การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปี2)

รหัสโครงการ 58-03846
สัญญาเลขที่ 58-00-1889
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปี2)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงโครงการ เพื่อชี้เเจงการทำกิจกรรมในงวดการเงินงวดที่่ 2
2) พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อติดตามโครงการ
3) ประชุมสภาผู้นำเพื่อติดตามการดำเนินงาน
4) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน จัดกิจกรรมBIG CLEANING สถานที่สำคัญในหมู่บ้านทุกวันศุกร์ สุดท้ายของเดือน ครั้งที่ 1
5) ประชุมคณะกรรมการมัสยิดและผู้นำหมู่บ้านในการดำเนินงานมัสยิดสีขาว ประกาศมาตรการมัสยิดสีขาวปลอดบุหรี่ ห้ามสูบบุหรี่ในเขตมัสยิดบ้านคลองขนาน
6) จัดประกวดบ้านสะอาดน่ามอง
7) ตรวจเอกกสารการเงินและตรวจรายงานหน้าเว็บ
8) จัดตั้งธนาคารขยะ
9) อบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่อง ในการลดขยะในครัวเรือน คัดเเยกขยะ และเพิ่มมูลค่าจากขยะที่เหลือใช้ในชุมชน
10) อบรมการทำปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน
11) อบรมให้ความรู้ในการทำน้ำมันตะไคร้
12) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนจัดกิจกรรม BIG CLEANING สถานที่สำคัญในหมู่บ้านทุกวันศุกร์ สุดท้ายของเดือน ครั้งที่ 2
13) ร่วมงานสร้างสุขคนใต้
14) ประชุมเชิงปฏิบัติการทำหลักสูตรการจัดการขยะในชุมชนบ้านคลองขนาน
15) ทำหลักสูตรการจัดการขยะในชุมชน
16) พบพี่เลี้ยงโครงการตรวจสอบรายงานและปิดโครงการ
17) จัดเวทีถอดบทเรียนดำเนินงานการจัดการขยะในชุมชนเพื่อขยายผลสู่ภาคีเครือข่ายหมู่บ้านอื่น

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 1,087.29 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 99,900.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 13.00 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -17,021.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 100.29 บาท
รวมรายรับ (1) = 101,000.29 บาท รวมรายจ่าย (2) = 117,921.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -16,920.71 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 16,920.71 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สมนึก ขนานใต้ )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สมนึก ขนานใต้ )

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )
15 ตุลาคม 2559