ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2

รหัสโครงการ 58-03811
สัญญาเลขที่ 58-00-2081
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2

2. ชุมชน บ้านดอนตาบ่าว ม.1 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000

3. รหัสโครงการ 58-03811 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2081

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. การคัดเลือกทีมสภาผู้นำ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 การคัดเลือกทีมสภาผู้นำ

วันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00- 13.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อคัดเลือกตัวแทนประชาชนเป็นทีมสภาผู้นำ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-ประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 150 คนได้คัดเลือกทีมสภาผู้นำ ที่มีภาคีหลากหลายจำนวน 25 คน ผลลัพธ์-มีทีมสภาผู้นำที่ตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็ง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้ทีมสภาผู้นำ จำนวน 30 คน ประกอบด้วย ประธาน นางพรรณี เพาะพืช รองประธานนางสมเพียง บุญเซียม
เลขานุการ นางบ่วยสระเพชร
เหรัญญิกนางบรรจงอินทรัตนพล
ประชาสัมพันธ์นางประทีป หอมละออ และสมาชิกจำนวน 20คน และที่ปรึกษา 5 คน รวมเป็น 30 คน และรับทราบบทบาทหน้าที่ ของทีมสภาผู้นำประกอบด้วย 1)ต้องมีการประชุมทุกเดือนร่วมกับประชุมชุมชน 2)ต้องมีสมาชิสภาฯเข้าร่วมร้อยละ80 3) เนื้อหาการประชุมเป็นเรื่องของโครงการและอื่น ๆ 4)ต้องมีการประเมินผลกิจกรรม 5) จัดสรุปผลงานเพื่อปิดโครงการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมชี้แจงโครงการให้ประชาชนทราบเนื่องจากเป็นการต่อยอดจึงต้องเพิ่มครัวเรือนที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรม รับสมัครคัดเลือกทีมผู้นำสภา ใหม่เพื่อให้มีความครอบคลุมมากขึ้น และประชุมทีมงานเพื่อจัดทำแผนการจัดทำกิจกรรมให้เหมาะสม พร้อมทั้งมอบหมายหน้าที่ให้ทีมงานไปดำเนินการต่อไป

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดประชุมชี้จงให้ประชาชนทราบถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการทราบ โดยมีนายกเทศมลตรีเมืองชุมพรนายศรชัยวีระนรพานิช เป็นประธาน เปิดโครงการและให้โอวาท และคัดเลือกสมาชิก เพื่อเป็นตัวแทนสภาผู้นำ จำนวน30 คนนำเสนอกิจกรรมโครงการตั้งแต่ 1) สร้างแกนนำสภาชุมชนและคัดเลือกทีม 2) ส่งเสริมพฤติกรรมชุมชนในการจัดการขยะ ด้วยการจัดทำแผนการจัดการขยะ- ปลูกต้นสนและกวาด/เก็บขยะริมทางในชุมชน -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม -เมนูอาหารสุขภาพ -การใช้ตะกร้าลดภาวะโลกร้อน 3) สร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการ-อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยการตีกลองยาว /การศึกษาธรรมะ 4) ประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง10ครั้ง 5)จัดเวทีรายงานผลการดำเนินงานและมอบรางวัล

 • photo
 • photo

 

150 125

2. การจัดทำแผนการจัดการขยะ และประเมินผล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 การจัดทำแผนการจัดการขยะ และประเมินผล

