การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปี2)

รหัสโครงการ 58-03846
สัญญาเลขที่ 58-00-1889
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปี2)

2. ชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านคลองขนาน ตำบลคลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120

3. รหัสโครงการ 58-03846 เลขที่ข้อตกลง 58-00-1889

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมสภาผู้นำชุมชนทุก 1เดือน เพื่อวางแผนการงานและติดตามผลการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมสภาผู้นำชุมชน

วันที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 -12.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. ประชุมเพื่อชี้แจงการได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สสส. จำนวน 199,800 บาท จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปี่ที่ 2)
 2. สรรหาสมาชิกสภาชุมชน20 คน
 3. การเตรียมการจัดทำกิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานเรื่องธนาคารขยะ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีคณะทำงานจำนวน 1 ชุด 2.มีการจัดการประชุมประชุมจำนวน 6 ครั้ง 3.มีรายงานการประชุม จำนวน 6 ฉบับ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ได้สมาชิกสภาผู้นำชุมชน 20คน
 2. ได้มีเตรียมการวางแผนในการทำกิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสตูล เรื่องธนาคารขยะ โดยได้วางแผนไปศึกษาดูงานที่ เทศบาลควนโดนในจังหวัดสตูล โดยผู้ร่วมไปศึกษาดูงานมีจำนวน 40 คน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงาน จำนวน 8 คนทุก 2 เดือนเพื่อวางแผนการงานและติดตามผลการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • เวลา 09.00 น. ลงทะเบียน 09.30 น.พี่น้องชาวบ้านในชุมชนบ้านคลองขนานหลังจากเสร็จภารกิจส่วนตัว ได้เข้าร่วมประชุมที่มัสยิดบ้านคลองขนาน โดยนายอภิสิทธิ์ ขนานใต้ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบการได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สสส. จำนวน 199,800 บาท จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปีที่ 2) และการดำเนินโครงการต้องขับเคลื่อนโดยสภาชุมชนในการใช้งบประมาณ
 • เวลา 11.30 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง และพี่น้องชาวบ้านได้เข้าร่วมพิธีละหมาดร่วมกัน
 • จากนั้น เวลา 13.30 น. พี่น้องชาวบ้านได้ร่วมกันคัดเลือกและเสนอชื่อตัวแทนหมู่บ้าน20 คน เพื่อเป็นสมาชิกสภาผู้นำ
 • จากนั้นเวลา 15.00 น.นายอภิสิทธิ์ ขนานใต้ ผู้ใหญ่บ้านกล่าวสรุปต่อที่ประชุม
 • ประชุมเสร็จ 15.30 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 ประชุมสภาผู้นำชุมชน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ประชุมวางแผนในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน ประชุมวางแผนการไปศึกษาดูงาน และประชุมวางแผนในการเปิดตัวโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีคณะทำงานจำนวน 1 ชุด 2.มีการจัดการประชุมประชุมจำนวน 6 ครั้ง 3.มีรายงานการประชุม จำนวน 6 ฉบับ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการประชุม ดังนี้

 1. การเตรียมการจัดทำกิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานธนาคารขยะที่ประสบความสำเร็จ โดยที่ประชุมได้มีมติไปศึกษาดูงาน ณ เทศบาลควนโดน จ. สตูล โดยมีกำหนดการลงทะเบียนเวลา 7.00 น. และรถออกเวลา 7.30 น. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 ประกอบด้วยสมาชิกสภาชุมชน 20 คน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 10 คน นักเรียน 10 คน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
 2. การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการเขียนรายงานและจัดการเอกสารการเงิน ในวันที่ 17 พฤษจิกายน 2558 ให้ นาย ก่อเกียรติ ขนานใต้ และนางนาทยา เด็นบาเส เข้าร่วมกิจกรรม
 3. ในวันเปิดกิจกรรมจะให้นายอำเภอคลองท่อม นายศรัทธา ทองคำ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโดยที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการติดต่อขอใช้ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • เวลา 09.00 น.ลงทะเบียน
 • เวลา 09.30 น. พี่น้องชาวบ้านในชุมชนบ้านคลองขนานหลังจากเสร็จภารกิจส่วนตัว ได้เข้าร่วมประชุมที่สำนักงานคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยนายอภิสิทธิ์ ขนานใต้ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ชี้แจงให้และปรึกษาหารือกับสมาชิกสภาผู้นำชุมชน เรื่องการเตรียมไปศึกษาดูงานเรื่องการจัดการขยะ
 • เวลา 12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
 • จากนั้น เวลา 13.00 น. การจัดแบ่งคณะทำงาน 2 คน เพื่อเตรียมการในการเข้าร่วมประชุมกับ สจรส.มอ. ในวัน 17 พฤศจิกายน 2558ณ ห้องประชุมทรีโอ หมู่ที่ 9 ต. คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
 • จากนั้นเวลา 15.00 น.ประชุมวางแผนในการทำกิจกรรมเปิดตัวโครงการในวันที่ 26 พฤษจิกายน 2558 เสร็จประชุมเวลา 16.00 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20

