รหัสโครงการ 58-03829
สัญญาเลขที่ 58-00-2074
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2

2. ชุมชน ชุมชนบ้านในซัง หมู่ที่ 6 ตำบลนาทุุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000

3. รหัสโครงการ 58-03829 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2074

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมชี้แจงโครงการเพื่อให้ประชาชนทราบ และคัดเลือกจากตัวแทนผู้สูงอายุ กลุ่มแกนนำต่าง ๆ เพิ่มเติมจากกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมชี้แจงโครงการเพื่อให้ประชาชนทราบ และคัดเลือกจากตัวแทนผู้สูงอายุ กลุ่มแกนนำต่าง ๆ เพิ่มเติมจากกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน

วันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อส่งเสริมบทบาทของสภาผู้นำชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและการจัดการขยะและดูแลสิ่งแวดล้อม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-มีคณะกรรมการสภาชุมชนชุดใหม่จำนวน 25 คน ผลลัพธ์-แกนนำมีจิตอาสาเข้าร่วมพัฒนาชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สมาชิกในชุมชน ตัวแทนกลุ่มแกนนำต่าง ๆ และผู้ร่วมรับฟังวัตถุประสงค์ของการ ได้รับทราบ จัดตั้งสภาผู้นำ และทำเข้าใจบทบาทในการทำงานของคณะกรรมการสภาผู้นำ
 • ได้ตัวแทนจากกลุ่มต่าง ๆ ครบจำนวน 25 คน เพื่อจัดตั้งเป็นสภาแกนนำชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คัดเลือกจากตัวแทนกลุ่มแกนนำต่าง ๆ เพิ่มเติมและเลือกตัวแทนกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนที่ประกอบด้วยกลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วย กลุ่มจัดการสิ่งแวดล้อมและกลุ่มมัคคุเทศก์ กลุ่มละ 5 คนและผู้นำกลุ่มอื่น ๆ 7 คน รวม 25 คนเพื่อจัดตั้งเป็นสภาแกนนำชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ เปิดโครงการ และคัดเลือกจากตัวแทนกลุ่มแกนนำต่าง ๆ เพิ่มเติมและเลือกตัวแทนกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนที่ประกอบด้วยกลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วย กลุ่มจัดการสิ่งแวดล้อมและกลุ่มมัคคุเทศก์ กลุ่มละ 5 คนและผู้นำกลุ่มอื่น ๆ 7 คน รวม 25 คน และจัดตั้งเป็นสภาแกนนำชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

120 128

2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-คณะกรรมการสภาชุมชนจำนวน 25 คนเข้าร่วมศึกษาดูงานที่บ้านไม้เรียง จ.นครศรีธรรมราช
ผลลัพธ์-แกนนำมีความรู้ เข้าใจกระบวนการสภาผู้นำชุมชนที่แท้จริงด้วยการเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่ต้นแบบ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

