ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3)

รหัสโครงการ 58-03825
สัญญาเลขที่ 58-00-1934
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3)

2. ชุมชน บ้านหูยานหมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

3. รหัสโครงการ 58-03825 เลขที่ข้อตกลง 58-00-1934

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. 1.เวทีชี้แจงและสร้างความเข้าใจโครงการกับชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 เวทีชี้แจงและสร้างความเข้าใจโครงการกับชุมชน

วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างความเข้าใจของคณะทำงานกับทิศทางโครงการปีที่ 3 ให้สมาชิกสวนผักและประชาชนทั่วไปทราบ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจ ขั้นตอน รายละเอียด วัตถุประสงค์โครงการ

2.สมาชิกกลุ่มสวนผักฯ สมัครร่วมเป็นวิสาหกิจชุมชนสีเขียวบ้านหูยาน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สภาแกนนำและสมาชิกครัวเรือนต้นแบบ ประชาชนทั้งไปและภาคีที่เข้าร่วม ได้ รู้และเข้าใจโครงการ ในปีที่ 1,2,3 จากหัวหน้าโครงการผู้รับผิดชอบและพี่เลี้ยงโครงการ
 • คือ ปีที่ 1 เป็นการรวมคน เป็นสภาแกนนำมาทำงานแก้ปัญหา เรื่องสุขภาพและความเห็นไม่ตรงกัน โดยใช้กิจกรรมการปลูกผัก 20 ชนิดปลอดสารพิษ บริโภค แบ่งปัน เหลือขาย
 • ปีที่ 2 พัฒนายกระดับกิจกรรมเดิมต่อจากปีที่ 1 ให้มีความเข็มแข็งหรือพัฒนาศักยภาพ กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ ด้านบัญชี ด้านแผนชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้งและตลาดสีเขียว
 • ส่วนปีที่ 3 พัฒนายกระดับเป็นชุมชนที่จัดการอาหารปลอดภัย และตลาดเขียวเพื่อแก้ปัญหารายได้น้อยกว่ารายจ่าย
 • เทศบาลตำบลนาท่อมโดยนายกพีรพงศ์ บาลทิพย์ จะให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้ไปเปิดตลาดเขียวบริเวณหน้าเทศบาลของกลุ่มสวนผัก
 • การเลี้ยงอาหารต้อนรับผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมใช้ปิ่นโตเพื่อสุขภาพต้อนรับแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของอาหารและรสชาติและชุมชนเกิดกติกาใหม่ คือ ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ใช้ปิ่นโตมารับประทานร่วมกันและนิมนต์พระด้วยทุกครั้ง ปรับเปลี่ยนเวลาประชุมประจำเดือนจากเดิมเป็น 13.00 น เป็น เริ่ม 9.00 น เสร็จไม่เกินบ่าย 2 โมง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เวทีสร้างความเข้าใจโครงการต่อเน่ื่องปี 3
1.เวทีชี้แจงและสร้างความเข้าใจโครงการ

2.ประชุมหมู่บ้านเพื่อทำความเข้าใจเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนงานกิจกรรม กระบวนการ ของโครงการ

3.เปิดคลิปวีดีโอชุมชนไม้เรียงและชุมชนหนองกลางดงให้ดูเพื่อสร้างแรงจูงใจให้อยากพัฒนาไปสู่ความสำเร็จ

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. เปิดคลิปการบริหารจัดการของชุมชนไม้เรียงให้ผู้เข้าร่วมได้ชม
 2. เปิดสไลด์สรุปงานปีที่ 1,2ให้ผู้เข้าร่วมได้ดู
 3. นายอนุชา เฉลาชัย หัวหน้าโครงการได้สรุปผลการดำเนินงาน ในปีที่ 1,2ให้ที่ประชุมได้เข้าใจร่วมกันก่อน ชี้แจงรายละเอียดโครงการปีที่ 3
 4. นายกเทศมนตรี นายพีระพงศ์บาลทิพย์ ที่ปรึกษาสภาแกนนำของชุมชนหูยานได้แสดงความยินดีกับการดำเนินงานมาได้ 3 ปี และเห็นความเข็มแข็งชุมชน เห็นความร่วมมือที่ดีกว่าชุมชนอื่น ๆ ทำให้เป็นที่รู้จักกันในวงกว่้างและขอชื่นชม และทางเทศบาลก็ได้สนับสนุนกิจกรรมย่อย ๆ จำนวนหลายกิจกรรมที่ผ่านมา เช่น การฝึกอาชีพในผู้สูงอายุการสนับสนุนปลูกฝักปลอดสารพิษ
 5. นางวิภา พรหมแท่น หัวหน้าสำหนักปลัดได้ชื่นชม คณะทำงานที่เห็นพัฒนาการความเข็มแข็ง และความร่วมมือต่อชุมชน และต่อเทศบาลที่ดีตลอดมา ุ6. นางสุมาลีศรีโดน ผู้รับผิดชอบโครงการได้ ชี้แจง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการดำเนินโครงการในปีที่ 3
 6. นายถาวรคงศรี พี่เลี้ยงโครงการในฐานะผู้รับผิดชอบมา 2 ปี ได้สรุป พัฒนาโครงการกว่าจะเป็นปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 90

2. 1.ประชุมเชิงปฎิบัติการสภาแกนนำเพื่อสร้างและออกแบบสร้างเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลเพื่อทำหลักสูตรเรียนรู้การเป็นวิสาหกิจชุมชนสีเขียว 2.ตั้งคณะทำงานวิสาหกิจสีเขียวบ้านหูยาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 ประชุมเชิงปฎิบัติการสภาแกนนำเพื่อสร้างและออกแบบสร้างเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลเพื่อทำหลักสูตรเรียนรู้การเป็นวิสาหกิจชุมชนสีเขียว

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อออกแบบสร้างเครื่องมือจัดเก็บข้อมูล/ทำกรอบหลักสูตรใช้ในการเรียนรู้ และตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนตลาดสีเขียว

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. สภาแกนนำบ้านหูยานได้รู้สถานการณ์ ณ.ปัจจุบันก่อน ดำเนินการวิสาหกิจชุมชนสีเขียวบ้านหูยาน

 2. ได้กรอบหลักสูตรเพื่อการเป็นวิสาหกิจสีเขียวในการเรียนรู้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสีเขียวบ้านหูยาน 6 วิชา

3.ได้คณะทำงานขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนสีเขียวบ้านหูยาน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลผลิตที่เกิดขึ้น

 1. ได้แบบการเก็บข้อมูลกับครอบครัวต้นแบบ 70ครอบครัว เพื่อนำมาวิเคราะห์ให้เห็นว่าเป็นข้อมูลเชิงประจักโดยสภาแกนนำ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากสมาชิก พบว่า ทั้ง 70 ครัวเรือนมีการปลูกผักกินเอง มีมากบ้าง น้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับพื้นที่บริเวบ้านบางคนก็ปลูกเหลือกันในครัวเรือนนำมาฝากร้านค้าเพื่อจำหน่ายเพิ่มรายได้จากข้อมูลที่พบ ครัวเรือนปลูกผักกินเพียงพอในชุมชน แต่เหลือเพื่อจำหน่ายเพิ่มรายได้ยังน้อยไม่สามารถขยายตลาดได้เนื่องจากจำนวนสินค้ามีไม่พอจำหน่าย วิธีการแก้ไข จากขอเสนอของสภาแกนนำ คือ 1. เพิ่มพื้นที่การปลูก 2. สร้างการเรียนรู้เพื่อผลิตพื้ชผักที่ตลาดมีความต้องการเพิ่มขึ้น 3. พัฒนาให้เป็นให้สมาชิกพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
 2. ได้คณะทำงานที่เป็นสภาแกนนำบ้านหูยานเป็นกลไก แบ่งเป็นฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ด้านตลาดด้านประชาสัมพันธู์ ฝ่ายรวมชื้อ - รวมขาย เป็นต้น กลุ่มสวนผักชุมชนคนหูยาน ภายใต้โครงการหูยานจัดการตนเองในปีที่ 3ได้พัฒนาตลาดเขียว อย่างต่อเนื่อง ที่เริ่มจากคนในชุมชน รวมกลุ่มเรียนรู้ สร้างกิจกรรม ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จนมีคณะทำงาน

2.1ด้านการตลาด แบ่งเป็นสองส่วน คือ ตลาดภายนอกตลาดภายใน ทำกิจกรรมคู่ขนานกับชุมชน

 • ตลาดภายนอก คือ ภาคีเครือข่ายที่เชิญกลุ่มไปเข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ เช่น ตลาดเกษตร ที่มีจำน่ายผลผลิตจากชุมชนในวัน ศูกร์กับวันจันทร์และการออกบูทนิทรรศการผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนเกิดการรวมซื้อจากสมาชิก ไปขายเพื่อเป็นรายได้หรือเป็นแม่ค้าคนกลางที่รับสินค้าในชุมชนไปขายกับตลาดและเครือข่ายภายนอก ทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ปัจจุบันคนกลางที่ได้รับการพัฒนาแล้ว พี่งตนเองได้แล้วหลาย คนโดยการแบ่งคนกันออกไป ได้แก่ คือ นางจริยาฮั่นพิพัฒน์นางบุญเรืองแสงจันทร์จริพรพงษ์ชูจิรพรช่วยรักษ์ปราณีบัวแก้วกุลรัตน์แก้วกวน สุมาลีศรีโดนกรรณิฐาจันทร์เพ็งบุญธรรมศรีบริรักษ์สุนีย์ส่งแสง