2. จัดกิจกรรม การศึกษาดูงานหมู่บ้านธนาคารขยะ ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะและจัดตั้งธนาคารขยะ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 จัดกิจกรรม การศึกษาดูงานหมู่บ้านธนาคารขยะ ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07.00 น.- 16.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อศึกษาการจัดการขยะและนำข้อมูลที่ได้กลับมาใช้ในหมู่บ้าน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 30คนนักเรียน 10คน 2.สรุปผลการดำเนินงานธนาคารขยะเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติจัดตั้งธนาคารขยะ ภาคีร่วมสนับสนุน(ระบุชื่อและวิธีการสนับสนุน เช่นงบประมาณสิ่งของ การร่วมมืออื่นๆ) สภาชุมชนบ้านคลองขนาน นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 คณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะศึกษาดูงานได้เกิดการเรียนรูู้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดูงานการจัดการขยะของเทศบาลควนโดนใต้สามารถนำกลับมาปรับใช้ในการจัดการขยะของชุมชนบ้านคลองขนานได้ โดยปัจจัยในความสำเร็จของธนาคารขยะของเทศบาลควนโดนในคือ ความพร้อมของบุคลากรที่มีความรู้ในการจัดการขยะ ความพร้อมในการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนในชุมชน และความพร้อมของสถานที่ในการจัดตั้งธนาคารขยะ ส่วนการจัดตั้งธนาคารคารขยะของโครงการมีความพร้อมด้านบุคลากรในการทำงาน ความพร้อมด้านสถานที่แต่ยังขาดการบุคลากรที่มีความรู้ในการจัดการขยะ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ออกเดินทางไปยังหมู่บ้านที่มีการจัดการขยะที่ประสบความเร็จณ เทศบาลตำบลควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการขยะ ณ เทศบาลควนโดน จ.สตูล มาลงทะเบียนเวลา 7.00 น. รถออกเดินทางเวลา 7.30 น.ถึงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40(บ้านควนโพธิ์) เวลา 11.50 น.พักรับประทานอาหารเที่ยงจากนั้นได้ร่วมกันทำพิธีละหมาด
 • จากนั้นเวลา 13.30 น.ถึงสถานที่ศึกษาดูงาน ศูนย์ประสานงานการดำเนินกิจกรรมเด็กและเยาวชน ชุมชนควนโดนใน เทศบาลตำบลควนควนโดนใน การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
 • จากนั้นเวลา 13.50 น. นายบัญชา มาลิณี คณะกรรมการชุมชนเทศบาลควนโดนในกล่าวให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากนั้นนายอภิสิทธิ์ ขนานใต้ และนายสวาสดิ์ ขนานใต้ ตัวแทนของคณะศึกษาดูงานมอบของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนคณะกรรมการชุมชนเทศบาลควนโดนใน
 • จากนั้นเวลา 14.30 น. เข้านั่งฟังบรรยายจากวิทยากรของเทศบาลควนโดนในเรื่องการจัดการขยะและเดินดูฐานการจัดการขยะของเทศบาลควรโดนใน
 • เดินทางกลับเวลา 16.00 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40

3. 3.กิจกรรมเปิดตัวโครงการและจัดตั้งธนาคารขยะ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 เปิดตัวโครงการ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เปิดตัวโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในหมู่บ้านทราบ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีสมาชิกในชุมชนอย่างน้อย 80 % สมัครเข้าร่วมโครงการ 2.ชาวบ้านรับรู้การดำเนินงานโครงการ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีผู้เข้าร่วมเวทีเปิดโครงการจำนวน 137 คน คิดเป็น 100% จากกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • ได้ประชาสัมพันธ์การทำโครงการ สสส.ให้กับนายอำเภอคลองท่อม ซึ่งเป็นประธานในพิธี รวมทั้้งผู้ที่มาเข้าร่วมประชุม เกิดการรับรู้การทำโครงการ เข้าใจเป้าหมายและเห็นกระบวนการกิจกรรมในโครงการ โดยนายอำเภอคลองท่อม ได้กล่าวชื่นชมการทำงานร่วมกันเห็ฯคนในชุมชนที่มองเห็นปัญหาและร่วมกันคิด แก้ไขปัญหาในชุมชนด้วยกันเอง หลังจากนั้น เชิญพี่เลี้ยงและภาคีเครือข่ายมาร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อด้วยวิทยากรให้ความรู้ในการจัดการขยะชุมชน ชาวบ้านในท้องที่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ทำให้เกิดการร่วมมือของภาคประชาชนในการร่วมมือทำงานกับทีมงานโครงการก่อนถ่ายรูปด้วยกัน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

