รหัสโครงการ 58-03829
สัญญาเลขที่ 58-00-2074
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศโครงการ
2) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
3) ประชุมชี้แจงโครงการเพื่อให้ประชาชนทราบ และคัดเลือกจากตัวแทนผู้สูงอายุ กลุ่มแกนนำต่าง ๆ เพิ่มเติมจากกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน
4) ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ประจำเดือน ครั้งที่ 1
5) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6) จัดทำแผนที่ศักยภาพผู้รู้ของคนในชุมชน
7) กิจกรรมวันพ่อ ครั้งที่ 1
8) ชวนลูกหลานไปทำบุญที่วัด
9) อบรมการเขียนรายงานและการจัดการด้านการเงิน
10) ความรู้ผู้สูงอายุที่มีเวลาว่าง เยาวชนและแกนนำชุมชนให้ทำอาชีพเสริม
11) ให้ความรู้เรื่องการจัดขยะของชุมชน ครั้งที่ 2
12) ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 2
13) จัดกิจกรรมการดุูแลสุขภาพผู้สูงอายุและความปลอดภัย
14) จัดทำแผนที่ศักยภาพผู้รู้ของคนในชุมชน
15) ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 3
16) ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน จัดทำข้อเสนอ เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย ครั้งที่ 1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 70,560.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 31.97 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -22,198.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 591.97 บาท
รวมรายรับ (1) = 71,091.97 บาท รวมรายจ่าย (2) = 92,698.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -21,606.03 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 88,200.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง ประพิทธ์ แซ่บาง )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 4 (23 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. อบรมทำปุ่ยหมักและปุ่ยชีวภาพ (15 มีนาคม 2559)
 3. การนำขยะมาแปรรูปและทำให้เกิดรายได้ (16 มีนาคม 2559)
 4. ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 5 (29 มีนาคม 2559)
 5. ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 6 (26 เมษายน 2559)
 6. จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ (30 เมษายน 2559)
 7. ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 7 (24 พ.ค. 2559)
 8. จัดการสิ่งแวดล้อมและขยะอย่างครบวงจร ครั้งที่ 2 (18 มิถุนายน 2559)
 9. ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 8 (20 มิถุนายน 2559)
 10. ทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะชุมชน (24 มิถุนายน 2559)
 11. ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์สองฝั่งถนน (4 กรกฎาคม 2559)
 12. ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ชุมชน (16 กรกฎาคม 2559)
 13. ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 9 (26 กรกฎาคม 2559)
 14. ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน จัดทำข้อเสนอ เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย ครั้งที่ 2 (15 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง ประพิทธ์ แซ่บาง )
6 มกราคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางอารินทร์ นุกูลรักษ์ )
6 มกราคม 2559