แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2

รหัสโครงการ 58-03829 รหัสสัญญา 58-00-2074 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
  • กระบวนการชุมชน
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

เกิดสภาผู้นำชุมชนคนบ้านในซังที่เข็มแข็ง

รายงานการประชุม

สามารถพัฒนาต่อเนื่องในการเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มอื่นได้

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

ทีมงานและผู้นำชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีการดูแลสุขภาพตนเองทุกด้านเพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชนในชุมชน ทั้งในเรื่องการดูแลสุขภาพ การปฏิบัติตามคำแนะนำของพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่หน่วยบริการปฐมภูมิ

ข้อมูลชุมชน

มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นอย่างสม่ำเสมอ และผู้ที่มีโรคประจำตัวไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง

2. การบริโภค

 

 

 

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

มีการเลิกบุหรี่ได้๒ รายและเลิกเหล้าได้ ๑ราย

รายงานการประชุมของชุมชนและเกียรติบัตรที่ได้รับในวันปิดโครงการ

ชุมชนต้องตระหนักเองและร่วมกันรณรงค์เพื่อไม่ใ้เกิดรายใหม่ที่เป็นบุตรหลานของตนเอง

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

 

 

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

มีการจัดการตนเองในทุกด้านเพื่อให้ครอบครัวตนเองพอมีพอกินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง ด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษโดยใช้สารอินทรีย์กินเองและแจกจ่ายเพื่อนบ้าน ลดหนี้ครัวเรือนตนเอง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข และทำครัวเรือนให้อบอุ่น การจัดการสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและปลอดภัย

รายงานและข้อมูลชุมชน

สามารถเป็นครัวเรือนต้นแบบได้ร้อยละ ๕๐ของครัวเรือนทั้งหมดจะต้องพัฒนาต่อไป

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

มีการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพในการปลูกผักในครัวเรือนแต่ยังไม่ใช้ในแปลงผลไม้หรือพืชเศรษฐกิจ แต่มีการลดการใช้ยาฆ่าแมลงและยาปราบศัตรูพืช

ข้อมูลชุมชน

ต้องมีการพัฒนาลด-เลิกใช้สารเคมีเนื่องจากเป็นชุมชนเมืองที่มีประชาชนหนาแน่นขึ้น

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

มีกติกาของกลุ่มสภาชุมชนประกอบด้วย ๑) ประชาชนที่มีอายุครบ ๖๐ ปีได้รับการขึ้นทะเบียนทุกคน๒) ผู้สูงอายุทุกคนต้องเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโดยไม่เสียค่าลงทะเบียน๓) ผู้สูงอายุทุกคนต้องได้รับเบี้ยยังชีพตามเกณฑ์ ๔) ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสต้องได้รับการช่วยเหลือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๕)ผู้สูงอายุต้องมาร่วมประชุมทุกวันอังคารสัปดาห์สุดท้ายทุกเดือน ๖)ผู้สูงอายุทุกคนต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ1ครั้ง ๗)ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมเสียชีวิตจะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนสมาชิกด้วยการเก็บเงินจากเพื่อสมาชิกคนละ100บาท (ได้รับพวงหรีดหนึ่งพวงและเงินที่เหลืออีกจำนวนหนึ่ง) ๘)ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกที่ป่วยต้องได้รับการเยี่ยมจากเพื่อนสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งครั้ง๙) ทุกครัวเรือนต้องมีการคัดแยกขยะ ๑๐)สมาชิกในชุมชนร่วมกันนำอาหารปิ่นโตไปถวายพระทุกวันอังคารสัปดาห์ที่แรกของเดือน ๑๑)ทุกคนต้องมีส่วนร่วมกันออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 45 นาที๑๒) ทุกครัวเรือนต้องทำให้หน้าบ้านตนเองให้น่ามอง

ภาพถ่ายและป้ายประกาศ

ระเบียบที่ทำขึ้นให้ประชาชนทุกคนในชุมชนร่วมกันปฏิบัติ และเห็นความสำคัญของกลุ่มรวมทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลซึ่งกันและกันมากขึ้น

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

มีหน่วยงานอื่น ๆเข้ามาดูแลชุมชนโดยชาวชุมชนได้รับการพัฒนาศํกยภาพตนเอง เช่น พัฒนาการอำเภอ กองทุนหลักประกันสขภาพเทศบาลเมืองชุมพร

ข้อมูลชุมชน และโครงการของชุมชน

ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้ระดับหนึ่งโดยผู้นำชุมชนที่เข็มแข็ง สามารถประสานกับหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดี มีการทำงานเป็นทีม และทุกคนทำหน้าที่ๆได้รับมอบหมายได้ดี ซึ่งสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไปได้ถ้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับหน่วยงานท้องถิ่น

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

 

 

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

ทีมสภาผู้นำชุมชนมีความภูมิใจที่มีความสามารถนำงบประมาณมาสนับสนุนในชุมชนได้มากขึ้นทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การจัดการสิ่งแวดล้อม สร้างอาชีพในผู้สูงอายุและการเยี่ยมให้กำลังใจกับชุมชน

ข้อมูลชุมชน และภาพถ่าย

การมีส่วนร่วมของคนสามวัย ยังมีน้อยเนื่องจากเป็นชุมชนผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ เยาวชนจะไปเรียนหนังสือนอกบ้านและวัยแรงงานมีภาระกิจร่วมกิจกรรมเป็นส่วนน้อย

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

1.สภาผู้นำชุมชนบ้านในซังมีความเข้มแข็ง โดย

1.1 สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมจำนวน 11ครั้ง

1.2 คณะกรรมการสภาผู้นำชุมชนจำนวน 25 คน ทุกครั้งเข้าร่วมประชุมร้อยละ 80

1.3 มีการประชุมการดำเนินงานโครงการและเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน อย่างต่อเนื่องในเรื่องการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การให้ความรู้เรื่องการใช้ยา การออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การจัดการสภาพแวดล้อมและขยะชุมชน ฯลฯจากเจ้าหน้าที่หน่วยบริการปฐมภูมิฯ การจัดทำโครงการโดยพัฒนาชุมชน และการจัดทำแผนชุมชนโดยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชุมพร เป็นต้น

2.ผู้สูงอายได้รับการพัฒนาศักยภาพและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ประกอบด้วย

2.1 ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ที่มีสุขภาพที่ดี
2.2 ร้อยละ ุ65 ของผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมชวนลูกหลานไปวัดในวันพระและวันสำคัญทางศาสนา

2.3 ร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุมีอาชีพเสริมในการทำดอกไม้จันทร์ และดอกไม้โปรยทาน

3.สมาชิกในชุมชนสามารถจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้

3.1 ขยะในชุมชนลดลงร้อยละ 25

3.2 ชุมชนสะอาด เป็นระเบียบ

3.3 มีกติกาชุมชนในการจัดการขยะ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสวัสดิการชุมชนจำนวน 12 ข้อ

3.4 มีข้อเสนอผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะผ่านที่ประชุมของชุมชน

4.ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการทำงานของโครงการด้วยการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ.ร้อยละ 100 ของจำนวนครั้งที่จัด จัดทำป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม ถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม และจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3