ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีชีวภาพครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง (ต่อเนื่องปี2)

บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยmaliwanmaliwanเมื่อ 14 ตุลาคม 2559 13:25:53
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2560 09:52:19 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • นำเอกสารการเงิน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาให้พี่เลี้ยงดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้รับคำแนะนำจากพี่เลี้ยงในการจัดทำเอกสารรายงานโครงการและเอกสารการเงิน ได้ภาพถ่ายในการทำโครงการแต่ละกิจกรรมเพื่อแสดงให้รู้ถึงกิจกรรมนั้นเป็นอย่างไรบ้าง และสามารถนำไปประกอบการทำรายงานฉบับสมบูรณ์ได้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.


ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
3 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยmaliwanmaliwanเมื่อ 14 ตุลาคม 2559 13:18:36
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2560 09:52:49 น.

ชื่อกิจกรรม : ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเข้าร่วมประชุมกับ สสส.และ สจรส.ม.อ.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานในโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เข้าร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานในโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เข้าร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมฟังการเสวนาจากวิทยากรของ สสส.สปสช. สช.และ สธ. ได้เข้าร่วมฟังการเสวนาห้องย่อยชุมชนน่าอยู่ และร่วมกิจกรรมในบูธต่าง ๆ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้มิตรภาพที่ดี และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน และแรงผลักดันให้สู้ต่อไปในการทำโครงการต่อยอด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
5 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยmaliwanmaliwanเมื่อ 14 ตุลาคม 2559 13:08:40
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2560 09:55:49 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดทำภาพกิจกรรม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • จัดทำรายงานปิดโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และคัดเลือกรูปภาพประกอบการทำรายงาน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้รับคำแนะนำจากพี่เลี้ยงในการจัดทำรายงานและการคัดเลือกภาพมาประกอบการทำรายงาน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
20 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยmaliwanmaliwanเมื่อ 14 ตุลาคม 2559 12:58:15
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2560 09:56:52 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ งวด 2

 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์งวด2 ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและการเงินโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมการจัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการ พร้อมเอกสารประกอบการทำรายงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและการเงินโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ได้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์งวดที 2 และเอกสารทางการเงิน และได้รับคำแนะนำในการเขียนรายงานโครงการต้องเพิ่มข้อมูลภาพให้่สอดคล้องกับเนื้อหาให้มากขึ้น
 • สรุปและแสดงผลงานของโครงการ ความสำเร็จของโครงการและการต่อยอดของโครงการในปีถัดไป
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้เอกสารการเงินที่ถูกต้อง และการเขียนรายงานที่ถูกต้อง ร่วมทั้งข้อมูลภาพต่างๆที่ชัดเจน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
10 สิงหาคม 2559 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยmaliwanmaliwanเมื่อ 14 ตุลาคม 2559 12:37:58
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2560 13:15:08 น.

ชื่อกิจกรรม : สรุปประเมินผลและจัดทำชุดความรู้

 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตข้าวสังหยดอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานและสมาชิก จำนวนน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะทำงานประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมพี่เลี้ยง เพื่อสังเคราะห์ผลการดำเนินโครงการและจัดทำเป็นชุดความรู้เพื่อการเผยแพร่ต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานและสมาชิก จำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

10.00 น. ประธานโครงการเริ่มชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำชุดความรู้

10.00-12.00น. คุณมลิวัลย์รายงานความก้าวหน้าของโครงการ และรายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับการจัดทำชุดความรู้

12.00-13.00น. พักรับประทานอาหาร

13.00-14.00น. ประธานเปิดโอกาสให้สมาชิกร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวการจัดทำชุดความรู้การผลิตข้าวสังหยด

14.00-15.00น. สรุปและประเมินผลการจัดทำชุดความรู้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สร้างกระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างคนในชุมชน และได้ข้อตกลงร่วมกัน ได้แนวทางการบริหารการจัดการศูนย์เรียนรู้ซึ่งจะทำให้ชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
15 กรกฎาคม 2559 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยmaliwanmaliwanเมื่อ 13 ตุลาคม 2559 20:37:13
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2560 13:08:04 น.

