ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง)

รหัสโครงการ 58-03820
สัญญาเลขที่ 58-00-1935
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง)

2. ชุมชน ชุมชนบ้านโคกแย้ม หมู่ที่2 ต. นาท่อม อ.เมืองพัทลุงจ. พัทลุง

3. รหัสโครงการ 58-03820 เลขที่ข้อตกลง 58-00-1935

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่1

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชน  เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกลไกขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. พัฒนาสภาผู้นำชุมชนให้มีความเข้มแข็ง รู้จักแก้ปัญหา จำนวน 25 คน
 2. มีการกำกับติดตามให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามตารางกิจกรรม
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานและสภาผู้นำ สามาชิกโครงการร่วมกันรับรู้และเข้าใจถึงรายละเอียดของโครงการต่อเนื่องปีที่ 2
  ในเรื่องการเขียนโครงการเพื่อเสนอของงบประมาณมาทำกิจกรรมในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์ ปีนี้ บ้านโคกแย้ม หมู่ที่ 2 เสนอในเรื่องการทำนาอินทรีย์ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนแรก คือ กระบวนการเรียนรู้ก่อนปลูก ขั้นตอนที่สอง คือ กระบวนการดูแลรักษา ขั้นตอนที่สาม กระบวนการเก็บเกี่ยวและคัดเลือกเมล็ดพันธ์ สามารถเป็นแหน่งเรียนรู้ ให้กับคนในชุมชนและเด็กเยาวชน บุคคลทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ได้รับทุนสนับสนุน จาก สสส.
  งบประมาณโครงการ 183,425 บาท
  มีการแบ่งจ่าย 3 งวดงวดที่ 1วันที่ 15 กย. 2558 -15 ก.พ. 2259เป็นเงิน 73,370 บาท งวดที่ 2 วันที่ 16 ก.พ. 2559 - 15 ส.ค.2559เป็นเงิน91,720 บาท งวดที่ 3วันที่ 16 ส.ค. 2559 - 15 ต.ค. 2559เป็นเงิน 18,335 บาท กิจกรรมของโครงการมี 39 กิจกรรม
 • การคัดเลือกสามาชิกสภาผู้นำเพิ่มเติม จาก 20 คน เพิ่มขึ้นอีก 5 คน รวมเป็น 25 คน เพื่อช่วยกันกำหนดแนวทาง วางแผนการดำเนินงานติดตามประเมินผล ในการทำกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม
 • การกำหนดแนวทาง วางแผนในการทำกิจกรรมได้ข้อสรุปว่า จะเริ่มทำกิจกรรมตามแผนปฏิทินที่ลงไว้ วันที่ 17 ตุลาคคม 2558 เรื่องการสร้างกระบวนการเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร ( กระบวนการก่อนการปลูก ) จัดสรรแบ่งหน้าที่กัน มอบหมาย การประสานงาน การประชาสัมพันธ์ สถานที่ทำกิจกรรม ด้วยความเต็มใจตั้งใจที่ จะทำกิจกรรมให้เป็นตามกระบวนการของโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมสภาผู้นำ และคัดเลือกสมาชิกสภาแกนนำเพิ่ม ศักยภาพเป็นคณะทำงานพัฒนานสภาผู้นำ จากกิจกรรม โดยมีการประชุม ทบทวน วางแผน ติดตาม การดำเนินงานตลอดปี มีการจัดทำข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอข้อมูลสู่สาธารณะ

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ลงทะเบียน
 • หัวหน้าโครงการแจ้งรายละเอียดการทำโครงการต่อเนื่องปี 2
 • คัดเลือกสามาชิกสภาผู้นำ
 • กำหนดแผนการดำเนินงานกิจกรรม
 • photo
 • photo

 

25 25
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่2

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนเเกิดความตระหนักในผมกระทบของการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรเพื่อนำไปสู่การปรับเปลื่ยนพฤติกรรมและละเลิกการใช้สารเคมีในการเกษตร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. พัฒนาสภาผู้นำชุมชนให้มีความเข้มแข็ง รู้จักแก้ปัญหา จำนวน 25 คน
 2. มีการกำกับติดตามให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามตารางกิจกรรม
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • วาระประชุมที่ 1การติดตามผลกิจกรรม
 1. ติดตามผลกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจรกระบวนการก่อนปลูก วันที่17 ตุลาคม 2558 มีผู้เข้าร่วม และให้ความสนใจ ทั้งกลุ่มสมาชิกทำนาอินทรีย์บ้านโคกแย้ม และผู้ที่สนใจ การเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร กระบวนการก่อนปลูกมีการซักถามพูดคุย แลกเปลี่ยน วิธีการ ระหว่างวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุม เป็นบรรยากาศที่ สนุก เพลิดเพลิน มีเนื้อสาระ ในประเด็นที่พูดคุยกัน วิทยากรบรรยายเสร็จแล้วก็ยังไม่กลับยังคงทั้งวงพูดคุยนอกรอบกันอีก กระบวนการทำงานของแกนนำเป็นตามที่มอบหมายหน้าที่กันไว้ มีการประสาน และการประชาสัมพันธ์ ให้ชุมชนได้รับทราบกันแต่ก็ยังไม่ทั่วถึง จึงต้องเน้นการประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้นด้วยหอกระจายข่าวหมู่บ้าน การพูดคุยในวงกาแฟ ร้านขนมจีน ร้านค้าหม่บ้าน เพื่อให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนของกิจกรรมต่อไป
 2. ติดตามผล กิจกรรมทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี โครงการศุนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม ได้รับการสนับสนุนการทำป้าย สถานที่นี้ปลอดบุหรี จาก สสส. เป็นจำนวน 1 ป้าย ได้จัดทำมาติดไว้ที่ศาลาหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้มีสานทีที่เขตปลอดบุหรีในชุมชน
 • วาระที่ 2. วางแผนการทำกิจกรรม

1.กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร กระบวนการดูแลรักษา คณะทำงานและแกนนำได้แสดงความคิดเห็นที่จะทำกิจกรรมกระบวนการดูแลรักษา แปลงนาอินทรีย์ในทุ่งตาลก ใน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 และได้มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ การประสานงาน การจัดเตรียมสถานที่ ด้านเอกสารการเงิน วัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมกำหนดเวลา ตั้งแต 9.00 - 15.00 น.

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมสภาผู้นำ และคัดเลือกสมาชิกสภาแกนนำเพิ่ม ศักยภาพเป็คณะทำงานพัฒนานสภาผู้นำ จากกิจกรรม โดยมีการประชุม ทบทวน วางแผน ติดตาม การดำเนินงานตลอดปี มีการจัดทำข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอข้อมูลสู่สาธารณะ

กิจกรรมที่ทำจริง
 • คณะทำงานและแกนนำชุมชนบ้านโคกแย้มได้มาพร้อมกันที่ศาลาหมู่บ้าน ม. 2 ต. นาท่อม จำนวน 20 คน ซึ่งมีผู้ใหญ่ นาย ถาวรคงนิลและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นาง ไพเราะเกตุชูเป็นแกนนำ ในการดำเนินการประชุม พูดคุย ปรึกษา หารือ ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ผ่านมา
 • พูดคุยสรุปผลกิจกรรมที่ทำ
  1. กิจกรรมกระบวนการเรียนร้การผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร กระบวนการก่อนปลูก วันที่ 17 ตุลาคม 2558
  2. กิจกรรมทำป้ายลัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี
 • วางแผนการทำกิจกรรมต่อ
  1. กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้การผลิตข้าวครบวงร กระบวนการดูแลรักษา
  2. กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนโครงการ ด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
 • สรุปการประชุม ครั้งที่ 2
 • photo
 • photo
 • photo

 

25 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่3

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชนเพื่อส่งเสริมและผลัดดันให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างเนื่อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. พัฒนาสภาผู้นำชุมชนให้มีความเข้มแข็ง รู้จักแก้ปัญหา จำนวน 25 คน
 2. มีการกำกับติดตามให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามตารางกิจกรรม
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • วาระที่ 1 เตรียมจัดงานอำเภอยิ้ม มีการมอบหมายหน้าที่ในการประสานงานในเรื่องการจัดสถานที่ การประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวแจ้งการหิ้วปิ้นโตร่วมกันทำกิจกรรมกับทางอำเภอ จะมีนายอำเภอและเจ้าหน้าที่เข้าวัดทำบุญฟังธรรมและมีการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบบไทย เพื่อช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆและเยวาชน

 • วาระที่ 2 การคืนเงินสัจจะหมู่บ้าน การชำระเงินคืนเพื่อการกู้ยืม จะมีการคืนเงินที่ยืมไป และสัญญาในวันที่ 24-26 ธันวาคม 2558 และจะมีการคืนเงินปันผลให้กับสมาชิกใน วันที่ 29 ธัวาคม มอบหมายให้ นางลี่คงนิล ประสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน

 • วาระที่ 3 แจ้งเรื่องการทำกิจกรรมของโครงการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชน ไปดูงานที่บ้านทุ่งยาว อำเภอเขาชัย จังหวัด พัทลุง
  สรุปกิจกรรมศึกษาดูงานในวันที่29 พฤศจิกายน 2558 สิ่งที่แกนนำและสภาผู้นำไปได้เรียนรู้มา ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำเพื่อพัฒนาหมู่บ้านสู่ชุมเข็มเข็มแข็ง นั้นมีปัจจัยหลายด้านที่ต้องนำมาประกอบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาเศษฐกิจ การร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่จะช่วยกันพัฒนาชุมชน สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่บ้านทุ่งยาวคือ ผู้ใหญ่บ้าน และ กรรมการ มีความรู้ความเข้าใจเข้าถึงความต้องการของชุมชน ในทุกด้านในด้านความเป็นอยู่ มีการพัฒนาจัดตั้งกลุ่ม สร้างรายได้ในคนในชุมชน มีสวัสดิการณ์ ค่ารักษาพยาบาลให้แก่สามาชิกและคนในครอบครัว มีการพัฒนาอย่างเนื่องจากกลุ่มกลายมาเป็นสหกรณ์ เช่นสหกรณ์การเงินมาเป็นสถาบันการเงินเครดิตยูเนียมขยายการรับฝาก กู้ยืม ทั้งตำบลไม้ใช้เฉพาะหมู่บ้าน บริหารจัดการโดยคนในหมู่บ้าน สิ่งที่เห็นมาแสดงถึงความเข็มแข็งของผู้นำ และการร่วมร่วมใจของคนในหมู่บ้านด้วยแกนนำและสภาผู้นำของโคกแย้มเห็นฟ้องต้องกันว่าบ้านโคกแย้มสามารถพัฒนาไปในแนวทางของบ้านทุงยาวได้ พัฒนา สร้างคนที่มีความรู้ความสามารถและที่สำคัญที่สุดคือการสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดเสียก่อน มันเป็นพื้นฐานอันลำดับในการที่พัฒนาทั้งหมดเป็นข้อสรุปผลของการไปดูงานของแกนนำและสภาผู้นำชุมชน

 • การทำกิจกรรมต่อไปคือ เวทีคืนข้อมูลระบบนิเวศนาจะมีการทำกิจกรรมในวันที่ 29 ธัวาคม มีการมอบหมายหน้าที่กัน การติดต่อวิทยากร หน่วยงาน ภาคี จัดเตรียมสถานที่ จัดเตรียมอาหาร การจัดเตรียมเอกสาร หน้าที่ในการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ปิดการประชุม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมสภาผู้นำ และคัดเลือกสมาชิกสภาแกนนำเพิ่ม ศักยภาพเป็คณะทำงานพัฒนานสภาผู้นำ จากกิจกรรม โดยมีการประชุม ทบทวน วางแผน ติดตาม การดำเนินงานตลอดปี มีการจัดทำข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอข้อมูลสู่สาธารณะ

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ผู้ใหญ่บ้านแจ้งวาระการประชุม มีวาระการประชุม 3 วาระ
 • วาระที่ 1 เตรียมจัดงานอำเภอยิ้มเลื่อนที่วัดโคกแย้ม
 • วารที่ 2 การคืนเงินสัจจะหมู่บ้าน
 • วารที่ 3 แจ้งเรื่องการทำกิจกรรมของโครงการ กิจกรรมพัฒนาสภาผู้นำชุมชนไปดูงานที่บ้านทุ่งยาว กิจกรรมเวทีคืนข้อมูลระบบนิเวศนาในชุมชน
 • สรุป ปิดการประชุม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

25 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.4 ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่4

วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 13:00-15.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชนเพื่อส่งเสริมและผลัดดันให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างเนื่อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. พัฒนาสภาผู้นำชุมชนให้มีความเข้มแข็ง รู้จักแก้ปัญหา จำนวน 25 คน
 2. มีการกำกับติดตามให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามตารางกิจกรรม
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • วาระที่1 การลงทะเบียนชาวสวนยางผู้ใหญ่ถาวร คงนิจ แจ้งรายละเอียดการลงทะเบียนชาวสวนยาง ผู้มีสิทธิลงทะเบียน จำนวนไร่ ระยะเวลาในการเปิดกรีด เอกสารประกอบการลงทะเบียน กำหนดเวลาในการลงทะเบียน
 • วาระที่ 2 สรุปรายละเอียดการทำกิจกรรมเวทีคืนข้อมูลระบบนิเวศนาให้ชุมชนในวันที่ 9 มกราคม 2559 มีผู้เข้าร่วมตามเป้า คนในชุมชนให้ความสนใจกับข้อมูลที่กลุ่มเด็กเยาวชนได้ลงสำรวจลงพื้นที่นาจริง ได้ข้อมูลจากเจ้าของแปลงนาและยังมีป้ายนิทรรศการ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ให้คนชุมชนตระหนักถึงพิษภัย สารตกค้างต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ระบบนิเวศในนาเปลี่ยนแปลงไป จากดินที่ร่วน มีไส้เดือน กบ เขียด กุ้ง หอย ปู ปลา มีพืช แต่เดียวนี้ไม่ค่อยมีให้แล้ว เพราะเกิดจากการสารเคมีมากเลยไปการคืนข้อมูลโดยเด็กเยาวชนในครั้งนี้เป็นเสี่ยงสะท้อน ให้คนในชุมชนมีความกระตืนรือร้นเกิดความเปลี่ยนระบบการทำนาแบบเคมีกลับมาใช้วิถีการทำนาแบบดั่งเดิม คืน การทำแบบอินทรีย์ชีวภาพมากยิ่งขึ้น
 • วาระที่ 3 กำหนดการทำกิจกรรมเรียนรู้กระบวนแปรรูปข้าววันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันที่ทำกิจกรรม มีการมอบหมายงานกันทำ ได้แก่ติดต่อประสานงานสถานที่ดูงาน การติดต่อเช่ารถ จัดเตรียมเอกสาร การประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมสภาผู้นำ และคัดเลือกสมาชิกสภาแกนนำเพิ่ม ศักยภาพเป็คณะทำงานพัฒนานสภาผู้นำ จากกิจกรรม โดยมีการประชุม ทบทวน วางแผน ติดตาม การดำเนินงานตลอดปี มีการจัดทำข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอข้อมูลสู่สาธารณะ

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ลงทะเบียน
  • ผู้ใหญ่แจ้งวาระการประชุม
  • วาระที่ 1 การลงทะเบียนชาวสวนยาง
  • วาระที่ 2 สรุปรายละเอียดการทำกิจกรรมเวทีคืนข้อมูลระบบนิเวศนานาให้ชุมชน
  • วาระที่ 3 กำหนดการทำกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการแปรรูปข้าว
  • สรุป ปิดประชุม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

25 25
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.5 ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่5

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชน  เพื่อส่งเสริมและผลัดดันให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างเนื่อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. พัฒนาสภาผู้นำชุมชนให้มีความเข้มแข็ง รู้จักแก้ปัญหา จำนวน 25 คน
 2. มีการกำกับติดตามให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามตารางกิจกรรม
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • วาระที่ 1 รับสมัครสมาชิกกลุ่มกองทุนวันละบาทเพิ่ง ให้เตรียมเอกสารหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน มาสมัครในวันที่ 7 มีนาคม 2559 ในเวลา 10.00 - 13.00 น. ที่ศาลาหมู่บ้านผู้ที่เป็นสามาชิกจะได้รับสวัสดิการในเรื่อง การรักษาพยาบาล ตัวสมาชิกและคนในครอบครัว
 • วาระที่ 2การไปดูงานการเรียนรู้กระบวนการแปรรูปข้าวที่ วิชชาลัยร่วงข้าว และศูนย์ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านปันแตเป็นการเรียนรู้ถึงกระบวนการแปรรูปข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์ ต่อยอดจากข้าวเปลือกมาเป็นข้าวสาร จากข้าวสารมาโมแป้งนำม่ทำขนมปลายสารนำมาทำเป็นผงจมูกข้าวชง เป็นอาหารเสริมสุภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ครบวงจร ทุกกระบวนการ เริ่มต้นต้องแต่การปลูกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวต้องอาศัยความขยัน ดูแลเอาใจ ประกอบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ไม่ใช้สารเคมี เพื่อจะได้ข้าวอินทรีย์มีคุณภาพที่ปลอดภัย แก่ตัวเอง และผู้บริโภคด้วย
 • วาระที่ 3แจ้งการเตรียมปิดงวดที่ 1เรื่องการเตรียมเอกสาร และงบประมาณค่าใช้ของโครงการที่ผ่านมางบประมาณของ งวดที่1 ได้รับมา เป็นเงิน 73,370 บาท ได้จัดกิจกรรมไปแล้ว 18 กิจกรรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด88,650 บาท ติดลบ 15,280 บาท โดยสำรองจ่ายจากเงินกองทุนสวัสดิการณ์หมู่บ้าน แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการประชุมในวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อส่งเอกสารรายละเอียดการเงิน ปิดงวดที่1 จะมีผู้เข่าร่วม 3 คน หัวหน้าโครงฯ เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ ผู้รายงานกิจกรรมผ่านเว็ปไซส์ ซึ่งต้องเตรียมเอกสารหลักฐานการเงิน สมุดบัญชีธนาคาร ปรับปรุงยอดเงินปัจจุบัน สัญญาโครงการไปด้วย
 • วาระที่ 4 เตรียมทำกิจกรรมชานน้องลงนา และกระบวนการเก็บเกี่ยวข้าว กำหนดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 มอบหมายหน้าที่แบ่งงานการประสานงานติดต่อวิทยากรและเครือข่าย ภาคี และหน่วยงานราชการการจัดเตรียมเอกสารการจัดเตรียมสถานที่ การประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวปิดการประชุม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมสภาผู้นำ และคัดเลือกสมาชิกสภาแกนนำเพิ่ม ศักยภาพเป็คณะทำงานพัฒนานสภาผู้นำ จากกิจกรรม โดยมีการประชุม ทบทวน วางแผน ติดตาม การดำเนินงานตลอดปี มีการจัดทำข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอข้อมูลสู่สาธารณะ