แกนนำมีความรู้ เข้าใจกระบวนการสภาผู้นำชุมชนที่แท้จริงด้วยการเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่ต้นแบบ เรียนรู้ภาคีเครือข่าย ของบ้านไม้เรียงโดย ลุงประยงค์ รณรงค์ คณะกรรมการสภาผู้นำชุมชนบ้านในซัง ได้ทราบถึงประวัติ และบทบาทของคุณลุงประยงค์ รณรงค์
คุณลุงประยงค์ รณรงค์ ผู้นำชุมชนไม้เรียง ตำบลฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช รางวัลแมกไซไซสาขาพัฒนาชุมชน ปี 2547 ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก 7 มหาวิทยาลัยของรัฐ ลุงประยงค์ เกิดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2480 ที่บ้านเลขที่ 47 ม.5 ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช บิดาชื่อ นายห้วง รณรงค์ มารดาชื่อ นางแจ้ง รณรงค์ มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน ลุงประยงค์ เป็นพี่คนโต แต่งงานกับนางแนบ มีบุตรด้วยกัน 5 คน จบการศึกษาเพียงชั้นประถมปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านนาเส ม.5 ต.นากะชะ อ.ฉวาง เท่านั้น อาชีพหลักคือ ทำการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นสวนยางพารา สวนสมรม ซึ่งมีทั้งเงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง สะตอ สละ ขนุน จำปาดะ ซึ่งล้วนแล้วแต่ปลูกตามร่องยางพารา นอกจากนั้น ยังมีอาชีพเลี้ยงสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นไก่พื้นเมือง ปลาน้ำจืด เดิมลุงประยงค์เป็นดั่งเกษตรกรของประเทศนี้ที่มีฐานะค่อนข้างมีฐานะยากจน หลังจากจบประถมปีที่ 4 ก็ต้องออกมาช่วยพ่อแม่ทำงาน รับจ้างทำงานทุกอย่างที่จะทำได้ ไม่ว่างานหนักงานเบา เช่น รับจ้างตัดไม้ ดูแลช้างลากไม้ รับจ้างล่องแพซุงตามลำน้ำตาปี ทำแร่ดีบุก ชีวิตที่ลำบากนี้เอง ทำให้ได้เรียนรู้ ได้เห็นการต่อสู้ที่แย่งชิงผลประโยชน์ และได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างคน ระบบ การประกอบอาชีพ การดิ้นรนเพื่อการอยู่รอด การมีโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกัน ประกอบกับมีนิสัยใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จึงได้พัฒนาตนเองเป็นปัญญาชนท้องถิ่น ที่มีส่วนสำคัญในการร่วมแก้ปัญหากับชาวบ้านในพื้นที่ สิ่งที่รับรู้และเผชิญปัญหามาตลอดก็คือเรื่องยางพารา ลุงประยงค์เล่าว่าชีวิตคนภาคใต้ผูกพันกับยางพารามานานนับร้อยปี แต่ไม่มีความมั่นคงในอาชีพหลักนี้เลย เพราะผลผลิตขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ ราคาที่ขึ้นอยู่กับตลาดโลก ความมั่นคงที่ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาล เกษตรกรชาวสวนยางไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางคุอนาคตของตนเองเลย นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของลุงประยงค์ในการมีบทบาทในฐานะผู้นำทางความคิด และผู้นำชุมชนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยได้ขอความร่วมมือกับผู้นำเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำแผนพัฒนายางพาราไทยขึ้น ด้วยการรวมกลุ่มสร้างความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายช่วยเหลือกัน เรียนรู้ร่วมกัน กำหนดทิศทางเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่เรียกว่า แผนแม่บทการพัฒนายางพาราไทยฉบับประชาชนขึ้น และนำไปสู่การตั้งเครือข่ายยางพารานครศรีธรรมราชขึ้น โดยได้เริ่มต้นจากชุมชนไม้เรียงบ้านเกิดนั่นเอง เครือข่ายยางพาราไม้เรียง ถือเป็นชุมชนต้นแบบการพัฒนายางพาราจนเป็นที่ยอมรับอย่างมาก มีโรงงานแปรรูปยางขนาดเล็กของชุมชนถึง 11 โรง เหล่านี้ทำให้สามารถแก้ปัญหาเรื่องราคาและอื่นๆ ได้ แต่กระนั้น ลุงประยงค์เห็นว่าเกษตรกรในภาคใต้ไม่ควรฝากความหวังไว้กับยางพาราเพียงอย่างเดียว เพราะยางพารากินแทนข้าวไม่ได้จะต้องทำยางให้เป็นเงิน แล้วเอาเงินไปแลกทุกอย่างที่ต้องกินต้องใช้ซึ่งเป็นทางอ้อม จึงได้วางโครงการสร้างการเรียนรู้ในชุมชนขึ้น เพื่อที่จะทำให้คนในชุมชนค้นพบตัวเอง ค้นพบความจริงจากวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นที่มาของแผน "แม่บทชุมชน" ในเวลาต่อมา หลังจากที่ได้เข้ารับฟังการแบ่งปันประสบการณ์จากลุงประยงค์ แล้ว ทางคณะกรรมการสภาผู้นำ ได้มีการซักถาม ถึงเรื่องราวต่างในการบริหารงานและการร่วมกันทำงานในชุมชนบ้านไม้เรียง ซึ่งลุงประยงค์ได้สรุปว่า อันดับแรกที่จะรวมตัวกันได้ คือ ต้องมีใจเดียวกัน ที่สามารถจะทำงานให้เกิดประโยชน์ สูงสุดได้ ทางคณะกรรมการสภาผู้นำของชุมชนบ้านในซัง จึงเก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้จากลุงประยงค์เพื่อนำมาพัฒนางานในชุมชนให้เกิดประโยชน์และจะบริหารให้เป็นชุมชนต้นแบบในวันข้างหน้า ลุงประยงค์เล่าว่า แก้ปัญหายางพาราเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างในชุมชนได้ เพราะทุกปัญหาทุกเรื่องมีส่วนเชื่อมโยงกัน "ผมจึงได้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียงขึ้น เพื่อทำการศึกษาชุมชนในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ หนี้สิน ปัญหาและความต้องการของชุมชน จากข้อมูลที่ได้ถูกนำมาวิเคราะห์ มาสรุปผล ทำให้พบว่าสาเหตุของปัญหาต่างๆ เกิดจากคนในชุมชนขาดความรู้ ขาดความสามารถในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างมากมาย ขณะเดียวกันก็มีคนจากภายนอกเข้ามาจัดการและเอาประโยชน์ไป ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ เหมือนกับเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสให้กับนายทุน สร้างความร่ำรวยเท่านั้น" "ทั้งหมดคือเหตุผลที่ทำให้เกิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนขึ้น เป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียงเพื่อให้คนทั่วไปได้มีโอกาสเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการจะรู้ ซึ่งก็พบว่าความรู้มีอยู่ทั่วไปเพียงแต่ชุมชนขาดการจัดการความรู้เท่านั้น" "ชุมชนไม้เรียงจึงได้จัดทำหลักสูตรในการพัฒนาอาชีพหลัก สร้างอาชีพรอง มีอาชีพเสริม ซึ่งเป็นเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ เช่น หลักสูตรการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ หลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด หลักสูตรการเพาะเลี้ยงไก่พื้นบ้าน หลักสูตรการเพาะเลี้ยงเห็ดด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพารา หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสุกร หลักสูตรการผลิตอาหารสัตว์ หลักสูตรการแปรรูปข้าว หลักสูตรการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพื่อสุขภาพขึ้น"