 • ตลาดภายใน คือ ตลาดภายในชุมชนที่พัฒนากันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ตลาดหูยานสะพานคนเดือน ปัจจุบัน จัดเดือนละ 2 ครั้ง เสาร์ที่สองของเดือนและเสาร์สุดท้ายของเดือน ตลาดร้านค้าชุมชน สมาชิกนำผลผลิตไปฝากจำหน่าย และผู้บริโภคมาซื้อโดยตรงกับสมาชิก และตลาดในกิจกรรมที่จัดขึ้นในชุมชน

2.2 ด้านการประชาสัมพันธ์กลุ่มสวนผักชุมชนบ้านหูยานมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ตลอดตั้งแต่ปีที่ 1 - 3 โดยช่องทาง สื่อ วิทยุข่าวช่วงเช้า หนูนุ้ยคุ้ยข่าว, การขยานออกบูทจัดนิทรรศการของกลุ่มในสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดพัทลุง, มีกิจกรรมร่วมงานกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ,มีกิจกรรมในชุมชนตลอด ได้แก่ ร่วมกิจกรรมกับเทศบาลตำบลนาท่อมร่วมกิจกรรมงานวัด งานประเพณีในชุมชน มีตลาดหูยานสะพานคนเดิน เดือนละ 2 ครั้ง เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และสินค้าเริ่มมีไม่เพียงพอ

3.ได้คำขวัญที่เป็นวิสัยทัศน์คือ ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อ แบ่งปันเป็นสโลแกนในการสร้างแรงบันดาลใจให้คณะทำงานมีกำลังใจ ในการร่วมกันหาความหมายชุมชนจัดการตนเอง คือ ชุมชนที่ร่วมกันคิด ทำรับผิดชอบ และเป็นชุมชนพึ่งตนเองได้ หรือการที่คนในชุมชนจัดการตนเอง พึ่งตนเองได้

4.ได้ร่างกรอบวิชาที่กลุ่มสวนผักต้องเรียน และทบทวน ให้เป็นกรอบ ทิศทางการทำงาน (เอกสารแนบ)


5.สภาแกนนำบ้านได้เป็นคณะทำงานของวิสาหกิจสีเขียว ได้เข้าใจถึงสถานการณ์ของกลุ่มสวนผักฯ ดีว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์มีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการในการขายในแต่ละครั้งของตลาดหูยานสะพานคนเดินซึ่งเปิด เดือนละ 2 ครั้ง/สภาแกนนำ มีความรู้ และเข้าใจตรงกัน ชุมชนจัดการตนเอง คือ ชุมชนที่มีครัวเรือนหลาย ๆ ครัวเรือน หรือ ระดับบุคคล หลาย ๆ คนในชุมชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรรมไปในทางที่พึงตนเองได้ เช่น พี่งตนเองในการผลิตอาหารปลอดภัยกินเองในชุมชน รูปธรรมความสำเร็จ ครัวเรือนจัดการตนเองอย่างน้อยจำนวน 12 ครอบครัว/เดิมสถานที่จำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัยบ้านหูยานเปิดขายเดิอนละ 1 ครั้ง ปัจจุบัน 2 ครั้ง และมีสถานที่เปิดขายประจำ ที่หน้าตลาดเกษตร สัปดาห์ละ 2คือวัน-อาทิศุกร์กับวันจันทร์

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ชี้แจงและสร้างความเข้าใจต่อสมาชิกสภาแกนนำเพื่อออกแบบเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล
 • สภาแกนนำแบ่งบทบาทเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล
 • กำหนดข้อมูลที่จัดเก็บ พื้นที่จัดเก็บ ระยะเวลาจัดเก็บ เพื่อจัดทำกรอบหลักสูตร วิสาหกิจชุมชนสีเขียว 6 วิชาประเด็นการจัดเก็บ ได้แก่ จำนวน/ชนิดการผลลิตของชุมชนการรวมซื้อการรวมขายที่เกิดขึ้นย้อนหลัง
 • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เห็นสถานการณ์อาหารปลอดภัยของชุมชนบ้านหูยานเพื่อกำหนดทิศทาง วางแผนการผลิต
 • แต่งตั้งคณะทำงานวิสาหกิจสีเขียวบ้านหูยานโดยความสมัครใจ
กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุงเชิงปฎิบัติของสภาแกนนำ โดยกระบวนการ

 1. ตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตลาดนัดคนรักษ์สุขภาพ แบ่งเป็นฝ่ายรวบรวมซื้อ-ขายผลผลิตฝ่ายตลาดของกลุ่มฝ่ายประสานงานและร่วมกันกำหนดกติกากลุ่มกลุ่มมี คำขวัญ ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน เพราะกลุ่มในระยะแรกต้องร่วมมือกันในการรวมขายที่มีระบบบัญชีควบคุม
 2. ร่วมกันออกแบบเป็นเครื่องมือมาจัดเก็บขอ้มูลเพื่อใช้ในการทำแผนวิสาหกิจ และทำแผนดำเนินงาน ของวิสาหกิจ
 3. สภาแกนนำร่วมกันวิเคราะห์ให้ความหมายชุมชนจัดการตนเองเป็นอย่างไร
 • photo
 • photo
 • photo

 

25 25

3. ประชุมเชิงปฎิบัติการทำแผนงานวิสาหกิจสีเขียวและแผนปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 ประชุมเชิงปฎิบัติการทำแผนงานวิสาหกิจสีเขียวและแผนปฏิบัติการ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้สภาแกนนำทำแผนวิสาหกิจและใช้แผนเพื่อดำเนินการเป็นเครื่องมือในการทำงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้ทบทวนและเรียนรู้ข้อมูลสถานการณ์การผลิต การรวมซื้อ รวมขาย ของชุมชนบ้านหูยาน
 • ได้สมาชิกร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสีเขียว
 • ได้ชุมข้อมูลแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสีเขียวบ้านหูยาน
 • ได้แผนปฏิบัติการ การปลูกพืชปลอดภัยการแปรรูปเครื่องแกง และผลิตภัณฑ์ผึ้งครบวงจร
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สถาแกนนำบ้านหูยานทุกคนทราบ ปัญหาของกลุ่มในปัจจุบัน คือ ผลผลิตเพียงพอในการลดรายจ่ายครัวเรือน แต่ไม่ไม่เพียงพอต่อการสร้างรายได้, การดำเนินการต่อไปด้วยการมีแผนงานและการเรียนรู้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนสีเขียวบ้านหูยานและได้เรียนรู้บันใดผลลัพธ์จากพี่เลี้ยง นายถาวร  คงศรีและนายสมนึกนุ่นด้วง  ในการพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน
 • สภาแกนนำได้เรียนรู้ในวิชา การเป็นวิสาหกิจชุมชน ต้องเรียนรู้ 6 วิชา คือ แต่ละวิชาจะเรียนคู่กับกับการปฏิบัติ โดยการแลกเปลี่ยนกันอย่างน้อยเดือนละครั้งของสภาแกนนำใช้ 6 เรื่องมาจับในการคุย วิสาหกิจชุมชนสีเขียวบ้านหูยาน หลักสูตรที่ต้องเรียนรู้ 6 เรื่อง
 1. การจัดการระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์
 2. การจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้านเกษตรและอาหาร
 3. การจัดการระบบการกระจายสินค้า
 4. การจัดการกลุ่มและเครือข่าย
 5. การจัดการระบบการเรียนรู้และฐานข้อมูล
 6. การจัดการระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงผู้บริโภคเกษตรปลอดภัย
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.ประชุมชุมหมู่่บ้านเพื่อรายงานสถานการณ์ข้อมูลชุมชนในประเด็นทางเศรษฐกิจต่อประชาชน เพื่อเป็นฐานในการกำหนดทิศทางการแก้ปัญหาชุมชน ให้ประชาชนรับทราบ

2.รับสมัครกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อแปรรูป/และครัวเรือนสมาชิก เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนสีเขียวบ้านหูยาน เพื่อสร้างเป็นระบบรวมชื้อและรวมขาย ที่มีอำนาจในการต่อรอง

3.กำหนดทิศทางการทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสีเขียวบ้านหูยาน

4.ทำแผนปฏิบัติการผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยในชุมชน การปลูกผักปลอดภัยการแปรรูปเป็นเครื่องแกง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ครบวงจร

กิจกรรมที่ทำจริง

สภาแกนนำประชุมโดยมีวาระการประชุม

 • เรื่องที่ประชุมแจ้งให้ทราบ โดย กำนันอนุชา เฉลาชัย หัวหน้าโครงการแจ้ง เรื่องการเตรียมตัวเพื่องานวันลอยกระทง ให้สภาแกนนำแจ้งกับสมาชิกให้นำผลิตภัณฑ์ที่มีมารวบรวมขายในวันลอยกระทงและวันทอดกฐิน ตรงกัน คือ วันที่ 25 พฤศจิกายน
 • เรื่องสืบเนื่อง การเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์วางแผนและใช้ในการทำแผนวิสาหกิจสีเขียวชุมชนบ้านหูยานทั้งแผน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบีติ
 • เมื่อได้แผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานแล้ว ก็นัดประชุมประชนเพื่อประชุมเพื่อปรับแผนชุมชน และนำแผนวิสาหกิจไปร่วมกับเทศบาลเพื่อต้องการใช้ชุมชนเข้าร่วมเรียนรู้
 • photo
 • photo
 • photo

 

25 25

4. ทบทวนแผนชุมชนคืนข้อมูลและนำแผนวิสาหกิจชุมชนสีเขียวเพื่อใส่ในบัญชีแผนชุมชนบ้านหูยาน ก่อนการแก้ปัญหา

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 ทบทวนแผนชุมชนครั้งที่ 2 เพื่อปรับบัญชีกิจกรรมในแผนชุมชนบ้านหูยาน ก่อนการแก้ปัญหา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อปรับแผนชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ชุมชนสภาแกนนำ ได้เรียนรู้ทบทวนข้อมูล การผลิต การรวมซื้อ รวมขาย ของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
 • ชุมชนได้รู้วิธีการบรรจุแผนกิจกรรมลงในแผนชุมชน
 • ชุมชนรู้และเข้าใจ ถึงการใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการดำเดินการพัฒนาชุมชน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลสรุปที่สำคัญ

 1. สภาแกนนำชุมชนบ้านหูยานได้เรียนรู้เชิงปฏิบัติการ รู้ปัญหาของชุมชนแล้วนำปัญหาเสนอเป็นร่างแผนเสนอให้ประชาชนเห็นชอบ ในวันที่ 23/2/59เช่นเรื่องเร่งด่วนแหล่งน้ำในแปลงรวม ตรามาตรฐาน พลังงานทดแทน
 2. กิจกรรมทั้ง 3 ครั้ง สภาแกนนำเรียนรู้เชิงปฎิบัติการ เห็นข้อมูลที่ที่ร่วมกันวิเคราะห์แล้วเป็นปัญหาของชุมชนได้แก่ ในที่ประชุมพบปัญหาผลผลิตในตลาดอาหารปลอดภัยมีไม่เพียงพอในชุมชนและความต้องการ แก้ไขโดย ร่วมกันเสนอขอใช้แปลงรวมปลูกผักปลอดสารพิษ โดยได้เนื้อที่ ประมาณ 3 ไร่ 3 งาน แต่ขาดงบประมาณทำแหล่งน้ำ และพบว่าผลผลิตที่ออกมาต้องมีมาตรฐานรับรอง

ผลลัพธ์

 1. สภาแกนนำบ้านหูยานมีความรู้และเข้าใจในการใช้แผนของชุมชนและผลักดันกิจกรรมสำคัญที่เกินศักยภาพชุมชน
 2. ได้ร่างแผนชุมชนที่มีการร่วมคิดฉบับ ตรงกับปัญหาความต้องการ และรับรองวันที่ 23/2/59
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เวทีทบทวนแผนชุมชน ปรับปรุง แก้ไขให้ทันสถานการณ์ การนำแผนวิสาหกิจชุมชนสีเขียวบ้านหูยานและแผนปฏิบัติการ ผลิตเครื่องแกงแผนการปลูกพืชปลอดภัย แผนผลิตภัณฑ์ผึ้งครบวงจรบรรจุไว้ในแผนชุมชนบ้านหูยาน โดยประชาชนเกิดแผนชุมฉบับสมบูรณ์ จากการมีส่วนร่วมของประชาชนใว้ใช้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทศบาลตำบลนาท่อม ธกส
กิจกรรมที่ทำจริง

เพื่อให้สภาแกนนำได้มีความรู้เชิงปฎิบัติในการปรับแผนชุมชนให้เอื้อกับกิจกรรมของกลุ่ม โดยแบ่งกิจกรรมย่อยดังนี้

1.ไปร่วมเรียนรู้กับ ธกส.ไปดูกิจกรรมของพื้นที่ในบริบทที่ใกล้เคียงกันแล้วมาปรับของชุมชนในพื้นที่ ป่าบอน สวนสละ ลุงนัน ดูการพึ่งตนเอง ผลที่นำมาปรับใช้คือ การบริหาร จัดการแหล่งน้ำในแปลงรวมของกลุ่มสวนผักหูยาน สภาแกนนำบ้านหูยานต้องเสนอเข้าแผนไว้ให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ

2.ไปเรียนรู้การทำกลุ่มเครื่องแกง บ้านโคกม่วงหมู่ที่ 11เพื่อให้มีความรู้เรื่องกระบวนการการจัดการ ของกลุ่มจะได้ทำแผน นำเสนอแผนต่อหน่วยงานอื่นเพื่อเข้าถึงงบประมาณ สิ่งที่ได้และต้องเข้าแผนชุมชน คือ เรื่องตรามาตรฐานเครื่องแกง หรือเครื่องหมาย ตรงรับรอง ที่กลุ่มต้องมีในปัจจุบันต้อนรับอาเชียน

3.เรียนรู้ของสภาแกนนำในเรื่องลดรายจ่าย ด้วยพลังงานทดแทนแก็สจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือนและมูลสัตว์เตาเผ่าถ่าน การปลูกผักไฮโดโปรดิกส์อินทรีย์จากน้ำแก็สการเพาะเมล็ดที่ลดการศูนย์เสียกับฟองน้ำ สิ่งที่สภาแกนนำบ้านหูยานต้องนำมาปรับใส่ไว้ในแผนชุมชน คือ พลังงานทดแทน ช่วยลดรายจ่ายให้ครัวเรือนได้ในระยะยาว

ทั้ง3 กิจกรรมเป็นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติของสภาแกนนำบ้านหูยานเพื่อนำกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนมาปรับใช้ได้แก่กิจกรรม แหล่งน้ำระบบมาตรฐานพลังงานทดแทน ชุมชนไม่สามารถทำได้ ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ ดังนั้นกิจกรรมเหล่านี้ต้องใส่ไว้ในแผนชุมชนก่อน และทำประชาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ เทศบาลเกษตรตำบลพัฒนาการ ชุมชน วันที่ 23/2/59เพื่อได้แผนชุมชนฉบับที่สมบูรณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้และปรับใช้กิจกรรมทั้งหมดบริหารจัดการตามงบประมาณแผนงานโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo

 

70 60

5. พัฒนาศักยภาพเรียนรู้ดูงานวิสาหกิจต้นแบบ ชุมชนไม้เรียง จ.นครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 พัฒนาศักยภาพเรียนรู้ดูงานวิสาหกิจต้นแบบ โครงการชั่งหัวมัน

วันที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบรูปธรรม  นำมาปรับใช้กับพื้นที่ชุมชนหูยาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คนทำงานได้พัฒนาศักยภาพกับพื้นที่รูปธรรม
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลที่เกิดขึ้น

 • สภาแกนนำ ได้รับฟังการบรรยาย จำนวน 21 คนและผู้นำ 4 คน ได้ทราบหลักคิด วิธีการกระบวนการ ของโครงการชั่งหัวมัน สอดคล้องกับโครงการหูยานจัดการตนเองในปีที่ 1-3ซึ่งได้นำโครงการช่างหัวมันมาเป็นต้นแบบตั้งแต่ปีที่ 1 โดยนำมาปรับใช้สอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่ ปัจจุบันชุมชนหูยานดำเนินงานมา 3 ปีเมื่อนำมาเปรียบเที่ยบ พบ ว่า ใกล้ความเป็นจริงกับพื้นที่ต้นแบบมาขึ้น โดยในช่วงแรกเป็นการรวมคนช่วงที่สองพัฒนาคนสู่การผลิตปลูกผักปลอดสารพิษให้เพียงพอต่อความต้องการของครัวเรือนและลดรายจายเมื่อเพียงพอในครัวเรือนแล้วยกระดับสู่ ขั้นที่สาม ผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เพื่อสร้างรายได้และโครงการช่างหัวมันเป็นตัวแบบที่ชัดเจนมากสภาแกนนำเห็นแล้วเข้าใจได้ตรงกัน
 • สภาแกนนำ หลังจากที่ดูงานแล้วสรุปงานได้พบ จุดอ่อนของโครงการหูยานจัดการตนเอง ในระยะแรกสมาชิกปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน ลดรายจ่ายระยะที่สองเรียนรู้พัฒนาเพื่อให้เกิดตลาดสีเขียวเพื่อนำผลผลิตที่เหลือจากครัวเรือนมาจำหน่ายให้เกิดรายได้บ้างแต่ผลผลิตในตลาดสินค้าที่นำมาแลกเปลี่ยนในตลาดไม่เพียงพอ ระยะที่สามเพื่อมองตัวเองได้ชัดขึ้นก็ตัดสินใจให้โครงการช่างหัวมันเป็นต้นแบบ
 • สภาแกนนำต้องกลับมาปรับกระบวนการต้นทางกลางทางปลายทาง ทุกกระบวนต้องพัฒนา ให้ความรู้เพิ่มกับสมาชิก กลุ่มสวนผักชุมชนคนหูยาน ที่จะนไปสู่กาเป็นรวิสาหกิจชุมชนสีเขียวบ้านหูยาน เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชนและตลาด
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนสีเขียวต้นแบบ เพื่อนำมาปรับประยุกต์ใช้กับชุมชนบ้านหูยาน มีวัตถุประสงค์เพื่อดูรูปธรรมการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ในประเด็นหลักคิดของโครงการ การผลิตการแปรรูป การสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือ มาตรฐานรับรองการประชาสัมพันธ์ ระบบการเรียนรู้การตรวจสอบ เพื่อนำสิ่งที่ได้มาปรับใช้กับพื้นที่บ้านหูยาน
กิจกรรมที่ทำจริง