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-12.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อวางแผนและสำรวจขยะครัวเรือน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต- ทีมงานที่ประกอบด้วยสภาผู้นำชุมชนและแกนนำกลุ่มต่างๆร่วมดำเนินกิจกรรมและทำแผน จำนวน 80 คน ผลลัพธ์ -มีแผนการจัดการขยะที่ทุกคนในชุมชนสามารถปฏิบัติได้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทุกกลุ่ม มีส่วนร่วมในการ วางแผนการสำรวจและการประเมินผล โดยวางหัวข้อ/ประเด็นการสำรวจ ได้แก่ ปริมาณขยะ การคัดแยกขยะแต่ละประเภทของแต่ละครัวเรือน โดยผู้เข้าร่วมแจ้งความประสงค์ในการให้ความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลขยะครัวเรือนอย่างเต็มที่
 • มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของทีมงานในการเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อจะได้นำมาวิเคราะห์ ซึ่งให้เวลาเก็บ 5วัน จำนวนผู้เก็บ 10คน พร้อมนัดรวบรวมข้อมูลวันที่ 27พฤศจิกายน 2557 เพื่อจะได้นำข้อมูลทั้งหมดเสนอที่ประชุมชุมชนวันที่ 28พฤศจิกายน 2557
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมเพื่อการวางแผนการจัดการขยะและประเมินผล

 1. ทีมผู้นำสภาและคณะทำงานที่รับผิดชอบร่วมกันออกแบบการเก็บข้อมูลครัวเรือนและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์
 2. ครัวเรือนตอบแบบเก็บข้อมูลขยะของตนเองและชมรมผู้สูงอายุ
 3. วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณขยะในครัวเรือน โดยทีมงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชุมพร
 4. จัดทำแผนการจัดการขยะครัวเรือนตั้งแต่ ให้ความรู้ คัดแยกขยะกำจัดขยะ/จัดการ และนำมาใช้ประโยชน์
 5. การประเมินผลการดำเนินการ 3 ครั้ง(ก่อน/หลังจากการดำเนินการ 3 เดือน /สิ้นสุดกิจกรรม)
กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมชี้แจงถึงวิธีการคัดแยกขยะ ประโยชน์และข้อเสียของขยะ เน้นให้ประชาชนเข้าใจและให้ความร่วมมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลของชุมชน

 • photo

 

80 81

3. การปลูกต้นโกสน เพื่อเป็นสัญญลักษณ์ชุมชน ในวันพ่อของชาติ โดยระดมต้นพันธุ์จากชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 การปลูกต้นโกสน เพื่อเป็นสัญญลักษณ์ชุมชน ในวันพ่อของชาติ โดยระดมต้นพันธุ์จากชุมชน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อปรับพื้นที่ให้สะอาด สวยงาม สร้างสัญลักษณ์ของชุมชน และระดมพันธุ์ไม้จากชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-ประชาชนมีส่วนร่วมรณรงค์ปลูกต้นไม้และทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนจำนวน 100 คน
ผลลัพธ์-มีสัญญลักษณ์ที่เป็นต้นไม้ชนิดดียวกันทั้งหมู่บ้านเพื่อถวายในหลวง วันพ่อ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

แกนนำชุมชน ประชาชน ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว ร่วมตัดหญ้าเตรียมพื้นที่ และร่วมปลูกต้นโกศล ริมถนนซอยในชุมชนดอนตาบ่าว จำนวน 2 สาย (ซอยนาทุ่ง และถนนสระเพชร) ระยะ 4 กิโลเมตร ด้วยการบริจากต้นไม้นางมยุรี บัวซม นายพงษ์สิงห์ ครุฑปักศรี และนางยุภา จารุมา ทำให้ถนนจำนวน 2 สายในชุมชนเกิดเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากชุมชนอื่น คนในชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ภาคภูมิใจในชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ร่วมรณรงค์ทำความสะอาดพื้นที่ในหมู่บ้าน ตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้ เก็บขยะ ริมฝั่งคลองดอนตาบ่าวและปลูกต้นไม้ริมถนนหมู่บ้านจำนวน3สายพร้อมกันในวันพ่อ 5 ธันวาคม

กิจกรรมที่ทำจริง

ตัดหญ้าเตรียมพื้นที่ และร่วมปลูกต้นโกศล ริมถนนซอยในชุมชนดอนตาบ่าว

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 108

4. จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชนในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 ลงมือปฏิบัติการให้ความรู้พร้อมสาธิตการคัดแยกขยะ และการนำขยะไปใช้ประโยชน์

วันที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัวและชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-แกนนำชุมชนร่วมเวทีวงเสวนา กำหนดกติกาและปฏิบัติการสาธิตการคัดแยกขยะ รวม 3 ครั้งๆ150 คน ผลลัพธ์-มีแนวทางการจัดการขยะโดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นแกนนำ ประชาชนมีความตระหนักในการคัดแยกขยะ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้จากวิทยากรเป็นอย่างดี ร่วมกันฝึกปฏิบัติ มีการซักถามเพิ่มเติม รวมทั้งได้นำผลจากการผลิตไปใช้ในครัวเรือนตนเอง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. จัดวงเสวนาทีมแกนนำชุมชนทุกกลุ่มเพื่อสร้างความตระหนักให้แกนนำทุกกลุ่มเป็นผู้ขับเคลื่อนของชุมชนต่อไปกลุ่มนักรียน อสม.และผู้สูงอายุ
 2. ทำกติกาชุมชนพร้อมทั้งนำไปปรับในเวทีประชุมประจำเดือนของชุมชน
 3. ลงมือปฏิบัติการให้ความรู้พร้อมสาธิตการคัดแยกขยะ และการนำขยะไปใช้ประโยชน์
กิจกรรมที่ทำจริง

วิทยากรให้ความรู้ตั้งแต่การรู้จักขยะว่ามีกี่ชนิด การคัดแยกขยะ การนำขยะไปใช้ประโยชน์พร้อมทั้งสาธิตวิธีการทำนำ้จุลินทรีย์ ปุ๋ยหมัก และนำ้ยาฆ่าแมลง โดยในตอนเช้า สอนในชุมชนและตอนบ่ายสอนที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาทุ่ง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

150 153

5. จัดเวทีวิชาการการจัดการขยะด้วยการจัดประกวดเมนูอาหารสุขภาพชุมชนดอนตาบ่าว

ไม่มีกิจกรรม

6. ชุมชน ร่วมใจใช้ตะกร้าลดภาวะโลกร้อน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 อบรมการสานตะกร้าโดยใช้ถุงพลาสติก

วันที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้สมาชิกชุมชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันลดการใช้ถุงพลาสติก

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-ครัวเรือนเข้าอบรมตัวแทนครัวเรือนการสอนทำตะกร้าจำนวน60 คน ผลลัพธ์-ครัวเรือนสามารถสานตะกร้าโดยใช้ถุงพลาสติก และใช้ตะกร้าใส่ของแทนถุงพลาสติก

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้สามารถทำตะกร้าได้ครัวเรือนละ 1 ใบ รวมทั้งหมด 61 ใบ ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ กิจกรรมครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรัก เอื้ออาทรต่อกัน มีความสามัคคี รู้จักคิดและประดิษฐลวดลายของตะกร้าที่หลากหลาย และเป็นความรู้ติดตัวไปเพื่อแนะนำบุคคลอื่น ๆทั้งในและนอกชุมชนได้

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ครัวเรือนมาอบรมการสานตระกร้าเส้นพลาสติกใช้ลดโลกร้อนครัวเรือน ละ 1 ใบ / 1 ครัวเรือน จำนวน 60 ครัวเรือน

กิจกรรมที่ทำจริง

มีการอบรมให้ความรู้ประชาชนให้ทราบถึงประโยชน์ของพลาสติกและวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน โดยวิทยากร 4 ท่าน แล้วมีการแบ่งกลุ่มในการเรียนการสอนการสานตะกร้าด้วยเศาวัสดุและพลาสติก 

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 61

7. สร้างความสัมพันธภาพของคนสามวัยด้วยการทำกิจกรรมร่วมกัน

ไม่มีกิจกรรม

8. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ธรรมะปฏิบัติ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ธรรมะปฏิบัติ