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบของ บ้านไม้เรียง จ.นครศรีธรรมราช ที่มีรูปแบบการดำเนินงานให้ชุมชนเข็มแข็งและยั่งยืน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • เวลา 06.00 น. เดินทางออกจากชุมพร ช่วงเดินทาง ได้ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะ การพูดคุย และกิจกรรมนันทการร่วมกัน
 • เวลา 11.00 น. เดินทางถึงชุมชนบ้านไม้เรียง ร่วมประทานอาหารว่าง ก่อนเข้าห้องประชุมฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ จาก ลุงประยงค์ รณรงค์
 • เวลา 11.30 น. เข้าห้องประชุม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยลุงประยงค์ รณรงค์
 • เวลา 13.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

25 30

3. จัดทำแผนที่ศักยภาพผู้รู้ของคนในชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 จัดทำแผนที่ศักยภาพผู้รู้ของคนในชุมชน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนที่ความรู้เพื่อนำศักยภาพของแต่ละบุคคลมาปรับใช้ให้เหมาะสม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-คณะทำงาน30คนได้สำรวจข้อมูลชุมชน ผลลัพธ์-ได้แผนที่ความรู้ และความสัมพันธ์ที่ดีของเยาวชนและผู้สูงอายุ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีความเข้าใจแบบสำรวจ ออกสำรวจ ผู้สูงอายุและผู้รู้ในชุมชน พร้อมทั้งเขียนแผนที่ของแต่ละบ้านในชุมชน นำแบบสำรวจมารวมรวบ หาผู้รู้ของแต่ละอย่าง มาทำการสรุปในวันประชุมสภาผู้นำ ในวันประชุมประจำเดือน แต่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ ต้องนำมาตรวจสอบ วิเคราะห์
ปรึกษาผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วจะจัดทำเป็นข้อมูลชุมชนที่สามารถเป็นฐานข้อมูลชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

สำรวจศักยภาพของผู้สูงอายุและครอบครัวในชุมชนเพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนที่ความรู้เพื่อนำศักยภาพของแต่ละบุคคลมาปรับใช้ให้เหมาะสมโดยทีมผู้สูงอายุและเยาวชนจิตอาสา จำนวน 2 วัน

กิจกรรมที่ทำจริง

ทำความเข้าใจแบบสำรวจ ออกสำรวจ ผู้สูงอายุและผู้รู้ในชุมชน พร้อมทั้งเขียนแผนที่ของแต่ละบ้าน

 • photo
 • photo

 

30 33
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 จัดทำแผนที่ศักยภาพผู้รู้ของคนในชุมชน

วันที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสำรวจศักยภาพของผู้สูงอายุและครอบครัวและจัดทำเป็นแผนที่ชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-คณะทำงาน30คนได้สำรวจข้อมูลชุมชน ผลลัพธ์-ได้แผนที่ความรู้ และความสัมพันธ์ที่ดีของเยาวชนและผู้สูงอายุ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้แผนที่ศักยภาพชุมชนที่ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้และความสามารถในด้านต่าง ๆในชุมชนประกอบด้วย  นางปิ่น ศรีสุพรรณชำนาญนวดไทย นางจำรูญ พุ่มภักดีทำลูกประคบ  นายบรรยง วิสัชนาชำนาญภาษาต่างประเทศ นางสุดศิริ ศิธราชูนักวิชาการ  นายนิล  เทียรมนัสพิธีกรทางศาสนา  นายอำพันธ์  คุ้มรักษ์ช่างปูน/ช่างไม้  นางเตือนใจ  อำพันกาญจน์ทำอาหาร/ขนมไทย น.ส.โอษถา  วิสัชนาชำนาญการรักษาพยาบาล  นางประพิทธ์  แซ่บางจัดทำแผนงาน/โครงการ นางกัลยา  ประเทืองทินตัดเย็บเสื้อผ้า นายเสริม  นิมมณี/นายวิชับ พุ่มภักดีทำจักสาน นายสงัด  ผลพฤษามีความรู้เรื่องประชาสัมพันธ์ นายพิทักษ์  คงแจงทำโรงงานลูกชิ้น  โรงเรียนกวดวิชาคุมองค์  โรงแรมเดอะนาทุ่ง 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

สำรวจศักยภาพของผู้สูงอายุและครอบครัวในชุมชนเพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนที่ความรู้เพื่อนำศักยภาพของแต่ละบุคคลมาปรับใช้ให้เหมาะสมโดยทีมผู้สูงอายุและเยาวชนจิตอาสา จำนวน 2 วัน

กิจกรรมที่ทำจริง

ทีมงานสภาผู้นำชุมชน และอสม. สำรวจบุคคลในพื้นที่ ที่มีความสามารถเพิ่มเติมให้ครอบคลุมและสมบูรณ์ทั้งชุมชน ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทำแผนที่ จัดทำพิกัดของบ้านของบุคคล

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

15 15

4. จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและความปลอดภัย

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 จัดกิจกรรมการดุูแลสุขภาพผู้สูงอายุและความปลอดภัย

วันที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลลัพธ์-ผู้สูงอายุ เยาวชน และวัยทำงานจำนวน75คนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย การรับประทานอาหารที่ถูกต้อง การออกกำลังที่เหมาะสมกับวัยการมีอารมณ์ดี เฝ้าระวังสิ่งเสพติด ของมึนเมา และอบายมุข รวมทั้งการป้องกันอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ
ผลลัพธ์-ผู้สูงอายุในชุมชนมีความสุขและความปลอดภัย