การศึกษาดูงานกับโครงการชั่งหัวมัน โดยมีลำดับขั้นตอนนี้

 • สภาแกนนำเข้าฟังการบรรยายสรุปที่มาและความสำคัญของโครงการชั่งหัวมัน
 • นั่งรถพร้อมฟังบรรยยายในพื้นที่และดูกิจกรรมที่หลากหลายโครงการ
 • แบ่งกิจกรรมที่ทางกลุ่มสวนผักฯสนใจโดยปั่นนำจักรยานปั่นไปฐานเพื่อไปพูดคุยแลกเปลี่ยนโดยการเก็บประเด็นมาคุยสรุปว่าแกนนำแต่ละคนพบเห็นสิ่งที่ต้องนำมาปรับปรุง
 • ได้เรียนรู้กระบวนการการทำงานของกลุ่มต้นทางเป็นอย่างไรตั้งแต่ระบบคิด การดำเนินการ กลางทาง เมื่อดำเนินการแล้วมีกระบวนการจัดการอย่างไร และปลายทาง คือขั้นตอนการทำให้องค์อยู่ได้ มีผลตอบแทนกลับคืนมา
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

25 22

6. เรียนรู้การปลูกพืชปลูกพืชปลอดสารพิษเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 พัฒนาศักยภาพสภาแกนนำย่อยครั้งที่ 1 ศึกษาดูงานกับภาคีร่วม ธกส.สาขาท่ามิหรำ

วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ศึกษาพื้นที่รูปธรรมการจัดการตนเองในระดับบุคคลเพื่อนำมาปรับใช้กับชุมชนบ้านหูยาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักปลอดภัย
 • ได้เรียนรู้กระบวนการเข้าสู่ผลิตภัณฑอาหารปลอดภัยของชุมชน
 • ได้เรีียนรู้วิธีการจัดการตั้งแต่ ต้นทางกลางทางปลายทาง
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. แหล่งเรียนรู้ผึ้งบ้านหูยานได้ ต้อนรับและนำเสนอวิธีการเลี้ยงผึ้งเพิ่มรายได้ ของกลุ่ม
 2. ชุมชนหูยานได้ต้อนรับเครือข่ายจากธนาคารธกส.และลูกค้า ได้มาเรียนรู้ชุมชนหูยาน และขายผลผลิตจากผึ้งได้เป็นรายได้ของกลุ่ม
 3. สภาแกนนำได้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงานบ้านลุงนัน ในกรอยต.ป่าบอน ได้ความรู้แนวคิดการจัดการตนเองของลุงนันคือ แนวคิดในการบริการจัดการพื้นที่ให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน ตลอด พึงตนเองได้ แก้ไขปัญหาตนเองเรื่องรายได้ ตนเอง ครอบครัวอย่างเข้าใจง่าย ทุกคนทำได้ เป็นตัวอย่าง การจัดการตนเองที่เป็นรูปธรรมในระดับบุคคล
 4. ชุมชนหูยานได้มีเพือนที่เป็นธนาคาร ธกส. 2สาขาลูกค้าธนาคารและได้รูัจักแหล่งเรียนรู้สวนสะละลุงนัน เป็นบุคคลต้นแบบที่จัดการตนเองได้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ดูพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการพื้นที่ให้เกิดรายได้ และ การจัดการตนเองในระดับครอบครัวโดยมีวัตถุประสงค์ศึกษา

 • เพื่อศึกษาแนวคิดแนวทางปฎิบัติ ที่ประสบความสำเร็จจนเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานของสวนลุงนัน บ้านในกรอย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
 • เพื่อนำเสนอการเลี้ยงผึ้ง ของแหล่งเรียนรู้บ้านผึ้งหูยาน ดูการนำเสนอ แนวความคิด วิธีการดำเนินงานของกลุ่ม
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. กลุ่มการเลี้ยงผึ้ง ได้ต้อนรับ เจ้าหน้าที่ ธกส.สาขาปาคลองสาขาท่ามิหร่ำ และได้นำเสนอของวิทยากร นางบุญเรืองแสงจันทร์ วิธีการเลี้ยงผึ้ง แนวคิด กระบวนการ จนมาเป็นรายได้ที่พี่งตนเองได้ ของกลุ่มผึ้งบ้านหูยาน
 2. ศึกษาคนต้นแบบด้านการจัดการตนเอง ด้วยการบริการจัดการพื้นที่ให้เกิดรายได้ หรือ การจัดการตนเองในระดับครอบครัววัตถุประสงค์ศึกษาแนวคิดแนวทางปฎิบัติ ที่ประสบความสำเร็จจนเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน และสภาแแกนนำบ้านหูยานสามารถนำมาปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับพื้นที่ได้
 3. ฟังแนวคิด เกี่ยวกับการจัดการตนเอง เรื่องการปลูกพืชที่ให้รายได้ดีต้องเลือกพันธุ์ ต้องลุงทุน/การปลูกมาก ขายง่ายถ้าปลูกน้อยขายยาก/ต้องปลูกพื้นมากกว่า 1 ชนิด มีรายได้สมำ่เสมอ/การบริหารจัดการน้ำต้องมีประสิทธิภาพ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

25 21
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.2 เรียนรู้ดูงาน การผลิตเครื่องแกง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อนำมาพัฒนากลุ่มเครื่องแกงบ้านหูยาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักปลอดภัย
 • ได้เรียนรู้กระบวนการเข้าสู่ผลิตภัณฑอาหารปลอดภัยของชุมชน
 • ได้เรีียนรู้วิธีการจัดการตั้งแต่ ต้นทางกลางทางปลายทาง
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • กลุ่มเครื่องแกงบ้านหูยานได้มีความรู้ ได้เห็นกระบวนการบริหารกลุ่มปัจจัยการผลิตของสมาชิกการผลิตเครื่องแกงปลอดสารเคมี
 • กลุ่มเครื่องแกงหูยานนำความรู้วิธีการมาประยุกต์ใช้กับกลุ่มให้ปลูกวัสดุการทำเครื่องแกงไม่ให้ขาดและเกิน เช่น ต้นพริก ตะไคร้ ขมิ้น เพื่อนำมาเป็นวัสดุดิบในการทำเครื่องแกง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

การบริหารจัดการ ปัจจัยการผลิตเครื่องแกงให้เพียงพอต่อความต้องการของกลุ่ม  และให้คนผลิตอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง เรียนรู้วิธีทำ  วิธีเก็บรักษา วิธีการกระจายสินค้า การบรรจุภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า ระบบบัญชีกลุ่ม บัญชีผลิตภัณฑ์

กิจกรรมที่ทำจริง
 • กลุ่มเครื่องแกงบ้านหูยานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนการผลิตเครื่องแกง บ้านโคกม่วง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง,ดูกิจกรรมของการทำกลุ่มเครื่องแกง , ดูระบบการบริหารจัดการของกลุ่ม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

5 5

7. - หนุนเสริมกลุ่มผลิตเครื่องแกงและกลุ่มผลิตภัณฑ์ผึ้งครบวงจร เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสีเขียวบ้านหูยาน

ไม่มีกิจกรรม

8. - หนุนเสริมพัฒนาตรามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย เครื่องหมาย คิว รับรองจาก 3 หน่วยงาน คือ เทศบาลอนามัย และผู้ผลิต - หนุนเสริมภาชนะใส่ผลิตภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้

ไม่มีกิจกรรม

9. ประชุมสร้างความเข้าใจสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสีเขียวกับการเข้าสู่มาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจสีเขียวบ้านหูยาน

ไม่มีกิจกรรม

10. รณรงค์บูทนิทรรศการณ์อาหารปลอดภัยในชุมชน ครั้งที่ 1 ประกาศเปิดตลาดเขียวแหล่งอาหารปลอดภัย 2 แห่งที่รับผิดชอบ ต่อผู้ซื่อ ผู้ขาย และสังคม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.1 รณรงค์เปิดตลาดเขียวแหล่งอาหารปลอดภัยในชุมชน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ฝึกการนำเสนอผลผลิตของสมาชิกในโครงการสวนผักชุมชนคนหูยานฯ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • เกิดตลาดเขียวแหล่งอาหารปลอดภัย 2 แห่งที่รับผิดชอบ ต่อผู้ซื่อ ผู้ขาย และสังคม มีตรารับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยในชุมชน

 • การประชาสัมพันธ์วิสาหกิจสีเขียวบ้านหูยานให้คนภายนอกได้รู้จัก

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลผลิตจากการทำกิจกรรม

 • มีตลาดนัดชุมชน ตลาดหูยานสะพานคนเดิน เป็นตลาดอาหารปลอดภัยของชุมชนบ้านหูยานที่เป้นที่รู้จักของคนทั้งตำบลทั้งจังหวัดจากการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องเดือนละ 2 ครั้ง

ผลลัพธ์

 • สมาชิกกลุ่มสวนผักมีรายได้จากการนำผักมาซื้อขายแลกเปลี่ยน
 • ชุมชนมีแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย
 • เด็กและผู้สูงอายุไม่เป็นภาระของครอบครัว เพราะมีงานทำ มีรายได้ มีอาหารปลอดภัยกิน
 • ความเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือแบ่งปัน ที่เกิดจากกิจกรรมของตลาดตลาดไม่มีขยะจัดการหมดไปแต่ละครั้งตลาดรณรงค์ไม่ใช้พลาสติก
 • สมาชิกหมุนเวียนกันทำบัญชีกลุ่ม ในการบริหารทำให้ไม่เกิดปัญหา
 • ครอบครัวในชุมชนมีกิจกรรมต่อเนื่องนำมาสู่การมีรายได้ เพราะมีงานทำ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

กิจกรรมงานรณรงค์ให้พืันที่ สะพานหูยานเป็นตลาดสีเขียว ตลาดอาหารปลอดภัยของชุมชนที่มีการรณรงค์ให้สมาชิกโครงการนำผลผลิตที่เหลือจากบริโภคในครัวเรือนมาแลกเปลี่ยนชื้อขาย เดือนละ 2 ครั้งในชุมชน คือ วันเสาร์แรกของเดือนกับวันเสาร์สุดท้ายของเดือนและ  ตลาดภายนอก อาทิตย์ละ 2  วัน คือ วันศุกรกับวันจันทร์ สถานที่ ตลาดเกษตร ถนนไชยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง

กิจกรรมที่ทำจริง
 • กลุ่มส่วนผักชุมชนคนหูยานฯ นำผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ มาแลกเปลี่ยนซื้อขายเพื่อเพิ่มรายได้ และเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยของชุมชน โดยกำหนดให้ พื้นที่เชิงสะพานหูยานเป็นสถานที่ตลาดชุมชน ภายใต้ชื่อ ตลาดหูยานสะพานคนเดิน เป็นตลาดอาหารปลอดภัยที่มีความรับผิดชอบต่อ ผู้ซื้อผู้ขายและสังคม เป็นตลาดที่มีระบบการจัดการ เรื่อง ขยะ เรื่องอาหารปลอดภัย มีการรวมซื้อรวมขายของกลุ่ม มีระบบบัญชีกลุ่มในการดูแลกลุ่มให้เข้มแข็ง
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 70

11. ประกาศจัดตั้งวิสาหกิจสีเขียวบ้านหูยาน ผลิตอาหารปลอดภัยในชุมชนและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้(รณรงค์ครั้งที่ 2)

ไม่มีกิจกรรม

12. กิจกรรมรณรงค์ของวิสหกิจฯแสดงอาหารปลอดภัยด้วยกิจกรรมด้วยสื่อเอกสาร บูทนำเสนอครั้งที่ 3ในตลาดเขียวหรือตลาดภายนอกชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.1 รณรงค์ตลาดนัดสีเขียว

วันที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อรณรงค์และเผยแพร่(สื่อสาธารณะที่หลากหลาย)ให้เป็นที่รู้จัก

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ประชาสัมพันธ์วิสาหกิจสีเขียวบ้านหูยาน ครั้งที่ 3

 • เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ชุมชนสีเขียวผลิตอาหารปลอดภัยที่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เป็นกิจกรรมที่ได้รับความไว้วางใจจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.พัทลุง) ที่ร่วมงานกันหลายครั้ง ในเรื่องผลผลิตปลอดสารพิษจากชุมชนหูยาน และ เรื่องการเลี้ยงผึ้ง ทำให้สภาแกนนำมีความภูมิใจในการออกไปนำเสนอตัวเองต่อเครื่อข่ายภายนอก ผลที่ตามมา คือ กลุ่มสวนผักชุมคนหูยานฯ ในโครงการหูยานบ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง ได้รับเชิญให้ไป ออกบูท ขายผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ เพิ่มขึ้นจากหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดนิทรรศการให้ความรู้ และ ทำอาหารไขเจียวสมุนไพร เพื่อเลียงผู้เข้าร่วมงาน รวมพลคนรักษ์ครอบครัวจัดโดย พมจ.พัทลุง ซึ่งเป็นเครือข่ายกับศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลนาท่อม โดย โครงการชุมชนหูยานบ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเองนำการเลี้ยงผึ้งโดย นางบุญเรืองแสงจันทร์ นำเสนอความรู้
 • กลุ่ม สวนผัก นำโดย กำนันอนุชาเฉลาชัย และ นางสุมาลี ศรีโดน ผู้รับผิดชอบทำไขเจียวสมุนไพรเลี้ยงผู้เข้าร่วมงาน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • โรงเรียนผึ้ง ออกบูท นำเสนอการเลี้ยงผึ้งการเก็บน้ำผึ้ง การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ สบู่นำเสนอโดย นางบุญเรืองแสงจันทร์
 • กลุ่มสวนผัก ออกบูททำอาหาร ข้าวสังข์หยด ไข่เจียวสมุนไพร เป็นอาหารเมื่อเที่ยงของงานนำโดยนางสุมาลีศรีโดน และ กำนันอนุชาเฉลาชัยผู้รับผิดชอบโครงการและผู้จัดการ
 • photo
 • photo
 • photo

 

15 15

13. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 ครั้งต่อเดือนในการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาวิสาหกิจสีเขียว จำนวน 12 ครั้ง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 1

วันที่ 18 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในการเตรียมการก่อนเปิดโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • กระบวนการจัดการชุมชนที่มีประสิทธิภาพด้วยการประชุม แลกเปลี่ยน เพื่อแก้ปัญหาอุปสรรค์

 • ใช้การประชุมสร้างแก้ไข กฎกติกาในชุมชน

 • ใช้ข้อมูลและแผนชุมชนในการทำงานขับเคลื่อน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สิ่งสำคัญที่ได้รับ

 1. สภาแกนนำต้องร่วมกันแสดงบทบาทเป็นเจ้าภาพรับพื้นที่ดูงาน แหล่งเรียนรู้ผึ้งบ้านหูยาน ได้มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ กันของสภาแกนนำ ได้แก่ วิทยากรให้ความรู้ คือ นางบุญเรืองแสงจันด้านบริการอาหารเครื่องดื่ม คือ สมาชิกกลุ่มเลี้ยงผึ้ง ด้านบริการอำนวยความสะดวก โดยสภาแกนนำ
 2. ได้ ธกส.เป็นภาคีเครือข่าย ทำงานร่วมกันในการแก้ปัญหาเรื่องรายได้ของเกษตรกรซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคาร ลูกค้าธกส. ในการแก้ปัญหาหนี้สิน โดยการนำกลุ่มลูกค้าไปเรียนรู้ศึกษาพื้นที่รูปธรรม ที่สำเร็จและแก้ปัญหาได้จริง และชุมชนหูยานก็เป็นพื้นที่ของ ธกส. สาขาท่ามิหร่ำ ดูแล
 3. สภาแกนนำ จำนวน 21 คน ให้ความสนใจส่งสภาแกนนำไปร่วมเรียนรู้เพื่อจะนำมาปรับปรุงใช้กับพื้นที่ตนเอง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เป็นการประชุมหมู่บ้าน ทุกวันที่ 10 ทุกเดือน มีวาระการประชุม เพื่อนำไปสู่การแก้ ไขเปลี่ยนแปลง หรือสร้างกติกาใหม่ของชุมชนบ้านหูยาน

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมสภาแกนนำชุมชนบ้านหูยาน เรื่อง
1. การเตรียมต้อนรับธนาคาร ธกส.สาขาปากคลองกับสาขาควนขนุน นำลูกค้ามาศึกษาดูงาน เรื่องการเลี้ยงผึ้ง ณ.แหล่งเรียนรู้ผึ้งหูยาน จำนวน 24 คน
2. นำสภาแกนนำไปศึกษาดูงาน สวนสละบ้านลุงนัน สถานที่ บ้านในกรอย ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุงเพื่อไปดูการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีรายได้ เป็นบุคคลต้นแบบในการจัดการตนเองที่เป็นรูปธรรม ทั้งแนวคิด และแนวทางปฎิบัติเพื่อนำมาปรับใช้กับพื้นที่บ้านหูยาน

