กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3

รหัสโครงการ 58-03809
สัญญาเลขที่ 58-00-2082
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3

2. ชุมชน บ้านบ่อเมา - แหลมแท่น หมู่ที่ 1 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ. ชุมพร

3. รหัสโครงการ 58-03809 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2082

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ทบทวนและดำเนินงานสภาผุู้นำเยาวชนที่เกิดจากการรวมกลุ่มของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้รับผิดชอบโครงการและองค์กรอื่นๆ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ชี้แจงรายละเอียดโครงการ แผนการทำงาน แจกเอกสาร จัดตั้งคณะกรรมการป่าชายเลน

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำชุมชนในการสร้างสุขภาพในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-ชาวชุมชนรับทราบรายละเอียดการดำเนินโครงการ และร่วมกันคัดเลือกตัวแทนเพื่อเป็นคณะกรรมการร่วมกับโครงการ จำนวน 15 คน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศในป่าชายเลนอย่างจริงจัง และมีทีมเฝ้าระวังการทำลายป่าชายเลน และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผลลัพธ์-ชุมชนมีสัตว์น้ำที่เป็นอาหารเพิ่มขึ้นจากความรับผิดชอบและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ที่ประชุมรับทราบรายละเอียดโครงการ และมีการจัดตั้งคณะทำงานโครงการ จำนวน 15 คน ประกอบด้วย

 1. นายโสพจน์ธรรมรักษา รับผิดชอบหน้าที่ ประธานคณะทำงาน
 2. นายเชิดศักดิ์ชำนาญ รับผิดชอบหน้าที่ เลขานุการ ประสานงานพื้นที่ชุมชน
 3. นายทวีบุญพา รับผิดชอบหน้าที่ ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนชุมโค หมู่ที่ 2 ต.ชุมโค
 4. นางฉลาดชื่นแก้ว รับผิดชอบหน้าที่ ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนชุมโค
 5. นายสุพนัดดวงกมลรับผิดชอบหน้าที่ อาสาสมัครเฝ้าระวังทรัพยากร บริเวณอ่าวทะเลชุมโค พื้นที่หมู่ที่ 5 อ่าวบางจาก
 6. นายกำพลบุญนาโค รับผิดชอบหน้าที่ เป็นเหรัญญิกของโครงการ และอาสาสมัครเฝ้าระวังชายฝั่ง
 7. นางสาวอังคณาชำนาญ รับผิดชอบหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ คอยดูแลเรื่องเว็บไซด์และการจัดทำรายงาน เอกสารการเงิน ของโครงการ
 8. นายสุริยันสัจจวิโส่รับผิดชอบหน้าที่ ที่ปรึกษาของโครงการ ซึ่งเป็นแกนนำขับเคลื่อนเรื่องทรัพยากรหอยมือเสืออ่าวบางจาก
 9. นายถาวรโชติกวนิช รับผิดชอบหน้าที่ แกนนำกลุ่มประมงชายฝั่งบ้านแหลมแท่น บ่ออิฐ
 10. นายทรงสวัสดิ์นุชศรี รับผิดชอบหน้าที่ ที่ปรึกษาของโครงการ
 11. นางสายใจเจียวยี่ รับผิดชอบหน้าที่ ที่ปรึกษาโครงการและตัวแทนประสานงานกับเทศบาล เนื่องจากดำรงเป็นเลขานุการของนายกเทศมนตรีชุมโค และเป็นสมาชิกในชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านแหลมแท่น - บ่ออิฐ
 12. นายสุทัศน์ นิยมแก้ว รับผิดชอบหน้าที่ อาสาสมัครเฝ้าระวังทรัพยากร บริเวณอ่าวทะเลชุมโค พื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านแหลมแท่น - บ่ออิฐ
 13. นายนิวัติโลหะจีรัง รับผิดชอบหน้าที่ เป็นแกนนำขับเคลื่อนกลุ่มประมงขนาดกลางและใหญ่บริเวณบ้านบ่ออิฐ หมู่ที่ 1
 14. นางรัตนาอินทสินท์ รับผิดชอบหน้าที่ ติดต่อประสานงานกับแกนนำองค์กรกลุ่มต่าง ๆ เนื่องจากเป็นคณะกรรมการหมุ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบ่ออิฐ
 15. นายประมวลกล่อมดง รับผิดชอบหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาเรื่องการบริหารจัดการป่าชายเลนชุมชนตำบลชุมโค และจัดหาทุนเสริมหนุนให้กับชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.ชี้แจงรายละเอียดโครงการ และแผนการทำงานทั้งหมด แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ และรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการป่าชายเลนชุมชน ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ 2. จัดตั้งคณะกรรมการป่าชายเลนชุมชน
3. ประชุมสภาผู้้นำชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการกับคณะทำงานโครงการ 15 คน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น หัวหน้าทีมเก็บขยะ ทีมปลูกป่า เป็นต้น มีการพูดคุยปรึกษาหารือแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกัน และมีการจัดตั้งคณะทำงาน วางแผนการทำงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง การอนุรักษ์ป่าชายเลน การอนุรักษ์และดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะ เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ชายหาดต่าง ๆ และในเดือนพฤษภาคมที่กำลังจะมาถึง ตำบลชุมโคจะมีการจัดงานท่องเที่ยวทะเลชุมโคในทุก ๆ ปี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ทางผู้นำชุมชนได้ชี้แจงว่า หากโครงการฯ มีงบประมาณที่สามารถนำมาขับเคลื่อนในส่วนนี้ก็จะได้มีกำลังงบในการจัดงานร่วมกันได้ ซึ่งเป็นภาพรวมของตำบลชุมโค แต่หน้าตาเป็นทั้งอำเภอและจังหวัด รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงด้วย เนื่องจากทางเทศบาลชุมโคได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์และติดป้ายประชาสัมพันธ์ในหลาย ๆ พื้นที่