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ลงทะเบียน
  • วาระที่ 1 รับสัมครสามาชิกกลุ่มกองทุนวันละบาท
  • วาระที่ 2 สรุปงานของกิจกรรมเรียนรู้กระบวนการแปรรูปข้าว
  • วาระที่ 3 แจ้งการเตรียมปิดงวดที่ 1เรื่องการเตรียมเอกสาร และงบประมาณค่าใช้ของโครงการที่ผ่านมา
  • วาระที่ 4 เตรียมทำกิจกรรมชาวนาลง และกระบวนการเก็บเกี่ยวข้าว
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

25 20

2. สำรวจข้อมูลเพื่อทำแผนที่ภูิมนิเวศท้องนา

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 สำรวจข้อมูลเพื่่่่อทำแผนที่ภูมิเวศท้องนา

วันที่ 4 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู้การปรับเปลี่ยนฟฤติกรรมในการผลิตข้าวอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้แผนที่ทำมือระบบภูมินิเวศทุ่งนาบ้านโคกแย้ม เพื่อใช้ในการคืนข้อมูลให้ชุมชนได้ทราบสภาพปัจจุบันของการทำนาและระบบภูมินิเวศที่เกี่ยวข้อง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานและสภาผู้นำได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการสำรวจข้อมูลสิ่งแวดล้อมภูมิเวศของพื้นที่นา ระหว่างการทำนาแบบใช้สารเคมี การทำอินทีรีย์ชีวภาพ สภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
  ในการทำนาของทั้งสองแบบ มีผลต่อ สัตว์ พืช และที่สำคัญสภาพดินในแปลงนา มีความเป็นกรดมากในขึ้น เพราะการใช้สารเคมี ทุกครั้งในการทำนา เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการเตรียมการปลูก จนถึงกระบวนการเก็บเกี่ยว ทุกขั้นตอนจะมีการใช้สารเคมีตลอด นั้นคือสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้สิ่งแวดล้อมพื้นที่นาเปลี่ยนแปลงไป
 • พื้นที่นาในทุ่งตาลกและพื่้นที่ใกล้เคียง มีการทำนาแบบเคมี และอินทรีย์ชีวภาพขัอมูลในการสำรวจจึง เน้นไปในทางการเปรียบเทียบ ระหว่างการทำนาทั้งสองแบบ ไม่ว่าจะเป็นสภาพดินน้ำพืชสัตว์และผล กระทบต่อสุภาพ และข้อมูลพื้นที่ในการทำนา
 • สรุปในการพุดคุยกัน แบบสำรวจที่ได้มาจะมีการสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเด็กเยาวชน รักษ์สิ่งแวดล้อม โคกแย้ม จะเป็นกลุ่มที่สำรวจข้อมูลดังกล่าวโดยจะมีคณะทำงานและแกนนำชุมชนเป็นพี่เสี้ยง พาสำรวจพื้นที่นา ของสามาชิกกลุ่มนาและพื้นที่ใกล้เคียง และให้เด็กเยาวชนวาดเป็นแผนที่ในการสำรวจมาด้วย เพื่อจะได้รู้ถึง พื้นที่การทำนาทั้งสองแบบ นำข้อมูทั้งหมดที่ได้นำมาวิเคราะห์ร่วมกัน และทำแผนที่เดินดิน ของทุกตาลก และพื้นที่ใกล้เคียง แล้วจัดการคืนข้อมูลให้คนในชุมชนรับทราบโดยทั่วถึงกัน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

กิจกรรมออกแบบกระบวนการสำรวจข้อมูล และข้อมูลจำเป็น เพื่อทำการสำรวจและจัดทำเป็นแผนที่ทำมือ แผนที่นาอินทรี นาเคมี และระบบภูมินิเวศที่เกี่ยวข้อง โดยการให้เยาวชนรักษสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดำเนินการในการเก็บข้อมูล นำกลับมาวิเคราะห์และวาดเป็นแผนที่เดินดินระบบภูมินิเวศนาบ้านโคกแย้ม

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ลงทะเบียน
 • วิทยากรทำสร้างเข้าใจการสำรวจพื้นที่นา
 • คณะทำงานและวิทยากรออกแบบข้อมูลร่วมกัน
 • พักทานอาหารกลางวัน
 • สรุปและพูดคุยซักถามข้อสังสัย
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

25 24

3. เวทีคืนข้อมูลระบบภูมินิเวศนาให้ชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 เวทีคืนข้อมูลระบบนิเวศนาให้ชุมชน

วันที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การปรับเปลี่ยนพฤษติกรรรมในการผลิตข้าวอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. ประชาชนในพื้นที่เกิดการรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมและวิถีการผลิตของชุมชนบนฐานนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไป
 2. ได้แกนนำที่จะเข้าร่วมการเรียนรู้เพื่อปรับพฤติกรรมการผลิต
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลจากการนำเสนอโดยเยาวชน พบว่า

 • การทำนาแบบใช้สารเคมีในการทำนา สภาพดินจะกระด้างไม่ร่วน สิงแวดล้อมในพื้นที่ จะไม่พบ พืช และสัตว์ อาศัยอยู่เพราะมีการใช้สารเคมี ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ก่อนเตรียมปลูกการใช้สารกำจัดหญ้า ยาคุมหญ้าในช่วงก่อนหว่านข้าว ยากำจัดศัตรูพืชตอนข้าวแต่กอ ดูแลรักษาด้วยการฉีดยาจนกระทั่งเก็บเกี่ยว
 • การทำแบบอินทรีย์ชีวภาพ สภาพดินจะร่วน สิงแวดล้อมในพื้นที่ จะเจอ ไล้เดือน แมลงปอ กบ เขียด หอยขม หอยเชอรี พืชจำพวกผักลิ้นการเตรียมการปลูกเริ่มต้นโดยการมักตอซังข้าว ไถกลบเป็นปุ๋ย ก่อนหว่านข้าวหว่านด้วยรำผสมกากมะพร้วมเป็นกำจัดหอยเชอรีกำจัดศัตรูพืชโดยพ่นสารสะกัดจากพืช กำจัดวัชพืชด้วยการถอนและควบคุมระดับน้ำ จนกระทั่งเก็บเกี่ยว
 • การแสดงการคินเห็นของผู้เข้าร่วม การทำนาทั้ง 2 แบบ ผลการสำรวจได้ข้อมูลจากเจ้าของพื้นที่นาถึงกระบวนการผลิตข้าวของแต่แบบ การทำนาแบบการใช้สารเคมีนั้น สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา การใช้สารเคมีส่งผลจึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่มีสัตว์ ไม่มีพืช และปัญหาสารตกค้างในผลผลิตสู่ตัวเองและ ผู้บริโภค ขณะที่การทำนาแบบอินทรีย์ชีวภาพจะทำแบบใจเย็นต้องขยันก่อนดูแลตลอด แต่ทำให้สิงแวดล้อนในพื้นที่นา ดินดี มีสัตว์ มีพืช และผลผลิตที่ดีไม่มีสารตกที่ส่งผลถึง ผู้ผลิต ผู้บริโภค
 • เปิดรับสมัครชาวนาที่สนใจการทำนาแบบอินทรีย์ชีวภาพมีครัวเรือนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมทำกิจกรรม เต็มจำนวน 60 คน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดเวทีคืนข้อมูลระบบภูมินิเวศให้กับชุมชนโดยการจัดนิทรรศการ การแสดงบทบาทสมมุติ ผลที่เกิดขึ้นในการผลิตข้าวแบบใช้เคมี ใช้อาสาสมัครที่ได้รับผลกระทบเล่าเหตุการณ์การดำเนินชีวิตการใช้สารเคมี และตัวอย่างของกลุ่มที่ใช้สารอินทรย์ ในการทำนา เพื่อให้คนในชุมชนเกิดจิตสำนึกและความตระหนักเห็นถึงความสำคัญจะร่วมวางแผนแก้ไขปัญหาและร่วมทำกิจกรรมไปด้วยกัน รับสมัครครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ผู้ใหญ่ ถาวรคงนิล ได้ชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรม
 • ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 2 จำนวน 80 คน เข้าร่วมรับฟังการคืนข้อมูลการสำรวจนาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่การทำนาแบบการใช้สารเคมี การทำนาแบบนาอินทรีย์ชีวภาพ ของทุ่งตาลก โดยผู้ใหญ่ ถาวรคงนิล ได้ชี้แจงรายละเอียดในการสำรวจในครั้งนี้ สามารถเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับการทำนา มีทั้งการทำนาแบบการใช้สารเคมี และการทำนาแบบนาอินทรีย์โดยกลุ่มเด็กเยาวชนบ้านโคกแย้มช่วยการลงสำรวจพื้นการทำนา และมีคณะทำงานแกนนำเป็นพี่เลี้ยง
 • กลุ่มเด็กเยาวชน นำเสนอข้อมูลที่ได้ลงสำรวจระบบนิเวศสิงแวดล้อม และการทำนาแบบการใช้สารเคมี การทำแบบอินทรีย์ชีวภาพ ทุ่งตาลกมี่เนื่อที่การทำนาประมาณการจำนวน 930 ไร่ แบ่งกลุ่มออกสำรวจเป็น 4 กลุ่ม มีการสำรวจระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม พืช สัตว์ น้ำ ผลกระทบ การเปลียนแปลงในการใช้สารเคมีและการทำนาแบบอินทรีย์ชีวภาพ และมีการวาดแผนที่เดินดินทุ่งตาลกของแต่ละกลุ่ม
 • พักทานอาหารกลางวัน
 • ประชาชนร่วมกันแสดงความคิดเห็นการทำนาทั้ง 2 แบบ
 • รับสมัครผู้สนในการทำนาแบบอินทรีย์ชีวภาพ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 80

