ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3)

รหัสโครงการ 58-03825
สัญญาเลขที่ 58-00-1934

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3)
รหัสโครงการ 58-03825 สัญญาเลขที่ 58-00-1934

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 203,300.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 81,320.00 บาท
งวดที่ 2 = 101,650.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 182,970.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 65.85 บาท
งวดที่ 2 = 108.18 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 174.03 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 204,180.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -20,535.97 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : 1.เวทีชี้แจงและสร้างความเข้าใจโครงการกับชุมชน 14,500.00 14,500.00
1. เวทีชี้แจงและสร้างความเข้าใจโครงการกับชุมชน
กิจกรรมหลัก : 1.ประชุมเชิงปฎิบัติการสภาแกนนำเพื่อสร้างและออกแบบสร้างเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลเพื่อทำหลักสูตรเรียนรู้การเป็นวิสาหกิจชุมชนสีเขียว 2.ตั้งคณะทำงานวิสาหกิจสีเขียวบ้านหูยาน 6,000.00 6,000.00
1. ประชุมเชิงปฎิบัติการสภาแกนนำเพื่อสร้างและออกแบบสร้างเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลเพื่อทำหลักสูตรเรียนรู้การเป็นวิสาหกิจชุมชนสีเขียว
กิจกรรมหลัก : ประชุมเชิงปฎิบัติการทำแผนงานวิสาหกิจสีเขียวและแผนปฏิบัติการ 6,000.00 6,000.00
1. ประชุมเชิงปฎิบัติการทำแผนงานวิสาหกิจสีเขียวและแผนปฏิบัติการ
กิจกรรมหลัก : ทบทวนแผนชุมชนคืนข้อมูลและนำแผนวิสาหกิจชุมชนสีเขียวเพื่อใส่ในบัญชีแผนชุมชนบ้านหูยาน ก่อนการแก้ปัญหา 11,900.00 11,900.00
1. ทบทวนแผนชุมชนครั้งที่ 2 เพื่อปรับบัญชีกิจกรรมในแผนชุมชนบ้านหูยาน ก่อนการแก้ปัญหา
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพเรียนรู้ดูงานวิสาหกิจต้นแบบ ชุมชนไม้เรียง จ.นครศรีธรรมราช 20,500.00 20,500.00
1. พัฒนาศักยภาพเรียนรู้ดูงานวิสาหกิจต้นแบบ โครงการชั่งหัวมัน
กิจกรรมหลัก : เรียนรู้การปลูกพืชปลูกพืชปลอดสารพิษเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 29,900.00 29,900.00
1. พัฒนาศักยภาพสภาแกนนำย่อยครั้งที่ 1 ศึกษาดูงานกับภาคีร่วม ธกส.สาขาท่ามิหรำ
2. เรียนรู้ดูงาน การผลิตเครื่องแกง
3. เรียนรู้การปลูกพืชปลูกพืชปลอดสารพิษเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ครั้งที่ 1
กิจกรรมหลัก : - หนุนเสริมกลุ่มผลิตเครื่องแกงและกลุ่มผลิตภัณฑ์ผึ้งครบวงจร เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสีเขียวบ้านหูยาน 17,900.00 17,900.00
1. หนุนเสริมกลุ่มผลิตเครื่องแกงและกลุ่มผลิตภัณฑ์ผึ้งครบวงจร เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสีเขียวบ้านหูยาน
กิจกรรมหลัก : - หนุนเสริมพัฒนาตรามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย เครื่องหมาย คิว รับรองจาก 3 หน่วยงาน คือ เทศบาลอนามัย และผู้ผลิต - หนุนเสริมภาชนะใส่ผลิตภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ 13,900.00 13,900.00
1. หนุนเสริมพัฒนาตรามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย
2. หนุนเสริมพัฒนาตรามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย โดยจัดตลาดนัดน่าซื้อเคียงคู่กับอาหารปลอดภัย ตลาดหูยานสะพานคนเดิน ครั้งที่ 2
กิจกรรมหลัก : ประชุมสร้างความเข้าใจสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสีเขียวกับการเข้าสู่มาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจสีเขียวบ้านหูยาน 10,400.00 10,400.00
1. ประชุมสร้างความเข้าใจสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสีเขียวกับการเข้าสู่มาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจสีเขียวบ้านหูยาน
กิจกรรมหลัก : รณรงค์บูทนิทรรศการณ์อาหารปลอดภัยในชุมชน ครั้งที่ 1 ประกาศเปิดตลาดเขียวแหล่งอาหารปลอดภัย 2 แห่งที่รับผิดชอบ ต่อผู้ซื่อ ผู้ขาย และสังคม 14,100.00 14,100.00
1. รณรงค์เปิดตลาดเขียวแหล่งอาหารปลอดภัยในชุมชน
2. กิจกรรมรณรงค์พัฒนาตลาดหูยานสพานคนเดินทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน
3. รณรงค์บูทนิทรรศการณ์อาหารปลอดภัยในชุมชน
กิจกรรมหลัก : ประกาศจัดตั้งวิสาหกิจสีเขียวบ้านหูยาน ผลิตอาหารปลอดภัยในชุมชนและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้(รณรงค์ครั้งที่ 2) 12,900.00 12,900.00
1. ประกาศจัดตั้งวิสาหกิจสีเขียวบ้านหูยาน ผลิตอาหารปลอดภัยในชุมชนและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้(รณรงค์ครั้งที่ 2)
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมรณรงค์ของวิสหกิจฯแสดงอาหารปลอดภัยด้วยกิจกรรมด้วยสื่อเอกสาร บูทนำเสนอครั้งที่ 3ในตลาดเขียวหรือตลาดภายนอกชุมชน 12,900.00 12,900.00
1. รณรงค์ตลาดนัดสีเขียว
2. กิจกรรมรณรงค์ของวิสาหกิจฯแสดงอาหารปลอดภัยด้วยกิจกรรมด้วยสื่อเอกสาร บูทนำเสนอครั้งที่ 3ในตลาดเขียวหรือตลาดภายนอกชุมชน
กิจกรรมหลัก : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 ครั้งต่อเดือนในการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาวิสาหกิจสีเขียว จำนวน 12 ครั้ง 4,800.00 4,800.00
1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 1
2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 2
3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 3
4. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 4
5. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 5
6. ประชุมสภาแกนนำ(เตรียมกิจกรรมทบทวนแผนชุมชน)
7. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 6
8. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 7
9. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 8
10. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 9
11. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 10
12. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 11
13. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 12
14. ประชุมหมู่บ้าน
กิจกรรมหลัก : เวทีถอดบทเรียนคืนข้อมูลให้ชุมชนเพื่อพัฒนา 14,600.00 14,600.00
1. เวทีคืนข้อมูลผลการดำเนินโครงการ 3 ปีให้ชุมชนเพื่อสู่การพัฒนาต่อเนื่อง
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 10,880.00
1. ปฐมนิเทศโครงการปี 2558
2. อบมรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
3. ค่าเปิดบัญชี
4. พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารทางการเงินเพื่อปิดงวดที่ 1
5. ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานโครงการ งวดที่ 1
6. ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2558
7. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาพรวมประจำงวดที่ 2
8. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาพรวม
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

รวมงบทั้งหมด

203,300.00 204,180.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาง สุมาลี ศรีโดน )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559