ชื่อกิจกรรม : เวทีรับฟังความคิดเห็นแนวทางการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนรวมของคนในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานและคนในชุมชน จำนวน 150 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เปิดเวทีสาธารณะในชุมชนเพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ของชุมชนธนาคารเมล็ดพันธุ์ และการบริหารจัดการตลาดกลางข้าวอินทรีย์ชุมชน ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และมีว่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ ก่อนประกาศใช้แนวทางอย่างเป็นทางการโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายจำนวน 150 คนซึ่งเป็นตัวแทนจากครัวเรือนต่าง ๆในหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานและคนในชุมชน จำนวน 150 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เปิดเวทีเกี่ยวกับการจัดการศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเรื่องธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านรับรู้และมีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวทางต่างๆ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนในชุมชน เรื่อง เมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นถิ่น ทุกคนในที่ประชุมเห็นด้วยที่จะทำธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว เนื่องจากในปัจจุบันชาวนาจะใช้สารเคมีเป็นหลักในการทำนา และใช้เมล็ดพันธฺุ์ที่ซื้อจากนอกชุมชน รวมทั้งพันธุ์ข้าวที่ใช้เป็นพันธุ์ข้าวทางเศรษฐกิจ เนื่องจากขายได้ง่าย มีตลาด แต่จะมีปัญหาที่ต้นทุนการผลิต ดังนั้นถ้ามีการจัดทำธนาคารข้าวในชุมชนขึ้น จะสามารถแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิต และสามารถต่อรองราคาข้าวได้ และยังทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
10 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยmaliwanmaliwanเมื่อ 13 ตุลาคม 2559 20:29:14
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2560 12:57:17 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนกรกฎาคม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนการวางแผนติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมา

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานจำนวน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเป็นสภาผู้นำ จากกิจกรรม โดยมีการประชุม ทบทวน วางแผน ติดตาม การดำเนินงานตลอดปี มีการจัดทำข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอข้อมูลสู่สาธารณะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน จำนวน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

10.00 น. เริ่มประชุมโดยประธานคณะทำโครงการ

10.00-10.30 น. คุณมลิวัลย์ ชี้แจงเกี่ยวกับการทำรายงานการทำโครงการ ผลการดำเนินงาน

10.30-11.30 น. คุณวิมล แจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

11.30-12.00 น. สรุปเกี่ยวกับการประชุมและการจัดทำรายงานโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ การทำรายงาน และผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
10 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยmaliwanmaliwanเมื่อ 13 ตุลาคม 2559 20:19:11
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2560 12:18:38 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนมิถุนายน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาและการวางแผนการทำกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเป็นสภาผู้นำ จากกิจกรรม โดยมีการประชุม ทบทวน วางแผน ติดตาม การดำเนินงานตลอดปี มีการจัดทำข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอข้อมูลสู่สาธารณะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน จำนวน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • 10.00 น. เริ่มประชุมโดยประธานโครงการ
 • 10.00-10.30 น. ประธานชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผ่านมา
 • 10.30-11.30 น. บอกรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว
 • 11.30-12.00 น. สรุปผลการประชุมประจำเดือน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ได้ชี้แจงข้อมูลของโครงการให้สมาชิกรับทราบ
 2. ได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับการฝากเมล็ดพันธุ์ข้าว และขั้นตอนการรับฝาก
 3. เปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
6 มิถุนายน 2559 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยmaliwanmaliwanเมื่อ 13 ตุลาคม 2559 20:05:14
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2560 12:15:10 น.

ชื่อกิจกรรม : สร้างกลไกการขับเคลื่อนข้าวสังข์หยดอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมผลักดันให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน และคนในชุมชน จำนวน 60 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิสาหกิจต่าง ๆและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการศุนย์เรียนรู้แปลงนารวมชุมชน และกองทุนธนาคารเมล็ดพันธ์ุของชุมชน เช่น

 • หลักเกณฑ์การจัดสรรพื้น
 • การควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดสารพิษ

2.การจัดการตลาดกลางจำหน่ายข้าวชุมชน

 • วางหลักเกณฑ์การบริหารจัดการตลาดข้าวอินทรีย์ชุมชน โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน มีวิทยากรที่มีประสบการณืในการบริหารจัดการกลุ่มมาให้ความรู้เกี่ยวกับการวางระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ และยกร่างมาเป็นข้อบังคับของชุมชน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานและคนในชุมชน จำนวน 60 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. สร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ
 2. มีธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวเกิดขึ้นในชุมชน
 3. มีการควบคุมผลผลิตให้ได้ผลผลิตที่ปลอดสารพิษ 100%
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีศูนย์เรียนรู้ธนาคารเมล็ดพันธ์ข้าว
 2. มีการบริหารจัดการตลาดกลางข้าวอินทรีย์
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
20 พ.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยmaliwanmaliwanเมื่อ 13 ตุลาคม 2559 19:47:33
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2560 12:02:05 น.

