การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปี2)

รหัสโครงการ 58-03846
สัญญาเลขที่ 58-00-1889
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปี2)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารสัญญา
2) ประชุมประฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 2558
3) พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามโครงการและแนะนำการทำใบสำคัญรับเงินแนะนำการทำใบลงทะเบียน
4) ไปประชุมกับพี่เลี้ยงเพื่อติดตามโครงการ และร่วมเปิดโครงการ การจัดการทรัพยากรป่าชายเลนบ้านท่าเลน unseen อ่าวท่าเลน
5) ประชุมสภาผู้นำชุมชน
6) พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบรายงานและเอกสารการเงินครั้งที่ 1
7) ประชุมสภาผู้นำชุมชน
8) จัดกิจกรรม การศึกษาดูงานหมู่บ้านธนาคารขยะ ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะ
9) อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน
10) เปิดตัวโครงการ
11) อบรมเชิงปฎิบัติการเก็บข้อมูลที่มาของขยะในหมู่บ้านและจัดการขยะแก่เยาวะชน
12) ลงมือเก็บข้อมูลขยะ
13) วิเคราะห์ข้อมูลขยะที่เก็บมา
14) ส่งคืนข้อมูลสู่ชุมชน
15) เพื่อตรวจสอบรายงานหน้าเวปและรายงานการเงิน
16) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน
17) ประชุมจัดทำการรายงานปิดรายงาน งวดที่1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 79,920.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 67.29 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 800.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 287.29 บาท
รวมรายรับ (1) = 80,487.29 บาท รวมรายจ่าย (2) = 79,400.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 1,087.29 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 99,900.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สมนึก ขนานใต้ )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

  1. ประชุมจัดทำการรายงานปิดรายงาน งวดที่1 (24 กุมภาพันธ์ 2559)
  2. พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อติดตามโครงการ (22 มิถุนายน 2559)
  3. ประชุมสภาผู้นำเพื่อติดตามการดำเนินงาน (1 กรกฎาคม 2559)
  4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน จัดกิจกรรมBIG CLEANING สถานที่สำคัญในหมู่บ้านทุกวันศุกร์ สุดท้ายของเดือน ครั้งที่ 1 (29 กรกฎาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สมนึก ขนานใต้ )
24 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางจินตนา อ่อนนวน )
24 กุมภาพันธ์ 2559