 • photo
 • photo
 • photo

 

20 21

2. อบรมเยาวชนเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

3. จัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ไม่มีกิจกรรม

4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านแหลมแท่น และปลูกสวนป่าวัดบ่ออิฐ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านแหลมแท่น และปลูกสวนป่าวัดบ่ออิฐ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำชุมชนในการสร้างสุขภาพในชุมชนและพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมือง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน คือ แหลมแท่น ได้รับการฟื้นฟู พัฒนา และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ประมาณ ๕๐๐ ต้น แหลมแท่น มีความสะอาด น่าเที่ยว น่าชม ของอำเภอปะทิว ที่มีประสิทธิภาพ บริเวณวัดบ่ออิฐ ซึ่งเป็นสถานที่ทำบุญและปฏิบัติธรรมในชุมชน มีความร่มรื่นไปด้วยต้นไม้และมีพื้นที่สีเขียว ผลลัพธ์-เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง บ้านวัด และโรงเรียนอย่างชัดเจน ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีการนำชุมชนเยาวชนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายหาดอ่าวบ่อเมา ปลูกป่า 500 ต้น กระจายในบริเวณวัด (ปลูกต้นตะเคียน เบญจพรรณหลากหลาย ต้นกระถิ่น มะฮอกกานี) และป่าชายเลน (ปลูกโกงกาง) ในพื้นที่ประมาณ 500 ไร่

 • พื้นที่แหลมแท่น และพื้นที่ชุมชน มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด น่าอยู่ น่ามอง เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น

 • น้องๆ สถาบันการศึกษามาช่วยเก็บขยะที่ชายหาดบ่อเมา ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า โรงเรียนปะทิววิทยา โรงเรียนหินกบ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. นำเยาวชน และชุมชนพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด แหล่งท่องเที่ยวบ้านแหลมแท่น หมู่ที่ 1 ต. ชุมโค อ.ปะทิว จ. ชุมพร
 2. ปลูกสวนป่าวัดบ่ออิฐ เพื่อสร้างความร่มรื่นภายในวัด
 3. โรงเรียนในพื้นที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ และโรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 4.เก็บขยะบริเวณชายหาดอ่าวบ่อเมา - แหลมแท่น
กิจกรรมที่ทำจริง

จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดอ่าวแหลมแท่น - บ่ออิฐ มีความยาวของหาดประมาณ 3 กิโลเมตร และพัฒนาวัดบ่ออิฐ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านแหลมแท่น โดยมีการปลูกป่าถาวร บริเวณสวนป่าในแหล่งท่องเที่ยวแหลมแท่นและพื้นที่ชุมชนบริเวณริมทางเดินในพื้นที่หมู่ที่ 1 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 65

5. จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 ปลูกป่าชายเลนชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านบ่ออิฐ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ. ชุมพร

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำชุมชนในการสร้างสุขภาพในชุมชนและพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมือง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-มีต้นไม้ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นจำนวน 2,000 ต้น ในพื้นที่ 50 ไร่ ชุมชน องค์กร หน่วยงาน โรงเรียน มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนร่วมกัน ผลลัพธ์-เกิดจิตสำนึกและความตระหนักในการเป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกัน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะร่วมกัน
มีป่าชายเลนเพิ่มขึ้น จำนวน 2000 ต้น พื้นที่ 50ไร่ ชุมชน องค์กร หน่วยงาน โรงเรียน มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนร่วมกัน
ผลลัพธ์-เกิดจิตสำนึกและความตระหนักในการเป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกัน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ติดต่อประสานงานผู้้นำชุมชน หน่วยงาน โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
 2. ประสานงานภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม
 3. ปลูกป่าชายเลนบ้านบ่ออิฐ จำนวน 50 ไร่
กิจกรรมที่ทำจริง

จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนอ่าวบ่อเมา - บางจาก จำนวน 1,200 กล้า มีผู้เข้าร่วม 85 คน
โดยก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ทางคณะทำงานได้ปรึกษาหารือร่วมกันในการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคน ในเรื่อง การประสานงานผุู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก หน่วยงาน โรงเรียน องค์กรชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ,ฝ่ายเลขานุการ ได้ทำหนังสือเพื่อประสานงานกับหน่วยงานบางหน่วยงานที่ต้องใช้หนังสือเช่น การขอกล้าไม้ป่าชายเลน การขอเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และมอบหมายให้คนไปรับพันธ์ุกล้าไม้ป่าชายเลนจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร พร้อมคนขนขึ้นรถ
เตรียมการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ และเก็บข้อมูลบันทึกภาพ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

80 85

6. เก็บข้อมูล หนี้สิน และรายได้กลุ่มประมง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 เก็บข้อมูลหนี่้สิน และรายได้กลุ่มประมง

วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อส่งเสริมบทบาทของสภาผู้นำชุมชนในการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-1.เด็ก เยาวชนและวัยทำงานเข้ารับความรู้จำนวน 70 คน ร่วมกันกำหนดกรอบและเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลหนี้สินกลุ่มประมง
2.เยาวชนมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานและเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์ทรัพยากร
3.ได้ข้อมูลการสำรวจรายรับรายจ่ายจากชุมชน ผลลัพธ์-กลุ่มประมงและคนในชุมชนสามารถลดหนี้ได้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เกิดชุดข้อมูลรายได้ชุมชน ทุก 3 เดือน และการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ผลลัพธ์-ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและสังคม ค่าครองชีพ ความเป็นอยู่ รายได้ หนี้สิน และสามารถประเมินผลปลายปีได้ว่า ความเป็นอยู่ดีขึ้นหรือ ภาวะหนี้สินลดลงหรือเพิ่มขึ้น จากปัจจัยอะไรบ้าง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. จัดประชุุมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในเด็กและเยาวชน และชุมชนเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั้งและป่าชายเลน
 2. ให้แกนนำเยาวชนทำแบบฟอร์มเก็บข้อมูลหนี้สิน และรายได้ และร่วมลงเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ชาวประมง
 3. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล และจัดทำแผนกลุ่มประมงพื้นบ้าน และสรุปรายได้ชาวประมงที่เก็บข้อมูลมา
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ประชุมเก็บข้อมูลรายได้หลังดำเนินโครงการ และรวบรวมเป็นเอกสาร 1 ชุด
 2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลงานเพื่อระดมความคิดเห็น การพัฒนาเพิ่มรายได้ และอนุรักษ์ทรัพยากร ทุก ๆ เดือน ๆ ละ 30 คน
 3. มีการลงพื้นที่ชุมชนชายฝั่งเพื่อเก็บข้อมูลชุมชนชาวประมงรายคน รายลำ

