กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3

รหัสโครงการ 58-03809
สัญญาเลขที่ 58-00-2082

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3
รหัสโครงการ 58-03809 สัญญาเลขที่ 58-00-2082

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 132,300.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 52,920.00 บาท
งวดที่ 2 = 66,150.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 119,070.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 22.94 บาท
งวดที่ 2 = 20.81 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 43.75 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 100.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 100.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 132,300.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -13,086.25 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ทบทวนและดำเนินงานสภาผุู้นำเยาวชนที่เกิดจากการรวมกลุ่มของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้รับผิดชอบโครงการและองค์กรอื่นๆ 4,500.00 4,200.00
1. ชี้แจงรายละเอียดโครงการ แผนการทำงาน แจกเอกสาร จัดตั้งคณะกรรมการป่าชายเลน
2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน
กิจกรรมหลัก : อบรมเยาวชนเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 9,550.00 9,550.00
1. จัดอบรมเยาวชนเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
กิจกรรมหลัก : จัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 18,650.00 18,650.00
1. จัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลัก : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านแหลมแท่น และปลูกสวนป่าวัดบ่ออิฐ 10,000.00 10,000.00
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านแหลมแท่น และปลูกสวนป่าวัดบ่ออิฐ
กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนชุมชน 13,000.00 13,000.00
1. ปลูกป่าชายเลนชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านบ่ออิฐ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ. ชุมพร
กิจกรรมหลัก : เก็บข้อมูล หนี้สิน และรายได้กลุ่มประมง 11,750.00 11,750.00
1. เก็บข้อมูลหนี่้สิน และรายได้กลุ่มประมง
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนชุมชน 16,300.00 16,300.00
1. จัดประชุมให้ความรู้กับชุมชนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ทำประชาคมหมู่บ้าน
กิจกรรมหลัก : ก่อร่างสร้างศูนย์เรียนรู้สู่วิถีประมงบ้านบางจาก 10,550.00 10,550.00
1. ก่อร่างสร้างศูนย์เรียนรู้สู่วิถีประมงบ้านบางจาก
กิจกรรมหลัก : จัดทำป้ายนิทรรศการเคลื่อนที่การเพื่อการออกโชว์ในชุมชนเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและป่าชายเลน 8,000.00 8,000.00
1. จัดทำป้ายนิทรรศการเคลื่อนที่เพื่อการออกโชว์ในชุมชนเรื่องการอนุรักษ์ทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่งและป่าชายเลน
กิจกรรมหลัก : เก็บข้อมูลรายได้หลังดำเนินโครงการ และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5,000.00 5,000.00
1. เก็บข้อมูลรายได้หลังดำเนินโครงการ และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. เก็บข้อมูลรายได้หลังดำเนินโครงการ และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. เก็บข้อมูลรายได้หลังดำเนินโครงการ และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. เก็บข้อมูลรายได้หลังดำเนินโครงการ และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. เก็บข้อมูลรายได้หลังดำเนินโครงการ และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานและร่างข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ 12,000.00 10,500.00
1. จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานเพื่อคืนข้อมูลชุมชน
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 7,000.00
1. ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ
2. เข้าร่วมประชุมกับพี่เลี้ยงโครงการ
3. พี่เลี้ยงติดตามโครงการพื้นที่บ้านบ่อเมา แหลมแท่น
4. เข้าร่วมประชุมกับ สสส.สจรส.มอ.และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
5. พี่เลี้ยงติดตามโครงการพื้นที่บ้านบ่อเมา แหลมแท่น
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 7,800.00
1. จัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. ถ่ายภาพและจัดทำรายงาน
3. เข้าร่วมกิจกรรมกับสจรส.และพี่เลี้ยงโครงการ "งานคนใต้สร้างสุข"

รวมงบทั้งหมด

132,300.00 132,300.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย เชิดศักดิ์ ชำนาญ )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559