กิจกรรมเปิดตัวโครงการและชี้แจงความเป็นมาของโครงการต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมที่ทำจริง
 • เวลา 09.00 น.สมาชิกสภาผู้นำชุมชนจัดการเตรียมงานดูความเรียบร้อยของการจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการและตั้งธนาคารขยะ - เวลา 12.00 น.พักเที่ยงรับประทานอาหาร
 • เวลา 13.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการเวลา
 • 13.30 น.ประธานในพิธี นายศรัทธา ทองคำ นายอำเภอคลองท่อม เดินทางมาถึงและได้ทักทายและสอบถามพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • เวลา 13.50 น.การแสดงต้อนรับท่านประธาน ด้วยการแสดงความสามารถของเยาวชนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 ด้วยการร้องเพลง จำนวน 2 คน ได้รับความสนใจจากท่านนายอำเภอและผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก
 • เวลา 14.00 น.นายอภิสิทธิ์ ขนานใต้ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การร่วมกิจกรรมและกล่าวความเป็นมาของโครงการ ต่อประธานที่ในพิธีและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • จากนั้นเวลา 14.20 น.นายสวาสดิ์ ขนานใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 กล่าวสรุปผลการดำเนินการ เปิดโครงการด้วยการแสดงความสามารถของเยาวชนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 ด้วยการร้องเพลง จำนวน 2 คน ได้รับความสนใจจากท่านนายอำเภอและผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก
 • จากนั้น เวลา 14. 40 น. นายศรัทธา ทองคำ นายอำเภอคลองท่อม ประธานในพิธีกล่าวทักทายและกล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการ
 • จากนั้น เวลา 15.00 น.วิทยากรจากภายนอกให้ความรู้ในการจัดการขยะจากนั้น เป็นการพูดคุยให้คำแนะนำในการทำโครงการและการทำบัญชีการเงิน จากพี้เลี้ยงโครงการ คุณ จารุวรรณ วงษ์เวช และคุณทวีชัย อ่อนนวล
 • ปิดงานเวลา 16.00 น
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 137

4. 2.อบรมเชิงปฏิบัติการเก็บข้อมูลที่มาของขยะในหมู่บ้านและการจัดการขยะ แก่เยาวชน จำนวน 4 ครั้ง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 อบรมเชิงปฎิบัติการเก็บข้อมูลที่มาของขยะในหมู่บ้านและจัดการขยะแก่เยาวะชน

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 - 16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่ออบรมให้ความรู้การจัดการขยะและสำรวจข้อมูลขยะ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน มีชุดข้อมูลเกี่ยวกับขยะในหมู่บ้านจำนวน 1 ชุด แบ่งเป็น 4 หัวข้อ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อแบ่งไปเก็บข้อมูลขยะในวันที่ 10 ธันวาคม 2558
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ในการคัดแยกขยะการจัดการขยะ และในระหว่างการอบรมทุกคนมีความสนใจในการรับฟังการอบรมเป็นอย่างมาก
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

อบรมเชิงปฎิบัติการเก็บข้อมูลที่มาของขยะในหมู่บ้านและจัดการขยะแก่เยาวชน

กิจกรรมที่ทำจริง

ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2558

 • เวลา 09.00 น.ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโดยกิจกรรมในวันที่ 9 เป็นการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการขยะ
 • เวลา 09.30 น.นาย อภิสิทธิ์ ขนานใต้ ผู้ใหญ่บ้าน ได้เชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรม มานั่งดูวิดีทัศน์การจัดการขยะและแจกเอกสารแผ่นผับให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ
 • เวลา 12.00 น.พักรับประทานอาหารเที่ยงเวลา
 • 13.00 น. เป็นการแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่มกลุ่มละ 15 คน ในการเก็บข้อมูลขยะที่จะจัดอีกครั้งในวันพุธที่ 10 ธันวาคม 2558
 • เวลา 15.30 น.นายอภิสิทธิ์ ขนานใต้ กล่าวสรุปเรื่องการจัดการขยะว่ามีความสำคัญต่อบ้านเรือนและชุมชนเป็นอย่างยิ่ง และกล่าวแนะนำรายละเอียดของกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บข้อมูลที่มาขยะในหมู่บ้านและจัดการขยะแก่เยาวชน 4 ครั้ง และแนะนำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาร่วมกิจกรรมลงมือเก็บข้อมูลในวันพุธที่ 10 ธันวาคม 2558 .
 • เสร็จกิจกรรม เวลา 16.00 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