3.ประชุมเตรียม วางแผนการทำกิจกรรมของโครงการชุมชนหูยานบ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเองปีที่ 3โดยการทบทวน สิ่งที่เคยทำมาในระยะที่ 1 ระยะที่ 2เรื่องที่พูดคุยการแบ่งบทบาทหน้าที่ การเตรียมงานทำกิจกรรมแต่ละครั้งของคณะทำงานการประสานงานผู้เข้าร่วม การประสานวิทยากร พูดคุยที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคอะไร แล้วต่อไปจะร่วมกันแก้ปัญหาอย่างไร

 • photo
 • photo

 

40 21
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 2

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 19:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจกับสภาแกนนำในการสื่อสารกับกลุ่มบ้านถึงโครงการเร่งด่วนของรัฐบาล คสช

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • กระบวนการจัดการชุมชนที่มีประสิทธิภาพด้วยการประชุม แลกเปลี่ยน เพื่อแก้ปัญหาอุปสรรค์

 • ใช้การประชุมสร้างแก้ไข กฎกติกาในชุมชน

 • ใช้ข้อมูลและแผนชุมชนในการทำงานขับเคลื่อน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีผู้เข้าร่วมประชุมและเสนอโครงการเร่งด่วนจากจังหวัด จำนวน 4โครงการ คือ โครงการเลี้ยงผึ้งเพื่อสร้างรายได้ครบวงจรโครงการเลี่้ยงเห็ดเพื่่อเป็นอาชีพโครงการเครื่องแกงโครงการทำปุ๋ยและดินปลูกและนัดเขียนโครงการโดยสภาแกนนำช่วยเหลือกลุ่มใหม่ที่เกิดขึ้นจาก โครงการสวนผักชุมชนคนหูยานฯเชิญนายถาวรคงศรีมาช่วยเหลือ ให้คำแนะนำในการเขียนโครงการ
 • โครงการชุมชนหูยานบ้านน่าอยู่ สู่การจัดการตนเอง ที่มีสภาแกนนำที่เข็มแข็งและมีกลุ่มย่อยๆ พร้อมพัฒนายกระดับจำนวน 4 กลุ่ม
 • โครงการเร่งด่วนของรัฐ เอื้อให้ชุมชนบ้านหูยานต่อยอดกิจกรรมได้อย่างเหมาะกับโอกาสที่กลุ่มต้องเติบโต
 • กลุ่มสวนผักชุมชนได้ทำงานร่วมกับเกษตรตำบลเทศบาลตำบลนาท่อม และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่ เป็นโอกาสต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เป็นการประชุมหมู่บ้าน  มีวาระการประชุมเร่งด่วนชี้แจงนโยบายรัฐ โครงการขอรับสนับสนุนโครงการสำหรับชุมชนตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2559

กิจกรรมที่ทำจริง

กำนันอนุชาเฉลาชัย เปิดการประชุมกับสภาแกนนำบ้านหูยาน โดยมีวาระเร่งด่วน

 • โครงการเร่งด่วนจากจังหวัดโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ชี้แจงกับสภาแกนนำ เพื่อไปสร้างความเข้าใจกับกลุ่มอาชีพในกลุ่มบ้านที่มีความสนใจ โดยให้ทุกคนไปรวบรวมมาเขียนแผนงาน แผนปฏิบัติการของโครงการเร่งด่วนนี้เพื่อนำส่งจังหวัดโดยเร็วโดยที่ประชุมสรุปดังนี้
 1. ประชุมประชาชนวันที่ 29/11/2559 สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการเสนอโครงการ
 2. นัดสภาแกนนำเขียนโครงการในวันที่ 30/11/59 ให้กับกลุ่มที่สนใจ
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 3

วันที่ 10 ธันวาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ประชุมหมู่บ้านทุกวันที่ 10  ของเดือน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • กระบวนการจัดการชุมชนที่มีประสิทธิภาพด้วยการประชุม แลกเปลี่ยน เพื่อแก้ปัญหาอุปสรรค์

 • ใช้การประชุมสร้างแก้ไข กฎกติกาในชุมชน

 • ใช้ข้อมูลและแผนชุมชนในการทำงานขับเคลื่อน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ชุมชนได้พบกัน ได้มีการแลกเปลี่ยนทุกเดือนทำให้ชุมชนรวมคนได้ง่ายขึ้น
 • ประชาชนได้รู้ข่าวสารทางราชการจากกำนัน  ประธานในทุกเดือน
 • ชุมชนทำปิ่นโตเพื่อสุขภาพถวายพระ และทานอาหารด้วยกัน
 • สอดรับกับทางฝ่ายปกครองโครงการเข้าวัดพัฒนาคุณธรรม ทำเรื่องเดียว ตอบหลายเรื่อง(ชุมชนทานอาหารร่วมกัน  นิมนต์พระด้วย เด็ก  ผู้สูงอายุ คนทั่วไปได้มีกิจกรรมร่วมกัน)
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เป็นการประชุมหมู่บ้าน ทุกวันที่ 10 ทุกเดือน มีวาระการประชุม โดยกำนันอนุชา เฉลาชัย ดำเนินการประชุม ตามวาระ เพื่อนำไปสู่การแก้ ไขเปลี่ยนแปลง หรือสร้างกติกาของชุมชนบ้านหูยาน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • กำนันอนุชา  เฉลาชัย ในฐานะหัวหน้าโครงการ รายงานผลและแจ้งผลจากการประชุมจากอำเภอ เรื่องการขึ้นทะเบียนยางพารา  การทำโครงการภัยแล้งปี 2558/2559
 • นางสุมาลี  ศรีโดน  ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานความก้าวหน้าโครงการที่ผ่านมาได้ทำกิจกรรมอะไรบ้าง
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.4 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 4

วันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมหมู่บ้านเดือน มกราคม 2559

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • กระบวนการจัดการชุมชนที่มีประสิทธิภาพด้วยการประชุม แลกเปลี่ยน เพื่อแก้ปัญหาอุปสรรค์

 • ใช้การประชุมสร้างแก้ไข กฎกติกาในชุมชน

 • ใช้ข้อมูลและแผนชุมชนในการทำงานขับเคลื่อน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ชุมชนได้ทราบกิจกรรมงานของฝ่ายปกครอง ที่ได้รับมาจากอำเภอทุกเดือน ในที่ประชุมทุกวันที่ 10 เดือน
 • ชุมชนได้ทราบกิจกรรมของโครงการชุมชนหูยานบ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง อย่างต่อเนื่อง

ผลลัพธ์

 • แกนนำมีความรู้เพิ่มขึ้นกระตือรือร้นดำเนินการในสิ่งที่ได้เรียนรู้ดูงานมาคาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์
 • จำนวนแกนนำที่มาร่วมกิจกรรมตลาดเขียวภายในและภายนอกพื้นที่ ทั้งสามี ภรรยา เพิ่มขึ้นเข้าใจและทำเป็นอาชีพ รวมซื้อ รวมขาย เป็นพ่อค้าคนกลางรวบรวมผลผลิตในชุมชนไปขายมีรายได้เพียงพอเลี้ยงครอบครัว จำนวน 15 ครอบครัว
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เป็นการประชุมหมู่บ้าน ทุกวันที่ 10ทุกเดือน มีวาระการประชุม เพื่อนำไปสู่การแก้ ไขเปลี่ยนแปลง หรือสร้างกติกาของชุมชนบ้านหูยาน

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมโดยมีวาระ

 • เรื่องที่ประชุมแจ้งให้ทราบโดยกำนันอนุชาเฉลาชัย แจ้งรายงานการประชุมของฝ่ายปกครองประจำเดือนมกราคม 2559
 • เรื่องโครงการชุมชนหูยานบ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง ปี 3 รายงานความก้าวหน้าโครงการ โดยนางสุมาลีศรีโดน ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • แจ้งแผนงานแผนกิจกรรมที่จะดำเนินต่อไป
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.5 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 5

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ประชุมหมู่บ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • กระบวนการจัดการชุมชนที่มีประสิทธิภาพด้วยการประชุม แลกเปลี่ยน เพื่อแก้ปัญหาอุปสรรค์

