ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2

รหัสโครงการ 58-03811
สัญญาเลขที่ 58-00-2081
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมจัดทำรายงานงวดที่ 1
2) ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 5
3) ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 6
4) สร้างความสัมพันธภาพของคนสามวัยด้วยการทำกิจกรรมร่วมกัน ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 59 - 11 มิ.ย. 59 รวม 20 วัน
5) ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 7
6) ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 8
7) ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 9
8) จัดเวทีวิชาการการจัดการขยะด้วยการจัดประกวดเมนูอาหารสุขภาพชุมชนดอนตาบ่าว
9) จัดทำกติกาชุมชนพร้อมทั้งนำไปปรับใช้ในเวทีประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2
10) ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 10
11) ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 11
12) ปฏิบัติการให้ความรู้พร้อมสาธิตการคัดแยกขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน์
13) จัดเวทีรายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมและมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบ
14) จัดทำรายงานโครงการ
15) ร่วมงานสร้างสุขคนใต้
16) จัดทำรายงานปิดโครงการและภาพถ่ายกิจกรรม

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = -3,173.55 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 84,200.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 44.64 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -9,782.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 545.09 บาท
รวมรายรับ (1) = 81,071.09 บาท รวมรายจ่าย (2) = 90,308.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -9,236.91 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 9,236.91 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง สมเพียง บุญเซียม )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง สมเพียง บุญเซียม )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางบรรจง อินทรัตนพล )
15 ตุลาคม 2559