80 60
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.2 ลงมือเก็บข้อมูลขยะ

วันที่ 10 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 14.30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ลงมือเก็บข้อมูลขยะเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน มีชุดข้อมูลเกี่ยวกับขยะในหมู่บ้านจำนวน 1 ชุด แบ่งเป็น 4 หัวข้อ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เห็นความร่วมมือของเยาวชนและคณะทำงาน เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มคน 2 วัย จากการทำกิจกรรมในวันนี้ทำให้ชาวบ้านออกมาให้ความร่วมมือเก็บขยะบนถนนด้วย และข้อมูลขยะที่เก็บได้ เช่น กระป๋อง ถุงพลาสติก และจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ถึงการกำจัดขยะส่วนใหญ่จะฝังและเผา
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ลงมือเก็บข้อมูลขยะ

กิจกรรมที่ทำจริง

ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2558

 • เวลา 09.00 น.ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยกิจกรรมในวันที่ 10 เป็นการกิจกรรมลงมือเก็บข้อมูล โดยกิจกรรมวันนี้หลังจากที่ได้แบ่งกลุ่มกันเก็บข้อมูลขยะในวัน 9 ธันวาคม 2558 แล้ว ได้ดำเนินการออกเก็บข้อมูลขยะ โดยกลุ่มที่ 1 ซึ่งนำโดย นาง จินตนา อ่อนนวล อสม.หมู่บ้าน กลุ่มที่ 2 นำโดย นายยุโสบ ขนานใต้ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มที่ 3 นำโดย นาง นาทยา เด็นบาเส ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกลุ่มที่ 4 นำโดย นายสมเกียรติ ขนานใต้ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 • จากนั้นเวลา 12 .40 น. ทุกกลุ่มก็ได้เดินทางกลับมายัง สำนักงานคณะกรรมการหมู่บ้าน
 • เวลา 12.50 น. ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง
 • เวลา 14.00 น.ผู้ใหญ่บ้าน นายอภิสิทธิ์ ขนานใต้ กล่าวสรุปการทำกิจกรรมการเก็บข้อมูลขยะ และให้แต่ละกลุ่มนำแบบสำรวจของแต่ละกลุ่มมาวิเคราะห์ข้อมูลขยะที่เก็บมาได้ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 ธันวาคม 2558เวลา 09.00 น.
 • เสร็จกิจกรรม เวลา 14.30 น.
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 60
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.3 วิเคราะห์ข้อมูลขยะที่เก็บมา

วันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 - 16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

วิเคราะห์ข้อมูลขยะที่เก็บมาเพื่อจะได้รู้ถึงปัญหาขยะในหมู่บ้าน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน มีชุดข้อมูลเกี่ยวกับขยะในหมู่บ้านจำนวน 1 ชุด แบ่งเป็น 4 หัวข้อ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ข้อมูลที่ได้คือ
 1. ขยะที่พบคือ ขยะทั่วไป ได้แก่ จำพวกถุงพลาสติก
 2. ขยะรีไซเคิล ได้แก่ แก้ว กระดาษ โลหะ
 3. ขยะพิษ ได้แก่ กระป๋องยาฆ่าแมลง ถ่านไฟฉาย ฯลฯ
 4. ขยะย่อยสลายได้ คือ เศษอาหาร เศษพืชผักมาก
 5. ขยะที่พบมากที่สุดดือขยะที่ย่อยสลายได้ คือ เศษอาหาร และเศษพืชผักมาก
 • มีข้อมูลขยะในหมู่บ้าน ทำให้สามารถรู้ถึงปัญหาขยะของหมู่บ้าน ขยะที่พบมากที่สุด คือขยะย่อยสลายได้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