4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร

ไม่มีกิจกรรม

5. กิจกรรมชวนน้องลงนา พัฒนาพื้นที่นาแปลงรวมเพื่อการผลิตข้าวชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 กิจกรรมชวนน้องลงนา พัฒนาพื้นที่นาแปลงรวมเพื่อการผลิตข้าวชุมชน ครั้ง 1 (ในการปลูกข้าว และการดูแลแปลงนา )

วันที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อปรับสภาพแวดล้อมในชุมชนในการเอื้อต่อการส่งเสริมการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการแปรรูปข้าวอินทรีย์ชีวภาพ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. เกิดกลุ่มเยาวชนต้นกล้าผลิตข้าวอินทรีย์
 2. เกิดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมระหว่างเยาวชนและผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน
 3. เกิดแปลงนาอินทรีย์ชีวภาพต้นแบบแปลงรวม
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เด็กเยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำนาอินทรีย์ชีวภาพเริ่มจากขั้นตอนการปลูกตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธ์ที่ใช้ในการทำนา แบบนาหว่านน้ำตม และระยะเวลา ในการหว่านข้าวเตรียมเป็นกล้าเพื่อใช้ในการทำนาปักดำ การคัดแยกกอข้าวเพื่อนำมาปักดำการให้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพระหว่างต้นกล้าเติบโตการกำจัดศูตรูข้าว เช่น หอยเชอรี ที่ กินต้นกล้าอ่อน โดยการออกสำรวจตรวจตราระหว่างข้าวเจริญเติบโตการระบายน้ำเข้าออกในนาข้าวเป็นช่วงๆ เพื่อตัดวงจรการแพร่พันธ์ของหอยเชอรี การนำหอยเชอรีมาทำเป็นปุ๋ยหมัก ก็เป็นวิธีในการกำจัดหอยเชอรีอีกทางหนึ่งและสามารถนำปุ๋ยหมักหอยเชอรีมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้ในนาข้าวได้ด้วย
 • การลงปฎิบัติทำจริงในแปลงนารวมแบบนาหว่านน้ำตม และนาปักดำ เด็กเยาวชนเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว สามารถหว่านข้าว และปักดำนาอย่างสนุนสนาม มีการซักถามตลอดเวลา เช่น การแยกกอข้าวในการปักดำต้องใช้กี่ต้น การจับปักไม่ให้ต้นกล้าข้าวลอยขึ้นมา ต้นกล้าแต่ละต้นทำไม่รากไม่เหมือนกันต้นไหนใช้ได้หรือไม่ได้ เป็นคำถามและข้อสงสัยของเด็กๆเยาวชน คำถาม ทุกๆ คำถามจะมีคำตอบจาก วิทยากและคณะทำงานที่ร่วมกันลงดำนาด้วย
 • เด็กๆเยาวชนมีความสนใจ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และยังจัดสรรแบ่งงานกันทำคนละไม้คนละมือ จนเสร็จกิจกรรม ร่วมพูดคุยในวงสนทนากับคณะทำงาน แบ่งหน้าที่จัดกลุ่่ม ค่อยดูแลสำรวจแปลงนาเป็นระยะๆดูแลวัชพืช และเก็บหอยเชอรีนำมาทำปุ๋ยหมัก จนถึงเวลาเก็บเกี่ยวข้าว จะมารวมตัวกันทำกิจกรรมชวนนาลงเก็บเกี่ยวข้าวอินทรีย์ชีวภาพครั้งต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

กิจกรรมนำเยาวชนจากครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ มาเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ชีวภาพ ในพื้นที่นาแปลงรวม เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้ปลูกผู้ดูแลรักษาผู้เก็บเกี่ยว และนำผลผลิตที่ได้มาเป็นเมล็ดพันธุ์ตั้งต้นในธนาคารเมล็ดพันธุ์ อันจะทำให้เกิดความยั่งยืนทั้งในเชิงกระบวนการและในส่วนของวัตถุดิบ

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ลงทะเบียนที่ศาลากลางนาบ้านตาลก
 • ฟังการบรรยายกระบวนการทำนาอินทรีย์ชีวภาพขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาแปลงนา จากวิทยากร
 • พักทานอาหารกลางวัน
 • ลงปฏิบัติทำจริงการทำนาแบบหว่านน้ำตม และการข้าวแบบนาปักดำ
 • เด็กเยาวชนร่วมกันสรุปกิจกรรมการปลูกข้าวและการดูแลรักษาแปลงนาอินทรีย์ชีวภาพ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

35 35

6. การสร้างกระบวนการเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 การสร้างกระบวนการเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร กระบวนการก่อนการปลูก

วันที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตข้าวอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตข้าวที่ใช้เคมีมาเป็นการทำนาอินทรีย์ครบวงจร ไม่น้อยกว่า 60 ไร่

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สามาชิกกลุ่มทำนาได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการก่อนปลูกข้าว เริ่มตั้งแต่การเตรียมเมล็ดพันธ์ข้าว การคัดเลือกเมล็ดพันธ์ข้าวเริ่มตั้งแต่ กระบวนการเก็บเกี่ยว โดยการเก็บพันธ์ข้าวที่ใช้เมล็ดต้องเก็บแยกไม่ให้ปะปน กระบวนการเก็บเกี่ยวจะใช้การเก็บด้วยเคี้ยวหรือเก็บแกะ เก็บเป็นเรียง จัดแยกจากข้าวแปลงอื่น เพื่อที่จะได้เมล็ดพันธ์ข้าวที่แทนจริง
 • การดูแลรักษาเมล็ดพันธ์การเลือกเมล็ดพันธ์เพื่อรักษาคุณภาพ ต้องรักษาความสะอาด นำเมล็ดพันธ์ข้าวตากแดด ประมาณ 3-4 แดด เพื่อลดความชืนในเมล็ดข้าว ระดับความชื่อของเมล็ดข้าวต้องอยู่ที่ 12 เปอร์เซอร์ ไม่เกิน 15 เปอร์เซอร์ ควรเก็บไว้ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก ก่อนนำกระสอบข้าวเมล็ดพันธ์เก็บ ให้นำแกลบรองพื้นก่อน 1 ชั้น เพื่อช่วยรักษาระดับความชื่นได้ดี
 • ขั้นตอนการคัดเลือกเมล็ดพันธ์ข้าวมีการดำเนินการ 4 ขั้นตอน

  1. เริ่มจากการคัดเมล็ดพันธ์ตอนปลูก

  2. ระยะข้าวแตกกอต้องดูแลสำรวจแยกกอข้าวที่ไม่ใช่ตัดออก

  3. ตอนข้าวออกร่วงให้สังเกตุขนาดต้นและความสมบรูณ์ ความสูงต่ำไม่เท่ากัน ต้นที่ไม่ใช้ตัดออก

  4. ก่อนเก็บเกี่ยว ให้ดูสีของเมล็ดข้าว ร่วงข้าวที่สีต่างกันคัดออก

 • มีอีกขั้นตอนหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญ คือการที่ไม้เผาตอซัง ฟางข้าว และวัสดุอินทรีย์ในแปลงนา
  ไม่ว่าจะเป็งตอซัง ฟางข้าวสามารถไถถลบได้เลย เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชั้นดีเลยเทียบเท่ากับได้ ปุ๋ย 1 กระสอบต่อ 1 ไร่