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

พี่เลี้ยง อสม. จาก ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลชุมพร ศูนย์นาทุ่ง ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตในการร่วมกิืจกรรมการออกกำลังกาย 5 อ. , การออกกำลังกายและอาหาร ดังนี้ - อาหารผู้สูงอายุ กินให้ครบ 5 หมู่ กินข้าวกล้อง หรือพวกแป้งกินไม่เกินวันละ 6 ทัพพี แบ่งกินเป็นมื้อ ๆ เช้า-เที่ยง-เย็น - ดื่มนมพร่องไขมัน ไข่ก็ควรทานทั้งไข่ขาว และไข่แดง น้ำมันหมูก็ไม่ค่อยเกิดอันตราย แต่ต้องประมาณการกิน - ไม่ควรกินอาหารพวกย่าง เช่น ไก่ย่าง อาจก่อให้เกิดสารมะเร็ง หลังจากนั้นได้จิตอาสา จำนวน 7 คน คือ 1.น.ส.โอาษถา วิสัชนา 2.นางพัชรีย์ สุวรรณนิภา 3.นางอารินทร์ นุกูลรักษ์ 4.นางนวล สังวรกาญจน์ 5.นายฉลวย ศรีอุทัย 6.นางอารี วิสัชนา 7.นางบุญทรัพย์ เกตุพิมล โดยรับผิดชอบดูและผู้สูงอายุ คนละ 4 คน โดยเยี่ยมผู้ป่วยที่เป็นโรคความดัน/เบาหวาน พร้อมทั้งให้คำแนะ ดูพฤติกรรมต่าง ๆ การออกกำลังกาย รวมถึงอบายมุขและการป้องกันอุบัติเหตุ การเฝ้าระวัง โดยรับผิดชอบดูแล อาทิตย์ละ 1 ครั้ง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เชิญวิทยากรให้ความรู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย การรับประทานอาหารที่ถูกต้อง การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย เฝ้าระวังในเรื่องยาเสพติดของมึนเมา และยาเสพติด

กิจกรรมที่ทำจริง

เริ่มประชุมเวลา 9.00 - 13.00 น. เมื่อคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมแล้ว ประธานในที่ประชุมเชิญกล่าวสวดมนต์และเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบตามวาระ วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ ประธานแจ้งในที่ประชุมให้คณะกรรมการทราบถึงเรื่องเชิญวิทยากรเข้าร่วมประชุมเพื่อจะทำกิจกรรมร่วมกัน คือ พี่เลี้ยง อสม. จาก ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลชุมพร ศูนย์นาทุ่ง

 • photo
 • photo

 

75 79

5. ชักชวนลูกหลานไปวัด ฟังธรรม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 ชักชวนลูกหลานไปวัด ฟังธรรม

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ลูกหลานไปวัด ฟังธรรม ชุมชนมีการกิจกรรมทางศาสนา

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-สมาชิกชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน110 คน ผลลัพธ์-ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวดีขึ้น มีการทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะกรรมการสภาผู้นำ ลูกหลาน สมาชิกในชุมชน กลุ่มต่าง ๆ และเครือข่ายชุมชน ได้นำอาหารปิ่นโตไปเอง
ไปรวมกันที่วัด ไหว้พระสวดมนต์ ฟังเทศน์ รับพรพระ กรวดน้ำ แผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและเจ้ากรรมนายเวร หลังจากพิธีการทางสงฆ์เสร็จ ระหว่างนั่งพระฉันท์อาหาร เสร็จพิธีรับประทานอาหารร่วมกัน และได้มีการพูดคุยเสวนากันในเรื่องราวต่างๆ อย่างมีความสุข ทำให้ผู้สูงอายุได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดทำให้ไม่เคลียด และเป็นการปลูกฝังลูกหลาน ในการนำอาหารปิ่นโตไปวัดในวันพระ และได้มีการนัดหมายกันมาวัด ซึ่งทำให้มีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมของผู้สูงอายุได้อย่างต่อเนื่องในทุกวันพระ 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

แกนนำกลุ่มประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนจัดกิจกรรมทางศาสนา ด้วยการนิมนต์พระมารับกิจนิมนต์ที่ศาลาหมู่บ้านทุกวันพระ และวันพระใหญ่ไปวัด โดยการนำปิ่นโตไปเอง เสร็จพิธีรับประทานอาหารร่วมกัน

กิจกรรมที่ทำจริง

คณะกรรมการสภาผู้นำ ลูกหลาน สมาชิกในชุมชน กลุ่มต่าง ๆ และเครือข่ายชุมชน ได้นำอาหารปิ่นโตไปเอง
ไปรวมกันที่วัด ไหว้พระสวดมนต์ ฟังเทศน์ รับพรพระ กรวดน้ำ แผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและเจ้ากรรมนายเวร

 • photo
 • photo
 • photo

 

110 110
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.2 ชวนลูกหลานไปทำบุญที่วัด

วันที่ 10 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชนและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-สมาชิกชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน110 คน ผลลัพธ์-ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวดีขึ้น มีการทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สมาชิกในชุมชนได้รับทราบเรื่องพุทธประัติ พระเจ้าสิบชาติ  ธรรมช่วยให้บุคคลได้เรียนรู้หลักธรรมมากขึ้น เกิดความสามัคคี และหลวงพ่อชักชวนให้ประชาชนได้ตระหนักว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีหลักศีลธรรมจรรยาที่หาไม่ได้แล้วในโลกนี้หลังจากนั้นก็รับประทานอาหารร่วมกัน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ชักชวนลูกหลานไปวัดทำกิจกรรมร่วมกัน

กิจกรรมที่ทำจริง

แกนนำสภาชุมชน เยาวชนและผู้สูงอายุร่วมกันทำกิจกรรมในวัดนาทุ่ง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

110 34

6. จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์

ไม่มีกิจกรรม

7. อบรมการทำอาชีพเสริม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 ความรู้ผู้สูงอายุที่มีเวลาว่าง เยาวชนและแกนนำชุมชนให้ทำอาชีพเสริม

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีอาชีพเสริมและใช้เวลาว่างให้เกิดรายได้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-ผู้สูงอายุสามารถทำดอกไม้จันทร์ ดอกไม้โปรยทาน การะบูน และพิมเสนเป็นอาชีพเสริม และมีความรู้ในการเพาะเห็ด อนาคตอาจจะขยายผลไปสู่เครือข่ายชุมชน จำนวน 40 คน ผลลัพธ์-ผู้สูงอายุมีความสุขที่ตนเองมีคุณค่าและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกับลูกหลาน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมให้รับความเรื่องการเพาะนางฟ้า ดังนี้ ขั้นตอนการเพาะเห็ดนางฟ้า 1. การเตรียมวัสดุ - ขี้เลื่อยยางพารา หมัก 1 เดือน เพื่อให้น้ำฝาดออกไปหมด 2. ผสมวัสดุในเครื่องผสม - ขี้เลื่อย ดีเกลือ รำข้าว - ใส่น้ำเอาพอปั้นได้ (เกาะเป็นก้อน) 3. เอาใส่เครื่องอัดก้อน อัดถุง ปิดปาก (มีท่อ พับถุงลง ยางมัด) 4. วางบนที่พัก ครั้งละ 1,000 ถุง ใช้ผ้าคลุม ปิดให้แน่น 5. ใช้แก๊สต้มน้ำ ให้น้ำร้อนผ่านท่อ 3 ท่อ ที่มีถุงเห็ดวางอยู่บน ให้อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 100 องศา นึ่ง 5 ชั่วโมง แล้วเปิดผ้าคลุม ทิ้งไว้ให้เย็น 20-25 องศา 6. วางในโรงเพาะ เขี่ยเชือใส่ถุงๆ ละ 10 เม็ด (ก่อนใช้กลางคืนต้องเตรียมเชื้อโดยการตีเชื้อให้กระจาย คนทำต้องสะอาด ผ่านการฆ่าเชื้อ) 7. เอากระดาษปิด เอายางมัด วางไว้ประมาณ 1 เดือน ถ้าอากาศร้อน ต้องราดน้ำ (ใช้สปริงเกอร์) เอากระดาษปิดขวดออก 8. ในเรือนเพาะอุณหภูมิ 22-25 องศา (ไม่เกิน 30 องศา) ความชื้นสัมพัทธ์
9. เห็ดให้ผลผลิต นาน 4-5 เดือน

เวลา 13.00 น. อบรมเรื่องการทำดอกไม้จันทน์ วิทยากร คือ นางจินตนา มาศย์สถิตย์ ประธานศูนย์เศรษฐกิจฐานราก อ.เมืองชุมพร
วัสดุอุปกรณ์ในการทำดอกไม้จันทน์ กลีบดอกไม้จันทน์ เกสร ธูป เทียน ไม้ทำก้าน กระดาษย่อน ด้าย วิธีทำ 1. พันลักษณะดอกกุหลาบ ดอกละ 5 กลีบ 2. พวงหรีด 1 พวง ใช้ 100 - 150 ดอก (ตามขนาดที่ลูกค้าสั่ง) อาจจะใช้ดอกไม้จันทน์อยู่ส่วนบน ดอกไม้สดอยู่ส่วนกลาง หรือใช้ประธานประดับส่วนล่าง นุ่งกระโปรงรอบนอก 3.การทำช่อประธาน ใช้ลวด 3 เส้น พับครึ่งเป็น 6 เส้น ใช้กระดาษย่นพันก้าน 1 ช่อ ใช้ 9 ดอก

คณะทำงาน สภาผู้นำชุมชนบ้านในซัง ได้มีการทำกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการอบรมทำดอกไม้จันทน์ ให้กับสมาชิกในชุมชนและเครือข่าย เพื่อเพิ่มมูลค่า ความสวยงาม เท่าเทียมกับท้องตลาด ทำมาส่งให้กับชุมชน เพื่อมีรายได้เสริม สามารถส่งออกจำหน่ายยังนอกพื้นที่ได้อย่างเท่าเทียมต้องตลาด

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ให้ความรู้ผู้สูงอายุที่มีเวลาว่าง เยาวชนและแกนนำชุมชนให้ทำอาชีพเสริมด้วยการทำดอกไม้จันทร์ ดอกไม้โปรยทาน การะบูนและพิมเสน ให้ความรู้และสาธิตวิธีการเพาะเห็ดนางฟ้า

กิจกรรมที่ทำจริง

เวลา 9.00 - 10.30 น. กลุ่มเป้าหมาเดินทางไปศึกษาอบรมเรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า ณ บ้าน นายธนัส มงกุฏสุวรรณ เลขที่ 33 ม.6 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร
เวลา 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00 น. วิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องการทำดอกไม้จันทร์ และดอกไม้โปรยทาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40

8. จัดการสิ่งแวดล้อมและขยะอย่างครบวงจร

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.1 กิจกรรมวันพ่อ ครั้งที่ 1

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อแสดงความจงรักภักดี

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-ประชาชนในชุมชนมีความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและร่วมกันทำความสะอาดชุมชนของตน ผลลัพธ์-ชุมชนมีความสัมพันธ์กันมากขึ้น