รายละเอียดการเก็บข้อมูลชุมชนรายคน มีดังนี้
1) ชื่อ 2) ที่อยู่ 3) ความยาวเรือที่ใช้ อายุการใช้งานค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเรือต่อปี 4) ประเภทที่ทำการประมง 5) สมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยในครัวเรือนเดียวกัน
6) แรงงานที่ใช้ในการทำการประมง จากคนภายนอก จำนวน (คน) และจากสมาชิกในครัวเรือน จำนวน(คน) 7) รายได้ต่อเดือน และต่อปี
8) จำนวนวันที่ทำการประมง ต่อเดือน และต่อปี
9) ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรายเดือน หักแล้วคงเหลือ ต่อเดือน ต่อปี (เช่น ค่าน้ำมัน ค่าน้ำแข็ง และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้ในการออกเรือเพื่อทำการประมง) 10) อาชีพอื่น ที่เป็นรายได้เสริมนอกจากประมงชายฝั่ง
11) รายได้รวม ต่อปี และค่าใช้จ่ายรวม ต่อปี
12) ภาระหนี้สิน (แยกตามประเภท)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

70 30

7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

8. ก่อร่างสร้างศูนย์เรียนรู้สู่วิถีประมงบ้านบางจาก

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.1 ก่อร่างสร้างศูนย์เรียนรู้สู่วิถีประมงบ้านบางจาก

วันที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อลดหนี้สินของชุมชนทั้ง 3 หมู่บ้าน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-1. ประชาชน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ 2. เกิดศูนย์เรียนรู้วิถีประมง 1ศูนย์ ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลปะการัง หอยมือเสือและพื้นที่ป่า ที่อนุบาลสัตว์น้ำ ผลลัพธ์-ประชาชนเกิดความเป็นเจ้าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ประชาชน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ และสามารถใช้ศูนย์เรียนรู้เป็นแหล่งพบปะพูดคุยกันในชุมชนทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อเป็นสื่อกลางให้กับประชาชน หรือ ชุมชนชายฝั่งตำบลโค (ประกอบด้วย 3 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 1 บ้านแหลมแท่น - บ่ออิฐ หมูที่ 5 บ้านบางจาก และ หมู่ที่ 6 บ้านบ่อเมา - หินกบ โดยทั้ง 3 หมู่บ้าน เราใช้อ่าวทะเลชุมโค เดียวกัน ฉะนั้นชุมชนชายฝั่งต้องเป็นหนึ่งเดียว คือ ชุมชนชายฝังทะเลชุมโค
 2. เกิดศูนย์เรียนรู้วิถีประมง 1ศูนย์ ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลปะการัง หอยมือเสือและพื้นที่ป่า ที่อนุบาลสัตว์น้ำ ประชาชนเกิดความเป็นเจ้าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง ทีมคณะทำงานศุูนย์ฯ จะมีการออกแบบป้ายนิทรรศการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อติดประกาศไว้ภายในศูนย์ฯ หากมีนักท่องเที่ยว หรือนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ เบื้องต้นคือ ได้ดูความเป็นมา และกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านป้ายนิทรรศการ ก่อนที่จะเข้าไปสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีกลุ่มองค์กรต่าง ๆ นักศึกษา นักวิจัย เข้ามาศึกษาเรียนรู้และสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนเป็นจำนวนมาก และยังนำไปออกสื่อทางเฟสบุ๊คอีกด้วย ทำให้กลุ่มชุมชนชายฝั่งอ่าวบางจากมีชื่อเสียงทางด้านการอนุรักษ์หอยมือเสือ ทั่วประเทศ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. จัดประชุมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
 2. ประชุมแกนนำสภาชุมชนเพื่อการจัดตั้งคณะทำงานวางกติกาศูนย์
 3. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนวทางการดำเนินงาน และสร้างข้อตกลงร่วมกันกับประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน และแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
 4. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ชุมชน
 5. เราสามารถนำองค์ความรู้ในศูนย์เรียนรู้เพื่อไปจัดการลดต้นทุนและเพิ่่มผลผลิตให้เกิดรายได้ในชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง

1.จัดประชุมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ ในเวทีได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการจัดตั้งศุูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มประมงชายฝั่งอ่าวบางจาก และอ่าวบ่อเมา เพื่อเป็นการเฝ้าระวังทรัพยากรในอ่าวบางจากที่มีอย่างหลากหลาย เช่น หอยมือเสือประมาณ 5000 ตัว ปะการังหลากหลายชนิด ปลาสวยงาม ดอกไม้ทะเล และปลาเศรษฐกิจอีกจำนวนมาก เช่น ปลานกแก้ว ปลาเก๋า ปลากระโทง ปลากระบอก ปลาทราย ฯลฯ เป็นปลาที่สร้างรายได้ให้กับประมงชายฝั่งของชุมชนอ่าวชุมโคแห่งนี้ นอกจากนี้ ผู้นำชุมชนโดย นายสุริยันสัจจวิโส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต้องการที่จะจดทะเบียนกลุ่มกับพัฒนาชุมชนเพื่อให้มีความเป็นนิติบุคคล จะได้หาทุนมาเลี้ยงกลุ่มได้ง่าย เพราะทางเทศบาลฯ ไม่สามารถที่จะสรรงบประมาณอุดหนุนให้กับกลุ่มโดยตรงได้
2.ประชุมแกนนำสภาชุมชนเพื่อ การจัดตั้งคณะทำงานวางกติกาศูนย์ - มีการตั้งกฎกติกาของศุูนย์ฯ ไว้เบื้องต้นคร่าว ๆ ว่า ให้ชุมชนประมงชายฝั่งร่วมกันดูแลอ่าวหน้าบ้านร่วมกัน ,การใช้เครื่องมือประมงโดยการกำหนดตาอวน เช่น ไม่ต่ำกว่า 2 นิ้ว ,หากเห็นว่ามีเรื่องนอกพื้นที่เข้ามาทำการประมงในแนวเขตชายฝั่งเช่น เรืออวนลาก อวนรุน ให้แจ้งกับผู้นำชุมชน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที ให้ออกนอกแนวเขตทำการประมงชุมชน 3.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนวทางการดำเนินงาน และสร้างข้อตกลงร่วมกันกับประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประมงพื้นบ้าน เพื่อปกป้อง ทรัพยากรป่าชายเลน และแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยในอ่าวบางจากชุมชนได้ร่วมกันทดลองปลูกป่าชายเลนขึ้นบริเวณหน้าวัดยายไอ๋ ซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นหาดทรายปนเลนธรรมดา ไม่มีป่าชายเลนขึ้นในบริเวณนี้เลย หลังจากที่ได้ทดลองปลูกดูเพราะชุมชนเห็นว่าป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อชุมชนชายฝั่งมากมาก ปรากฎว่าในปัจจุบันมีป่าโกงกางเกิดขึ้นบริเวณอ่าวบางจากหน้าวัดยายไอ๋ และดินบริเวณดังกล่าวจากเป็นดินทรายปนกรวดและเลนเล็กน้อย ปัจจุบันกลายเป็นดินโคลนไปโดยปริยาย และชุมชนและโรงเรียนจะร่วมกันฟื้นฟูป่าชายเลนดังกล่าวให้กลายเป็นแปลงใหญ่ในอนาคตต่อไปทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ภาคส่วน 4. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ชุมชน - จะต้องจัดหางบประมาณจัดทำป้ายรณรงค์แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งบริเวณนี้ติดไว้เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมถ้ำยายไอ๋และมาทำบุญ เราควรที่จะมีป้ายติดไว้เพื่อรณรงค์การอนุรักษ์ของกลุ่มชุมชนชายฝั่งชุมโคไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เห็น 5.นำองค์ความรู้ในศูนย์เรียนรู้เพื่อไปจัดการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้เกิดรายได้ในชุมชน - อย่างไรก็ตามชุมชนชายฝั่งตำบลชุมโคก็มีรายได้จากการประมงเป็นรายได้หลักมาตั้งแต่อดีต เราไม่สามารถที่จะหยุดเพื่อไปทำอาชีพอื่นๆได้ ยิ่งในยุคปัจจุบันพืชผลทางการเกษตรตกต่ำมาก ไม่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ แต่ราคาสัตว์น้ำยังมีราคาสูงอยู่ เราควรที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกันเพื่อส่งผลต่อสัตว์น้ำที่เพิ่มขึ้นในปริมาณมาก ๆ หล่อเลี้ยงชุมชนชายฝั่งตำบลชุมโคได้