 • กระบวนการก่อนการปลูกข้าว เป็นกระบวนการแรกของการผลิตข้าวอินทรีย์ชีวภาพ จึงทำให้ สามาชิกกลุ่มทำนาให้ความสนใจ และซักถามข้อสังสัย พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้วิธีการ ของตนและสามาชิก ได้ความรู้ และวิธีการทำนาเพิ่มขึ้น สนใจที่จะนำไปปฏิบัต เพื่มผลผลิต ในแปลงนาต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามหลักสูตรที่จัดทำขึ้นตั้งแต่ กระบวนการก่อนการปลูกกระบวนการปลูกและการดูแลรักษา และกระบวนการเก็บเกี่ยว โดยเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้และแปลงนารวมต้นแบบของชุมชน โดยการจัดการอบรมแบ่งเป็น 3 ครั้ง ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ทันที ในการอบรมแต่ละครั้งมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ลงทะเบียน สมาชิกกลุ่มทำนา
 • วิทยากรบรรยายการเรียนรู้กระบวนการก่อนปลูกข้าว
 • พักทานอาหารกลางวัน
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสามาชิก
 • สรุปขั้นตอนกระบวนการเรียนก่อนปลูกข้าวร่วมกัน
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 50
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.2 การสร้างกระบวนการเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร กระบวนการดูแลรักษา

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใการผลิตข้าวอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตข้าวที่ใช้เคมีมาเป็นการทำนาอินทรีย์ครบวงจร ไม่น้อยกว่า 60 ไร่

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สมาชิกกลุ่มทำนาได้รับความรู้ เรื่อง
 1. การจัดการระบบน้ำ ปุ๋ย
  1.1 การจัดการระบบน้ำ ตั้งแต่ระยะปักดำจนถึงต้นข้าวแตกกอ ควรจะรักษาระดับน้ำในอยู่ที่ ประมาณ 5-15 เซนติเมตร ทุ่งนาตาลกอยู่ในเขตบริการของระบบชลประทานนาท่อม มีคลองส่งน้ำสายหลักขนาดทั้ง 2 ข้าง ทั้งยังมีเหมืองไส้ไก่ ลงไปถึงกลางทุ่งนาการทดน้ำเข้านาจึงทำได้สะดวก การให้น้ำขังไว้จะทำให้หญ้า และวัชพืชอื่นๆ ไม่งอก หรืองอกช้า การขังน้ำให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะำยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการให้ปุ๋ยได้ทั่วถึงและสม่ำเสมอ และยังป้องกันการทำลายต้อนข้าวจากหนู แต่ด้วยทุ่งนาตาลกไม่มีปลวก หรือโคก ทั้งคันนาก็เล็กเตี้ย จึงไม่มีแหล่งให้หนูอาศัยอยู่ ปัญหาเรื่องหนูทำลายต้นข้าวจึงไม่ค่อยมีแต่เมื่อถึงระยะก่อนเก็บเกี่ยว เพื่อให้เมล็ดข้าวแก่พร้อมกันจะต้องระบบายน้ำออก ให้พื้นนาแห้ง และยังส่งผลให้สะดวกต่อการเก็บเกี่ยว ไม่ว่าจะเก็บเกี่ยวดว้ยคน หรือเครื่องจักร

2.การควบคุมวัชพืช ให้หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในการควบคคุมวัชพืช ในควบคุมโดยวิธีการถอน การคลุมดิน การจัดการระดับนำ้ควบคุมวัชพืช

3.การป้องกันกำจัดโรคแมลงและศัตรูพืช หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ให้ใช้ข้าวพันธ์ที่ต้านทานโรค การเตรียมแปลงดินที่เหมาะสม และการใช้อัตราเมล็ดระยะการปลูกที่เหมาะสม การปลูกพืชหมุนเวียนที่ช่วยรักษษาความอุดมสมบรณ์ของดิน และธาตุอาหารมีการจัดการน้ำ เพื่อให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ดี สมบรูณ์เข็งแรง ลดการทำลายของโรคแมลง และสัตว์ศัตรูพืช ข้าวได้ให้ใช้สารสกัดจากพันธ์พืช เช่น สะเดา ข่า ตะไคร้หมอ บอระเพ็ดและการใช้วิธีกล การใช้แสงไฟล่อ ใช้กับดัก ใช้กาวเหนียน เป็นต้น

4.การทำสารสกัดกำจััดแมลง ศัตรูพืช จากพันธ์พืช บอระเพ็ด

 • วิธีเตรียม และการใช้นำเถาบอระเพ็ดสด 10 กก. หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วบดหรือโขลกให้ละเอียด ผสมกับน้ำ 24 ลิตร ทิ้งไว้ นาน 12 ชั่วโมง จากนั้นกรองเอาแต่น้ำด้วยผ้าขาวบางๆ ก่อนนำไปใช้ ให้ผสมสารจับใบ เช่น ผงซักฝอก ย้ำยางล้างจาน หรือแชมพู
  ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ ใช้ฉีดพ่นวันละ 1 ครั้ง เวลามีปัญหาศัตรูพืช หรือใช้บอระเพ็ดสดสับเป็นชิ้เล็กๆ หว่านทั่วแปลงข้าว ครั้งแรกหลังจากหว่านข้าวไป 7 วันและอีกครั้งหลังเมื่อข้าวอายุได้ 60 วัน ในอัตราบอระเพ็ด 10 กก./ ไร่

5.สรุปพูดคุยซักถามข้อสังสัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรและกลุ่มทำนาของโคกแย้ม ทุกคนให้ความสนใจ กับการบรรยายจากวิทยากรและก่อนซักถามข้อสังสัยในขั้นตอนการดูแลรักษาแปลงนาข้าว ขั้นตอนในการจัดการน้ำในนาข้าว ระยะเวลาที่เหมาะสมใส่ปุ๋ย การกำจัดวัชพืช หลีกเลียงการใช้สารเคมีใช้ระบบการดูแลเอาใจใส่มั่นค่อยถอนวัชพืชและมีความสนใจเรียนรู้การทำสารสกัดจากพันธ์พืชที่มีอยู่ในท้องถิ่น นำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยไม่ต้องพึง การใช้สารเคมีทำให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตข้าว และได้พื้นที่การทำนาที่ปลอดสารเคมีเป็นการทำนาอินทรีย์ปลอดภัย ทั้ง ผู้ปลูกและผู้บริโครด้วย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามหลักสูตรที่จัดทำขึ้นตั้งแต่ กระบวนการก่อนการปลูกกระบวนการปลูกและการดูแลรักษา และกระบวนการเก็บเกี่ยว โดยเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้และแปลงนารวมต้นแบบของชุมชน โดยการจัดการอบรมแบ่งเป็น 3 ครั้ง ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ทันที ในการอบรมแต่ละครั้งมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ลงทะเบียน
 • วิทยากรบรรยายเรื่องกระบวนการเรียนรู้กระบวนการดูแลรักษาในแปลงนา ว่า ทุ่งตาลกเราทำนากัน 2 แบบหลักๆ กล่าวคือการทำนาหว่านน้ำตม และการทำนาดำ การดูแลการทำนาทั้ง 2 แบบยากง่ายไม่เท่ากัน นาหว่านน้ำตมต้นข้าวไม่เป็นระเบียบ แต่ถึงอย่างไรกระบวนการดูแลการทำนาก็มีขั้นตอนหลักอยู่ 3 ขั้นตอนคือ ขั้นการเตรียมดิน การปลูก การดูแล และการเก็บเกี่ยว แต่ในตอนนี้ข้าวในนาทุ่งตาลกอยู่ในกระบวนการการดูแลหลังการปลูก การเรียนรู้ในครั้งนี้จึงเป็นขั้นตอนการดูแล ซึ่งในการดูแลก็จะแบ่งย่อยออกเป็นการจัดการระบบน้ำ ปุ๋ยการควบคุมวัชพืช การป้องกันและกำจัดโรแมลงและศัตรู
 • พัก ทานอาหารกลางวัน
 • วิทยากรสอนการทำสารสะกัดจากพันธ์พืชและวิธีการใช้
 • ร่วมพูดคุยซักถาม สรุปกระบวนการเรียนรู้ดูแลรักษาแปลงนา
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 50

7. การเรียนรู้กระบวนการแปรรูปข้าว

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 การเรียนรู้กระบวนการแปรรูปข้าว ครั้งที่ 1