ชื่อกิจกรรม : รวมพลคนรักษ์ข้าวอินทรีย์ มีธนาคารเมล็ดพันธุ์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อปรับสภาพแวดล้อมในชุมชนให้เอื้อต่อการส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการแปรรูปข้าวสังหยด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน และคนในชุมชน จำนวน 100 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมร่วมระหว่างกลุ่มเยาวชนและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทำนาอินทรย์มาร่วมกันเรียนรู้การเก็บข้าวด้วยเกราะเก็บข้าว ซึ่งเป็นการรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว และการสร้างเวทีรวบรวมพันธุ์ข้าว ในยุ้งข้าวรวมชุมชน และมีพิธีกรรมสมโภสแม่โพสพ เพื่อสร้างความเชื่อในเรื่องวัฒนธรรมข้าวของชุมชนกิจกรรมเริ่มจากลงแขกเก็บข้าวแบ่งปันข้าวเข้ายุ้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ และพิธีสมโภชแม่โพสพ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานและคนในชุมชน จำนวน 100 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

10.00-10.30น. ประธานโครงการชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ

10.30-12.30น. วิทยากร นายวิเชียร เทพเรือง ได้บรรยายเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวข้าว การรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว

12.30-13.30น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-14.30น. ประธานโครงการได้แนะนำแนวทางการรวบรวมพันธุ์ข้าว

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. เกิดธนาคารเมล็ดพันธ์ุชุมชน
 2. เกิดกระบวนการเรียนรู้การเก็บเกี่ยว โดยการใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาจากผู้เฒ่าผู้แก่ ได้แก่ การเก็บไว้ในเรินข้าว เมื่อจะนำมาทานจะนวดข้าวด้วยเท้าทีละมัด ส่วนข้าวที่เหลือก็สามารถเก็บไว้ได้ทั้งปี
 3. เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
10 พ.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยmaliwanmaliwanเมื่อ 13 ตุลาคม 2559 19:20:09
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2560 11:51:13 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนพฤษภาคม

 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีเศรษฐกิจครัวเรือนดีขึ้น

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ จำนวน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเป็นสภาผู้นำ จากกิจกรรม โดยมีการประชุม ทบทวน วางแผน ติดตาม การดำเนินงานตลอดปี มีการจัดทำข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอข้อมูลสู่สาธารณะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ จำนวน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

10.00 น. ประธานโครงการเปิดการประชุม

10.00-10.30 น. คุณมลิวัลย์ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำรายงานโครงการ ความก้าวหน้าของโครงการ

10.30-11.30 น. คุณวิมล ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกในโครงการร่วมแสดงความคิดเห็น

11.30-12.00 น. สรุปผลการประชุมและซักถามข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางแก้ไข

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ได้จัดทำรายงานข้อมูลต่างๆตามที่ตั้งไว้จนสำเร็๋จ
 2. ทำให้เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
2 พ.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยmaliwanmaliwanเมื่อ 13 ตุลาคม 2559 18:24:54
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2560 11:46:19 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานและสมาชิกในชุมชน จำนวน 80 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การประชุมตัวแทนผู้ผ่านการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาชุมชน และกลุ่มแม่บ้านเพื่อสร้างกระบวนการปรึกษาหารือแนวทางการจัดตั้งกลุ่มให้เป็นวิสาหกิจที่ถูกต้อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานและสมาชิกในชุมชน จำนวน 80 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ประชุมชาวบ้านในชุมชน เชิญวิทยากร นายลิขิต ปานทอง มาให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ มีผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 80 คน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. เกิดการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์
 2. ทำให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้เสริมเพิ่มมากขึ้น
 3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
 4. เกิดการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 3 กลุ่ม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
10 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยmaliwanmaliwanเมื่อ 13 ตุลาคม 2559 18:00:03
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2560 11:33:02 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนเมษายน

 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานในโครงการ 20 คน 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเป็นสภาผู้นำ จากกิจกรรม โดยมีการประชุม ทบทวน วางแผน ติดตาม การดำเนินงานตลอดปี มีการจัดทำข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอข้อมูลสู่สาธารณะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 27 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานในโครงการจำนวน 27 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

10.00 น. เริ่มประชุมโดยประธานโครงการ

10.00 น.-10.30 น. คุุณวิมล ได้ชี้แจงการดำเนินงานต่างๆที่ผ่านมา

10.30 น -11.30 น. คุณวิมล เปิดโอกาสให้สมาชิกในโครงการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ

11.30-12.00 น. สรุปผลการประชุมและซักถามปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2.ผลลัพธ์ สมาชิกได้ช่วยกันพูดคุยและร่วมกันหาทางออกเพื่อขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
10 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยmaliwanmaliwanเมื่อ 13 ตุลาคม 2559 17:23:06
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2560 11:35:50 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนมีนาคม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาให้คนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและมีคุณภาพ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานจำนวน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเป็นสภาผู้นำ จากกิจกรรม โดยมีการประชุม ทบทวน วางแผน ติดตาม การดำเนินงานตลอดปี มีการจัดทำข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอข้อมูลสู่สาธารณะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานในโครงการจำนวน 20 คน
 • ชาวบ้านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.วางแผนการทำงานให้เป็นระบบ 2.ชี้แจงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรม 3.แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้วางแผนการทำกิจกรรมในงวดที่ 2 และได้รายงานการใช้เงินที่ผ่านมาในงวดที่ 1 สรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รู้จักแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
21 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2559 15:39:07
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 10 เมษายน 2559 16:04:15 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานความก้าวหน้า งวด 1

