รหัสโครงการ 58-03829
สัญญาเลขที่ 58-00-2074

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2
รหัสโครงการ 58-03829 สัญญาเลขที่ 58-00-2074

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 176,400.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 70,560.00 บาท
งวดที่ 2 = 88,200.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 158,760.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 31.97 บาท
งวดที่ 2 = 68.77 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 100.74 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 170,281.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -10,920.26 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมชี้แจงโครงการเพื่อให้ประชาชนทราบ และคัดเลือกจากตัวแทนผู้สูงอายุ กลุ่มแกนนำต่าง ๆ เพิ่มเติมจากกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน 9,000.00 9,000.00
1. ประชุมชี้แจงโครงการเพื่อให้ประชาชนทราบ และคัดเลือกจากตัวแทนผู้สูงอายุ กลุ่มแกนนำต่าง ๆ เพิ่มเติมจากกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน
กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 21,250.00 21,250.00
1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมหลัก : จัดทำแผนที่ศักยภาพผู้รู้ของคนในชุมชน 9,200.00 9,200.00
1. จัดทำแผนที่ศักยภาพผู้รู้ของคนในชุมชน
2. จัดทำแผนที่ศักยภาพผู้รู้ของคนในชุมชน
กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและความปลอดภัย 11,750.00 11,550.00
1. จัดกิจกรรมการดุูแลสุขภาพผู้สูงอายุและความปลอดภัย
กิจกรรมหลัก : ชักชวนลูกหลานไปวัด ฟังธรรม 500.00 500.00
1. ชักชวนลูกหลานไปวัด ฟังธรรม
2. ชวนลูกหลานไปทำบุญที่วัด
กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ 16,000.00 16,000.00
1. จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์
กิจกรรมหลัก : อบรมการทำอาชีพเสริม 20,500.00 20,300.00
1. ความรู้ผู้สูงอายุที่มีเวลาว่าง เยาวชนและแกนนำชุมชนให้ทำอาชีพเสริม
กิจกรรมหลัก : จัดการสิ่งแวดล้อมและขยะอย่างครบวงจร 30,000.00 25,500.00
1. กิจกรรมวันพ่อ ครั้งที่ 1
2. ให้ความรู้เรื่องการจัดขยะของชุมชน ครั้งที่ 2
3. จัดการสิ่งแวดล้อมและขยะอย่างครบวงจร ครั้งที่ 2
4. ทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะชุมชน
5. ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์สองฝั่งถนน
6. ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ชุมชน
กิจกรรมหลัก : การนำขยะมาแปรรูปและทำให้เกิดรายได้ 14,500.00 14,500.00
1. อบรมทำปุ่ยหมักและปุ่ยชีวภาพ
2. การนำขยะมาแปรรูปและทำให้เกิดรายได้
กิจกรรมหลัก : จัดทำข้อเสนอผลักดันให้เป็นเชิงนโยบายสู่สาธารณะ 30,700.00 28,325.00
1. ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ประจำเดือน ครั้งที่ 1
2. ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 2
3. ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 3
4. ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน จัดทำข้อเสนอ เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย ครั้งที่ 1
5. ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 4
6. ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 5
7. ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 6
8. ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 7
9. ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 8
10. ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 9
11. ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน จัดทำข้อเสนอ เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย ครั้งที่ 2
12. ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 10
13. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมการประชุมสรุปผลโครงการ
14. จัดทำข้อเสนอ เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายและประกาศใช้เป็นกติกาชุมชน พร้อมทั้งให้ประชาชนทราบในเรื่องการดำเนินงานที่ผ่านมา ครั้งที่ 3
15. ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 11
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 11,156.00
1. ปฐมนิเทศโครงการ
2. อบรมการเขียนรายงานและการจัดการด้านการเงิน
3. ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า งวดที่ 1
4. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตามความก้าวหน้า รายงานการเงิน งวดที่ 2
5. ร่วมงานสร้างสุขคนใต้
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์(รายงานปิดโครงการ )พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม

รวมงบทั้งหมด

176,400.00 170,281.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาง ประพิทธ์ แซ่บาง )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559