ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3)

รหัสโครงการ 58-03825
สัญญาเลขที่ 58-00-1934
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 6
2) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 7
3) รณรงค์บูทนิทรรศการณ์อาหารปลอดภัยในชุมชน
4) กิจกรรมรณรงค์ของวิสาหกิจฯแสดงอาหารปลอดภัยด้วยกิจกรรมด้วยสื่อเอกสาร บูทนำเสนอครั้งที่ 3ในตลาดเขียวหรือตลาดภายนอกชุมชน
5) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 8
6) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 9
7) เรียนรู้การปลูกพืชปลูกพืชปลอดสารพิษเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ครั้งที่ 1
8) หนุนเสริมกลุ่มผลิตเครื่องแกงและกลุ่มผลิตภัณฑ์ผึ้งครบวงจร เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสีเขียวบ้านหูยาน
9) ประกาศจัดตั้งวิสาหกิจสีเขียวบ้านหูยาน ผลิตอาหารปลอดภัยในชุมชนและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้(รณรงค์ครั้งที่ 2)
10) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 11
11) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 12
12) หนุนเสริมพัฒนาตรามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย
13) ประชุมสร้างความเข้าใจสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสีเขียวกับการเข้าสู่มาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจสีเขียวบ้านหูยาน
14) ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2558
15) ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน
16) เวทีคืนข้อมูลผลการดำเนินโครงการ 3 ปีให้ชุมชนเพื่อสู่การพัฒนาต่อเนื่อง
17) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาพรวมประจำงวดที่ 2
18) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาพรวม

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 15,585.85 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 101,650.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 108.18 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -20,873.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 337.03 บาท
รวมรายรับ (1) = 117,344.03 บาท รวมรายจ่าย (2) = 137,880.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -20,535.97 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 20,330.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง สุมาลี ศรีโดน )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง สุมาลี ศรีโดน )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )