ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง)

รหัสโครงการ 58-03820
สัญญาเลขที่ 58-00-1935
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) กิจกรรมชวนน้องลงนา พัฒนาพื้นที่นาแแปลงรวมเพื่อการผลิตข้าวชุมชน ครั้งที่ 2 (การเก็บเกี่ยวข้าวและคัดเลือกเมล็ดข้าวเป็นเมล็ดพันธ์ )
2) การสร้างกระบวนการเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจรกระบวนการเก็บเกี่ยว
3) ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่6
4) ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งท่7
5) ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่8
6) พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ชีวภาพครบวงจรครั้งที่1 หลักสูตรก่อนผลิต
7) ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่9
8) กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
9) ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่10
10) พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ชีวภาพครบวงจรครั้งที่2 หลักสูตรการปลูกและการดูแล
11) พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ชีวภาพครบวงจรครั้งที่3 หลักสูตรการเก็บเกี่ยว
12) ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่11
13) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ร่วมกับ พี่เลี้ยง ครั้งที่ 4
14) รวมพลคนรักษ์ข้าวอินทรีย์ มีธนาคารข้าว
15) สร้างกลไกการขับเคลื่อนนาอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร
16) ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้ง12
17) งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 59
18) เวทีรับฟังความคิดเห็นแนวทางการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
19) สรุปประเมินผลและจัดทำชุดความรู้
20) ถ่ายภาพกิจกรรมโครงการ
21) จัดทำรายงาน
22) ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ร่วมกับพี่เสี้ยง ครั้งที่ 5 ประจำงวดที่ 2
23) ปิดโครงการประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบรูณ์ปี58 ร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เสี้ยงผู้ติดตามครั้งที่ 6

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = -15,355.75 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 91,720.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 55.04 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -16,941.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 2,193.29 บาท
รวมรายรับ (1) = 76,419.29 บาท รวมรายจ่าย (2) = 91,167.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -14,747.71 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 14,747.71 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง ไพเราะ เกตุชู )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง ไพเราะ เกตุชู )
30 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางนวลจันทร์ คงสุด )
30 ตุลาคม 2559