 • ใช้การประชุมสร้างแก้ไข กฎกติกาในชุมชน

 • ใช้ข้อมูลและแผนชุมชนในการทำงานขับเคลื่อน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ประชาชนได้ทราบความเรื่องของฝ่ายปกครอบแจ้งให้ทราบ/หน่วยงานในพื้นที่ กศน เข้ามาทำงานสนับสนุนร่วมกับชุมชน/ ได้ทราบความก้าวหน้าและทิศทางของโครงการชุมชนหูยานบ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเองในระยะแรก
 • โครงการหูยานบ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง นางสุมาลีศรีโดน ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงการดำเนินงานของโครงการในช่วงที่ผ่านมา เน้นการให้ความรู้คู่กับการปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหลังจากดูงานจากโครงการชั่งหัวมันแล้วทางคณะสภาแกนนำก็ได้มีการประสานงาน จะทำแปลงผักรวมของชุมชน ได้ติดต่อหน่วยงานเทศบาลตำบลนาท่อมการใช้พื้นที่แปลงรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องการปลูกปผักไฮโดโปดิกและการทำแก็สชีวภาพ นำน้ำปุ๋ยมาใช้ปลูกผัก กศน.ตำบลนาท่อม การฝึกอบรมหลักสูตรระสั้นสนับสนุนกลุ่ม ความก้าวหน้าในตอนนี้ ทางกลุ่มได้ประสานการใช้ที่ดินแปลงรวม เนื้อที่ 3 ไร่ 3งาน และกำลังดำเนินการแจ้งให้สมาชิกทราบให้สมัครเข้าร่วมโครงการ เมื่อได้สมาชิกแล้วจะประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และเริ่มปฎิบัติการวันที่ 1/3/59 เหตุผลของการเข้ามาทำในแปลงรวม เนื่องจากปัญหาของชุมชนหูยาน เรื่องเศรษฐกิจ รายได้น้อยกว่ารายจ่าย และชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเป็นทุนเดิมของชุมชน และมีเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน เพราะพื้นที่ปลูกน้อย จากการเก็บข้อมูลการปลูกพืชในชุมชน พืชที่ปลูกมีไม่เพียงพอต่อความต้องการในตลาดที่ทางกลุ่มสวนผักชุมชนเปิดขายในตลาดหูยานสะพานคนเดินเดือนละ 2 ครั้ง และตลาดหน้าเกษตร อาทิตย์ละ 2 วันส่วนตลาดอื่น ๆในชุมชนมีสินค้าไม่เพียงพอ เป็นปัญหาหลักของกลุ่ม
 • จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสภาแกนนำ วิธีแก้ปัญหา คือ ต้องมีสินค้าเพียงพอต้องปลูกเพิ่ม โดยหาพื้นที่แปลงรวม ผลที่จะเกิดขึ้น จะทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นชุมชนมีอาหารปลอดภัยรับประทานเพียงพอ และสร้างรายได้ให้คนและชุมชน นี้เป็นแนวทางของกลุมสวนผัก
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เป็นการประชุมหมู่บ้าน ทุกวันที่ 10ทุกเดือน มีวาระการประชุม เพื่อนำไปสู่การแก้ ไขเปลี่ยนแปลง หรือสร้างกติกาของชุมชนบ้านหูยาน

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมโดยมีวาระ

 • เรื่องที่ประชุมแจ้งให้ทราบนายวิเชียรสุวรรณจินดา สารวัตกำนันเป็นประธานแทนกำนันอนุชาเฉลาชัย เปิดประชุม
 • รายงานการประชุมฝ่ายปกครองประจำเดือนกุมภาพันธ์ เรื่อง ติดตามผู้ที่ยังไม่ได้เงินอุดหนุนสวนยางให้รีบไปติดต่อและส่งเรื่องที่กองทุนสวนยาง/เรื่องการส่งงานเงินอุดหนุนกระตุ้นเศรษฐกิจหมู่บ้านละ 5 ล้าน ต.นาท่อมได้ส่งงานไป 80% แล้วเหลือไม่กี่โครงการ/ช่วยการดูแลสภาพแวดล้อมลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาด/เรื่องยาเสพติด ช่วยกันสอดส่องดูแลเด็กและเยาวชนลูกหลาน
 • กศน. ตำบลนาท่อม มีโครงการสนับสนุนอบรมการเรียนหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ช่วยเหลือประชาชน ซึ่งทางหมู่ที่ 8 บ้านหูยานได้เรียนรู้ การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ 7 อย่าง เพื่อลดรายจ่ายทางการผลิตในการทำเกษตรธรรมชาติไปแล้ว และยังมีหลักสูตร การทำบัญชีครัวเรือนหลักสูตรช่างปูน และ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทำขนมจากวัสดุในชุมชนและการปลูกผักไฮโดโปรดิก หลังจากนั้นจะมาพัฒนาต่อยอดให้กลุ่มที่มีกิจกรรมอยู่แล้ว ดังนั้นทาง กศน.ตำบลนาท่อมจะเข้ามาดำเนินการสนับสนุนกลุ่มอาชีพระยะสั้น ๆ ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 15
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.6 ประชุมสภาแกนนำ(เตรียมกิจกรรมทบทวนแผนชุมชน)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเตรียมทบทวนแผนชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • กระบวนการจัดการชุมชนที่มีประสิทธิภาพด้วยการประชุม แลกเปลี่ยน เพื่อแก้ปัญหาอุปสรรค์

 • ใช้การประชุมสร้างแก้ไข กฎกติกาในชุมชน

 • ใช้ข้อมูลและแผนชุมชนในการทำงานขับเคลื่อน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ที่ประชุม สภาแกนนำบ้านหูยานนัดประชุมทบทวนแผน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 59  โดยมีสภาแกนนำ  เทศบาล  ตัวแทนจากอำเ เพื่อประชุม เรื่องการเก็บข้อมูลเพื่อทำบัญชีครั้วเรือน 1 เดือน,แหล่งน้ำในชุมชน, การขอใช้ที่ดินแปลงรวมของกลุ่มสวนผัก
 • สภาแกนนำบ้านหูยานได้เอกสาร 6 วิชาและจะมาทบทวนโดยใช้เป็นกรอบในการเดินของกลุ่ม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้,ปัญหาอุปสรรค์ที่พบ,ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา,แจ้งเรื่องโครงการจากอำเภอเมื่อง โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ปัญหาแหล่งน้ำของชุมชน  การทำบัญชีครัวเรือนเพื่อเก็บขอมูลมาวิเคราะห์ และหาปัญหาของชุมชนแล้วทำโครงการนำเสนอ

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมโดยใช้วาระ

 • เรื่องที่แจ้งให้ทราบโครงการเร่งด่วนจากอำเภอเป็นนโยบายของรัฐ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงแหล่งน้ำในชุมชนการเก็บข้อมลในครัวเรือน 1 เดือนมาวิเคราะห์ หาปัญหาร่วม แล้วเสนอเป็นโครงการ สร้างความเข้าใจกระบวนการทบทวนแผนชุมชน
 • เรื่องโครงการหูยานบ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง ต่อเนื่อง
 • การทำน้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อนำไปใช้ลดรายจายต้นทุนในการเกษตร และปศุสัตว์
 • การใช้ที่ดินในแปลงรวม เริ่มดำเนินงานในวันที่ 1/3/59 ด้วยวิธีการ1.ทำพิธีขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่2. หาสมาชิกผู้สนใจและสมัครใจ 3.ประชุมสร้างความเข้าใจ4.สร้างกติการ่วม5. เริ่มดำเนินการวันที่ 1/3/59 โดยสภาแกนนำ
 • เรียนรู้ 6 วิชาครั้งที่ 2 นำมาใช้กับการเป็นวิ่สาหกิจสี่เขี่ยวบ้านหูยาน คือ ระบบการผลิตระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยระบบการทำฐานข้อมูลการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ระบบกลุ่มเครือข่ายระบบการกระจายผลผลิต
 • photo

 

15 15

14. เวทีถอดบทเรียนคืนข้อมูลให้ชุมชนเพื่อพัฒนา

ไม่มีกิจกรรม

15. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.1 ปฐมนิเทศโครงการปี 2558

วันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 09:00-16:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

พัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านการบริหารจัดการโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้เรียนรู้การบันทึกข้อมูล การรายงานกิจกรรมลงในเวบไซต์
 • ได้เรียนรู้เรื่องการวางแผนกำหนดปฏิทินทำโครงการ และได้ลงข้อมูลในเวบไซต์เสร็จ
 • ทำให้ได้เรียนรู้เรื่องหลักการบริหารจัดการโครงการ ว่า ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมต้องรายงานกิจกรรมในเวบไซต์และต้องจัดการเอกสารการเงินให้ถูกต้อง และจะต้องไม่มีรายงานในเวบไซต์ล่าช้าเกิน 2 เดือน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการปี 2558 วันที่ 29-30 กันยายน 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องหลักการบริหารจัดการโครงการ การจัดทำรายงานกิจกรรมในเวบไซต์คนใต้สร้างสุข การจัดทำเอกสารการเงิน การลงฏิทินโครงการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายที่รับทุนด้วยกัน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการปี 2558 วันที่ 29-30 กันยายน 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องหลักการบริหารจัดการโครงการ การจัดทำรายงานกิจกรรมในเวบไซต์คนใต้สร้างสุข การจัดทำเอกสารการเงิน การลงฏิทินโครงการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายที่รับทุนด้วยกัน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.2 อบมรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตาม สนับสนุนและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด ที่ตั้งไว้ในแต่ละช่วงของการดำเนินงาน เปลี่ยนเรียนรู้  ทบทวนและสรุปบทเรียน การทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลผลิต  คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ การเงิน  ผู้บัญทึก เข้าใจกระบวนการทำงานโครงการ การบัญทึกบัญชี  ระบบภาษีที่ต้องหักนำส่ง
ผลลัพธ์  คณะทำงานโครงการไม่กังวลกับระบบใหม่ ที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย เจ้าหน้าที่การเงินสามารถหักภาษี ส่ง สรรพพากรได้ทันเวลาที่กำหนด

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เพื่อเรียนรู้การบันทึกกิจกรรมโครงการ/เพิ่มทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพคนทำงานในพื้นที่

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. เรียนรู้การบัญทีกเข้าสู่ระบบรายงานผล 2แบบ เรื่องเล่ากับลำดับเวลา
 2. เรียนรู้การหักภาษี ณ.ที่จ่าย เมื่อ มีค่าใช้จ่ายที่เกิน 1,000.00 บาท หักภาษี 1 %และต้องนำส่งระหว่างวันที่ 1-7ของทุกเดือน
 • photo
 • photo

 

3 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.3 ค่าเปิดบัญชี

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คืนเงินเบิกบัญชี

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

นางสุมาลี  ศรีโดนได้รับเงิน จำนวน 500 บาทจากโครงการที่เป็นเงินเปิดบัญชี

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

หักเงินค่าเปิดบัญชีออกจากงบ สสส.

