ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2

รหัสโครงการ 58-03811 รหัสสัญญา 58-00-2081 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
  • กระบวนการชุมชน
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

เกิดสภาผู้นำชุมชนที่มีคณะกรรมการ๒๕คนแต่ละคนมีหน้าที่แตกต่างกัน มีเวลาพบปะกันน้อยแต่ใช้เวลาว่างของแต่ละคนให้เป็นประโยชน์กับชุมชน มีคณะกรรมการที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน

รายงานการทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นการประชุม และภาพทีเข้าร่วมกิจกรรม

ทีมแกนนำมีความหลากหลายของทีมที่ประกอบด้วยข้าราชการแต่ละกระทรวง เช่นครู พยาบาล นักวิชาการ/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ดินจังหวัดเป็นต้น

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

 

 

 

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

มีการเลิกบุหรีแล้ว ๓ คน และเลิกเหล้าได้ ๒ คน

ภาพถ่ายกิจกรรมและข้อมูลชุมชน

สามารถเป็นต้นแบบของประชาชนในชุมชนได้เนื่องจากเป็นแกนนำสภาชุมชนบ้านดอนตาบ่าว

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

มีการนำการละเล่นกลองยาวพื้นบ้านที่มีท่ารำที่ฝึกได้ง่ายและสวยงาม โดยมีผู้ร่วมทีมทั้งหมด ๔๕ คน ใช้เวลาฝึก๒๐ วัน ในช่วงเย็น

ภาพถ่ายกิจกรรม

สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกปรับท่าทางการรำให้สวยงามยิ่งขึ้น ถ้ามีงบประมาณจะนำไปสร้างชุดนางรำให้สวยงามมากขึ้น

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

ครัวเรือนมีการจัดการขยะด้วยชุมชนเองได้เริ่มตั้งแต่ การคัดแยกขยะ นำกลับมาใช้ใหม่ แปรรูป และนำไปขายได้ เป็นต้น โดยใช้ทีมวิทยากรท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม

ทุกครัวเรือนสามารถบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

มีการนำขยะในครัวเรือนที่เป็นเศษอาหารนำมาทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในปลูกพืชผักสวนครัวในครัวเรือนที่เป็นต้นแบบ และมีการจัดเก็บขยะริมถนนและริมคลองที่ทำหน้าบ้านตนเองมีหน้าบ้านที่น่ามอง รวมทั้งมีการปลูกต้นโกสนริมถนนในหมู่บ้าน เป็นต้น

ภาพถ่ายกิจกรรม

ชุมชนสามารถทำหน้าบ้านและหลังบ้านของตนเองให้สะอาด ปลูกต้นไม้สวยงามและไม้กินดอกและกินยอด และจัดเก็บขยะในพื้นที่สาธารณะ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

มีการรวมกลุ่มของคนในครอบครัวและชุมชนชวนกันไปวัด ฟังธรรมในวันพระและวันสำคัญๆทางศาสนาเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีการกระทำอยู่บ้าง

จำนวนกิจกรรมที่ทุกคนเข้าร่วมปฏิบัติ

เป็นการส่งเสริมการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วมาปรับใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมสมัยใหม่ และการใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันให้มากขึ้น

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

มีกติกาการจัดการขยะชุมชน ประกอบด้วย1. ขยะแห้งเก็บไว้ขาย/ไว้ใช้ซ้ำ/ทิ้งถังขยะ 2. ขยะเปียกทำปุ๋ยหมักชีวภาพหรือขุดฝังขยะอันตรายแยกเก็บใส่ถุงที่ปลอดภัยก่อนทิ้งหรือขาย รวมทั้งชุมชนต้องจัดการชุมชนและหน้าบ้านตนเองให้น่ามองด้วยการจัดการให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นต้น

ป้ายกติกาการจัดการขยะบ้านดอนตาบ่าว

ทุกคนต้องร่วมกันปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

 

 

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

 

 

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

มีการดึงศักยภาพของคนในชุมชนมาใช้ในการจัดการโครงการประกอบด้วย ข้าราชการเกษียณที่มีความรู้เรื่องด้านสาธารณสุข ครูผู้สอนด้านศิลป เย็บปักถักร้อย สอนในการทำตะกร้าลดภาวะโลกร้อนการสอนท่ารำกลองยาว การทำอาหารปลอดภัย เป็นต้น

ข้อมูลรายงานกิจกรรมแลภาพถ่ายกิจกรรม

สามารถดำเนิงานต่อเนื่องด้วยงบประมาณส่วนอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง เช่นนายกเทศมลตรีเมืองชุมพรให้ผู้ที่ชนะการประกวดเมนูอาหารนำผลผลิตไปขายในตลาดโอท๊อปทุวันศุกร์ที่หน้าเทศบาลเมืองชุมพร เป็นต้น

