ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2

รหัสโครงการ 58-03811
สัญญาเลขที่ 58-00-2081

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2
รหัสโครงการ 58-03811 สัญญาเลขที่ 58-00-2081

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 168,400.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 67,360.00 บาท
งวดที่ 2 = 84,200.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 151,560.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 39.45 บาท
งวดที่ 2 = 44.64 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 84.09 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 161,381.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -9,236.91 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : การคัดเลือกทีมสภาผู้นำ 4,250.00 3,625.00
1. การคัดเลือกทีมสภาผู้นำ
กิจกรรมหลัก : การจัดทำแผนการจัดการขยะ และประเมินผล 7,000.00 7,000.00
1. การจัดทำแผนการจัดการขยะ และประเมินผล
กิจกรรมหลัก : การปลูกต้นโกสน เพื่อเป็นสัญญลักษณ์ชุมชน ในวันพ่อของชาติ โดยระดมต้นพันธุ์จากชุมชน 8,000.00 8,000.00
1. การปลูกต้นโกสน เพื่อเป็นสัญญลักษณ์ชุมชน ในวันพ่อของชาติ โดยระดมต้นพันธุ์จากชุมชน
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชนในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 37,150.00 33,550.00
1. ลงมือปฏิบัติการให้ความรู้พร้อมสาธิตการคัดแยกขยะ และการนำขยะไปใช้ประโยชน์
2. จัดทำกติกาชุมชนพร้อมทั้งนำไปปรับใช้ในเวทีประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2
3. ปฏิบัติการให้ความรู้พร้อมสาธิตการคัดแยกขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน์
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีวิชาการการจัดการขยะด้วยการจัดประกวดเมนูอาหารสุขภาพชุมชนดอนตาบ่าว 17,800.00 17,200.00
1. จัดเวทีวิชาการการจัดการขยะด้วยการจัดประกวดเมนูอาหารสุขภาพชุมชนดอนตาบ่าว
กิจกรรมหลัก : ชุมชน ร่วมใจใช้ตะกร้าลดภาวะโลกร้อน 14,400.00 14,400.00
1. อบรมการสานตะกร้าโดยใช้ถุงพลาสติก
กิจกรรมหลัก : สร้างความสัมพันธภาพของคนสามวัยด้วยการทำกิจกรรมร่วมกัน 31,500.00 27,000.00
1. สร้างความสัมพันธภาพของคนสามวัยด้วยการทำกิจกรรมร่วมกัน ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 59 - 11 มิ.ย. 59 รวม 20 วัน
กิจกรรมหลัก : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ธรรมะปฏิบัติ 16,000.00 16,000.00
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ธรรมะปฏิบัติ
กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการโครงการ 6,000.00 7,850.00
1. ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 1
2. ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 2
3. ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 3
4. ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 4
5. ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 5
6. ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 6
7. ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 7
8. ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 8
9. ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 9
10. ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 10
11. ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 11
12. จัดทำรายงานโครงการ
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีรายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมและมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบ 13,300.00 13,300.00
1. จัดเวทีรายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมและมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบ
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 10,456.00
1. ปฐมนิเทศโครงการ
2. อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน
3. ประชุมจัดทำรายงานงวดที่ 1
4. พี่เลี้ยงติดตามโครงการ
5. ร่วมงานสร้างสุขคนใต้
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. จัดทำรายงานปิดโครงการและภาพถ่ายกิจกรรม

รวมงบทั้งหมด

168,400.00 161,381.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาง สมเพียง บุญเซียม )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559