ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง)

รหัสโครงการ 58-03820
สัญญาเลขที่ 58-00-1935
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) การประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.มอ. และพี่เสี้ยงผู้ติดตามครั้งที่1
2) สำรวจข้อมูลเพื่่่่อทำแผนที่ภูมิเวศท้องนา
3) กิจกรรมชวนน้องลงนา พัฒนาพื้นที่นาแปลงรวมเพื่อการผลิตข้าวชุมชน ครั้ง 1 (ในการปลูกข้าว และการดูแลแปลงนา )
4) ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่1
5) การสร้างกระบวนการเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร กระบวนการก่อนการปลูก
6) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
7) ถอนเงินเปิดบัญชีคืน
8) ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่2
9) การสร้างกระบวนการเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร กระบวนการดูแลรักษา
10) อบรมการเขียนรายงานการจัดการบริหารการเงิน ร่วมกับ สสส. สจรส.มอ. พี่เสี้ยง ครั้งที่2
11) พัฒนาสภาผู้นำชุมชน
12) ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่3
13) เวทีคืนข้อมูลระบบนิเวศนาให้ชุมชน
14) ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่4
15) การเรียนรู้กระบวนการแปรรูปข้าว ครั้งที่ 1
16) เรียนรู้กระบวนการแปรรูปข้าว ครั้งที่ 2
17) ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่5
18) จัดเตรียมเอกสารด้านการและ การรายงานกิจกรรม ร่วม กับ พี้เสี้ยง
19) จัดทำรายงานปิดงวดที่1 ร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ และพี่เสี้ยงผู้ติดตามครั้งที่3

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 73,370.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 48.25 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -15,774.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 418.25 บาท
รวมรายรับ (1) = 73,918.25 บาท รวมรายจ่าย (2) = 89,274.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -15,355.75 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 91,720.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง ไพเราะ เกตุชู )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. จัดเตรียมเอกสารด้านการและ การรายงานกิจกรรม ร่วม กับ พี้เสี้ยง (16 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. จัดทำรายงานปิดงวดที่1 ร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ และพี่เสี้ยงผู้ติดตามครั้งที่3 (20 กุมภาพันธ์ 2559 - 21 กุมภาพันธ์ 2559)
 3. กิจกรรมชวนน้องลงนา พัฒนาพื้นที่นาแแปลงรวมเพื่อการผลิตข้าวชุมชน ครั้งที่ 2 (การเก็บเกี่ยวข้าวและคัดเลือกเมล็ดข้าวเป็นเมล็ดพันธ์ ) (27 กุมภาพันธ์ 2559)
 4. การสร้างกระบวนการเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจรกระบวนการเก็บเกี่ยว (27 กุมภาพันธ์ 2559)
 5. ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่6 (15 มีนาคม 2559)
 6. ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งท่7 (15 เมษายน 2559)
 7. ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่8 (15 พ.ค. 2559)
 8. พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ชีวภาพครบวงจรครั้งที่1 หลักสูตรก่อนผลิต (4 มิถุนายน 2559)
 9. ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่9 (15 มิถุนายน 2559)
 10. กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ (25 มิถุนายน 2559)
 11. ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่10 (15 กรกฎาคม 2559)
 12. พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ชีวภาพครบวงจรครั้งที่2 หลักสูตรการปลูกและการดูแล (25 กรกฎาคม 2559)
 13. พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ชีวภาพครบวงจรครั้งที่3 หลักสูตรการเก็บเกี่ยว (6 สิงหาคม 2559)
 14. ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่11 (15 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง ไพเราะ เกตุชู )
20 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางนวลจันทร์ คงสุด )
20 กุมภาพันธ์ 2559