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

70 72

9. จัดทำป้ายนิทรรศการเคลื่อนที่การเพื่อการออกโชว์ในชุมชนเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและป่าชายเลน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.1 จัดทำป้ายนิทรรศการเคลื่อนที่เพื่อการออกโชว์ในชุมชนเรื่องการอนุรักษ์ทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่งและป่าชายเลน

วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเสริมสร้างบทบาทของสภาผู้นำชุมชนในการสร้างสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-มีสื่อนิทรรศการเคลื่อนที่ เพื่อโชว์ตามโอกาสสำคัญ ๆ ต่าง ๆ ในชุมชน ผลลัพธ์-ประชาชนในชุมชนและทั่วไปรับรู้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและป่าชายเลน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีสื่อนิทรรศการเคลื่อนที่ เพื่อโชว์ตามโอกาสสำคัญ ๆ ต่าง ๆ ในชุมชน
ผลลัพธ์-ประชาชนในชุมชนและบุคคลทั่วไปรับรู้และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและป่าชายเลน -คณะทำงานนำแบบทำป้ายนิทรรศการส่งให้ร้านทำสื่อนิทรรศการเคลือนที่จำนวน 2 ชุด ชุด ๆละ 6 แผ่น พร้อมขาตั้งเหล็ก ที่สามารถพับเก็บได้ เพื่อเผยแพร่ในชุมชนเนื่องในโอกาสต่าง ๆ นิทรรศการนี้ คณะทำงานสามารถนำไปติดโชว์ภายในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนได้ตลอดทั้งปี เช่น งานวันเด็กแห่งชาติ ,งานวันท่องเที่ยวทะเลชุมโค หรือแม้แต่งาน 120 ปีอำเภอปะทิว ที่กำลังจะจัดขึ้นในเดือน พฤษภาคม 2559 นี้

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ออกแบบสื่อนำทรรศการร่วมกันในชุมชน จัดทำสื่อนิทรรศการเคลื่อนที่จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 6 แผ่น พร้อมขาตั้งเหล็ก ที่สามารถพับเก็บได้ เพื่อเผยแพร่ในชุมชนเนื่องในวันสำคัญ หรือโอกาสต่าง ๆ

กิจกรรมที่ทำจริง

คณะทำงานได้ออกแบบสื่อนิทรรศการร่วมกันในชุมชนโดยมีรายละเอียดของนิทรรศการคือ เรื่องป่าชายเลนชุมชน ซึ่งในตำบลชุมโค มีป่าชายเลนหลัก ๆ จำนวน 3 พื้นที่คือ ป่าชายเลนหมุ่ที่ 1 ป่าชายเลนหมู่ที่ 2 และป่าชายเลนหมู่ที่ 5 และทุก ๆ ครั้งที่มีการฟื้นฟูหรือปลูกป่า ชุมชนทั้ง 3 ชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมกันโดยตลอดนอกจากนี้ยังมีหน่วยงาน โรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ,โรงเรียนบ้านบางจาก ,โรงเรียนบ้านหินกบ ,โรงเรียนบ้านดอนทราย เข้ามาร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนร่วมกันทุกครั้งเพราะถือว่าเป็นทรัพยากรสาธารณะที่เราต้องดูแลร่วมกัน และผลประโยชน์ที่เกิด่จากป่าชายเลน แม้จะเป็นทางอ้อม แต่คนในชุมชนก็ได้รับร่วมกันอย่างทั่วถึง เนื่องจากสัตว์น้ำในทะเลถ้าไม่มีป่าชายเลนให้อนุบาลหรือฟักตัว ปริมาณสัตว์น้ำในทะเลก็จะลดน้อยลง แต่เมื่อมีป่าชายเลนในหลาย ๆ พื้นที่ของตำบลชุมโค สัตว์น้ำในอ่าวทะเลชุมโคย่อมมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และทำให้กลายเป็นอาหารชุมชนได้ตลอดทั้งปี

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

10 12

10. เก็บข้อมูลรายได้หลังดำเนินโครงการ และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ไม่มีกิจกรรม

11. จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานและร่างข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ

ไม่มีกิจกรรม

12. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.1 ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ

วันที่ 3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อรับฟังการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ สจรส.มอ. และพี่เลี้ยงโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สามารถลงข้อมูลรายละเอียดของโครงการ ปฏิทินกิจกรรม ผลการดำเนินงาน และรายงานกิจกรรมตามโครงการ ผ่านทางเว็บไซต์คนใต้สร้างสุขได้อย่างถูกต้อง และแก้ไขได้เมื่อมีการบันทึกผิดพลาดผู้รับผิดชอบโครงการสามารถลงรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ลงในเว็บไซต์คนใต้สร้างสุขได้ด้วยตนเอง ,สามารถทำความรู้จักแบบฟอร์มต่าง ๆ ของสสส. การลงปฏิทินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ และมีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำเป็นระยะ ๆ เมื่อมีปัญหาในการลงรายงาน และสามารถแก้ไขได้ืทุกขั้นตอนเมื่อมีการลงผิดพลาด

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ปฐมนิเทศโครงการ รับฟังรายละเอียดการบริหารจัดการโครงการ การจัดการการเงิน การจัดทำเอกสารรายงาน เอกสารการเงิน
ลงปฏิทินโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

รับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ สจรส.เรื่องการบริหารจัดการโครงการ ,การลงปฏิทิน กิจกรรมตามรายละเอียดในโครงการ เรียนรู้การทำงานอย่างมีส่วนร่วมรู้จักตนเอง และจัดการโครงการเป็นการประชุมในครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมประชุมกับ สสส. สจรส.มอ. และพี่เลี้ยงโครงการ เพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดการบริหารจัดการโครงการ การเงิน การจัดทำรายงาน และการบันทึกรายงานผ่านเว็บไซด์คนใต้สร้างสุข

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.2 เข้าร่วมประชุมกับพี่เลี้ยงโครงการ

วันที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อรับฟังการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ สจรส.มอ. และพี่เลี้ยงโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง พี่เลี้ยงสจรส.มอ. ภาคีเครือข่ายผู้รับทุน เพื่อนำประสบการณ์ต่าง ๆ ไปปรับใช้กับชุมชน และการขับเคลื่อนโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานทั้งในเว็บไซต์ การเขียนรายงานเอกสาร การเขียนใบเสร็จรับเงิน หมวดค่าใช้จ่าย การเขียนใบเสร็จเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียภาษี และใบเสร็จชนิดใดที่ต้องเสียภาษี ใบเสร็จชนิดใดไม่ต้องเสียภาษี วิทยากรได้ชี้แนะอย่างละเอียดเกี่ยวกับ การบันทึกรายงานกิจกรรมในเว็ีบไซต์ ว่าควรเขียนให้ตอบโจทย์ที่ทาง สสส.กำหนดให้มากที่สุด และมีการขยายความให้ได้มากที่สุด เพื่ออ่านแล้วเกิดความเข้าใจ มองเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรม และเข้าใจง่าย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่เลี้ยง และสจรส.มอ.

กิจกรรมที่ทำจริง

ได้รับการประสานงานจากพี่เลี้ยงโครงการเพื่อเข้าร่วมประชุม โดยให้จัดเตรียมเอกสารการเงิน ใบเสร็จ ต่าง ๆ นำมาให้พี่เลี้ยงตรวจสอบ และรับฟังรายละเอียดการจัดทำรายงานในเว็บไซด์ รายงานการเงิน และการบันทึกกิจกรรมในเว็บไซด์ และผู้รับผิดชอบโตรงการเข้าร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทำโครงการตามแผนงานที่ตั้งไว้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อรับฟัง กฎระเบียบต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2

13. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.1 จัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมเวทีประชุมต่าง ๆ ของโครงการที่จัดขึ้น

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่ จำนวน 1 ป้าย เพื่อไว้ติดประกาศเวลาจัดกิจกรรมตามโครงการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ จัดทำป้ายสัญลักษณ์ เขตปลอดบุหรี่ โดยคณะทำงานโครงการร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการได้ออกแบบป้ายไปให้กับทางร้านเพื่อจัดทำป้ายตามแบบฟอร์มที่ทาง สสส.กำหนดให้ เพื่อที่ทางโครงการสามารถนำไปติดในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมและใช้ตลอดจนกว่าจะดำเนินโครงการเสร็จสิ้น