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้างวดที่ 1
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้รับผิดชอบโครงการและการเงินโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการ ที่ สจรส.ม.อ.
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า นำเอกสารการเงินมาให้ สจรส.ม.อ.ตรวจสอบความถูกต้อง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เอกสารการเงินถูกต้อง ได้รับคำแนะนำเรื่องการเขียนรายงานผลกิจกรรม ต้องเพิ่มข้อมูลและรูปภาพให้สอดคล้องกับเนื้อหา ก่อนส่งรายงานให้ทาง สจรส.ม.อ.
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
10 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยmaliwanmaliwanเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2559 13:43:36
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 10 เมษายน 2559 15:57:37 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนธันวาคม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินกิจกรรมในระยะต่อไป
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการจำนวน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเป็นสภาผู้นำจากกิจกรรมโดยมีการประชุม ทบทวน วางแผน ติดตาม การดำเนินงานตลอดปี มีการจัดทำข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอข้อมูลสู่สาธารณะ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 39 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการจำนวน 20 คน แกนนำในชุมชนที่เข้าร่วมดำเนินโครงการจำนวน 19 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • 10.00 น. เริ่มประชุมโดยประธานคณะทำงานโครงการ
 • 10.00 - 10.30 น. คุณมะลิวัลย์ คณะทำงานโครงการได้ชี้แจงผลการดำเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมา และรายงานทางการเงินของโครงการ โดยนำเสนอเป็นเอกสารและนำเสนอรายงานที่ผ่านทางเว็บไซด์
 • 10.30 - 11.30 ประธานคณะทำงานโครงการนำเสนอกิจกรรมที่จะจัดในระยะถัดไป และขอความคิดเห็นจากที่ประชุมเกี่ยวกับช่วงเวลาที่จะจัดสถานที่จัดวิทยากร และผู้รับผิดชอบที่จะประสานงานกลุ่มเป้าหมาย
 • 11.30 - 12.00 สรุปผลการประชุม และซักถามปัญหาอื่น ๆในชุมชนเพื่อร่วมกันหาแนวางแก้ไข
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 1. จากการประชุมคือรายงานผลการดำเนินโครงการได้รับการเติมเต็มจากคณะทำงานและแกนนำที่เข้าร่วมโครงการจนได้เป็นรายงานที่สมบูรณ์ มีการปรับแผน แบ่งหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่
 2. ปัญหาอื่น ๆ ในชุมชนได้รับการนำเสนอในที่ประชุม และที่ประชุมได้ใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
 • ผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นคือปัญหาอื่น ๆที่นอกเหนือจากการดำเนินโครงการได้รับการนำมาพูดคุยในกลุ่มแกนนำชุมชน และร่วมกันหาทางออก จนสามารถนำไปเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาต่อไป
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
7 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยmaliwanmaliwanเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2559 12:11:43
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 10 เมษายน 2559 15:56:04 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

 • photo การบรรยายเรื่องการถอดบทเรียน
  การบรรยายเรื่องการถอดบทเรียน
 • photo
 • photo
 • photo ปฏิบัติการจัดทำรายงานผ่านเว็บ
  ปฏิบัติการจัดทำรายงานผ่านเว็บ
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและการเงินโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • 09.00 - 11.00 การบรรยายแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการผ่านเว็บไซด์ การเขียนรายงานและการถอดบทเรียน โดย อ.ไพฑูรย์ทองสม และเจ้าหน้าที่ สจรส.มอ.
 • 11.00 3 12.00 บรรยายแนวทางการดำเนินการด้านภาษีอากรตามแนวทางใหม่ที่ สสส. กำหนด โดย เจ้าหน้สที่ของ สจรส.มอ.
 • 13.00 - 15.00 ปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการร่วมกับทีมพี่เลี้ยงสนับสนุนวิชาการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน และคณะทำงานที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • 09.00 - 11.00 ฟังการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางขั้้นตอนการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการผ่านเว็บไซด์ และกระบวนการถอดบทเรียนโครงการโดย อ.ไพฑูรย์ทองสม และทีมเจ้าหน้าที่ สจรส. มอ.
 • 11.00 - 12.00 การบรรยายและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินเรื่องภาษาอากร โดยเจ้าหน้าที่ของ สจรส.มอ.
 • 13.00 - 15.00 ฝึกปฏิบัติการจัดทำรายงานกิจกรรมการดำเนิโครงการผ่านเว็บไซด์ร่วมกับพี่เลี้ยงสนับสนุนวิชาการ เพื่อให้ได้รายงานที่ถูกต้องสมบูรณ์
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สจรส.มอ. ครั้งนี้ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรายงานผลโครงการ เทคนิควิธีการในการจัดเวทีสรุปบทเรียนหรือถอดบทเรียนในชุมชน และได้จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการให้เป็นปัจจุบัน ณ วันที่อบรม
 • ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการคือสามารถนำไปขยายผลความรู้ให้กับคณะทำงานโครงการ และนำเทคนิคกระบวนการในการจัดเวทีถอดบทเรียนไปใช้ในการจัดเวทีแก้ปัญหาต่าง ๆในชุมชนได้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายไพฑูรย์ ทองสม
5 ธันวาคม 2558 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยmaliwanmaliwanเมื่อ 5 ธันวาคม 2558 22:57:32
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 10 เมษายน 2559 15:53:09 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมลงแขกพัฒนาศูนย์เรียนรู้

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อปรับสภาพแวดล้อมในชุมชนให้เอื้อต่อการส่งเสริมการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการแปรรูปข้าวสังหยดอินทรีย์ชีวภาพ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงาน 10 คน
 • เยาวชน 30 คน
 • แกนนำชุมชน 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • กิจกรรมระดมผู้เข้าร่วมโครงการที่มีจิตอาสามาร่วมกันพัฒนาพื้นที่ภายในกลุ่มมั่งมีสังภัณฑ์ ซึ่งเป็นพื้นที่โล่ง มีโรงเรือน และโรงสีเก่า ซึ่งทางกลุ่มยินดีให้ใช้เป็นศูนย์เรียนรู้โดยการลงแขกเน้นการปรับพื้นที่ การจัดหาโต๊ะ เก้าอี้ และสื่อนิทรรศการที่ประกอบในศูนย์เรียนรู้
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานและผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • 08.00-09.00 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางมาพร้อมกัน ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอนทรีย์ครบวงจร
 • 09.00-11.30 ร่วมกันลงแขกดำนำพัฒนาแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวสังขหยดอินทรีย์
 • 11.30-13.00 รับประทานอาหารร่วมกัน
 • 13.00-17.00 ร่วมพัฒนาพื้นที่โดยรอบศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีย์ครบวงจร (ถางหญ้าและทำความสะอาดบริเวณ)
 • 17.00-18.30 รับประทานอาหารร่วมกันและแลกเปลี่ยนพูดคุยผลการจัดกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา
 • 18.30-20.00 ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต จากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนทำใหเเกิดศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีย์ครบวงจรขึ้น โดยศูนย์เรียนรู้มี 2 ส่วนหลัก คือส่วนที่เป็นแปลงนาสาธิต และอาคารศูนย์เรียนรู้การแปรรูปข้าวสังหยดและคนในชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้กระบวนการผลิตได้จากการลงมือปฏิบัติจริง
 • ผลลัพธ์ เกิดศูนย์เรียนรู้ที่เกิดขึ้นมีประชาชนมาร่วมกันพัฒนามากกว่า 40 คน ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมและมีหลักสูตรการเรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีย์ครบวงจร ประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงในแปลงนาของตนเอง และเยาวชนสามารถเรียนรู้ได้จากแปลงนาสาธิตทำให้กระบวนการผลิตข้าวสังหยดอินทรีย์ได้รับการสืบทอด
 • ความเชื่อมโยงกับสุขภาวะ การดำเนินโครงการสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของเยาวชนกับผู้ปกครองในการร่วมกันพัฒนาพื้นที่ ทำให้สุขภาวะทางสังคมของชุมชนดีขึ้นนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดสุขภาวะทางจิตใจของคนในชุมชนที่ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในระหว่างการจัดกิจกรรมนี้ด้วย
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายไพทูรย์ ทองสม
20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยmaliwanmaliwanเมื่อ 3 ธันวาคม 2558 23:12:04
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 10 เมษายน 2559 15:50:58 น.

ชื่อกิจกรรม : สร้างกระบวนการเรียนรู้กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนาแลกเปลี่ยนความรู้และยกระดับคุณภาพของคนในชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชุมคณะทำงานร่วมกับนักวิชาการ ตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประชุมคณะทำงานร่วมกับนักวิชาการตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และกลุ่มเยาวชน ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำเป็นหลักสูตรการเรียนรู้วิถีการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ชีวภาพ ตั้งแต่กระบวนการก่อนการผลิต เช่น หลักสูตรการปรับปรุงดิน หลักสูตรการปรับปรุงน้ำ หลักสูตรการเตรียมเมล็ดพันธุ์ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษา หลักสูตรพืชร่วมนา หลักสูตรการกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยกระบวนการธรรมชาติและขั้นตอนการเก็บเกี่ยว หลักสูตรแกะเกี่ยวข้าว หลักสูตรการทำข้าวซ้อมมือ ซึ่งดำเนินการประชุมจำนวน 3 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการพัฒนาหลักสูตรก่อนผลิต ครั้งที่ 2 พัฒนาหลักสูตรการปลูกและการดูแล และครั้งที่ 3 หลักสูตรการเก็บเกี่ยว
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชุมคณะทำงานร่วมกับนักวิชาการ ตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้ลงพื้นที่ในโครงการ มีคณะทำงานโครงการและตัวแทนชาวบ้านเขาร่วมให้ความรู้และร่วมคิดจัดทำหลักสูตรครั้งที่ 2 โดยจัดทำเรื่อง 1.เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปลูก 2.การกำจัดแมลงศัตรูพืช 3.การเก็บเกี่ยว
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงาน ทีมสภาผู้นำ และตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ ได้รู้วิธีการปลูกข้าวที่ถูกต้องและการกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ และขั้นตอนการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้อง เช่น การเก็บเกี่ยวด้วยแกระข้าว เป็นต้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายไพทูรย์ ทองสม
14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยmaliwanmaliwanเมื่อ 3 ธันวาคม 2558 22:59:14
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 10 เมษายน 2559 15:49:30 น.