วิเคราะห์ข้อมูลขยะที่ได้ลงมือเก็บข้อมูล

กิจกรรมที่ทำจริง

ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดี ที่ 11 ธันวาคม 2558

 • เวลา 09.00 น.ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยกิจกรรมในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เป็นการนำข้อมูลขยะที่ได้เก็บข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ข้อมูล และเตรียมการนำเสนอข้อมูลในแต่ละกลุ่ม
 • เวลา 09.30 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกลุ่ม มานั่งตั้งวงเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลขยะที่เก็บมาได้ โดยแต่ละกลุ่มได้ช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลว่าแล้วสรุปว่าข้อมูลขยะที่ได้เป็นขยะชนิดไหนที่พบมากที่สุดชนิดของขยะ แหล่งที่มาของขยะ ผลกระทบขยะ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย และได้เตรียมการนำเสนอข้อมูลขยะที่เก็บมาได้
 • เวลา 11.30 น. นายอภิสิทธิ์ขนานใต้ ผู้ใหญ่ได้กล่าวสรุป
 • เวลา 12.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง
 • เวลา 13.00 น. กลุ่มเยาวชนทุกกลุ่มเตรียมการนำเสนอ โดยกลุ่ม ที่ออกนำเสนอ
 • กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มของนาย ยูโสบ ขนานใต้ โดยตัวแทนกลุ่ม เป็นเยาวชนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 คือ ด.ช นฤพนธิ์ ลูกชาย กับ ด.ญ จิราพัชน์ หวังสง่า
 • กลุ่มที่ 2 ที่ออกนำเสนอคือ กลุ่มของ นาง จินตนาอ่อนนวล โดยตัวแทนกลุ่ม เป็นเยาวชนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 คือ ด.ช สหรัฐ หาบหิ้ว กับ ด.ญ มณีรัตน์ เกกินะ
 • กลุ่มที่ 3 ที่ออกนำเสนอคือ กลุ่ม นายสมเกียรติ ขนานใต้ โดยตัวแทนกลุ่ม เป็นเยาวชนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 คือ ด.ช อรุณรักษ์ชลธี กับ ด.ญ สุไรยา ขนานใต้
 • กลุ่มที่ 4 ที่ออกนำเสนอคือ กลุ่มนาง นาตยา เด็นบาเส โดยตัวแทนกลุ่ม เป็นเยาวชนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 คือ ด.ช ภาคิน เหร่เด็น กับ ด.ญ ฐิตาพร คลองมดคัน ข้อมูลที่ได้คือ
 • เวลา 14.40 น.นายอภิสิทธิ์ขนานใต้ ผู้ใหญ่บ้านได้กล่าวสรุปและแนะนำให้แต่ละกลุ่มเตรียมนำเสนอข้อมูลใน วันศุกร์ ที่ 12 ธันวาคม 2558 ต่อไป เสร็จกิจกรรมเวลา 16.00 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 60
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.4 ส่งคืนข้อมูลสู่ชุมชน

วันที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00-14.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ชาวบ้านและคนทุกคนในชุมชนได้รับรู้ถึงปัญหาและการจัดการขยะในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน มีชุดข้อมูลเกี่ยวกับขยะในหมู่บ้านจำนวน 1 ชุด แบ่งเป็น 4 หัวข้อ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • และได้สรุปข้อมูลขยะของหมู่บ้านที่ได้ร่วมกันสำรวจข้อมูลจากพี่น้องชาวบ้านในชุมชนบ้านคลองขนาน โดยผลสรุปของข้อมูลคือ ข้อมูลขยะที่พบได้โดยส่วนใหญ่และเป็นไปตามข้อมูลเดียวกันทุกกลุ่มที่ออกเก็บข้อมูลคือ ขยะที่ย่อยสลายได้ คือ เศษผัก เศษอาหาร แหล่งที่มาจากห้องครัว ปริมาณที่พบ 5-10 กิโลกรัมต่อครัวเรือนต่อสัปดาห์ และได้นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นในการดำเนินการทำ GPS ข้อมูลทางแผนที่ของชุมชน มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดเวทีส่งคืนข้อมูลสู่ชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

ครั้งที่ 4 วันศุกร์ ที่ 12 ธันวาคม 2558
- จัดกิจกรรมส่งคืนข้อมูลสู่ชุมชน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 ลงทะเบียนเวลา 09.00 น. - จากนั้นเวลา 09.30 น. พี่เลี้ยงโครงการ คุณ จารุวรรณ วงษ์เวชได้เดินทางมาถึงเพื่อร่วมกิจกรรมส่งคืนข้อมูลสู่ชุมชน
- จากนั้นเวลา 10.00 น.นายอภิสิทธิ์ ขนานใต้ ผู้รับผิดชอบโครงการ และนายสมเกียรติ ขนานใต้ ฝ่ายไอที ได้นำเสนอข้อมูลของการทำกิจกรรมที่ผ่านมาว่าได้ทำกิจกรรมไปแล้วทั้งหมด 12 กิจกรรม ใช้จ่ายเงินไป 75,219 บาท จากเงินงวดแรก 79,920 บาทที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส.
- เวลา 12.00 น.ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง
- จากนั้นเวลา 13.00 น. คุณจารุวรรณ วงษ์เวช พี้เลี้ยงโครงการกล่าวสรุปผลการดำเนินกิจกรรมส่งคืนข้อมูลสู่ชุมชนเสร็จกิจกรรมเวลา 14.00 น.