กิจกรรมที่ทำจริง

เบิกเงินจากบัญชีโครงการคืนนางสุมาลี  ศรีโดน เป็นเงินเปิดบัญชีโครงการ

 

3 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.4 พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารทางการเงินเพื่อปิดงวดที่ 1

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ตรวจเอกสารทางการเงิน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานจัดทำเอกสารและรายงานกิจกรรมผ่านระบบเว็ปได้ครบทุกกิจกรรมและเอกสารเสร็จพร้อมตรวจ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เดินทางมารวมกันตรวจเอกสารการเงินเพื่อทำรายงานปิดบัญชีงวดที่ 1 โดยทีมพี่เลี้ยงนัด

กิจกรรมที่ทำจริง
 • พี่เลี้ยงจังหวัดพัทลุงนัดพื้นที่มาตรวจเอกสารทางการเงินและตรวจรายงานหน้าเว็บเพื่อเตรียมปิดงวดที่ 1
 • photo

 

3 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.5 ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานโครงการ งวดที่ 1

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ตรวจรายงานการเงินปิดงวดที่1 และการบันทึกรายงานการเงิน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เอกสารทางการเงินเรียบร้อยสมบูรณ์
 • รายงานกิจกรรมผ่านผ่านเว็บไซครบทุกกิจกรรม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ปิดงวดที  1

กิจกรรมที่ทำจริง

ทำเอกสารการเงินและบันทีกรายงานผ่านเว็บ เมื่อเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่ตรวจความสมบูรณ์

 

2 2

16. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อรณรงค์และเผยแพร่ เขตปลอดบุหรี

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เนื่องจากสถานที่การประชุมของหมู่บ้าน ได้รับงบประมาณ จาก สสส. ปีที่ 3การรณงค์ให้เลิก บุหรี เหล้า อย่างต่อเนื่องการประชุมอย่างต่อเนื่องของชุมชน ก็ได้พบเห็นป้ายรณรงค์จนทำให้คนในชุมชนเคารพสถานที่ไม่สูบบุหรี่และดิ่มเหล้าในศาลาการประชุมของหมู่บ้าน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ศาลาทำการ ม.8

กิจกรรมที่ทำจริง
 • มีการติดป้ายไว้ประจำที่ศาลาการประชุมตลอดเวลา ณ. ชุมชนหูยาน ให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี ของชุมชน
 • photo

 

100 90

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 43 21                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 203,300.00 66,300.00                  
คุณภาพกิจกรรม 84 71                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน
 • แกนนำแต่ละโซนพื้นที่หรือกลุ่มบ้านยังทำหน้าที่ไม่เต็มที่

 • การสื่อสารผ่านหอกระจายข่าวยังไม่ต่อเนื่อง

-ระบบแปลงรวมขาดแหล่งน้ำ

 • แกนนำไปทำงานนอกพื้นและประชุมไม่ต่อเนื่อง

 • ยังไม่ได้แต่งตั้งประชาสัมพันธ์ของชุมชนและระบบการกระจายเสียงเสียบ่อย

 • เป็นพื้นที่ใหม่ของกลุ่ม

-ทำเป็นจดหมายเชิญและควรมีรายงานการประชุมหมู่บ้านแนบทุกครั้ง

-ตั้งคณะทำงานประสัมพันธ์ของชุมชน

-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยประสานแผน

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย จริภรณ์ พงษ์ชู 104 หมู่ที่ 7 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี
นาง สุมาลี ศรีโดน 104/1 หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี
นาง หนูเอียด ภิรมย์ 111 ม .8 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เศรษฐกิจพอเพียง
นาง ชลี คล้ายแก้ว 204/39 หมู่ที่ 7 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เศรษฐกิจพอเพียง
นาง บุญเรือง แสงจันทร์ 49/3 ค.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง หมู่ที่ 8 เศรษฐกิจพอเพียง
นาง จริยา ฮั่นพิพัฒน์ 123 หมู่ที่ 8 เศรษฐกิจพอเพียง
นาง ปราณี บัวแก้ว 29 หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี
นาง เจียมใจ หนูพุ่ม 32 หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เศรษฐกิจพอเพียง
นาง วรรณา นิลแก้ว 33 หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี
นาง ทัศนีย จีนเยี้ยน 172 หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง วาสนา ด้วงวงศ์ 106 หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง เสงียม ช่วยนะ 43 หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง กุลรัชต์ แก้วกวน 186 หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง กรรณิฐา จันทร์เพ็ง 36 หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย วิเชียร สุวรรณจินดา 75 หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย อนุชา เฉลาชัย 199 หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง บุญลือ เพชรรัตน์ 69 หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เศรษฐกิจพอเพียง
นาง บุญธรรม ศรีบริรักษ์ 76 หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นางสาว สุนีย์ ส่งแสง 47 หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง จิราพร ช่วยรักษ์ 105 หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)
ตลาดหูยานสะพานคนเดิน

ตลาดหูยานสะพานคนเดิน คือ พื้นที่คนรักษ์สุขภาพ เป็นแหล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์ ผลิตอาหารปลอดภัยของชุมชน ที่เกิดจากการรณรงค์ปลูกรับประทานเป็นอาหารปลอดภัยในครัวเรือน  ลดรายจ่ายครัวเรือน เมื่อเหลือกินนำมาแลกเปลี่ยนในตลาดหูยาน  เป็นตลาดอาหารปลอดภัยของชุมชนในปีที่ 2  และพัฒนาเป็นแหล่งรวมซื้อ รวมขายเป้าหมายในปีที่ 3 เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนได้ โดย ชุมชนตื่นตัวในเรื่องสุขภาพ มีสภาแกนนำรวบรวมผลผลิต จากสมาชิกในชุมชนไปจำหน่ายในตลาดนอกพื้นที่ ได้แก่ ตลาดเกษตรในเมือง ออกจัดนิทรรศการงานในจังหวัด ผลที่เกิดจากการพัฒนาตลาดนัดชุมชน  ประชาชนมีรายได้เพิ่มจาก  เช่น ผู้สูงอายุมีรายได้จากการปลูกผักปลอดสารพิษมาจำหน่ายในร้านค้าและตลาดชุมชน  เด็กได้ช่วยเหลือพ่อแม่ปลูกผักปลอดสารพิษและนำมาจำหน่ายเป็นรายได้  ทั้งผู้สูงอายุและเด็กแบ่งเบาภาระครอบครัวได้ สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากการหันหลังกลับมารื้อฟื้นสิ่งดี ๆ ที่เป็นวิถีของชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์คนรักษ์สุขภาพปัจจุบันที่ตอบโจทย์ปัญหาชุมชนได้อย่างสอดคล้องและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้อีกด้วย

การเกษตรธรรมชาติ

เกษตรธรรมชาติคือการทำเกษตรที่นำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาปรับใช้ในชุมชนตนเอง ด้วย จุลินทรีย์ 7อย่างเป็นฐาน เพื่อลดต้นทุนได้เกือบ 100 % ในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง โดยใช้ส่วนผสมจุลินทรีย์ 7 อย่างแก้ปัญหา

-การทำเชื้อจุลินทรีย์จากพืชสีเขียว

-การทำเชื้อจุลินทรีย์จากผลไม้สุก

-การทำฮอร์โมนพืสมุนไพร

-การทำน้ำซาวข้าวกับเปลือกไข่

-การหมักน้ำซาวข้าวกับถ่านกระดูกสัตว์

-การทำเชื้อจุลินทรีย์จากเศษไส้เดือนรกหมู ปลา

-การผลิตเชื้อราขาว

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารทางการเงินเพื่อปิดงวดที่ 1 ( 16 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. ทบทวนแผนชุมชนครั้งที่ 2 เพื่อปรับบัญชีกิจกรรมในแผนชุมชนบ้านหูยาน ก่อนการแก้ปัญหา ( 17 กุมภาพันธ์ 2559 )
 3. ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานโครงการ งวดที่ 1 ( 20 กุมภาพันธ์ 2559 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 )
 4. กิจกรรมรณรงค์พัฒนาตลาดหูยานสพานคนเดินทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน ( 27 กุมภาพันธ์ 2559 )

(................................)
นาง สุมาลี ศรีโดน
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......