ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3)

รหัสโครงการ 58-03825
สัญญาเลขที่ 58-00-1934
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศโครงการปี 2558
2) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 1
3) เวทีชี้แจงและสร้างความเข้าใจโครงการกับชุมชน
4) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
5) ประชุมเชิงปฎิบัติการสภาแกนนำเพื่อสร้างและออกแบบสร้างเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลเพื่อทำหลักสูตรเรียนรู้การเป็นวิสาหกิจชุมชนสีเขียว
6) ประชุมเชิงปฎิบัติการทำแผนงานวิสาหกิจสีเขียวและแผนปฏิบัติการ
7) อบมรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
8) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 2
9) ค่าเปิดบัญชี
10) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 3
11) พัฒนาศักยภาพเรียนรู้ดูงานวิสาหกิจต้นแบบ โครงการชั่งหัวมัน
12) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 4
13) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 5
14) ประชุมสภาแกนนำ(เตรียมกิจกรรมทบทวนแผนชุมชน)
15) ทบทวนแผนชุมชนครั้งที่ 2 เพื่อปรับบัญชีกิจกรรมในแผนชุมชนบ้านหูยาน ก่อนการแก้ปัญหา
16) พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารทางการเงินเพื่อปิดงวดที่ 1
17) ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานโครงการ งวดที่ 1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 81,320.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 65.85 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -93.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 15,678.85 บาท
รวมรายรับ (1) = 81,885.85 บาท รวมรายจ่าย (2) = 66,300.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 15,585.85 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 101,650.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง สุมาลี ศรีโดน )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

  1. พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารทางการเงินเพื่อปิดงวดที่ 1 (16 กุมภาพันธ์ 2559)
  2. ทบทวนแผนชุมชนครั้งที่ 2 เพื่อปรับบัญชีกิจกรรมในแผนชุมชนบ้านหูยาน ก่อนการแก้ปัญหา (17 กุมภาพันธ์ 2559)
  3. ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานโครงการ งวดที่ 1 (20 กุมภาพันธ์ 2559 - 21 กุมภาพันธ์ 2559)
  4. กิจกรรมรณรงค์พัฒนาตลาดหูยานสพานคนเดินทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน (27 กุมภาพันธ์ 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง สุมาลี ศรีโดน )
20 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางกุลรัชต์ แก้วกวน )
20 กุมภาพันธ์ 2559