 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

5. อบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่อง ในการลดขยะในครัวเรือน คัดแยกขยะ และเพิ่มมูลค่าจากขยะที่เหลือใช้ในชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทำหลักสูตรการจัดการขยะในชุมชนบ้านคลองขนาน

ไม่มีกิจกรรม

7. 6.จัดประกวดโซนบ้านสะอาดหน้าบ้านน่ามอง

ไม่มีกิจกรรม

8. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน จัดกิจกรรมBIG CLEANING สถานที่สำคัญในหมู่บ้านทุกวันศุกร์ สุดท้ายของเดือน

ไม่มีกิจกรรม

9. ประชุมคณะกรรมการมัสยิดและผู้นำหมู่บ้านในการดำเนินงานมัสยิดสีขาว ประกาศมาตรการมัสยิดสีขาวปลอดบุหรี่ ห้ามสูบบุหรี่ในเขตมัสยิดบ้านคลองขนาน

ไม่มีกิจกรรม

10. จัดเวทีถอดบทเรียนดำเนินงานการจัดการขยะในชุมชนเพื่อขยายผลสู่ภาคีเครือข่ายหมู่บ้านอื่น

ไม่มีกิจกรรม

11. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.1 พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารสัญญา

วันที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 13:00-14.30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อตรวจสอบเอกสารสัญญาและดำเนินการส่งเอกสารสัญญาและใบเปิดสมุดบัญชีกลับ สสส.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผลการตรวจสอบสัญญาโครงการถูกต้อง ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดำเนินโครงการได้ จากนั้นพี้เลี้ยงชี้แจงรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศในวันที่ 29-30 กันยายน 2558 ที่จังหวัดตรัง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารสัญญาและส่งเอกสารและใบเปิดบัญชีให้ สสส.

กิจกรรมที่ทำจริง
 • เวลา 13.00 น. พี้เลี้ยงโครงการ คุณจารุวรรณ วงษ์เวช ได้เชิญผู้รับทุนในการดำเนินโครงการของแต่ละโครงการเข้าห้องประชุมโรงพยาบาลคลองท่อม เพื่อที่จะชี้แจงทำความเข้าใจและได้ตรวจสอบเอกสารสัญญาโครงการว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ ในระหว่างชี้แจงและตรวจเอกสารสัญญาได้รับการร่วมมือที่ดีเยี่ยมของผู้รับทุนดำเนินโครงการและพี่เลี้ยงโครงการในการตรวจเอกสารสัญญา ประชุมเสร็จเวลา 14.30 น.
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.2 ประชุมประฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 2558

วันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 09:00-16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. เพื่อให้เข้าใจการทำรายงานลงเว็บไซต์
 2. เพื่อให้เข้าใจการบริหารโครงการ
 3. เพื่อให้เข้าใจด้านการเงิน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รับฟังการชี้แจงรายละเอียดจาก สจรส.ม.อ. ในการดำเนินงานโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถรายงานผลกิจกรรมผ่านทางหน้าเว็บได้และะมีความเข้าใจในการจัดการเอกสารการเงิน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. รับฟังคำแนะนำในการรายงายผลกิจกรรมหน้าเว็บ
 2. รับฟังคำแนะนำในการทำเอกสารการเงิน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการชุมชนน่าอยู่ ปี 2558 ระหว่างวันที่ 29 - 30 กันยายน 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง เข้ารับฟังการชี้แจงเรื่อง
 1. การบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลผ่านเว็บไซต์ การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ และรายงานการเงิน(การเก็บเอกสารการเงิน)
 2. การสังเคราะผลของโครงการ4เข้าใช้งานเว็บไซต์
 3. กระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การทำงนร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. พี่เลี้ยง และผู้รับผิดชอบโครงการ
 4. กรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการลงเว็บไซต์
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.3 พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามโครงการและแนะนำการทำใบสำคัญรับเงินแนะนำการทำใบลงทะเบียน

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 - 15.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและแนะนำการทำใบสำคัญรับเงินแนะนำการทำใบลงทะเบียน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • พี่เลี้ยงได้แนะนำว่า ให้ดาวน์โหลดไฟล์ใบสำคัญรับเงินและไฟล์ใบลงทะเบียน จากหน้าเว็บมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ และยังแนะนำต่ออีกว่าให้นำใบลงทะเบียนและใบสำคัญรับเงินมาใช้ในทุกๆกิจกรรมของโครงการ และพี่เลี้ยงได้ตรวจดูหน้าเว็บโครงการและได้แนะนำว่าในการรายงานกิจกรรมให้ใส่ข้อมูลให้ละเอียด
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

พบพี่เลี้ยงติดตามการดำเนินโครงการแนะนำการทำใบสำคัญรับเงินและแนะนำการทำใบลงทะเบียน (หลักฐานการเบิกจ่ายเงินในโครงการ)

กิจกรรมที่ทำจริง
 • เวลา 13.00 น. ได้เข้าพบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อรับฟังคำชี้แจงและแนะนำการทำใบสำคัญรับเงิน โดยมีนายสุวิทย์ หมาดเส็ม ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะเดินทางมาถึงเพื่อร่วมรับฟังคำชี้แจงจากพี่เลี้ยงโครงการ และพี่เลี้ยงได้แนะนำการรายงานกิจกรรมในเว็บไซต์ ประชุมเสร็จ เวลา 15.00 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.4 ไปประชุมกับพี่เลี้ยงเพื่อติดตามโครงการ และร่วมเปิดโครงการ การจัดการทรัพยากรป่าชายเลนบ้านท่าเลน unseen อ่าวท่าเลน

