนำในการบันทึกในโปรแกรมออนไลน์ว่าให้เขียนรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมให้มากกว่านี้และผลลัพธ์ที่ได้จากการทำกิจ ว่าได้อะไรบ้างได้อย่างไรส่วนรูปให้ใส่ขึ้นเว็บไซต์ได้เลย -การลงบันทึกรายรับรายจ่ายให้ลงให้ครบและให้ลองคิดคำนวนรายจ่ายออกมาดูว่าถูกต้องและตรงกับเอกสารไหม การทำบัญชีการเงินและการเตรียมเอกสารเพื่อการตรวจของ สจรส.มอ.

 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.5 ปิดงวดโครงการ ที่ 1 ร่วมกับ สจรส.มอ.

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ พบว่า 1.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน 2.ได้เตรียมเอกสารเอกสารเกี่ยวกับโครงการไว้สำหรับตรวจเอกสาร 3.ได้สอบถามโครงการที่ได้ตรวจเสร็จแล้วเอกสารด้านการเงินยังผิดอยู่ก็เลยต้องกลับไปแก้ใหม่

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

การติดตามรายงานการดำเนินกิจกรรมของ สจรส.มอ.ใยงวดการเงินที่1

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรม ปิดงวดโครงการที่ 1 โดยจัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ก็เป็นการตรวจเอกสารด้านการเงินเอกสารเกี่ยวกับโครงการและการบันทึกกิจกรรมในออนไลน์ของเจ้าหน้าที่สจรส.มอ.ซึ่งจะต้องรอเข้าคิวในการตรวจเอกสารเพาะมีโครงการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจำนวนมากที่มาร่วมกันตรวจในวันนี้โครงแต่ละโครงการได้ตรวจเป็นเวลา จึงทำให้ไม่ทันในการตรวจและเมื่อได้สอบถามจากโครงการที่ตรวจแล้วเอกสารเกี่ยวกับการเงินยังผิดอยู่บ้างก็เลยกลับไปแก้ไขก่อนให้เรียบร้อยและจะส่งตรวจในภายหลัง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2

14. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

ไม่มีกิจกรรม

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 39 18                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 209,750.00 94,450.00                  
คุณภาพกิจกรรม 72 55                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

1.การทำกิจกรรมกลุ่มไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพราะประชาชนไปทำงานนอกบ้าน

เนื่องจากช่วงนี้ ราคายางพาราตกตำ่ ประชาขนออกไปทำงานนอกบ้าน ในเมือง ทำให้ไม่ค่อยได้มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม

ต้องแบ่งเป็นกลุ่มย่อย หรือรอนัดหมายพร้อมกัน ซึ่งต้องใช้เวลานานขึ้น ทำให้การพูดคุยต้องใช้เวลาบ่อยครั้งขึ้น

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาง ศิววิชญ์ ธนพรยศวัฒน์ 54 หมู่ที่ 1 เศรษฐกิจพอเพียง
นาง ศุภวรรณ จิตต์ธรรม 192 หมู่ที่ 1 เศรษฐกิจพอเพียง

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)
บัญชีครัวเรือน

1.นำบัญชีครัวเรือน จากแหล่งต่างๆ มาปรับประยุกต์ โดยสอดคล้องกับข้อมูลชุมชน 2.เน้นให้ทุกคนในหมู่บ้าน ทำบัญชีครัวเรือนได้

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ( 22 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. ประชุมสภาผู้นำครั้งที่6 ( 7 มีนาคม 2559 )
 3. พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามโครงการ ( 26 มีนาคม 2559 )
 4. ประชุมสภาผู้นำครั้งที่7 ( 7 เมษายน 2559 )
 5. เรียนรู้เกษตรชีวภาพครั้งที่1 ( 14 เมษายน 2559 )
 6. เรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้าครั้งที่1 ( 20 พ.ค. 2559 )
 7. เรียนรู้เกษตรชีวภาพครั้งที่2 ( 31 พ.ค. 2559 )
 8. เรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้าครั้งที่3 ( 5 มิถุนายน 2559 )
 9. ประชุมสภาผู้นำครั้งที่8 ( 7 มิถุนายน 2559 )
 10. เรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้าครั้งที่2 ( 6 สิงหาคม 2559 )
 11. ประชุมสภาผู้นำครั้งที่9 ( 7 สิงหาคม 2559 )
 12. จัดตั้งกลุ่มเพาะเห็ดฟางและกลุ่มสมุนไพร ( 13 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นางดัชนีย์ มัชฌิมวงศ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......