รหัสโครงการ 58-03829
สัญญาเลขที่ 58-00-2074
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า งวดที่ 1
2) ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 4
3) อบรมทำปุ่ยหมักและปุ่ยชีวภาพ
4) การนำขยะมาแปรรูปและทำให้เกิดรายได้
5) ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 5
6) ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 6
7) จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์
8) ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 7
9) ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 8
10) จัดการสิ่งแวดล้อมและขยะอย่างครบวงจร ครั้งที่ 2
11) ทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะชุมชน
12) ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์สองฝั่งถนน
13) ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ชุมชน
14) ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 9
15) ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน จัดทำข้อเสนอ เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย ครั้งที่ 2
16) ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 10
17) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมการประชุมสรุปผลโครงการ
18) จัดทำข้อเสนอ เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายและประกาศใช้เป็นกติกาชุมชน พร้อมทั้งให้ประชาชนทราบในเรื่องการดำเนินงานที่ผ่านมา ครั้งที่ 3
19) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตามความก้าวหน้า รายงานการเงิน งวดที่ 2
20) ร่วมงานสร้างสุขคนใต้
21) ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 11
22) ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์(รายงานปิดโครงการ )พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = -21,606.03 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 88,200.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 68.77 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -11,174.97 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 254.71 บาท
รวมรายรับ (1) = 66,662.74 บาท รวมรายจ่าย (2) = 77,583.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -10,920.26 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 10,665.55 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง ประพิทธ์ แซ่บาง )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง ประพิทธ์ แซ่บาง )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางอารินทร์ นุกูลรักษ์ )
15 ตุลาคม 2559