การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปี2)

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปี2)

รหัสโครงการ 58-03846 รหัสสัญญา 58-00-1889 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

การดำเนินงานธนาคารขยะในชุมชน

ภาพถ่ายกิจกรรม

-

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

ปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน และ นำ้มันหอมตะไคร้ไล่ยุง

ภาพถ่าย

-

3. กระบวนการใหม่

การทำงานแบบสภาผู้นำชุมชน

ภาพถ่าย เอกสารประชุม

-

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอก

-

-

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

เยาวชนรักษ์ขยะ

-

-

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

ธนาคารขยะบ้านคลองขนาน

ภาพถ่าย

-

7. อื่นๆ

-

-

-

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

 

 

3. การออกกำลังกาย

-

-

-

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

มัสยิดปลอดบุหรี่

ภาพถ่าย

-

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

-

-

-

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

-

-

-

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

การนำตะไคร้มาทำนำ้มันตะไคร้

-

-

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

บ้านสะอาดน่ามอง

-

-

9. อื่นๆ

-

-

-

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

การจัดการขยะในชุมชน

-

-

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

การรณรงค์ความสะอาดในชุมชน

-

-

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

เพิ่มรายได้ให้กองทุนสวัสดิการชุมชน

-

-

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

-

-

-

5. อื่นๆ

-

-

-

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

เกิดมาตรการการจัดการขยะในชุมชนและมัสยิดปลอดบุหรี่

-

-

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

มีการกำหนดการรณรงค์เก็บขยะทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนและการกำหนดมาตรการมัสยิดปลอดบุหรี่

-

-

3. มีธรรมนูญของชุมชน

-

-

-

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

-

-

-

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

รร.ไทยรัฐวิทยา53 , รพ.คลองท่อม ,

-

-

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

-

-

-

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

-

-

-

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

-

-

-

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

-

-

-

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

-

-

-

7. อื่นๆ

-

-

-

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

ทางคณะกรรมการการดำเนินงาน มีความภูมิใจในการทำงานที่ทางชุมชนให้ความร่วมมือและงานที่ได้รับมอบหมายเกิดประโยชน์กับชุมชน และได้รับความไว้วางใจในการดำเนินงานต่อ

จากการซักถามพูดคุย

-

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

การดำเนินงานมีความตั้งใจในการทำงานโดยมีการสละเวลาในการประกอบอาชีพในบางช่วงกิจกรรมหรือการเข้าร่วมประชุม มีการสลับหมุ่นเวียนกันในทางทีมงานเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการประกอบอาชีพหรือการใช้ชีวิตประจำวัน

จากการซักถามพูดคุย

-

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มจากการจัดการแปรรูปขยะสู่รายได้กลับคืนชุมชน

-

-

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

การดำเนินงานเกิดความมีคุณค่า ที่มีการทำงานเป็นทีม และดึงศักยภาพ บทบาท ของแต่ละคนแต่ละกลุ่ม ที่มีจิตอาสาในการทำงานมาร่วมกันขับเคลื่อนเป็นโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจน

-

-

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

-

-

-

6. อื่นๆ

-

-

-

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

 1. เกิดทีมสภาผู้นำ 1 ทีม มีการประชุมทุกเดือน เกิดการติดตามประเมินผลการทำโครงการ และได้รายงานผลการทำโครงการให้ทีมทราบทุกเดือน
 2. เกิดนวัตกรรม เรื่อง ธนาคารขยะของชุมชน ที่ทางชุมชนก่อตัวขึ้นมาจากความต้องการการจัดการปัญหาขยะและไข้เลือดออกในชุมชน ซึ่งพบปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่ ประมาณร้อยละ 30 ของครัวเรือนในชุมชนและ ร้อยละ 20 มีการทิ้งขยะในบริเวณสะพานคลองขนานในหมู่บ้าน และ บริเวณริมถนนซึ่งบางครั้งขยะเหล่านี้ก็ปลิวไปตามถนน มีการจัดเก็บโดยรถของอบต.คลองท่อมใต้ เฉลี่ย.1.ตัน/สัปดาห์ ซึ่งการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องส่งผลกระทบหลายด้านไม่ว่าจะเป็น เกิดผลกระทบทั้งหมู่บ้าน ส่งกลิ่นหมิ่น คูน้ำอุดตัน สกปรก อากาศเป็นพิษ เป็นแหล่งพาหะของเชื้อโรคระบาด การหมักหมุมของขยะ เกิดโรคทางเดินอาหารและโรคไข้เลือดออกด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งต่อตนเอง และผู้อื่นในชุมชนอีกมากมาย จึงมีแนวคิดในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชนทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น การศึกษาเก็บข้อมูลขยะในชุมชน ดำเนินการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้งจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน ร่วมเรียนรู้วางแผนกำหนดกิจกรรมดำเนินงานร่วมกัน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลขยะในชุมชน จัดเวทีพูดคุยและคืนข้อมูลให้ชหุมชน รับสมัครครัวเรือนที่สนใจ และคัดแยกขยะก่อนนำมารวมกันจัดตั้งเป็นธนาคารขยะของชุมชน มีการใช้ประโยชน์จากขยะที่เหลือใช้มาเปลี่ยนเป็น ของใช้หรือปุ๋ยเพื่อนำมาบำรุงพืชผักผลไม้ในครัวเรือน
 3. ขยะในชุมชนลดลง มีคณะทำงานด้านการจัดการขยะในชุมชน เกิดเวทีระดมความคิดในการจัดการขยะในชุมชน ตลอดถึงเกิดสภาประชาชน รวมถึงการมีกติกาและมาตรการด้านการจัดการขยะในชุมชน เกิดเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมีการขยายผลต่อ จัดทำโครงการบ้านสะอาดด้วยคุณธรรมโดยใช้ นักวิจัยเยาวชน สำรวจข้อมูลขยะและคืนข้อมูลให้ชุมชนหันมาร่วมกันวิเคราะห์ และจัดทำแผนการจัดการขยะอย่างยั่งยืน จัดทำเป็นหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะในโรงเรียน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และมีทักษะการจัดการขยะในชุมชนอันสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนต่อไป
 4. เกิดมาตรการในการห้ามสูบบุหรี่ในเขตมัสยิด คือ ห้ามสูบบุหรี่ในเขตมัสยิด หากฝ่าฝืนสูบบุหรี่ หากพบในครั้งแรกจะทำการตักเตือน ถ้าหากยังมีการฝ่าฝืนอีกจะปรับครั้งละ 200 บาท (นำเงินที่ปรับไปพัฒนามัสยิดในด้านต่างๆ) โดยในภาพรวมหลังจากประกาศงดสูบบุหรี่ในเขตมัสยิดแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ใดกล้าสูบบุหรี่ในเขตมัสยิดเลยโดยจะไปสูบบุหรี่บริเวณสวนปาล์มน้ำมันที่อยู่ติดกับมัสยิดเเทนโดยนายพลศักดิ์เหร่เด็น โต๊ะอีหม่ามประจำมัสยิดได้นำถังไปตั้งใวบริเวณสูบบุหรี่ เพื่อให้คนที่สูบบุหรี่เสร็จเเล้วจะได้ทิ่งก้นบุหรี่ลงถังที่เตรียมไว้เพื่อรักษาความสะอาด โดยในชุมชนบ้านคลองขนานมีบุคคลตัวอย่างที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ เป็นตัวอย่างของคนในชุมชนที่กำลังเลิกสูบบุหรี่ คือ
 • 1.นายกาจ ศรีเกิด
 • 2.นายอุสัน ประชา
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3