วันที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัวและชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต -ประชาชนในชุมชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนด้านธรรมะจำนวน 40 คน ผลลัพธ์-ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางจิตที่เข้มแข็งส่งผลให้เกิดความสามัคคี ในชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ประชาชนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในธรรมะ เกิดภูมิคุ้มกันทางจิตที่เข็มแข็งและมีความสามัคคีเพิ่มขึ้น ทำให้รู้สึกว่าจิตใจเยือกเย็นขึ้น ทำงานด้วยความมีสติมากขึ้น และมีความโอบอ้อมอารี ไม่ยึดมั่นถือมั่น

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

การแลกเปลี่ยนเรียนด้านธรรมะ ที่วัดสวนโมกข์วัดพระธาตุไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานีจำนวน 1วัน

กิจกรรมที่ทำจริง

เดินทางไปศึกษาธรรมะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่วัดสวนโมกข์ ร่วมกันปฏิบัตฺิธรรม และศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่วัดพระธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40

9. ประชุมคณะกรรมการโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.1 ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 1

วันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00- 16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อชี้แจงขั้นตอนและกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-คณะทำงานโครงการและคณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน 30 คน ผลลัพธ์-ทีมงานมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมโครงการ การวางแผนงาน การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การเงิน/บัญชี และการลงรายงานทางเว็ปไซด์

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สมาชิกสภารับทราบขั้นตอน การดำเนินงานโครงการ ภาระหน้าที่ที่แต่ละคนต้องช่วยกันดูแลรับผิดชอบ และรายละเอียดกิจกรรม ทุกกิจกรรม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานโครงการและคณะกรรมการหมู่บ้านในการร่วมกำหนดแผนกิจกรรมโครงการตั้งแต่การมอบหมายงาน การจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาโครงการ การติดต่อวิทยากรในแต่ละกิจกรรม การร่างระเบียบข้อตกลง กติกาชุมชน การประสานงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค การปรับแผน การสรุปรายงานเงิน/บัญชี การลงรายงานทางเว็ปไซดื เป็นต้น

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ บ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยนำ้ใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ปี 2 ของ สสส

 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.2 ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 2

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12:00-15.30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและกิจกรรมในครั้งต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-คณะทำงานโครงการและคณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน 30 คน ผลลัพธ์-ทีมงานมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมโครงการ การวางแผนงาน การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การเงิน/บัญชี และการลงรายงานทางเว็ปไซด์

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ผลงานที่ดำเนิการแล้ว กิจกรรมที่เสร็จแล้ว คือการเปิดโครงการบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยนำ้ใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2การคัดเลือกทีมสภาผู้นำและ การปลูกโกศล ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างมากทั้งจากชุมชนและโรงเรียน
 2. จัดตั้งคณะทำงานสำรวจข้อมูล จำนวน 10 คน เริ่มสำรวจ 23 พ.ย. - 30 พ.ย. 58
 3. กำหนดแผนงานการวิเคราะห์/แยกแยะ และสรุปผลการสำรวจ วันที่ 1- 4 ธ.ค. 58
 4. กำหนดวันนำข้อมูลมาจัดทำแผนและประเมินผล โดยเชิญวิทยากรจากปราชญ์ชาวบ้านในวันที่ 24 ธ.ค. 58 การจัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานโครงการและคณะกรรมการหมู่บ้านในการร่วมกำหนดแผนกิจกรรมโครงการตั้งแต่การมอบหมายงาน การจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาโครงการ การติดต่อวิทยากรในแต่ละกิจกรรม การร่างระเบียบข้อตกลง กติกาชุมชน การประสานงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค การปรับแผน การสรุปรายงานเงิน/บัญชี การลงรายงานทางเว็ปไซดื เป็นต้น

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. สรุปผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 2. แจ้งรายชื่อทีมสภา
 3. สรุปผลการดำเนินกิจกรรมที่ทำเสร็จแล้ว
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.3 ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 3

วันที่ 27 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-คณะทำงานโครงการและคณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน 30 คน ผลลัพธ์-ทีมงานมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมโครงการ การวางแผนงาน การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การเงิน/บัญชี และการลงรายงานทางเว็ปไซด์