กิจกรรมที่ทำจริง

นำรูปแบบป้ายที่ สสส.กำหนดให้จัดทำนำไปให้ร้านค้าจัดพิมพ์ จัดทำป้ายสัญลักษณ์ เขตปลอดบุหรี่ โดยคณะทำงานโครงการร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการได้ออกแบบป้ายไปให้กับทางร้านเพื่อจัดทำป้ายตามแบบฟอร์มที่ทาง สสส.กำหนดให้ เพื่อที่ทางโครงการสามารถนำไปติดในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมและใช้ตลอดจนกว่าจะดำเนินโครงการเสร็จสิ้น

 • photo

 

2 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.2 ถ่ายภาพและจัดทำรายงาน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อรับฟังการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ สจรส.มอ. และพี่เลี้ยงโครงการ ตรวจรายงานการเงิน และบันทึกการทำรายงานในเว็บไซด์คนใต้สร้างสุข

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จัดทำรายงาน งวด 1 จัดทำเอกสารค่าใช้จ่ายตามโครงการที่มีการใช้จ่ายเงิน และตรวจความถูกต้องของใบเสร็จการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการและการบันทึกรายงานลงในเว็บไซด์คนใต้สร้างสุขและคืนเงินเปิดบัญชี 100 บาท กิจกรรมในครั้งนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการทำใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงินและการบันทึกรายงานได้อย่างถูกต้องขึ้น

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำรายงาน งวด 1 เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำรายงาน ปิดงวดโครงการ งวดที่ 1 ร่วมกับพี่เลี้ยงโครงการและเจ้าหน้าที่ สสส.,สจรส.มอ. ที่เทศบาลวังไผ่ อ.เมือง จ. ชุมพร

กิจกรรมที่ทำจริง

เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำรายงาน ปิดงวดโครงการ งวดที่ 1 ร่วมกับพี่เลี้ยงโครงการและเจ้าหน้าที่ สสส.,สจรส.มอ. ที่เทศบาลวังไผ่ อ.เมือง จ. ชุมพร ตรวจใบเสร็จการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้ ผู้รับผิดชอบโครงการได้ทำการแก้ไขปรับปรุงเอกสารการใช้จ่ายเงินตามแผนกิจกรรม และการรายงานกิจกรรมในเว็บไซด์คนใต้สร้างสุขเรียบร้อยแล้ว

 • photo
 • photo
 • photo

 

4 1

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 24 10                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 132,300.00 61,800.00                  
คุณภาพกิจกรรม 40 31                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

ชุมชนไม่ค่อยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม

ปัญหาชุมชนชายฝั่ง ต้องประกอบอาชีพ สองทางคือ เกษตรกรรมและประมงพื้นบ้าน ทำให้เวลาการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน และงานประชุมต่าง ๆ ค่อนข้างน้อย จึงต้องจัดการเวลาการทำกิจกรรมที่สอบคล้องกับวิถีความเป็นอยู่ของคนในชุมชนด้วย

ผู้ประสานงานโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะทำงาน มีความพยายามในการเข้าถึงชุมชนทุกวิถีทางตั้งแต่วงคุยสภากาแฟ เวทีชาวบ้าน ที่ประชุมหมู่บ้าน เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของกิจกรรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนท้องถิ่นน่าอยู่ และที่สำคัญต้องประสานงานผ่านผู้นำท้องถิ่นท้องที่ เช่น นายก หัวหน้าสำนักปลัด และผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเป็นบุคคลน่าเชื่อถือในชุมชน

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
- - - เศรษฐกิจพอเพียง
- - - เศรษฐกิจพอเพียง
- - - เศรษฐกิจพอเพียง
- - - เศรษฐกิจพอเพียง
- - - เศรษฐกิจพอเพียง

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. เก็บข้อมูลรายได้หลังดำเนินโครงการ และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( 9 กรกฎาคม 2559 )
 2. จัดประชุมให้ความรู้กับชุมชนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ทำประชาคมหมู่บ้าน ( 14 กรกฎาคม 2559 )
 3. พี่เลี้ยงติดตามโครงการพื้นที่บ้านบ่อเมา แหลมแท่น ( 14 กรกฎาคม 2559 )
 4. จัดอบรมเยาวชนเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ( 23 กรกฎาคม 2559 )
 5. เก็บข้อมูลรายได้หลังดำเนินโครงการ และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( 6 สิงหาคม 2559 )
 6. เก็บข้อมูลรายได้หลังดำเนินโครงการ และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( 11 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย เชิดศักดิ์ ชำนาญ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......