ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีชีวภาพครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง (ต่อเนื่องปี2)

รหัสโครงการ 58-03879
สัญญาเลขที่ 58-00-2045

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีชีวภาพครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง (ต่อเนื่องปี2)
รหัสโครงการ 58-03879 สัญญาเลขที่ 58-00-2045

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 212,100.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 84,840.00 บาท
งวดที่ 2 = 106,050.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 190,890.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 40.46 บาท
งวดที่ 2 = 27.64 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 68.10 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 198,678.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -7,219.90 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชน 5,000.00 4,000.00
1. ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนตุลาคม
2. ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนพฤศจิกายน
3. ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนธันวาคม
4. ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนมีนาคม
5. ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนเมษายน
6. ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนพฤษภาคม
7. ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนมิถุนายน
8. ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนกรกฎาคม
กิจกรรมหลัก : สำรวจข้อมูลเพื่อทำแผนที่นิเวศท้องนา 5,400.00 5,400.00
1. สำรวจข้อมูลเพื่อทำแผนที่นิเวศท้องนา
กิจกรรมหลัก : เวทีคืนข้อมูลระบบนิเวศนาให้ชุมชน 11,500.00 12,200.00
1. เวทีคืนข้อมูลระบบนิเวศนาให้ชุมชน
กิจกรรมหลัก : พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร 9,300.00 0.00
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมลงแขกพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 6,000.00 6,000.00
1. กิจกรรมลงแขกพัฒนาศูนย์เรียนรู้
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมชวนน้องลงนา พัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อการผลิตข้าวชุมชน 10,600.00 10,600.00
1. กิจกรรมชวนน้องลงนา พัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อการผลิตข้าวชุมชน
กิจกรรมหลัก : การสร้างกระบวนการเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร 46,800.00 46,800.00
1. สร้างกระบวนการเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ ตั้งแต่ก่อยการปลูก การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว
กิจกรรมหลัก : การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว 53,800.00 53,800.00
1. สร้างกระบวนการเรียนรู้กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ 10,800.00 10,800.00
1. กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
กิจกรรมหลัก : รวมพลคนรักษ์ข้าวอินทรีย์ มีธนาคารเมล็ดพันธุ์ 11,500.00 11,500.00
1. รวมพลคนรักษ์ข้าวอินทรีย์ มีธนาคารเมล็ดพันธุ์
กิจกรรมหลัก : สร้างกลไกการขับเคลื่อข้างสังข์หยดอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร 8,100.00 8,600.00
1. สร้างกลไกการขับเคลื่อนข้าวสังข์หยดอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร
กิจกรรมหลัก : เวทีรับฟังความคิดเห็นแนวทางการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ 15,500.00 15,500.00
1. เวทีรับฟังความคิดเห็นแนวทางการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
กิจกรรมหลัก : สรุปประเมินผลและจัดทำชุดความรู้ 4,800.00 4,800.00
1. สรุปประเมินผลและจัดทำชุดความรู้
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 6,178.00
1. กิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ
2. อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
3. จัดทำรายงานความก้าวหน้า งวด 1
4. ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้
5. ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 2,500.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ งวด 2
3. จัดทำภาพกิจกรรม

รวมงบทั้งหมด

212,100.00 198,678.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาง วิมล ส้มนิ่ม )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559