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จากการปรับแผนให้กลุ่มเป้าหมายลดลงเหลือเพียง 40 คน พบว่ามีผู้เข้าร่วม จำนวน 46 คน
มีการให้ความรู้ประชาชนให้เห็นความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการจัดการขยะ โ่ดยทำความสะอาดวัด ล้างจานในวัด และการทำความสะอาดบ้านของตนเอง ตัวแทนเข้าร่วมถวายพระพร และวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในช่วงเวลา 17.00 น. ประชาชนมาพร้อมกันหน้าสถานีรถไฟ เดินไปพร้อมกันหน้าเทศบาลเมืองชุมพร วางพานพุ่มตามลำดับที่แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ เวลา 19.29 จุดเทียนถวายพระพร พร้อมกันทั่วประเทศของจังหวัดชุมพร ประธานในพิธี คือ นายสมดี คชายั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ซึ่งผู้ว่าทำให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงภักดี

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ให้ความรู้ประชาชนในชุมชนในเรื่องความสะอาด การจัดการขยะของชุมชน ตั้งแต่การคัดแยกขยะการกำจัด และการนำไปใช้ประโยชน์
ร่วมกันจัดการขุดลอกคลองและทำความสะอาดด้วยการตัดต้นไม้ กิ่งไม้ และปลูกต้นไม้
ในวันสำคัญ เช่น วันพ่อ 

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมชี้แจงเรื่องความสะอาดครัวเรือนเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และเข้าร่วมถวายพระพร และวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยปรับแผนกิจกรรมให้เล็กลง ลดจำนวนกลุ่มเป้าหมาย จาก 100 คน เป็น 40 คน

 • photo
 • photo

 

100 46
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.2 ให้ความรู้เรื่องการจัดขยะของชุมชน ครั้งที่ 2

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ความรู้ประชาชนในชุมชน ในเรื่องความสะอาด การจัดการขยะของชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-ประชาชนในชุมชนมีความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและร่วมกันทำความสะอาดชุมชนของตน ผลลัพธ์-ชุมชนมีความสัมพันธ์กันมากขึ้น

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ประชาชนในชุมชนมีความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและร่วมกันทำความสะอาดชุมชนของตน
 • ทำความสะอาดด้วยการหญ้า ตัดต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ ริมถนน ปรับภูมิทัศน์ริมถนนในชุมชน ดูเป็นระเบียบ สวยงาม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ให้ความรู้ประชาชนในชุมชนในเรื่องความสะอาด การจัดการขยะของชุมชน ตั้งแต่การคัดแยกขยะการกำจัด และการนำไปใช้ประโยชน์
ร่วมกันจัดการขุดลอกคลองและทำความสะอาดด้วยการตัดต้นไม้ กิ่งไม้ และปลูกต้นไม้
ในวันสำคัญ เช่น วันพ่อ วันต้นไม้โลกและวันสิ่งแวดล้อมจำนวน 3 ครั้ง

กิจกรรมที่ทำจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการสภาผู้นำชุมชนทำความสะอาดด้วยการตัดต้นไม้ กิ่งไม้ และปลูกต้นไม้

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 78

9. การนำขยะมาแปรรูปและทำให้เกิดรายได้

ไม่มีกิจกรรม

10. จัดทำข้อเสนอผลักดันให้เป็นเชิงนโยบายสู่สาธารณะ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.1 ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ประจำเดือน ครั้งที่ 1

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อส่งเสริมบทบาทของสภาผู้นำชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและการจัดการขยะและดูแลสิ่งแวดล้อม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-มีข้อเสนอเชิงนโยบายที่ผ่านการรับรองของประชาชนทั้งหมด 140คน ผลลัพธ์-ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานต่อไปเพื่อความสุข และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืน และจะส่งมอบต่อเทศบาลต่อไป

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะกรรมการสภาผู้นำ ได้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการเดินทางศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาในชุมชนของตนเอง เพื่อเป็นแบบอย่างของชุมชนเครือข่ายต่อไป โดยที่ประชุมมีข้อเสนอดังนี้

 • การเดินทาง ควรออกตั้งแต่ เวลา 05.00 น. ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางจากชุมพร ถึง บ้านไม้เรียง ประมาณ 4 - 5 ชั่วโมง
 • การเดินทางในครั้งนี้ คณะกรรมการ อยู่ในวัยสูงอายุ จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านยาสามัญ และยาประจำตัวของแต่ละคน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน จัดทำข้อเสนอ เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายให้ประชาชนทราบในเรื่องการดำเนินงานที่ผ่านมา การจะดำเนินโครงการต่อเนื่องขยายผลการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ เพื่อแสดงความเห็นและชี้แจง ทำความเข้าใจในการเดินทางไปศึกษาดูงานนอกพื้นที่ ณ บ้านไม้เรียง จ.นครศรีธรรมราช

 • photo
 • photo

 

25 27
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.2 ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 2

วันที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อส่งเสริมบทบาทของสภาผู้นำชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-มีข้อเสนอเชิงนโยบายที่ผ่านการรับรองของประชาชนทั้งหมด 140คน ผลลัพธ์-ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานต่อไปเพื่อความสุข และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืน และจะส่งมอบต่อเทศบาลต่อไป

