ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2

รหัสโครงการ 58-03811
สัญญาเลขที่ 58-00-2081
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศโครงการ
2) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
3) การคัดเลือกทีมสภาผู้นำ
4) ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 1
5) การปลูกต้นโกสน เพื่อเป็นสัญญลักษณ์ชุมชน ในวันพ่อของชาติ โดยระดมต้นพันธุ์จากชุมชน
6) การจัดทำแผนการจัดการขยะ และประเมินผล
7) ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 2
8) อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน
9) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ธรรมะปฏิบัติ
10) ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 3
11) ลงมือปฏิบัติการให้ความรู้พร้อมสาธิตการคัดแยกขยะ และการนำขยะไปใช้ประโยชน์
12) อบรมการสานตะกร้าโดยใช้ถุงพลาสติก

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 67,360.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 39.45 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -3,573.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 399.45 บาท
รวมรายรับ (1) = 67,899.45 บาท รวมรายจ่าย (2) = 71,073.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -3,173.55 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 84,200.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง สมเพียง บุญเซียม )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

  1. ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 5 (23 กุมภาพันธ์ 2559)
  2. ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 6 (25 มีนาคม 2559)
  3. พี่เลี้ยงติดตามโครงการ (10 เมษายน 2559)
  4. ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 7 (29 เมษายน 2559)
  5. สร้างความสัมพันธภาพของคนสามวัยด้วยการทำกิจกรรมร่วมกัน ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 59 - 11 มิ.ย. 59 รวม 20 วัน (20 พ.ค. 2559 - 11 มิถุนายน 2559)
  6. ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 8 (27 พ.ค. 2559)
  7. ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 9 (24 มิถุนายน 2559)
  8. จัดเวทีวิชาการการจัดการขยะด้วยการจัดประกวดเมนูอาหารสุขภาพชุมชนดอนตาบ่าว (10 กรกฎาคม 2559)
  9. จัดทำกติกาชุมชนพร้อมทั้งนำไปปรับใช้ในเวทีประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2 (22 กรกฎาคม 2559)
  10. ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 10 (22 กรกฎาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง สมเพียง บุญเซียม )
7 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางบรรจงอินทรัตนพล )
7 กุมภาพันธ์ 2559