รหัสโครงการ 58-03832
สัญญาเลขที่ 58-00-1933
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ นาอินทรีย์คืนวิถีคนไทรงาม (ต่อเนื่อง)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมสภาผู้นำชุมชนร่วมกับคนในชุมชน เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ (เปิดตัวโครงการ)และรับสมัครครัวเรือนนำร่องผลิตข้าวอินทรีย์
2) ปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
3) ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 1
4) เบิกเงินคืนค่าเปิดบัญชี
5) ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2
6) อบรมการเขียนรายงาน เอกสารการเงินและการบริหารจัดการ
7) เวทียกร่างข้อตกลงการทำนาอินทรีย์
8) จัดทำฐานข้อมูลการผลิตข้าวชุมชน
9) ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 3
10) รู้ทำ รู้ใช้อินทรีย์ชีวภาพ ครั้งที่ 1
11) ประชุมสมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ ครั้งที่ 1
12) เรียนรู้พื้นที่"เพื่อนนาอินทรีย์ต้นแบบ"
13) สร้างแปลงนาผลิตข้าวอินทรีย์ครั้งที่ 1
14) ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 4
15) รู้ทำ รู้ใช้อินทรีย์ชีวภาพ ครั้งที่ 2
16) ติดตาม/ตรวจเยี่ยมแปลงนาอินทรีย์ ครั้งที่ 1
17) นำภาษีหักณ. ที่่จ่ายส่งสำนักงานสรรพากร
18) สร้างแปลงนาผลิตข้าวอินทรีย์ ครั้งที่ 2
19) นำภาษีหักณ.ที่จ่ายส่งสำนักงานสรรพากร
20) ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 5
21) ประชุมทำความเข้าใจแบบสำรวจข้อมูลร่วมกับทีมสำรวจข้อมูล
22) ติดตาม/ตรวจเยี่ยมแปลงนาอินทรีย์ ครั้งที่ 2
23) ติดตามหนุนเสริมครั้งที่2
24) ประชุมสมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ ครั้งที่ 2
25) จัดทำรายงานการเงิน งวดที่ 1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 83,130.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 57.08 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 582.65 บาท
1) เงินสดในมือ = -40,843.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 469.73 บาท
รวมรายรับ (1) = 83,769.73 บาท รวมรายจ่าย (2) = 124,143.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -40,373.27 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 103,910.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง ยุภา ธนนิมิตร )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. ติดตามหนุนเสริมครั้งที่2 (16 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. ประชุมสมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ ครั้งที่ 2 (18 กุมภาพันธ์ 2559)
 3. จัดทำรายงานการเงิน งวดที่ 1 (20 กุมภาพันธ์ 2559 - 21 กุมภาพันธ์ 2559)
 4. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1 (22 กุมภาพันธ์ 2559)
 5. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 2 (23 กุมภาพันธ์ 2559)
 6. สร้างแปลงนาผลิตข้าวอินทรีย์ ครั้งที่ 3 (24 กุมภาพันธ์ 2559)
 7. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 3 (25 กุมภาพันธ์ 2559)
 8. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ครั้งที่4 (26 กุมภาพันธ์ 2559)
 9. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 5 (27 กุมภาพันธ์ 2559)
 10. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 6 (28 กุมภาพันธ์ 2559)
 11. ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 6 (6 มีนาคม 2559)
 12. ประชุมประจำเดือนวาระหมู่บ้าน ครั้งที่ 6 (6 มีนาคม 2559)
 13. เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล (12 มีนาคม 2559)
 14. ประชุมประจำเดือนวาระหมู่บ้าน ครั้งที่ 7 (6 เมษายน 2559)
 15. ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 7 (6 เมษายน 2559)
 16. ติดตาม/ตรวจเยี่ยมแปลงนาอินทรีย์ ครั้งที่ 3 (24 เมษายน 2559)
 17. ประชุมประจำเดือนวาระหมู่บ้าน ครั้งที่ 8 (6 พ.ค. 2559)
 18. ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 8 (6 พ.ค. 2559)
 19. ประชุมสมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ ครั้งที่ 3 (20 พ.ค. 2559)
 20. เก็บข้าวนาวาน (21 พ.ค. 2559)
 21. ประชุมสมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ ครั้งที่ 4 (28 พ.ค. 2559)
 22. ประชุมประจำเดือนวาระหมู่บ้าน ครั้งที่ 9 (6 มิถุนายน 2559)
 23. ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 9 (6 มิถุนายน 2559)
 24. ประชุมประจำเดือนวาระหมู่บ้าน ครั้งที่ 10 (6 กรกฎาคม 2559)
 25. ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 10 (6 กรกฎาคม 2559)
 26. ประชุมสมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ ครั้งที่ 5 (18 กรกฎาคม 2559)
 27. ประชุมประจำเดือนวาระหมู่บ้าน ครั้งที่ 11 (6 สิงหาคม 2559)
 28. ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 11 (6 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง ยุภา ธนนิมิตร )
20 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )
20 กุมภาพันธ์ 2559