ชื่อกิจกรรม : สร้างกระบวนการเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ ตั้งแต่ก่อยการปลูก การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตข้าวสังหยดอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานร่วมกับนักวิชาการ ตัวแทนชุมชน จำนวน 60 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประชุมคณะทำงานร่วมกับนักวิชาการตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และกลุ่มเยาวชน ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำเป็นหลักสูตรการเรียนรู้วิถีการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ชีวภาพ ตั้งแต่กระบวนการก่อนการผลิต เช่น หลักสูตรการปรับปรุงดิน หลักสูตรการปรับปรุงน้ำ หลักสูตรการเตรียมเมล็ดพันธุ์ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษา หลักสูตรพืชร่วมนา หลักสูตรการกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยกระบวนการธรรมชาติและขั้นตอนการเก็บเกี่ยว หลักสูตรแกะเกี่ยวข้าว หลักสูตรการทำข้าวซ้อมมือ ซึ่งดำเนินการประชุมจำนวน 3 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการพัฒนาหลักสูตรก่อนผลิต ครั้งที่ 2 พัฒนาหลักสูตรการปลูกและการดูแล และครั้งที่ 3 หลักสูตรการเก็บเกี่ยว
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานร่วมกับนักวิชาการ ตัวแทนชุมชน จำนวน 60 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้ลงพื้นที่ในโครงการ มีคณะทำงานโครงการและตัวแทนชาวบ้านเขาร่วมให้ความรู้และร่วมคิดจัดทำหลักสูตร โดยในวันนี้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ก่อนการผลิต
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้สาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์ โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ ได้แก่ แกลบ และขีวัว ผสมกันก่อนนำไปหมักอีก 15 วัน เพื่อจัดทำเป็นปุ๋ยใส่ในนาข้าว ทำให้ได้หลักสูตรการเรียนรู้เพื่อใช้ในศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เรื่อง หลักสูตรการเรียนรู้ก่อนการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับความชาวบ้านในการเรียนรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายไพทูรย์ ทองสม
10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยmaliwanmaliwanเมื่อ 3 ธันวาคม 2558 22:37:14
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 10 เมษายน 2559 15:25:52 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนพฤศจิกายน

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานและประชาชน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเป็นสภาผู้นำ จากกิจกรรม โดยมีการประชุม ทบทวน วางแผน ติดตาม การดำเนินงานตลอดปี มีการจัดทำข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอข้อมูลสู่สาธารณะ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานและประชาชน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • คณะทำงานได้มีการประชุม ทบทวน วางแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • จากการประชุมทำให้แกนในชุมชน สภาผู้นำ และคณะทำงาน มีความเข้มแข็ง รู้จักแก้ปัญหา ในการทำกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับโครงการเพิ่มขึ้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายไพทูรย์ ทองสม
26 ตุลาคม 2558 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยmaliwanmaliwanเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2558 16:21:31
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 10 เมษายน 2559 15:24:35 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมชวนน้องลงนา พัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อการผลิตข้าวชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำนา ขั้นตอนการทำนา
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานโครงการ และเยาวชนในพื้นที่

