รหัสโครงการ 58-03832
สัญญาเลขที่ 58-00-1933
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ นาอินทรีย์คืนวิถีคนไทรงาม (ต่อเนื่อง)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1
2) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 2
3) สร้างแปลงนาผลิตข้าวอินทรีย์ ครั้งที่ 3
4) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 3
5) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ครั้งที่4
6) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 5
7) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 6
8) ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 6
9) เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
10) ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 7
11) ติดตาม/ตรวจเยี่ยมแปลงนาอินทรีย์ ครั้งที่ 3
12) ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 8
13) ประชุมสมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ ครั้งที่ 3
14) ประชุมสมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ ครั้งที่ 4
15) ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 9
16) ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 10
17) ประชุมสมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ ครั้งที่ 5
18) ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 11
19) ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานร่วมกับพี่เลี้ยง
20) ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 12
21) ถ่ายทอดข้อมูลสู่ชุมชน
22) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชน
23) ประชุมสมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ ครั้งที่ 6
24) จัดทำข้อตกลงการผลิตข้าวอินทรีย์
25) จัดทำชุดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน
26) สรุปบทเรียนการดำเนินงานโครงการ
27) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาพรวมประจำงวดที่ 2
28) ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้
29) จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน
30) ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ปิดงวดโครงการ
31) ถ่ายภาพกิจกรรม

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = -40,373.27 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 103,910.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 13.69 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -20,533.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 393.42 บาท
รวมรายรับ (1) = 63,550.42 บาท รวมรายจ่าย (2) = 83,690.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -20,139.58 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 20,139.58 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง ยุภา ธนนิมิตร )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง ยุภา ธนนิมิตร )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )