การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปี2)

รหัสโครงการ 58-03846
สัญญาเลขที่ 58-00-1889

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปี2)
รหัสโครงการ 58-03846 สัญญาเลขที่ 58-00-1889

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 199,800.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 79,920.00 บาท
งวดที่ 2 = 99,900.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 179,820.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 67.29 บาท
งวดที่ 2 = 13.00 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 80.29 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 197,321.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -16,920.71 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำชุมชนทุก 1เดือน เพื่อวางแผนการงานและติดตามผลการดำเนินงาน 5,000.00 5,000.00
1. ประชุมสภาผู้นำชุมชน
2. ประชุมสภาผู้นำชุมชน
3. ประชุมสภาผู้นำเพื่อติดตามการดำเนินงาน
กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรม การศึกษาดูงานหมู่บ้านธนาคารขยะ ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะและจัดตั้งธนาคารขยะ 20,000.00 20,000.00
1. จัดกิจกรรม การศึกษาดูงานหมู่บ้านธนาคารขยะ ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะ
กิจกรรมหลัก : 3.กิจกรรมเปิดตัวโครงการและจัดตั้งธนาคารขยะ 38,500.00 38,500.00
1. เปิดตัวโครงการ
2. จัดตั้งธนาคารขยะ
กิจกรรมหลัก : 2.อบรมเชิงปฏิบัติการเก็บข้อมูลที่มาของขยะในหมู่บ้านและการจัดการขยะ แก่เยาวชน จำนวน 4 ครั้ง 27,500.00 27,500.00
1. อบรมเชิงปฎิบัติการเก็บข้อมูลที่มาของขยะในหมู่บ้านและจัดการขยะแก่เยาวะชน
2. ลงมือเก็บข้อมูลขยะ
3. วิเคราะห์ข้อมูลขยะที่เก็บมา
4. ส่งคืนข้อมูลสู่ชุมชน
กิจกรรมหลัก : อบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่อง ในการลดขยะในครัวเรือน คัดแยกขยะ และเพิ่มมูลค่าจากขยะที่เหลือใช้ในชุมชน 39,000.00 39,000.00
1. อบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่อง ในการลดขยะในครัวเรือน คัดเเยกขยะ และเพิ่มมูลค่าจากขยะที่เหลือใช้ในชุมชน
2. อบรมการทำปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน
3. อบรมให้ความรู้ในการทำน้ำมันตะไคร้
กิจกรรมหลัก : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทำหลักสูตรการจัดการขยะในชุมชนบ้านคลองขนาน 7,800.00 7,800.00
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการทำหลักสูตรการจัดการขยะในชุมชนบ้านคลองขนาน
2. ทำหลักสูตรการจัดการขยะในชุมชน
กิจกรรมหลัก : 6.จัดประกวดโซนบ้านสะอาดหน้าบ้านน่ามอง 9,100.00 9,300.00
1. จัดประกวดบ้านสะอาดน่ามอง
กิจกรรมหลัก : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน จัดกิจกรรมBIG CLEANING สถานที่สำคัญในหมู่บ้านทุกวันศุกร์ สุดท้ายของเดือน 21,000.00 21,001.00
1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน จัดกิจกรรมBIG CLEANING สถานที่สำคัญในหมู่บ้านทุกวันศุกร์ สุดท้ายของเดือน ครั้งที่ 1
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนจัดกิจกรรม BIG CLEANING สถานที่สำคัญในหมู่บ้านทุกวันศุกร์ สุดท้ายของเดือน ครั้งที่ 2
กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการมัสยิดและผู้นำหมู่บ้านในการดำเนินงานมัสยิดสีขาว ประกาศมาตรการมัสยิดสีขาวปลอดบุหรี่ ห้ามสูบบุหรี่ในเขตมัสยิดบ้านคลองขนาน 7,000.00 7,020.00
1. ประชุมคณะกรรมการมัสยิดและผู้นำหมู่บ้านในการดำเนินงานมัสยิดสีขาว ประกาศมาตรการมัสยิดสีขาวปลอดบุหรี่ ห้ามสูบบุหรี่ในเขตมัสยิดบ้านคลองขนาน
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีถอดบทเรียนดำเนินงานการจัดการขยะในชุมชนเพื่อขยายผลสู่ภาคีเครือข่ายหมู่บ้านอื่น 11,900.00 11,900.00
1. จัดเวทีถอดบทเรียนดำเนินงานการจัดการขยะในชุมชนเพื่อขยายผลสู่ภาคีเครือข่ายหมู่บ้านอื่น
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 9,800.00
1. พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารสัญญา
2. ประชุมประฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 2558
3. พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามโครงการและแนะนำการทำใบสำคัญรับเงินแนะนำการทำใบลงทะเบียน
4. ไปประชุมกับพี่เลี้ยงเพื่อติดตามโครงการ และร่วมเปิดโครงการ การจัดการทรัพยากรป่าชายเลนบ้านท่าเลน unseen อ่าวท่าเลน
5. พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบรายงานและเอกสารการเงินครั้งที่ 1
6. อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน
7. เพื่อตรวจสอบรายงานหน้าเวปและรายงานการเงิน
8. ประชุมจัดทำการรายงานปิดรายงาน งวดที่1
9. ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงโครงการ เพื่อชี้เเจงการทำกิจกรรมในงวดการเงินงวดที่่ 2
10. พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อติดตามโครงการ
11. ตรวจเอกกสารการเงินและตรวจรายงานหน้าเว็บ
12. ร่วมงานสร้างสุขคนใต้
13. พบพี่เลี้ยงโครงการตรวจสอบรายงานและปิดโครงการ
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 500.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน
2. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

รวมงบทั้งหมด

199,800.00 197,321.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย สมนึก ขนานใต้ )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559