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • กิจกรรมนำเยาวชนจากครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ มาเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ชีวภาพ ในพื้นที่ว่างเปล่าที่เป็นนาร้างในหมู่บ้าน เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้ปลูกผู้ดูแลรักษาผู้เก็บเกี่ยว และนำผลผลิตที่ได้มาเป็นเมล็ดพันธุ์ตั้งต้นในธนาคารเมล็ดพันธุ์ อันจะทำให้เกิดความยั่งยืนทั้งในเชิงกระบวนการและในส่วนของวัตถุดิบ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • เยาวชนและคณะทำโครงการ จำนวน 15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • กิจกรรมนำเยาวชนจากครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ มาเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ชีวภาพ ในพื้นที่ว่างเปล่าที่เป็นนาร้างในหมู่บ้าน เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้ปลูกผู้ดูแลรักษาผู้เก็บเกี่ยว และนำผลผลิตที่ได้มาเป็นเมล็ดพันธุ์ตั้งต้นในธนาคารเมล็ดพันธุ์ อันจะทำให้เกิดความยั่งยืนทั้งในเชิงกระบวนการและในส่วนของวัตถุดิบ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ชีวภาพ ขั้นตอนการทำนา การถอนต้นกล้า และการดำนาทำให้สร้างความสามัคคีกันในหมู่ชาวบ้านและเยาวชนได้เป็นอย่างดีเยี่ยม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายไพทูรย์ ทองสม
21 ตุลาคม 2558 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยmaliwanmaliwanเมื่อ 3 ธันวาคม 2558 22:10:22
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 10 เมษายน 2559 15:23:38 น.

ชื่อกิจกรรม : เวทีคืนข้อมูลระบบนิเวศนาให้ชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีเศรษฐกิจครัวเรือนดีขึ้นด้วยวิถึการผลิตข้าวสังหยดอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ประชาชนในพื้นที่และคณะทำงานรวมทั้งแกนนำในชุมชน จำนวน 100 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • จัดเวทีคืนข้อมูลระบบนิเวศให้กับชุมชนโดยการจัดนิทรรศการ การแสดงบทบาทสมมุติผลที่เกิดขึ้นในการผลิตข้าวแบบใช้เคมี ใช้อาสาสมัครที่ได้รับผลกระทบเล่าเหตุการณ์การดำเนินชีวิตการใช้สารเคมี และตัวอย่างของกลุ่มที่ใช้สารอินทรย์ในการทำนา เพื่อให้คนในชุมชนเกิดจิตสำนึกและความตระหนักเห็นถึงความสำคัญจะร่วมวางแผนแก้ไขปัญหาและร่วมทำกิจกรรมไปด้วยกัน รับสมัครครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ประชาชนในพื้นที่และคณะทำงานรวมทั้งแกนนำในชุมชน จำนวน 100 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. คณะทำงานและแกนนำในชุมชนได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม
 2. ให้ประชาชนแสดงบทบาทสมมุติผลที่ที่เกิดขึ้นในการผลิตข้าวแบบเคมี และเล่าเรื่องเกี่ยวกับการผลิตข้าวแบบเคมี
 3. ให้ประชาชนอีกกลุ่มเล่าเกี่ยวกับการผลิตข้าวแบบอินทรีย์ใช้สารอินทรีย์ในการทำนา
 4. ทั้งสองกลุ่มเปรียบเทียบผลที่ได้รับและเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาและร่วมมือการทำกิจกรรมด้วยกัน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ประชาชนในชุมชนมีความรู้เกียวกับการผลิตข้าว ทั้งแบบเคมี คือ เสี่ยงต่อการเป็นโรค เนื่องจากในกระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจะใช้ปุ๋ยเคมี ใช้ยาฆ่าหญ้า จนกระทั่งเก็บเกี่ยว ข้าวออกรวงสวย แต่มีค่าใช้จ่ายเยอะ และเมื่อทานมาก ๆ จะส่งผลให้ร่างกายได้รับสารเคมีสะสม และแบบอินทรีย์ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถผลิตได้เองในหมู่บ้าน มีชาวบ้านมาร่วมมือร่วมแรงกันทำปุ๋ย ลงแขกทำนา จนได้ข้าวที่ออกรวงสวยและมีเงินเหลือเก็บเนื่องจากต้นทุนการผลิตไม่แพง ซึ่งสามรถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการผลิตข้าวเพิ่มขึ้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายไพทูรย์ ทองสม
11 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยmaliwanmaliwanเมื่อ 3 ธันวาคม 2558 21:46:32
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย maliwan เมื่อ 19 มีนาคม 2559 00:24:56 น.

ชื่อกิจกรรม : สำรวจข้อมูลเพื่อทำแผนที่นิเวศท้องนา

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการและปัญหาต่างๆ ในชุมชนในรูปแบบของสภาผู้นำ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ประชาชนในชุมชนและเยาวชน40 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • กิจกรรมออกแบบกระบวนการสำรวจข้อมูล และข้อมูลจำเป็น เพื่อทำการสำรวจและจัดทำเป็นแผนที่ทำมือ แผนที่นาอินทรี นาเคมี และระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง โดยการให้เยาวชนจิตอาสาเป็นผู้ดำเนินการในการเก็บข้อมูล และนำกลับมาวิเคราะห์และวาดเป็นแผนที่เดินดินระบบนิเวศนาบ้านควนพัง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ประชาชนในชุมชนและเยาวชน 40 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศในการทำนาและได้จัดทำแผนที่ด้วยมือ แผนที่นาอินทรีย์ นาเคมีโดยประชนชนในชุมชนและเยาวชนช่วยกันดำเนินการในการเก็บข้อมูล เพื่อพัฒนาการทำนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้สำรวจข้อมูลเพื่อทำแผนที่นิเวศ

