ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง)

รหัสโครงการ 58-03820
สัญญาเลขที่ 58-00-1935

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง)
รหัสโครงการ 58-03820 สัญญาเลขที่ 58-00-1935

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2559 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 183,425.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 73,370.00 บาท
งวดที่ 2 = 91,720.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 165,090.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 48.25 บาท
งวดที่ 2 = 55.04 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 103.29 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 180,441.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -14,747.71 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำชุมชน 5,000.00 5,000.00
1. ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่1
2. ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่2
3. ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่3
4. ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่4
5. ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่5
6. ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่6
7. ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งท่7
8. ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่8
9. ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่9
10. ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่10
11. ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่11
12. ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้ง12
กิจกรรมหลัก : สำรวจข้อมูลเพื่อทำแผนที่ภูิมนิเวศท้องนา 4,000.00 4,000.00
1. สำรวจข้อมูลเพื่่่่อทำแผนที่ภูมิเวศท้องนา
กิจกรรมหลัก : เวทีคืนข้อมูลระบบภูมินิเวศนาให้ชุมชน 9,100.00 9,100.00
1. เวทีคืนข้อมูลระบบนิเวศนาให้ชุมชน
กิจกรรมหลัก : พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร 11,625.00 11,625.00
1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ชีวภาพครบวงจรครั้งที่1 หลักสูตรก่อนผลิต
2. พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ชีวภาพครบวงจรครั้งที่2 หลักสูตรการปลูกและการดูแล
3. พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ชีวภาพครบวงจรครั้งที่3 หลักสูตรการเก็บเกี่ยว
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมชวนน้องลงนา พัฒนาพื้นที่นาแปลงรวมเพื่อการผลิตข้าวชุมชน 13,400.00 13,400.00
1. กิจกรรมชวนน้องลงนา พัฒนาพื้นที่นาแปลงรวมเพื่อการผลิตข้าวชุมชน ครั้ง 1 (ในการปลูกข้าว และการดูแลแปลงนา )
2. กิจกรรมชวนน้องลงนา พัฒนาพื้นที่นาแแปลงรวมเพื่อการผลิตข้าวชุมชน ครั้งที่ 2 (การเก็บเกี่ยวข้าวและคัดเลือกเมล็ดข้าวเป็นเมล็ดพันธ์ )
กิจกรรมหลัก : การสร้างกระบวนการเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร 42,900.00 42,900.00
1. การสร้างกระบวนการเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร กระบวนการก่อนการปลูก
2. การสร้างกระบวนการเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร กระบวนการดูแลรักษา
3. การสร้างกระบวนการเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจรกระบวนการเก็บเกี่ยว
กิจกรรมหลัก : การเรียนรู้กระบวนการแปรรูปข้าว 26,100.00 26,100.00
1. การเรียนรู้กระบวนการแปรรูปข้าว ครั้งที่ 1
2. เรียนรู้กระบวนการแปรรูปข้าว ครั้งที่ 2
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ 8,700.00 8,700.00
1. กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
กิจกรรมหลัก : รวมพลคนรักษ์ข้าวอินทรีย์ มีธนาคารเมล็ดพันธุ์ 10,700.00 10,700.00
1. รวมพลคนรักษ์ข้าวอินทรีย์ มีธนาคารข้าว
กิจกรรมหลัก : สร้างกลไกการขับเคลื่อนนาอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร 8,200.00 8,200.00
1. สร้างกลไกการขับเคลื่อนนาอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร
กิจกรรมหลัก : เวทีรับฟังความคิดเห็นแนวทางการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ 17,700.00 17,700.00
1. เวทีรับฟังความคิดเห็นแนวทางการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
กิจกรรมหลัก : สรุปประเมินผลและจัดทำชุดความรู้ 4,500.00 4,500.00
1. สรุปประเมินผลและจัดทำชุดความรู้
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสภาผู้นำชุมชน 8,500.00 8,500.00
1. พัฒนาสภาผู้นำชุมชน
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 7,016.00
1. การประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.มอ. และพี่เสี้ยงผู้ติดตามครั้งที่1
2. ถอนเงินเปิดบัญชีคืน
3. อบรมการเขียนรายงานการจัดการบริหารการเงิน ร่วมกับ สสส. สจรส.มอ. พี่เสี้ยง ครั้งที่2
4. จัดเตรียมเอกสารด้านการและ การรายงานกิจกรรม ร่วม กับ พี้เสี้ยง
5. จัดทำรายงานปิดงวดที่1 ร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ และพี่เสี้ยงผู้ติดตามครั้งที่3
6. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ร่วมกับ พี่เลี้ยง ครั้งที่ 4
7. งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 59
8. ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ร่วมกับพี่เสี้ยง ครั้งที่ 5 ประจำงวดที่ 2
9. ปิดโครงการประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบรูณ์ปี58 ร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เสี้ยงผู้ติดตามครั้งที่ 6
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. ถ่ายภาพกิจกรรมโครงการ
3. จัดทำรายงาน

รวมงบทั้งหมด

183,425.00 180,441.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาง ไพเราะ เกตุชู )
วันที่รายงาน 30 ตุลาคม 2559