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตข้าวครบวงจร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้เรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • กลุ่มทำนาอินทรีย์และเด็กเยาวชนบ้านโคกแย้ม จำนวน 50 คน ได้มาดูงานที่ วิชชลัยร่วงข้าว ม.5 ต. พนางตุง อ. ควนขนุน จ. พัทลุง ในเรื่องของการผลิตข้าวอินทรีย์ และ กระบวนการแปรรูปข้าว โดยมี นาย อำมรสุขวิน และทีมงาน ให้การต้อนรับ แนะนำพื้นบ้านท่าช้างตั้งอยู่เขตที่ลุ่มของจังหวัดพัทลุง อาชีพหลักของชาวบ้านคือการทำนา และด้วยวิถีการผลิตที่เน้นปลูกข้าวเพื่อขาย ทำให้ชาวนาที่นี่เร่งการผลิต ใช้สารเคมีทุกประเภท เพื่อให้ข้าวได้ผลผลิตสูงๆ แต่ผลที่ตามมาคือต้นทุนการผลิตสูงขึ้น กำไรในแต่ละปีจึงเหลือเพียงน้อยนิด และที่สำคัญ คือ ปัญหาสุขภาพผู้ทำนาแย่ลง เพราะใช้สารเคมีในการทำนาจึงเกิดการรวมตัวของกลุ่มทำนาข้าวเกษตรอินทรีย์ขึ้น มีการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อลดต้นทุนในการผลิตอาศัยวิถีชีวติดั่งเดิมอดีตของการทำนา ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี เริ่มตั้งการเตรียมดิน กอซังฝางข้าว ไถกลบมักเพื่อเป็นปุ๋ย การใช้เมล็ดพันธ์ข้าวพื้นเมืองอินทรีย์ที่ปลูกที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นการลดต้นทุนในการผลิต และยังตอบโจรย์ ปัญหาเรื่องสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภคด้วย
 • แปลงนาอินทรีย์ของวิชชลัยร่วงข้าวมี กระบวนการในการผลิต การคัดเลือกเมล็ดพันธ์ข้าวพื้นเมือง เพราะมีการต้านทานโรคและแมลงได้ดีการเตรียมดินก่อนปลูก กอซังฟางข้าวจะไถกลบมักเป็นปุ๋ย การทำแบบ ทำนาหว่านห่างหรือนาหว่านน้ำตม จึงได้ข้าวที่แตกกอสมบูรณ์ เพลี้ยะก็ไม่มากิน ประกอบกับเมล็ดข้าวที่ได้จากนาอินทรีย์มีเมล็ดแข็ง แมลงไม่มากิน ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพของกลุ่มที่ทำเอง เมล็ดพันธ์ข้าวที่ปลูกส่วนมากจะใช้พันธุ์ สังข์หยด” เฉี้ยง เล็บนก มดริ้น เป็นข้าวที่เหมาะสมกับน้ำท่วมมากที่สุดการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธ์ใช้วิธีการ ลงแขก เพื่อจะได้เมล็ดพันธ์ที่ไม่ปนส่วนวิถีชีวิตชาวบ้านเมื่อว่างจากฤดูทำนา กลุ่มชาวนาก็ร่วมกันปลูกผักพื้นบ้าน อาทิ พริก ถั่วพลู และมะเขือ มาเป็นอาชีพเสริมเกิดกลุ่มสวัสดิการชุมชน ใช้ผลได้จากปุ๋ยอินทรีย์ และได้สุขภาพที่ดี กลับสู่วิถีวัฒนธรรมที่มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเช่นในอดีต
 • ขั้นตอนในการแปรรูปข้าว จากข้าวเปลือกมาเป็นข้าวกล้อง และข้าวสารแกลบที่สีมาจะใช้เป็นวัสดุดิบใการทำปุ๋ย เช่นเดียวกับรำข้าว ปลายสารหรือปลายข้าวก็มาแปรรูปเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพทุกส่วนของต้นข้าวใช้ประโยนช์ได้ทั้งหมดกอซัง ฟางข้าว ใช้ทำปุ๋ย เสี้ยงสัตว์การแปรรูปข้าวสารสามารถแปรเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น การทำขนมการทำสูบเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในการแปรรูปข้าวอีกด้วย
 • การร่วมพูดคุยซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ชิวภาพครบวงจร จนกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ได้รับความรู้ความใจ ถึงความเป็นมาเป็นไปของขั้นตอนการผลิตและแปรรูป รู้ถึงปัญหาในด้านต่างๆ และวิธีการแก้ไข ช่วยกันคิดช่วยคนแก้ วางแผนงานแนวทางการดำเนินงาน ช่วยเกื้อคณูกันในกลุ่ม ทำให้การทำเกษตรอินทรีย์กลับมาเป็นวิถีชีวติในการดำรงชีวติ ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค เดินทางกลับ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ชีวภาพ โดยการเดินทางไปเรียนรู้ ณ วิชชาลัยรวงข้าวบ้านท่าช้าง ซึ่งมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อยอดภูมิปัญญาผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน ใช้ระยะเวลาการอบรม จำนวน 1 วัน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • สามาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ กลุ่มเด็กเยาวชน ออกเดินทางจากบ้านโคกแย้ม ไปบ้านพนาตุง เวลา 9.00 น.
 • เวลา 10.00 - 12.00 น. นายอำมร สุขรินประธานกลุ่มทำนาอินทรีย์วิชชลัยร่วงข้าวกล่าวตอนรับแนะนำพื้นที่ ความเป็นมาของวิชชลัยร่วงข้าว
 • 12.00 พักทานอาหารกลางวัน
 • 13.00-14.00 น. ออกดูแปลงนาอินทรีย์ของวิชชลัย และแปลงสวนอินทรีย์ โดย นาย ธีรวัช สังทอง รองประธานกลุ่มทำนาอินทรีย์วิชชลัยร่วงข้าว เป็นผู้ให้ความรู้ ในกระบวนการผลิตข้าว
 • 14.00 -15.00 น.. ดูกระบวนการขั้นตอนในการแปรรูปข้าว
 • 15.00 - 16.00 น. ร่วมพูดคุยซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำนาอินทรีย์
 • 16.00 น. เดินทางกลับ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 42
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.2 เรียนรู้กระบวนการแปรรูปข้าว ครั้งที่ 2

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตข้าวครบวงจร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้เรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สมาชิกกลุ่มทำนา และ เด็กเยาวชนได้เรียนรู้ถึง ขั้นตอนกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ชิวภาพครบวงจรตั้งแต่กระบวนการปลูกการดูแลรักษาแปลงนาอินทรีย์ การเก็บเกี่ยว จนถึง กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทุกกระบวนการมีความสำคัญ เพื่อที่จะผลิตข้าวอินทรีย์ชีวภาพให้มีคุณภาพ
 • กระบวน การแปรรูปข้าวอินทรีย์ มีขั้นตอนตั้งแต่ นำข้าวเปลือกที่ได้แปลงนา มาตากแดด 1 แดด เพื่อลดความชื้น แล้วนำข้าวเปลือกไปสี สีเสร็จ คัดปลายสาร คัดเศษหญ้า ดอกหญ้าแข็งๆ ออกก่อนจะแพ็กกิ้ง ผลิตภัณฑ์นอกจากข้าว ยังมีจมูกข้าวที่ชงใส่โอวันติน และแป้งที่โม้มาจากข้าวใช้ทำขนม อีกด้วย
 • การดูงานในครั้งนี้ ได้รับความรู้ความใจ ถึงความเป็นมาเป็นไปของขั้นตอนการผลิตข้าวและการแปรรูป การแปรรูปข้าวสามารถแปรเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ เป็นสินค้าที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค สามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อีกมากมาย
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ชีวภาพ

กิจกรรมที่ทำจริง

10.00 - 11.00 น. สามาชิกกลุ่มทำนา เด็กเยาวชน ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการไปดูงานวิชชาลัยร่วงข้าว 12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ก่อนออกเดินทางร่วมกัน 13.00 - 14.00 น. ดูแปลงนาอินทรีย์ของศุนย์ปันแต 14.00 - 15.30 น. ดูการแปรรูปข้าว 15.30 - 16.30 น. เดินทางกลับ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 42

8. กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์

ไม่มีกิจกรรม

9. รวมพลคนรักษ์ข้าวอินทรีย์ มีธนาคารเมล็ดพันธุ์

ไม่มีกิจกรรม

10. สร้างกลไกการขับเคลื่อนนาอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร

ไม่มีกิจกรรม

11. เวทีรับฟังความคิดเห็นแนวทางการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้

ไม่มีกิจกรรม

12. สรุปประเมินผลและจัดทำชุดความรู้

ไม่มีกิจกรรม

13. พัฒนาสภาผู้นำชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.1 พัฒนาสภาผู้นำชุมชน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

สมาชิกสภาผู้นำชุมชน 25คน มีความรู้ด้านการจัดการชุมชนเข้มแข็ง ด้วยตนเอง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จากการศึกษาดูงาน ได้เรียนรู้การบริหารพื้นที่ชุมชนเข้มแข็ง ต้องมีหลักการดังนี้

 • ปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน คือคนและทุน เริ่มจาการพัฒนาคน หรือบุคลากรให้มีจิตอาสา มีความเสียสละ มีความอดทน มีความตั้งใจได้เข้ามามีส่วนรวมในการพัฒนาหมู่บ้าน มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมกับความสามารถแต่ละบุคคลมีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพในด้านการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนงาน การติดตามผลและมีการศึกษาดูงานพื้นที่ที่มีการพัฒนาประสบความสำเร็จเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับแกนนำมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกัน
 • ทุนในการพัฒนาหมู่บ้านได้มาจาก กลุ่ม องค์กร ที่มีอยู่ และขยายกลุ่มให้มีความเข็งแข็งยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มออมทรัพย์ มีการจัดการบริหารมาเป็นรูบแบบสหกรณ์เครติดยูเนีบย มีการรับฝากเงิน ถอนเงิน มีการกู้ยืม แบบธนาคาร มีเงินหมุนเวียน ประมาณ 65 ล้านบาทกลุ่มสวนยาง มีการพัฒนามาเป็นรูบแบบสหกรณ์การยาง มีการรับซื้อน้ำยางทั้งตำบล มาแปรรูปเป็นยางแผ่น จัดชำหน่ายเองยังมีอีกหลายกลุ่มที่สามารถมาเป็นทุน และสวัสดิการให้กับคนในชุมชน
 • การศึกษาดูงานของคณะทำงานและสภาผู้นำ เด็กเยาวชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาท่อม ในครั้งนี้ทำให้เกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพ ความเป็นผู้นำ เข้าใจ เข้าถึง ให้โอกาศและการประสานงานที่ดี เป็นหัวใจหลักสำหรับผู้นำ ที่จะสามารถสร้างพลัง สร้างแรงจูงใจ ความร่วมมือร่วมใจ ให้เกิดการพัฒนาในชุมชนและการบริหารจัดการทุนที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ให้กับคนในชุมชนเด็กเยาวชนบ้านโคกแย้มได้เรียนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ในการทำงานของแกนนำคนในชุมชน และ เด็กเยาวชน มีความสำคัญ ที่จะช่วยกันพัฒนาหมู่บ้าน ไม่ใช่หน้าที่คนใดคนหนึ่ง ต้องร่วมมือร่วมใจมีความรักความสามัคคีในชุมชนจึงจะสามารถ พัฒนาหมู่บ้านสู่ความเข็มแข็งได้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

สมาชิกสภาผู้น้ำจำนวน 25 คนได้รับการพัฒนา ความรู้เพื่อการจัดการชุมชนเข้มแข็งโดยไปเรียนรู้จากพื้นที่ต้นแบบการจัดการชุมชน ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ

กิจกรรมที่ทำจริง
 • สมาชิกสภาแกนนำชหมู่บ้านนัดรวมพลพร้อมกันที่ศาลาหมู่บ้าน
 • แบ่งกลุ่มหมอบหมายเก็บประเด็นบันทึกข้อมูล ตั้งคำถาม
 • แกนนำชุมชน กลุ่มเด็กเยาวชน เจ้าหน้าที่เทศบาลนาท่อมจำนวน 27 คน ได้เดินทางไปดูงานที่ ม. 11 ต.โคกม่่วง อ. เขาชัย จ. พัทลุง เรื่องการจัดการชุมชนเข็มแข็ง ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 โดยให้กลุ่มต่างๆ ให้มีความเชื่องโยงกันกลายมาเป็นทุน ในการพัฒนาชุมชน โดยแกนนำ และกรรมการของแต่ละกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วม มีการจัดประชุม การจัดทำแผนชุมชนเป็นประจำทุกปี แผนชุมชนจะขึ้นอยุ่กับสภาพเศรษฐกิจ และความต้องการของคนในชุมชนเป็นหลัก
 • นาย มนูญสุขรันต์ผู้ใหญ่ ม.11 ต.โคกม่วง กล่าวคำตอบรับแนะนำพื้นที่
 • พูดคุย ซักถาม ขั้นตอนการทำงานของพื้นที่สู่ชุมชนเข็มแข็ง
 • พักทานอาาหารกลางวัน
 • เยี่ยมชมกลุ่มต่างๆ
 • เดินทางกลับ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

25 25

14. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.1 การประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.มอ. และพี่เสี้ยงผู้ติดตามครั้งที่1

วันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • แนวทางการบริหารจัดการโครงการ ได้รับความรู้ความเข้าในการบริหารจัด การสร้างความเข้าใจแก่ทีมงานและคณะทำงาน การประสานงานการจัดระบบการทำงานของโครงการ และการแบ่งงาน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ของคณะทำงานและแกนนำ การวางแผนงานการดำเนินงานโครงการอย่างเป็นขั้นตอน มีการประชุมพูดคุย ไม่ว่าจะเป็นการประชุมประจำเดือน หรือในวงสภากาแฟ ร้านค้าหมู่คนชุมชนได้แสดงความคิดเห็นสามารถพูกคุยปรึกษาหารึกกัน การทำกิจกรรมแต่ละกิจกรรมต้องกลับพูดคุย ทบทวนผลของกิจกรรมที่ทำไปมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ มีปัญหาอะไรบ้าง แก้ไขปัญหาอย่างไร สรุปรายละเอียดของกิจกรรมรายงานคณะทำงานและสภาผู้ชุมชนทุกครั้งที่มีการประชุมหมูบ้านให้คนในชุมชนรับทราบความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
 • การบริหารจัดการความเลี่ยงของโครงการ การทำกิจกรรม ให้ต่อเนื่องรายงานผลกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ตามปฏิทินของโครงที่กำหนดไว้ ลงรายงานการเงินตามหนวดหมู่ใหเครบถ้วนตามกิจกรรมที่ทำ
 • การบริหารจัดการแนวทางด้านการเงิน ต้องมีผู้รับผิดชอบหลัก1. หัวหน้าโครงการ 2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 3. การเงินโครงการใน จัดทำระบบบัญชีการเงิน- การจ่ายเงินกิจกรรมตามโครงการ รายงานผลการใช้จ่ายเงินของโครงการในที่ประชุมคณะทำงานทุกเดือน ต้องมีเอกสารใบสำคัญรับเงินประกอบการ ในการใช้จ่าย รายละเอียดการลงใบสำคัญรับเงิน
 • ระบบการลงรายละเอียดในเว็บไซต์ ได้ความรู้ความเข้าใจ ในการลงรายละเอีดยขั้นตอนการรายงานกิจกรรม การลงปฏทิน การบันทึกแผนภาพ การบันทึกกิจกรรม การจัดเตรียมเอกสารในการรายงานปิดงวด
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโครงการ โดยอ. เสณี จ่าวิสูตร

 • การบริหารจัดการแนวทางด้านการเงิน การลงบัญชี เอกสารประกอบการเงินโดย คุณจุรีย์หนูผุด

 • ระบบการลงรายละเอียดในเว็บไซต์

 • แนะนำ สสส. ระบบการทำงาน การประสานงาน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโครงการ โดย อ. เสณีจ่าวิสูตร และทีม สจรส.ม.อ.ในเรื่อง
 • การบริหารจัดการแนวทางด้านการเงิน การลงบัญชี เอกสารประกอบการเงินโดย คณุ จรีย์หนูผุด

 • ระบบการลงรายละเอียดในเว็บไซต์

 • แนะนำ สสส. ระบบการทำงาน การประสานงานกับ สจรส.มอ.

 • photo
 • photo
 • photo

 

3 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.2 ถอนเงินเปิดบัญชีคืน

วันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อคืนเงินให่แก่ผู้สำรองจ่ายเงินเปิดบัญชี

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อให้ได้รู้ว่าการถอนเงินคืน ถึงแม้ว่าจะเป็นเงินของเรา แต่ต้องรายงาน กิจกรรมผ่านเว็บไซต์ และต้องทำหลักฐานการเงินด้วยแสดงเป็นเอกสารด้านการเงินประกอบในการตรวจสอบ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ถอนเงินเปิดบัญชีคืน 500 บาท เป็นเงินที่ใช้เปิดบัญชีที่ธนาคาร

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ถอนเงินคืน 500 บาทเป็นเงินในการเปิดบัญชีที่ธนาคาร
 • ทำใบสำคัญรับเงิน เขียนรายละเอียดเป็นค่าถอนเงินคืน
 • รายงานกิจกรรมในเวบไซต์ และใส่ค่าใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ

 

1 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.3 อบรมการเขียนรายงานการจัดการบริหารการเงิน ร่วมกับ สสส. สจรส.มอ. พี่เสี้ยง ครั้งที่2

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพือพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการและสนับสนุนการทำงานของโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

การพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนโครงการ ร่วมกับสสส.สจรส. มอ. พี้เสี้ยง จำนวน 3 คน ในการพัฒนาศักยภาพการเขียนรายงานผลการดำเนินการโครงการการจัดการเอกสารการเงิน
การจัดทำรายงานที่ถูกต้อง และการเรียนรู้ด้านการหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่

 • การเขียนรายงานผลการดำเนินการโครงการเริ่มต้นจากการจดบันทึกรายละเอียด กระบวนการ ทำกิจกรรมปฏิบัติจริงสิ่งที่ทำ ทำกับใคร ทำแล้วได้อะไร เก็บผลข้อมูลที่ได้มาจัดเรียบเรียง ลงรายงาน ผลการดำเนินงานในเว็บไซต์

 • การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานที่ถูกต้อง จัดเตรียมเอกสารตามรายกิจกรรม ตามรายละเอียดของงบประมาณ การใช้จ่ายมีอะไรบ้าง ลงรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมเอกสารหลักฐานการเงินจัดเป็นชุดเอกสาร เป็นรายกิจกรรม

 • การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่วิธีการหักภาษี ณ ที่จ่าย เริ่มดำเนินการ หักภาษี ณ ที่จ่าย 1%
  สำหรับค่าใช้จ่ายในหมวด ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าเช่า ตั้งแต่ จำนวนเงิน 1000 บาท ขึ้นไป เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้น

 • ขั้นตอนการการปฏิบัติ เกี่ยวกับภาษี

  1. หัก ณ ที่จ่ายไว้ 1% ของประเภทเงินได้ที่จ่าย

  2.ออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย

  3 ออกรายการยท่นแบบแสดงรายการภาษี หัก ณ ที่จ่าย

  4.นำส่ง ภ.ง.ด 3ภายในวันที่ 1-7 ของเดือนถัดไป เดือนที่จ่ายเงินไว้

 • แบ่งกลุ่มปฎิบัติการจัดทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง ได้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ทำมาดูความเรียบร้อย ในการลงรายละเอียดต่างๆการลงค่าใช้จ่ายตามหมวด แนะนำการจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนสมบรูณ์

การพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนโครงการครั้งนี้ได้รับความรู้ความเข้าใจในด้าน การเขียนรายงานผลดำเนินงานโครงการ การจัดการเอกสารการเงิน การรายงานการเงิน การหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นความรู้ใหม่ในการทำโครงการวิธีการ ขั้นตอนการหัก ภาษี ผู้เข้าร่วมทั้ง 3 คนได้เข้าใจทุกกระบวนการมากยิ่งขึ้นสามารถนำปฎิบัติทำจริงได้ตามหน้าที่ของแต่ละคน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

อบรมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการ และการจัดการเอกสารการเงิน การทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ลงทะเบียน
  • แนะนำโครงการที่เข้าร่วม
  • การเขียนรายงานผลการดำเนินการโครงการ
  • การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง
  • การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่
  • รับประทานอาหารวัน
  • แบ่งกลุ่มปฎิบัติการจัดทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง
  • สรุปถอดบทเรียนรวมกัน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

3 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.4 จัดเตรียมเอกสารด้านการและ การรายงานกิจกรรม ร่วม กับ พี้เสี้ยง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

จัดเตรียมเอกสารหลักฐานการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการเงิน และการรายงานกิจกรรมผ่านเว็ปไซส์โครงการศูนย์เรียนนาอินทีย์ที่บ้านโคกแย้ม มีผู้รับผิดโครงการและผู้รายงานกิจกรรมในเว็ปไซส์ เข้าร่วมรับ ฟัง การสร้างความเข้าใจในเรื่องของการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน การเงินได้อย่างถูกต้อง และการรายงานกิจกรรมของโครงการให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งลงรายละเอียดในครบถ้วน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานของโครงการพร้อมพี่เสี้ยง

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ลงทะเบียน
  • ทีมพี้เสี้ยงสร้างความเข้าใจเรื่องของเอกสารหลักฐาน และการหักภาษี ณ ที่ จ่าย
  • พักทานอาหารกลางวัน
  • พี้เสี้ยงตรวจเอกสารการเงิน และรายงานกิจกรรม ของแต่ละพื้นที่
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.5 จัดทำรายงานปิดงวดที่1 ร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ และพี่เสี้ยงผู้ติดตามครั้งที่3

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อตรวจเอกสารหลักฐานการเงินและผลการดำเนินงานโครงการ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมปิดงวดที่ 1 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

การส่งเอกสารการเงินส่งตรวจ ความถูกต้องเพื่อปิดงวดที่1 โครงการศูนย์เรียนนาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม มีคณะทำงานจำนวน 3 คน มี ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ ผู้รายงานกิจกรรมผ่านเว็ปไซส์

เอกสารที่ต้องดูความถูกต้องเรียบร้อย 1. เอกสารหลักฐานการเงิน 2. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ โดยเจ้าหน้าที่ สจรส. และพี่เสี้ยง

 • ส่งเอกสารหลักฐานการเงิน ตรวจ โดย นายญัตติพงษ์แก้วทอง ทั้งหมด 19 ชุดครบถ้วนถูกต้อง

 • การรายงานผลการดำเนินการของโครงการโดย นายญัตติพงษ์แก้วทองทั้งหมด 19กิจกรรม รายงานกิจกรรมเป็นปัจจุบัน ถูกต้องสมบรูณ์
  เอกสารหลักฐานการเงิน และ รายงานผลการดำเนินงานของโครง ถูกต้องสมบรูณ์ ปิดงวดที่ 1

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำรายงานเตรียมเอกสารด้านการเงิน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ลงทะเบียน
 • ส่งรายงานหลักฐานการเงิน และการรายงานกิจกรรมในเว็ปไซส์ ตรวจความถูกต้อง
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

3 3

15. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดป้ายสัญญาลักษณ์เขตปลอดบุหรีในเขตชุมชนเป็นเขตปลอดบหรี

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • จ้างทำป้ายเขตปลอดบุหรี ตามขนาดที่ สสส. กำหนด และนำมาใช้ติดเป็นป้ายบอกสถานที่ปลอดบุหรี่ทุกครั้งที่ทำกิจกรรมของโครงการ ส่วนนอกเวลาทำกิจกรรมสภาแกนนำมีมติให้ติดไว้ที่ศาลาหมู่ บ้านเพื่อให้ทุกครั้งที่มีการทำกิจกรรมของชุมน ณ ศาลาแห่งนี้ ให้สถานีทีนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ทำป้ายเขตปลอดบุหรีที่ร้านพัทลุงโฆณา
 • ทำเอกสารประการใช้จ่ายค่าป้าย
 • ทำรายงานกิจกรรมในเวบไซต์
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 60

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 42 19                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 183,425.00 89,274.00                  
คุณภาพกิจกรรม 76 57                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน
 1. โครงการศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้มเป็นโครงการต่อเนื่อง คนในชุมชน ได้รับข้อมูลข่าว สารจากการทำโครงการจากปีที่แล้ว อย่างต่อเนื่องมาปีที่ 2 คนในชุมชนให้ความร่วม แต่จะมีปัญหาของเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของแต่ละกิจกรรม มีกระบวนการหลายขัั้นในการทำ เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ใหม่ของโครงการนอกเหนือจากปีที่แล้ว

มีกระบวนการในการ หัก ภาษี ณ ที่ จ่าย หลายขั้นตอน ความรู้ความเข้าของคนในโครงการยังมีน้อย

มีการเข้าร่วมอบรมสร้างความเข้าใจ จาก สจรส. ร่วมกับพี่เสี้ยงจำนวน 2 ครั้ง ผู้รับผิดชอบโครงการ การเงินโครงการ ผู้รายงายผ่านเว็ตไซส์สามารถเรียนรู้และเข้าใจ ในวิธีการ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย มากขึ้น จัดเตรียมเอกสารในการ หักภาษีได้ถูกต้อง

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาง นวลจันทร์ คงสุด 11 หมู่ที่ 2 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี
นาย ถาวร คงนิล 42 หมู่ที่ 2 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. จัดเตรียมเอกสารด้านการและ การรายงานกิจกรรม ร่วม กับ พี้เสี้ยง ( 16 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. จัดทำรายงานปิดงวดที่1 ร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ และพี่เสี้ยงผู้ติดตามครั้งที่3 ( 20 กุมภาพันธ์ 2559 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 )
 3. กิจกรรมชวนน้องลงนา พัฒนาพื้นที่นาแแปลงรวมเพื่อการผลิตข้าวชุมชน ครั้งที่ 2 (การเก็บเกี่ยวข้าวและคัดเลือกเมล็ดข้าวเป็นเมล็ดพันธ์ ) ( 27 กุมภาพันธ์ 2559 )
 4. การสร้างกระบวนการเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจรกระบวนการเก็บเกี่ยว ( 27 กุมภาพันธ์ 2559 )
 5. ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่6 ( 15 มีนาคม 2559 )
 6. ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งท่7 ( 15 เมษายน 2559 )
 7. ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่8 ( 15 พ.ค. 2559 )
 8. พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ชีวภาพครบวงจรครั้งที่1 หลักสูตรก่อนผลิต ( 4 มิถุนายน 2559 )
 9. ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่9 ( 15 มิถุนายน 2559 )
 10. กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ ( 25 มิถุนายน 2559 )
 11. ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่10 ( 15 กรกฎาคม 2559 )
 12. พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ชีวภาพครบวงจรครั้งที่2 หลักสูตรการปลูกและการดูแล ( 25 กรกฎาคม 2559 )
 13. พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ชีวภาพครบวงจรครั้งที่3 หลักสูตรการเก็บเกี่ยว ( 6 สิงหาคม 2559 )
 14. ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่11 ( 15 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาง ไพเราะ เกตุชู
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......