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

ทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งเป็นกลุ่มผุ้สูงอายุทุกคนมีความภาคภูมิใจที่มีคนเห็นความสำคัญ สามารถนำความรู้ส่วนบุคคลมาสอนให้ความรู้กับผู้อื่นได้ รวมทั้งให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งอย่างครบตามที่กำหนดในกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น

ภาพกิจกรรมและการสัมภาษณ์ผู้ร่วมโครงการ

ทีมมีความเข็มแข็ง เหนียวแน่น สามารถต่อยอดได้ทุกกิจกรรม

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

เมื่อมีผู้เสนอกิจกรรมใดๆในชุมชน ทีมงานคณะกรรมการสภาชุมชนจะประชุมร่วมกัน ตัดสินใจรับ-ไม่รับกิจกรรมหรือโครงการใดๆทุกครั้ง

รายละเอียดการประชุมตกลงเป็นมติของกลุ่ม

กลุ่มมีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนอย่างมีความรับผิดชอบ

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

๑.เกิดสภาผู้นำชุมชนมีความเข็มแข็งในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม มีวิธีการ คือ

๑.๑ สภาผู้นำชุมชนมีความการประชุมทุกเดือนจำนวน ๑๑ ครั้ง

๑.๒ สมาชิกสภาผู้นำชุมชนร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ ๘๐ ของสมาชิก

๑.๓ ทุกครั้งที่มีการประชุมโครงการจะมีเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่นเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นต้น

๒.เกิดการส่งเสริมพฤติกรรมของชุมชนในการจัดการขยะ มีวิธีการ คือ

๒.๑ ปริมาณขยะลดลงร้อยละ ๒๐ (น้อยกว่าเป้าหมาย:๕๐ เปอร์เซ็นต์)

๒.๒ มีการคัดแยก กำจัด จัดการที่ถูกต้อง

๒.๓ มีการแปรรูปขยะและเกิดผลผลิตในครัวเรือนจากขยะ ด้วยการทำปุ๋ยหมักใช้ในแปลงผักและต้นไม้

๒.๔ มีการใช้ตะกร้าที่ร่วมกันทำเอง ลดการใช้พลาสติกและโฟม และไม่ใช้พลาสติกและโฟมในครัวเรือนต้นแบบ ๑๐ ครัวเรือน

๓.ทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยการเข้าร่วมประชุมกับทีมสจรส.จำนวน๓ครั้งรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมงานโครงการชุมชนน่าอยู่และทีมสุขภาวะอื่น ๆ และจัดทำรายงานที่มีภาพถ่ายและมีป้ายประชาสัมพันธ์โครงการทุกครั้ง และจัดส่งรายงานสสส.ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดทุกครั้ง

๔.มีการสร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๔.๑. เกิดชุดตีกลองยาวโดยผู้สูงอายุ วัยทำงาน เยาวชนในชุมชนจำนวน ๑๕คน

๔.๒ เกิดความร่มรื่น สวยงามจากปลูกต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ชุมชนริมถนนทุกสายในชุมชนดอนตาบ่าว

๔.๓ มีเมนูอาหารชุมชนที่เกิดจากการนำผลผลิตจากปุ๋ยชีวภาพที่ทำมาจากขยะจำนวน ๒๘เมนู และได้รับการชนะการประกวดเมนูอาหารจำนวน ๑๐ เมนู ประกอบด้วย ยำละมุดไทยกุ้งสด –แกงไก่ใส่มะเขือ -หมูฮ้อง-ครองแครงกะทิสด-วุ้นกะทิ-ข้าวเหนียวเปียกลำไย/ข้าวโพด/เผือก-ยำหัวปลี-เหมี่ยงคำ-กล้วยบวชชี-มะพร้าวคั่วเครื่องแกง

๕.คนในชุมชนปฏิบัติตามกติกาและนโยบายสาธารณะในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ที่จัดทำขึ้นเป็นกติกาชุมชนประกอบด้วย

๕.๑ ทุกครัวเรือนมีการแยกเก็บขยะได้อย่างถูกต้อง

๕.๒ ขยะแห้งเก็บไว้ขาย/ไว้ใช้ซ้ำ/ทิ้งถังขยะ

๕.๓ ขยะเปียกทำปุ๋ยหมักชีวภาพหรือขุดฝังขยะอันตรายแยกเก็บใส่ถุงที่ปลอดภัยก่อนทิ้งหรือขาย รวมทั้งชุมชนต้องจัดการชุมชนและหน้าบ้านตนเองให้น่ามองด้วยการจัดการให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นต้น

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3