กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3

รหัสโครงการ 58-03809 รหัสสัญญา 58-00-2082 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
  • กระบวนการชุมชน
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

มีการเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือกับกลุ่มต่างๆในชุมชนอำเภอปะทิว เช่นกลุ่มประมงชายฝั่ง กลุ่มกะปิ กลุ่มข้าวไร่ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอสม.และอื่น ๆอย่างชัดเจน

รายงานและภาพถ่าย

ประสานหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกพื้นที่ให้มีการสนับสนุนให้มากกว่านี้

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

 

 

 

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

เกิดศูนย์เรียนรู้วิถีประมงบ่อเมา-แหลมแท่นเพื่อการเรียนรู้ในการดูแลปะการัง หอยมือเสือและพื้นที่ป่าสำหรับอนุบาลสัตว์น้ำ พร้อมทั้งมีป้ายนิทรรศการเคลื่อนที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ภาพถ่ายและป้ายนิทรรศการ

ประชาสัมพันธ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเพิ่มกติกาชุมชนและมาตรการในการเฝ้าระวังพันธ์พืช/สัตว์รวมทั้งปะการัง เป็นต้น

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

 

 

 

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

 

 

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

ชุมชนสามารถประกอบอาชีพประมง เกษตรกร และค้าขายได้อย่างเชื่อมโยงกัน สามารถลดหนี้สินได้ และเริ่มมีการออมเพิ่มมากขึ้น วัดได้

จากการเก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือน 3ครั้ง

จัดเก็บข้อมูลทั้งปีแล้ววิเคราะห์จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง ทำให้สุขภาพจิตและกายดี ชุมชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

รายงาน

พัฒนาต่อยอดต่อไปด้วยความเข็มแข็งของชุมชนเอง พร้อมทั้งสามารถขอประสานในเรื่องงบประมาณจากหน่วที่เกี่ยวข้อง

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

มีการผลักดันไม่ให้คนนอกพื้นที่เข้ามาจับปลาในเขตอ่าวบ่อเมา-แหลมแท่น รวมทั้งห้ามจับสัตว์น้ำและประการรังในเขตอนุบาลสัตว์ และบริเวณเกาะเต่า ถ้าฝ่าฝืนจะแจ้งตำรวจจับ

รายงาน

ทำเป็นประกาศระดับอำเภอ/จังหวัดพร้อมทั้งประกาศให้ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

 

 

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

 

 

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

ชุมชนมีการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีการประชุมเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ มีหน่วยงานนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดอยู่กับที่ และขอสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

รายงานและข้อมูลชุมชน

ช่วยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประสานในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

 

 

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการแลกเปลี่ยนอาหาร และประเพณีวัฒนธรรม และการช่วยเหลือกันในงานประจำหมู่บ้าน

รายงาน

มีการเชื่อมโยงกับชุมชนอื่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

1.สภาผู้นำชุมชนมีบทบาทในการสร้างสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน

1.1มีการประชุมสภาเดือนละครั้ง จำนวน 7 ครั้ง และมีจำนวนผู้เข้าร่วมร้อยละ 100 และยังมีการ
ประชุมแบบไม่เป็นทางการในชุมชนอีกทุก ๆ เดือน

1.2การประชุมทุกครั้ง มีการบรรจุวาระเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับที่ ประชุมทุกครั้ง เช่นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลชุมโค มีการชี้แจงรายละเอียดในแผนงาน ของโครงการ ให้กับทีมสภาผู้นำได้รับทราบความเคลื่อนไหวและการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกับ ชุมชน
1.3มีจำนวนสมาชิกสภาผู้นำเข้าร่วมประชุมครบตามที่ตั้งเป้าไว้คือ ร้อยละ 80
1.4มีการประชุมอย่างต่อเนื่องทุกเดือน และยังมีการประชุมนอกรอบในกรณีที่มีภารกิจหรือวาระ เร่งด่วนในชุมชน ทีมโครงการก็จะเข้าไปร่วมด้วยทุกครั้ง
2.เกิดการลดหนี้สินของคนในชุมชนทั้ง 3 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นชุมชนชายฝั่งทะเล

2.1มีข้อมูลหนี้สิน และรายได้ก่อนและหลังเริ่มโครงการ จำนวน 1 ชุด โดยสังเขป

2.2ชุมชนมีรายได้หลังดำเนินโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30 โดยรายได้นั้นมาจาก การแปรรูปสัตว์น้ำ
เช่น การทำปลาเค็ม การทำกะปิ และการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นในครัวเรือน

2.3สามารลดหนี้สินในชุมชนได้ เป็นเงิน2000 บาท/ครัวเรือนจำนวน 30 ครัวเรือน

2.4. เกิดศูนย์เรียนรู้ชาวประมงชายฝั่งทะเลชุมโค จำนวน 1 แห่ง คือ ที่ทำการกลุ่มประมงบ้านบางจาก อ่าวยายไอ๋ หมู่ที่ 5ต.ชุมโคโดยมีนายสุพนัดดวงกมล เป็นประธานกลุ่ม
3.ผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ

3.1 มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ทุกครั้งที่จัดร้อยละ100

3.2 มีการจัดทำป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม และมีการถ่ายภาพการ ดำเนินงานทุกกิจกรรม

3.3 มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3