ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีชีวภาพครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง (ต่อเนื่องปี2)

รหัสโครงการ 58-03879
สัญญาเลขที่ 58-00-2045
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีชีวภาพครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง (ต่อเนื่องปี2)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนมีนาคม
2) ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนเมษายน
3) กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
4) ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนพฤษภาคม
5) รวมพลคนรักษ์ข้าวอินทรีย์ มีธนาคารเมล็ดพันธุ์
6) สร้างกลไกการขับเคลื่อนข้าวสังข์หยดอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร
7) ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนมิถุนายน
8) ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนกรกฎาคม
9) เวทีรับฟังความคิดเห็นแนวทางการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
10) สรุปประเมินผลและจัดทำชุดความรู้
11) ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ งวด 2
12) จัดทำภาพกิจกรรม
13) ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้
14) ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = -54,437.54 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 106,050.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 27.64 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -14,678.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 7,458.10 บาท
รวมรายรับ (1) = 51,640.10 บาท รวมรายจ่าย (2) = 58,860.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -7,219.90 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 7,219.90 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง วิมล ส้มนิ่ม )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง วิมล ส้มนิ่ม )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )
15 ตุลาคม 2559