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00- 13.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดโครงการและร่วมเปิดตัวโครงการ การจัดการทรัพยากรป่าชายเลนบ้านท่าเลน unseen อ่าวท่าเลน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ร่วมรับฟังและเปิดตัวโครงการ การจัดการทรัพยากรป่าชายเลนบ้านท่าเลน unseen อ่าวท่าเลน ทำให้เกิดความเข้าใจในการกลับมาจัดงานเปิดตัวโครงการ โดยการจัดงานต้องมีการเชิญผู้หลักผู้ใหญ่มาเปิดงาน และได้รู้การจัดทำป้ายใวนิลชื่อโครงการ และการจัดทำเสื้อโลโก้ สสส. ซึ้งต้องใช้ในกิจกรรมเปิดตัวโครงการ
 2. ได้ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงในพื้นที่กระบี่เพื่อติดตามสอบถามโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.ร่วมเปิดโครงการ การจัดการทรัพยากรป่าชายเลนบ้านท่าเลน unseen อ่าวท่าเลน 2.พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง
 • เวลา 8.30 น.นายอภิสิทธิ์ ขนานใต้และนายสมเกียรติขนานใต้ ผู้รับผิดชอบโครงการได้ออกเดินทางไปยัง บ้านอ่าวท่าเลน ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ ถึงที่หมายเวลา 9.30 น. จากนั้นได้ร่วมรับฟังความเป็นมาของโครงการจากพิธีกรของโครงการการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนบ้านท่าเลน UNSEEN อ่าวท่าเลน
 • จากนั้นเวลา 10.00 น.ประธานในพิธี นายกองค์การบริหารสวนตำบลเขาทองได้เดินทางมาถึง ผู้รับผิดชอบโครงการการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนบ้านท่าเลน UNSEEN อ่าวท่าเลนกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี จากนั้น ประธานในพิธี นายกองค์การบริหารสวนตำบลเขาทองได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและกล่าวเปิดงาน จากนั้นพักรับประทานอาหารเที่ยง
 • ประชุมเสร็จเวลา 13.00 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.5 พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบรายงานและเอกสารการเงินครั้งที่ 1

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 - 16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและติดตามโครงการและการรายงานการเงิน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • โครงการยังมีปัญหาในเรื่องการเงิน และการรายงานหน้าเว็บไซต์ พี้เลี้ยงโครงการได้ชี้แนะ แนะนำในการทำงานให้มีการแบ่งหน้าที่ในการทำงานของทีมงานโครงการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และแนะนำการทำรายงานการเงิน และหน้าเว็บทำให้ทีมงานโครงการ มีความเข้าใจในการการทำรายงานการเงินมากยิ้งขึ้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงติดตามการดำเนินโครงการในจังหวัดกระบี่ โดยพี่เลี้ยงได้ทำการตรวจรายงานหน้าเว็บไซต์และทำการตรวจเอกสารการเงินแต่ละโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. พี้เลี้ยงโครงการแจ้งที่ประชุมทราบ

วาระที่ 1

 • แจ้งการนำเอา GPS มาลิ้งเชื่อมต่อกับโครงการเพื่อสะดวกในการติดตามและค้นหาตำแหน่งของกลุ่มบุคคลเป้าหมายและตำแหน่งสำคัญในหมู่บ้าน
 • แจ้งการตรวจหน้าเว็บโครงการ
 • แจ้งการตรวจเอกสารการเงิน

วาระที่ 2
- พี้เลี้ยงได้เชิญ คุณณัฐพงษ์ คงสุดรู้ สมาชิกโครงการ รู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติ บ้านปลายทับใหม่ มาแนะนำการใช้งานเครื่อง GPS และนำเสนอตัวอย่างข้อมูลของหมู่บ้านที่ได้มีการใช้เครื่อง GPS

วาระที่ 3
- พี้เลี้ยงได้ตรวจหน้าเว็บของโครงการ ผลการตรวจยังมีข้อมูลที่ยังคีย์ไม่เรียบร้อยให้กลับไปแก้ไข - พี้เลี้ยงได้ตรวจรายงานการเงินโครงการ ผลการการตรวจรายงานการเงินยังไม่เรียบร้อยให้กลับไปแก้ไข

เสร็จประชุมเวลา 16.00 น.