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมได้ทำกิจกรรมร่วมกันในเรื่องผลการให้ความรู้ประชาชนในเรื่องการดูแลสุขภาพในด้านการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง ถูกคนและถูกโรค รวมทั้งการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับกลุ่มวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ รวมทั้งนำผลการค้นพบศักยภาพของบุคคลในชุมชนมีการจัดทำเป็นแผนที่ชุมชนเตรียมจัดทำเป็นฉบับที่สมบูรณ์ปิดประกาศให้ประชาชนทุกคนทราบ และได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อที่จะทำกิจกรรมและประชุมในครั้งต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2

กิจกรรมที่ทำจริง

คณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชนลงทะเบียนเข้าประชุม จำนวน 25 คน เริ่มประชุมเวลา 17.00 - 19.00 น. เมื่อคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมแล้ว ประธานในที่ประชุมเชิญกล่าวสวดมนต์และเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 • photo
 • photo

 

25 25
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.3 ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 3

วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อส่งเสริมบทบาทของสภาผู้นำชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-มีข้อเสนอเชิงนโยบายที่ผ่านการรับรองของประชาชนทั้งหมด 140คน ผลลัพธ์-ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานต่อไปเพื่อความสุข และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืน และจะส่งมอบต่อเทศบาลต่อไป

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ที่ประชุมสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาร่วมกัน พร้อมทั้งแจ้งเรื่องการทำดอกไม้จันทน์ ได้จำหน่ายพวงหรีดออกไปแล้ว 2 พวง ดอกไม้จันทน์ 200 ดอก ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง : ผู้สูงอายุในชุมชนสามารถเลิกอบายมุข ได้แก่ เลิกบุหรี่ เลิกเหล้า มีอยู่ด้วยกัน 4 คน ได้แก่ นายเสริม นิิ่มมณี นายสุรีย์ เนียมสมบัติ นายกุ๋ย แซ่บาง นายสงัด ผลพฤษา และเป็นผู้สูงอายุต้นแบบ สามารถให้คำแนะนำกับเพื่อนผู้สูงอายุในชุมชน ได้อย่างมีความมั่นใจมากขึ้น
ในชุมชนมีกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองชุมชน ซึ่งสมาชิกเข้าร่วมออม จำนวน 289 คน ซึ่งมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ประจำเดือน

กิจกรรมที่ทำจริง

เปิดประชุมเวลา 9.00 น.
ประธานสภาผู้นำเป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-เรื่องทำกิจกรรมของโครงการครั้งผ่านมา และยังรอให้พี่เลี้ยงหรือผู้ช่วยพี่เลี้ยงลงมาให้คำแนะเกี่ยวกับการรายงานในครั้งที่ผ่านมา -เรื่องผู้สูงอายุในชุมชนสามารถเลิกอบายมุข ได้แก่ เลิกบุหรี่ เลิกเหล้า มีอยู่ด้วยกัน 4 คน ได้แก่ นายเสริม นิิ่มมณี นายสุรีย์ เนียมสมบัติ นายกุ๋ย แซ่บาง นายสงัด ผลพฤษา -เรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชน ออมวันละบาท -เรื่องการทำกิจกรรมในครั้งต่อไป

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

25 25
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.4 ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน จัดทำข้อเสนอ เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย ครั้งที่ 1

วันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

จัดทำข้อเสนอ เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-มีข้อเสนอเชิงนโยบายที่ผ่านการรับรองของประชาชนทั้งหมด 140คน ผลลัพธ์-ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานต่อไปเพื่อความสุข และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืน และจะส่งมอบต่อเทศบาลต่อไป

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

หลังจากที่ประชุมได้ร่วมกันร่างกำหนดการนโยบายชุมชน เตรียมปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นร่างนโยบายฯ ทีสมบูรณ์ที่พร้อมจะนำเสนอในเวทีประชุมประจำเดือนของชุมชนเพื่อรับรองต่อไป
ที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดกติกาชุมชน
1.ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง หากขาดประชุมติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง พ้นจากการเป็นกรรมการ 2.สมาชิกกองทุนสัจจะออมทรัพย์ หากผิดสัญญาขาดส่งเกิน 2 ครั้ง พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก 3.มอบหมายให้สมาชิกในชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ คนละ 3 ต้น หากของผู้ใดเสียหายต้องหาใหม่มาทดแทน 4.ออกเยี่ยมดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังของกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน อสม. แล้วมารายงานในที่ประชุมประจำเดือน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน จัดทำข้อเสนอ เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายให้ประชาชนทราบในเรื่องการดำเนินงานที่ผ่านมา การจะดำเนินโครงการต่อเนื่องขยายผลการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ทำจริง

เร่ิมประชุมเวลา 9.00 น. ประธานสภาผู้นำชุมชน เป็นประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมที่ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ ด้วยโครงการนี้ ได้จัดทำข้อเสนอ เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายให้ประชาชนทราบในเรื่องการดำเนินงานที่ผ่านมา การจะดำเนินโครงการต่อเนื่องขยายผลการดำเนินงาน เวลา 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.45 น. เริ่มประชุมต่อ ช่วยกันเสนอร่างนโยบายชุมชน เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00 น. ร่วมกันพิจารณาร่างนโยบายชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo

 