 1. ได้ทำแผนที่ด้วยมือเกี่ยวกับระบบนิเวศ
 2. สามารถทำให้ประชาชนรู้ถึงข้อมูลชุมชนเกี่ยวกับสภาพในปัจจุบันในการทำนามากขึ้น
 3. ทำให้การทำนาได้ผลดีมากกว่าเดิม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
10 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยmaliwanmaliwanเมื่อ 23 ตุลาคม 2558 10:49:00
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 13 มีนาคม 2559 10:52:52 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนตุลาคม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการและแผนการดำเนินงานให้กับประชาชนรับทราบ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงาน จำนวน 6 คน
 • เยาวชน จำนวน 10 คน
 • แกนนำในชุมชน 4 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเป็นสภาผู้นำ จากกิจกรรม โดยมีการประชุม ทบทวน วางแผน ติดตาม การดำเนินงานตลอดปี มีการจัดทำข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอข้อมูลสู่สาธารณะ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 43 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงาน เยาวชน และแกนนำในชุมชน อสม. จำนวน 43 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • 09.00-10.00น.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางมาพร้อมกัน ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอนทรีย์ครบวงจร
 • 10.00-11.00น.คณะทำงานได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ
 • 11.00-11.30น.แกนนำในชุมชนชี้แจงขั้นตอนแนวทางการทำงานและการลงมือปฏิบัติให้กับกลุ่ม อสม. และประชาชนทั่วไปรับทราบ
 • 11.30-12.00น.ร่วมรับประทานอาหารว่าง
 • 12.00-12.30น.คณะทำงานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลังจากนั้นคณะทำงานได้สรุปข้อมูลที่ได้ในการประชุมครั้งนี้ และเสร็จสิ้นการประชุมในวันนี้
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • กลุ่มเจ้าหน้าที่ รพ.สต. บ้านทำเนียบ และ อสม. รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ ขั้นตอนการดำเนินโครงการร่วมไปถึงได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับโครงการ ว่าเป็นโครงการที่ดี รักษาวัฒนธรรมและฟื้นฟูการทำนา ได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน และจะมีการประชุมเพื่อวางแผนการทำโครงการทุกเดือน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายไพทูรย์ ทองสม
9 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยmaliwanmaliwanเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2558 16:50:03
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 13 มีนาคม 2559 10:48:54 น.

ชื่อกิจกรรม : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มทำงานโดยปราศจากการสูบบุหรี่ ทำให้สุขภาพแข็งแรง
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • อสม จำนวน 4 คน
 • คณะทำงาน จำนวน 3 คน
 • เยาวชน จำนวน 3 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่เพื่อรณรงค์ภายในโรงเรียน และ รพ.สต. บ้านทำเนียบ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • อสม.จำนวน 3 คน
 • คณะทำงาน จำนวน 4 คน
 • เยาวชนจำนวน 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • 9.00-12.00 จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ และล้างอัดขยายภาพ
 • 12.00-13.00 ติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ ที่โรงเรียนสุนทราภิบาล และ รพ.สต. บ้านทำเนียบ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีการติดตั้งป้ายเขตปลอดบุหรี่จำนวน 2 ป้าย ที่ รพ.สต.บ้านทำเนียบ และ โรงเรียนสุนทราภิบาล ซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดประชุมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการและประชุมหมู่บ้าน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายไพทูรย์ ทองสม
3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยmaliwanmaliwanเมื่อ 3 ตุลาคม 2558 21:03:16
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 13 มีนาคม 2559 10:47:36 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อทราบแนวทางการดำเนินโครงการ และวิธีการในการจัดทำรายงานต่าง ๆ ผ่านระบบเว็บไซด์ตนใต้
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • หัวหน้าโครงการและคณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการและการจัดบันทึกข้อมูลรายละเอียดผ่านระบบเวปไซด์ คนใต้สร้างสุข
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ตัวแทนคณะทำงานจำนวน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • รับฟังแนวทางการบริหารจัดการโครงการจาก ผศ.ดร.พงเทพษ์ และทีมงานของ สจรส.มอ ลงมือปฏิบัติการเกี่ยวกับการรายงานผลต่างๆ ผ่านเว็บไซด์คนใต้สร้างสุข
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ และการจัดทำรายงานต่างๆ ผ่านระบบเว็บไซด์ คนใต้สร้างสุข ซึ่งสามารถนำไปขยายผลและนำไปใช้ในการดำเนินโครงการได้เป็นอย่างดี
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ผู้แทนโครงการยังขาดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายไพทูรย์ ทองสม