 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.6 อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อรับฟังคำแนะนำในการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน จากสจรส.มอ.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานได้รับความรู้เพิ่มเติมในการทำรายงานหน้าเว็บและมีความเข้าใจในการจ่ายภาษีของกิจกรรมในโครงการที่ทำไป สามารถนำกลับมาปรับใช้กับโครงการการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน(ต่อเนื่อง ปีที่ 2)ได้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการเขียนรายงานและจัดการเอกสารการเงิน ลงทะเบียนเวลา 9.00 น.
 2. เข้ารับฟังการแนะนำการทำรายงานในเว็บ จากพี่เลี้ยงจาก สจรส.มอ.
 3. พักรับประทานอาหารเที่ยง
 4. รับฟังการแนะนำเกี่ยวกับการจ่ายภาษี
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.7 เพื่อตรวจสอบรายงานหน้าเวปและรายงานการเงิน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.- 15.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อตรวจความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินและการรายงานกิจกรรมในเว็บไซต์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผลตรวจรายงานหน้าเว็บและเอกสารการเงินยังมีจุดที่ผิดอยู่ พี้เลี้ยงโครงการแนะนำจนสามารถเข้าใจและนำไปแก้ใขจุดผิดได้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ตรวจรายงานหน้าเว็บกับตรวจเอกสารการเงิน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ลงทะเบียนเวลา 09.00 น.
 • ตรวจเอกสารการเงินใบสำคัญรับเงิน
 • ตรวจรายงานหน้าเว็บ
 • ตรวจตารางบันทึกเงินสด
 • เปลี่ยนแบบสรุปการใช้จ่ายเงินในแต่ละกิจกรรม
 • photo
 • photo

 

2 4
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.8 ประชุมจัดทำการรายงานปิดรายงาน งวดที่1

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00-16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ปิดงวดการเงินที่ 1 เพื่อจะได้เบิกเงินงวดที่ 2 ต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลการตรวจเอกสารการเงิน รายงานหน้าเว็บและสมุดคุมเงินเล่มสีส้ม ยังมีจุดผิด พี่เลี้ยงจาก สจรส.มอ. ได้เเนะนำจนสามารถเข้าใจและแก้ใขได้

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมจัดทำการรายงานปิดรายงาน งวดที่1

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ลงทะเบียนเวลา 09.00 น.
 2. เวลา 09.00 น. พี้เลี้ยงจาก สจรส.มอ. ได้เริ่มตรวจโครงการแต่ละโครงการ
 3. 12.00น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
 4. เวลา 13.00 น. พี้เลี้ยงจาก สจรส.มอ. ได้เริ่มตรวจโครงการแต่ละโครงการต่อ
 • photo
 • photo

 

2 3

12. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อรณรงค์การงดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จัดทำและติดตั้งป้ายเขตปลอดบุหรี่ที่สำนักงานคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านคลองขนาน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดทำป้ายสัญญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

 • photo

 

100 100

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 34 17                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 199,800.00 79,400.00                  
คุณภาพกิจกรรม 68 58                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน
 1. สถานที่ในการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมไม่ได้เตรียมความพร้อมให้เรียบร้อย
 2. ในการรายงานผลการทำกิจกรรมหน้าเว็บยังไม่ค่อยเข้าใจ
 1. ขาดการประสานที่มีประสิทธิภาพ
 2. ผู้ที่รับผิดชอบในการรายงานหน้าเว็บ เพึ่งเข้ามารับผิดชอบด้านไอที ในโครงการยังขาดความชำนาญและความเข้าใจในโครงการ
 1. ประสานงานติดต่อกับคณะทำงานและติดต่อกับเจ้าของสถานที่ให้ชัดเจนกว่าเดิม
 2. ประสานงานเพื่อรับคำแนะนำจากพี่เลี้ยงโครงการ คุณจารุวรรณ วงษ์เวช

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย อุสัน ประชา 56/2 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มสุรา/การสูบบุหรี่
นาย ก่อเกียรติ ขนานใต้ 51/6 ตำบลคลองท่อมใต้ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาย ประดิษฐ์ ขนานใต้ 37/2 ต.8 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เศรษฐกิจพอเพียง
นาย กาจ ศรีเกิด 14/2 หมู่ที่ 3 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มสุรา/การสูบบุหรี่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ประชุมจัดทำการรายงานปิดรายงาน งวดที่1 ( 24 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อติดตามโครงการ ( 22 มิถุนายน 2559 )
 3. ประชุมสภาผู้นำเพื่อติดตามการดำเนินงาน ( 1 กรกฎาคม 2559 )
 4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน จัดกิจกรรมBIG CLEANING สถานที่สำคัญในหมู่บ้านทุกวันศุกร์ สุดท้ายของเดือน ครั้งที่ 1 ( 29 กรกฎาคม 2559 )

(................................)
นาย สมนึก ขนานใต้
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......