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ปัญหาการเข้าร่วมกิจกรรม บางครั้งกำหนดวันล่วงหน้า แต่อาจจะไปตรงกับวันที่มีงานในชุมชน เช่น วันพระ งานบุญ ทำให้สมาชิกอาจเข้าร่วมน้อยกว่าที่วางไว้
 2. การประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมต่าง ๆ แม้มีการแจ้งล่วงหน้าแล้ว ก็จำเป็นต้องมีการประกาศเสียงตามสาย แต่ในบางจุดที่เสียงตามสายเข้าไม่ถึงก็จำเป็นต้องเดินสายแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมทุกครั้ง
 3. การวางแผนกิจกรรมต่อไป เกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะ มีนางบ่วยสระเพชร เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมการจัดกิจกรรม พร้อมทีมงานโดยการแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น 2 กลุ่ม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานโครงการและคณะกรรมการหมู่บ้านในการรับทราบปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา มอบหมายผู้รับผิดชอบกิจกรรมครั้งต่อไป

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมคณะทำงานโครงการและคณะกรรมการหมู่บ้านในการรับทราบปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา มอบหมายผู้รับผิดชอบกิจกรรมครั้งต่อไปในเรื่องการประชุมให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 พร้อมกับติดต่อวิทยากรในการให้ความรู้และสาธิตกิจกรรมทำปุ๋ยหมักการประสานงานสถานที่และผู้เข้าร่วมประชุมเป้นคนในชุมชนและนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลเมืองชุมพร การสรุปรายงานเงิน/บัญชีเป็นต้น

 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.4 ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 4

วันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-คณะทำงานโครงการและคณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน 30 คน ผลลัพธ์-ทีมงานมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมโครงการ การวางแผนงาน การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การเงิน/บัญชี และการลงรายงานทางเว็ปไซด์

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ทีมงานร่วมกันสรุปรายงานรายกิจกรรมที่มีผู้รับผิดชอบ ตามที่กำหนดไว้ในหน้าที่รับผิดชอบที่ยังไม่ได้ลงรายงานเนื่องจากผู้ลงรายงานติดภารกิจอื่นที่ต้องดำเนินการ จึงให้ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลไว้พร้อมคาใช้จ่ายและตรวจสอบรายการ พี่เลี้ยงตรวจสอบรายงานพร้อมทั้งแก้ไขให้ถุกต้อง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานโครงการและคณะกรรมการหมู่บ้านในการร่วมกำหนดแผนกิจกรรมโครงการตั้งแต่การมอบหมายงาน การจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาโครงการ การติดต่อวิทยากรในแต่ละกิจกรรม การร่างระเบียบข้อตกลง กติกาชุมชน การประสานงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค การปรับแผน การสรุปรายงานเงิน/บัญชี การลงรายงานทางเว็ปไซดื เป็นต้น

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมคณะทำงานโครงการและทีมงานในการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทบทวนกิจกรรมและเตรียมจัดทำรายงาน ตามที่พี่เลี้ยงได้แนะนำ

 • photo

 

30 7

10. จัดเวทีรายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมและมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบ

ไม่มีกิจกรรม

11. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.1 ปฐมนิเทศโครงการ

วันที่ 3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อปฐมนิเทศโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการและการเงินได้เรียนรู้วิธีการจ้ดทำรายงาน ง1,ง2,ส1,ส2,ส3,ส4 และการลงรายงานทางเว็ปไซด์คนใต้สร้างสุข อย่างเข้าใจและถูกต้อง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ปฐมนิเทศโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

รับการปฐมนิเทศจากอาจารย์พงษ์เทพ สุธีรวุฒิและทีมงานสจรส.มอ.เรื่องที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ และนโยบายของสสส.สำนัก 6 พร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องการลงรายงานทางเว็ปไซด์คนใต้สร้างสุขทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม รวมทั้งการจัดทำรายงานการเงินแต่ละประเภท และรายงานเมื่อสิ้นงวดกิจกรรม เช่น ส1,ส2, ง1,ง2 และรายงานส3 ส4 เมื่อสิ้นสุดโครงการ นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละจังหวัด

 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.2 อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน

วันที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้และความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีตามภงด.3 และแบบยื่นภาษี รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนร่วมกับโครงการอื่น ๆของจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ร่วมประชุมกับสจรส.มอ.เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการและการเสียภาษีเงินได้

กิจกรรมที่ทำจริง

ทีมงานสจรส.มอ.และพี่เลี้ยงชี้แจงแนวทางการหักภาษีเงินได้บุคคล ตามภงด.3 และวิธีการคำนวนภาษี ตลอดจนวิธีการลงรายงานที่ถูกต้อง

 • photo

 

2 2

12. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ประชาสัมพันธ์สถานที่ปลอดบุหรี่  ให้แก่ประชาชนในชุมชน เพื่อให้ลดการสูบบุหรี่ในสถานที่นี้ อันจะลดการรับควันบุหรี่กับผู้อื่น  และเพื่อนำไปปฏิบัติที่บ้านตนเองต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำป้ายสัญญลักษณ์สถานที่นี้ปลอดบุหรี่  จำนวน  1 แผ่น

กิจกรรมที่ทำจริง

จ้างร้าน T&S โฆษณา  211 กรมหลวงชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด  49 x 30  ซม  ราคา 1000 บาท และป้ายโครงการฯ

 • photo
 • photo
 • photo

 

150 150

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 30 13                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 168,400.00 71,073.00                  
คุณภาพกิจกรรม 52 42                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน
 1. ปัญหาจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเป้าหมาย
 2. การประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมต่าง ๆ
 1. การกำหนดวันจัดกิจกรรมล่วงหน้า แต่อาจจะไปตรงกับวันที่มีงานในชุมชน เช่น วันพระ งานบุญ ทำให้สมาชิกอาจเข้าร่วมน้อยกว่าที่วางไว้
 2. มีการแจ้งล่วงหน้าแต่ชาวบ้านมักจจะลืม
 1. พยายามให้ตามผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เข้าร่วมได้ใกล้เคียงที่สุดกับเป้าหมาย
 2. การประชาสัมพันธ์ต้องมีการประกาศเสียงตามสาย แต่ในบางจุดที่เสียงตามสายเข้าไม่ถึงก็จำเป็นต้องเดินสายแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมทุกครั้ง

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาง สมเพียง บุญเซียม 41 หมู่ที่ 1 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร สร้างเสริมคุณค่าผู้สูงอายุเป็นสุข
นาง บ่วย สระเพชร 20/1 หมู่ที่ 1 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร การดูแลระบบสุขภาพ/โรคเรื้อรัง
นาง พรรณี เพาะพืช 148/1 หมู่ที่ 6 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร การจัดการขยะ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 5 ( 23 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 6 ( 25 มีนาคม 2559 )
 3. พี่เลี้ยงติดตามโครงการ ( 10 เมษายน 2559 )
 4. ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 7 ( 29 เมษายน 2559 )
 5. สร้างความสัมพันธภาพของคนสามวัยด้วยการทำกิจกรรมร่วมกัน ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 59 - 11 มิ.ย. 59 รวม 20 วัน ( 20 พ.ค. 2559 - 11 มิถุนายน 2559 )
 6. ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 8 ( 27 พ.ค. 2559 )
 7. ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 9 ( 24 มิถุนายน 2559 )
 8. จัดเวทีวิชาการการจัดการขยะด้วยการจัดประกวดเมนูอาหารสุขภาพชุมชนดอนตาบ่าว ( 10 กรกฎาคม 2559 )
 9. จัดทำกติกาชุมชนพร้อมทั้งนำไปปรับใช้ในเวทีประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2 ( 22 กรกฎาคม 2559 )
 10. ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 10 ( 22 กรกฎาคม 2559 )

(................................)
นาง สมเพียง บุญเซียม
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......