กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3

รหัสโครงการ 58-03809
สัญญาเลขที่ 58-00-2082
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ
2) ชี้แจงรายละเอียดโครงการ แผนการทำงาน แจกเอกสาร จัดตั้งคณะกรรมการป่าชายเลน
3) จัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านแหลมแท่น และปลูกสวนป่าวัดบ่ออิฐ
5) ปลูกป่าชายเลนชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านบ่ออิฐ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ. ชุมพร
6) เข้าร่วมประชุมกับพี่เลี้ยงโครงการ
7) เก็บข้อมูลหนี่้สิน และรายได้กลุ่มประมง
8) จัดทำป้ายนิทรรศการเคลื่อนที่เพื่อการออกโชว์ในชุมชนเรื่องการอนุรักษ์ทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่งและป่าชายเลน
9) ก่อร่างสร้างศูนย์เรียนรู้สู่วิถีประมงบ้านบางจาก
10) ถ่ายภาพและจัดทำรายงาน

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 52,920.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 22.94 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 100.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -8,800.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 42.94 บาท
รวมรายรับ (1) = 53,042.94 บาท รวมรายจ่าย (2) = 61,800.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -8,757.06 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 66,150.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย เชิดศักดิ์ ชำนาญ )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

  1. เก็บข้อมูลรายได้หลังดำเนินโครงการ และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (9 กรกฎาคม 2559)
  2. จัดประชุมให้ความรู้กับชุมชนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ทำประชาคมหมู่บ้าน (14 กรกฎาคม 2559)
  3. พี่เลี้ยงติดตามโครงการพื้นที่บ้านบ่อเมา แหลมแท่น (14 กรกฎาคม 2559)
  4. จัดอบรมเยาวชนเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน (23 กรกฎาคม 2559)
  5. เก็บข้อมูลรายได้หลังดำเนินโครงการ และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (6 สิงหาคม 2559)
  6. เก็บข้อมูลรายได้หลังดำเนินโครงการ และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (11 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย เชิดศักดิ์ ชำนาญ )
2 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายกำพลบุญนาโค )
2 กุมภาพันธ์ 2559