กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3

รหัสโครงการ 58-03809
สัญญาเลขที่ 58-00-2082
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) เก็บข้อมูลรายได้หลังดำเนินโครงการ และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2) จัดประชุมให้ความรู้กับชุมชนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ทำประชาคมหมู่บ้าน
3) จัดอบรมเยาวชนเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
4) เก็บข้อมูลรายได้หลังดำเนินโครงการ และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5) เก็บข้อมูลรายได้หลังดำเนินโครงการ และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6) เก็บข้อมูลรายได้หลังดำเนินโครงการ และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7) เก็บข้อมูลรายได้หลังดำเนินโครงการ และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
8) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน
9) เข้าร่วมประชุมกับ สสส.สจรส.มอ.และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
10) จัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
11) เข้าร่วมกิจกรรมกับสจรส.และพี่เลี้ยงโครงการ "งานคนใต้สร้างสุข"
12) จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานเพื่อคืนข้อมูลชุมชน

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = -8,757.06 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 66,150.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 20.81 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -13,300.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 213.75 บาท
รวมรายรับ (1) = 57,413.75 บาท รวมรายจ่าย (2) = 70,500.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -13,086.25 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 13,086.25 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย เชิดศักดิ์ ชำนาญ )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย เชิดศักดิ์ ชำนาญ )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายกำพลบุญนาโค )
15 ตุลาคม 2559