ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีชีวภาพครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง (ต่อเนื่องปี2)

รหัสโครงการ 58-03879
สัญญาเลขที่ 58-00-2045
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีชีวภาพครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง (ต่อเนื่องปี2)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) กิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ
2) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
3) ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนตุลาคม
4) สำรวจข้อมูลเพื่อทำแผนที่นิเวศท้องนา
5) เวทีคืนข้อมูลระบบนิเวศนาให้ชุมชน
6) กิจกรรมชวนน้องลงนา พัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อการผลิตข้าวชุมชน
7) ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนพฤศจิกายน
8) สร้างกระบวนการเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ ตั้งแต่ก่อยการปลูก การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว
9) สร้างกระบวนการเรียนรู้กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
10) กิจกรรมลงแขกพัฒนาศูนย์เรียนรู้
11) อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
12) ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนธันวาคม
13) จัดทำรายงานความก้าวหน้า งวด 1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 84,840.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 40.46 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -55,818.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 1,380.46 บาท
รวมรายรับ (1) = 85,380.46 บาท รวมรายจ่าย (2) = 139,818.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -54,437.54 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 106,050.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง วิมล ส้มนิ่ม )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำรายงานความก้าวหน้า งวด 1 (21 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนมีนาคม (10 มีนาคม 2559)
 3. ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนเมษายน (10 เมษายน 2559)
 4. กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ (2 พ.ค. 2559)
 5. ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนพฤษภาคม (10 พ.ค. 2559)
 6. รวมพลคนรักษ์ข้าวอินทรีย์ มีธนาคารเมล็ดพันธุ์ (20 พ.ค. 2559)
 7. สร้างกลไกการขับเคลื่อนข้าวสังข์หยดอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร (6 มิถุนายน 2559)
 8. ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนมิถุนายน (10 มิถุนายน 2559)
 9. ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนกรกฎาคม (10 กรกฎาคม 2559)
 10. เวทีรับฟังความคิดเห็นแนวทางการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ (15 กรกฎาคม 2559)
 11. สรุปประเมินผลและจัดทำชุดความรู้ (10 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง วิมล ส้มนิ่ม )
21 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวมลิวัลย์ ห่อทอง )
21 กุมภาพันธ์ 2559