50 50

11. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.1 ปฐมนิเทศโครงการ

วันที่ 3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อศึกษาที่มา วัตถุประสงค์โครงการชุมชนน่าอยู่และเรียนรู้วิธีการจัดทำรายงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้เรียนรู้จาก อ.พงษ์เทพ และทีมงาน ชี้แจงถึง 1) ที่มาของโครงการและการบริหารจัดการของ สสส.สำนัก 6 ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 2) การจัดทำรายงานการเงินและบัญชีพร้อมทั้งแนะนำแบบฟอร์มการลงทะเบียน วิธีการเขียนใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จและเอกสารทางการเงินต่าง ๆ 3) การลงข้อมูลรายกิจกรรมและการจัดทำรายงานทางเว๊ปไซด์คนใต้สร้างสุข ในการวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการและการเงิน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน

กิจกรรมที่ทำจริง

ทีมงานสจรส.มอ. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ วิธีการจัดทำรายงาน และการลงรายงานทางเว๊ปไซด์

 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.2 อบรมการเขียนรายงานและการจัดการด้านการเงิน

วันที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาศักยภาพ ติดตามประเมินผล สังเคราะห์โครงการ และเรียนรู้การบันทึกรายงานการเงิน การหักภาษี ณ ที่จ่าย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานในเว็บไซต์ การเขียนรายงานเอกสาร การเขียนใบเสร็จรับเงิน ค่าใช้จ่าย การเขียนใบเสร็จที่ต้องเสียภาษี และใบเสร็จชนิดใดที่ไม่ต้องเสียภาษี วิทยากรได้ชี้แนะอย่างละเอียดเกี่ยวกับ การบันทึกรายงานกิจกรรมในเว็ีบไซต์ มีการขยายความให้ได้มากที่สุด มองเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรม และเข้าใจง่าย เมื่ออ่านแล้วสามารถที่นำไปปฏิบัติต่อได้

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

การติดตามงานจาก สจรส.มอ.  สำหรับการดำเนินงานในพื้นที่่ ครั้งที่ 2

กิจกรรมที่ทำจริง

วันที่12 ธันวาคม 2558 (โรงแรมร้อยเกาะ จ. สุราษฎร์ธานี - 09.00 น. ลงทะเบียน - 10.00 น. นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง (วิทยากร) อธิบายเรื่องการเขียนรายงานการเงินการลงใบบันทึกการเงินการแนบหลักฐานการเงินใน 1 กิจกรรมต้องแนบเอกสารอะไรบ้าง
- 12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
- 13.00 น. วิทยากร อธิบายการหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าใช้จ่ายเช่น จ่ายค่าจ้างค่าตอบแทน ค่าเช่า จำนวนเงินเกิน 1,000 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% และอธิบายถึงการกรอกข้อมูลในหนังสือรับรองภาษี

 • photo
 • photo

 

2 2

12. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

-ได้ป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ในชุมชนและทุกครั้งที่จัดกิจกรรม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

กิจกรรมที่ทำจริง

-จัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

 • photo

 

2 2

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 39 17                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 176,400.00 92,698.00                  
คุณภาพกิจกรรม 68 51                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

เนื่องจากในชุมชนมีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่มีอายุมากทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม

เนื่องจากทุกครัวเรือนในชุมชน ต้องใช้ชีวิตแบบชุมชนเมือง ลูกหลานต้องไปทำงาน ทิ้งให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านตามลำพัง เวลาติดต่อประสานงานจึงต้องประสานผ่านแกนนำกลุ่มเพื่อนช่วยอสม.ที่รับผิดชอบบ้าน เพื่อให้ทุกคนจะได้เห็นความสำคัญของงานชุมชน งานโครงการ และเพื่อชี้แจงรายละเอียดในเวทีประชุมสภาผู้นำชุมชน

ติดต่อพูดคุยกับลูกหลาน และให้แกนนำกลุ่มเพื่อนช่วยอสม. ที่รับผิดชอบเข้าไปเยี่ยมบ้าน

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย สงัด ผลพฤกษา ชุมชนบ้านซัง หมู่ที่ 6 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มสุรา/การสูบบุหรี่
นาย กุ๋ย แซ่บาง 160 หมู่ที่ 6 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มสุรา/การสูบบุหรี่
นาย สุรีย์ เนียมสมบัติ หมู่ที่ 6 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มสุรา/การสูบบุหรี่
นาย เสริม นิ่มมณี ชุมชนบ้านในซัง หมู่ที่ 6 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มสุรา/การสูบบุหรี่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 4 ( 23 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. อบรมทำปุ่ยหมักและปุ่ยชีวภาพ ( 15 มีนาคม 2559 )
 3. การนำขยะมาแปรรูปและทำให้เกิดรายได้ ( 16 มีนาคม 2559 )
 4. ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 5 ( 29 มีนาคม 2559 )
 5. ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 6 ( 26 เมษายน 2559 )
 6. จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ( 30 เมษายน 2559 )
 7. ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 7 ( 24 พ.ค. 2559 )
 8. จัดการสิ่งแวดล้อมและขยะอย่างครบวงจร ครั้งที่ 2 ( 18 มิถุนายน 2559 )
 9. ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 8 ( 20 มิถุนายน 2559 )
 10. ทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะชุมชน ( 24 มิถุนายน 2559 )
 11. ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์สองฝั่งถนน ( 4 กรกฎาคม 2559 )
 12. ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ชุมชน ( 16 กรกฎาคม 2559 )
 13. ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 9 ( 26 กรกฎาคม 2559 )
 14. ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน จัดทำข้อเสนอ เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย ครั้งที่ 2 ( 15 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาง ประพิทธ์ แซ่บาง
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......