สร้างครัวคนห้วยยวนด้วยธนาคารริมคลอง (ต่อเนื่อง)

รหัสโครงการ 58-03932
สัญญาเลขที่ 58-00-1922
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ สร้างครัวคนห้วยยวนด้วยธนาคารริมคลอง (ต่อเนื่อง)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศ โครงการ
2) ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั่งที่ 2
3) ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 3
4) การเขียนรายงานการเงินและการหักภาษี ณที่จ่าย
5) ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 4
6) ประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการในปีที่สอง และเพื่อเตรียมการในการจัดเวทีเปิดโครงการ
7) ประชุมหมู่บ้านเพื่อเปิดโครงการ และทำความเข้าในการดำเนินงานตามโครงการและรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการเยาวชนหัวใจสีเขียว
8) ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 5
9) เรียนรู้การจัดการป่าจากพื้นที่ที่มีรูปธรรมความสำเร็จครั้งที่ 1 เรื่องการจัดการน้ำฝายมีชีวิตบ้านทุ่งยาว
10) ทัวร์ป่าจัดทำข้อมูลจำแนกพันธ์ไม้ออกเป็น สูญพันธ์ เสี่ยง หายาก เพื่อประกอบในการวางแผนฟื้นฟู เฝ้าระวังป้องกัน ครั้งที่ 1
11) รวบรวมและอนุบาลพันธ์ไม้ เช่นเหรียง ไผ่ตง ไผ่ป่า ไผ่หวาน ส้มหลุมพี ฯลฯ จำนวน 1500 ต้น
12) เรียนรู้การจัดการป่าจากพื้นที่ที่มีรูปธรรมความสำเร็จครั้งที่ 2 เรื่องการจัดการป่าสวนสมรมบ้านลุงฑูรตำบลตะโหมด
13) ติดตามผลการดำเนินงานงโครงการ งวดที่ 1
14) ค่าเปิดบัญชีธนาคาร

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 79,920.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 64.76 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -6,580.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 484.76 บาท
รวมรายรับ (1) = 80,484.76 บาท รวมรายจ่าย (2) = 86,580.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -6,095.24 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 99,900.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ภานุทัฑ มูสิกะ )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. ค่าเปิดบัญชีธนาคาร (20 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. ติดตามผลการดำเนินงานงโครงการ งวดที่ 1 (20 กุมภาพันธ์ 2559 - 21 กุมภาพันธ์ 2559)
 3. ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 2 (3 มีนาคม 2559)
 4. ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 6 (3 มีนาคม 2559)
 5. 2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 6 (4 มีนาคม 2559)
 6. ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 6 (5 มีนาคม 2559)
 7. กิจกรรมเตรียมพื้นที่ในการสร้างฝาย ครั้งที่ 1 (5 มีนาคม 2559)
 8. จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ครั้งที่ 1 (10 มีนาคม 2559)
 9. กิจกรรมเตรียมพื้นที่ในการสร้างฝาย ครั้งที่ 2 (12 มีนาคม 2559)
 10. ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 3 (13 มีนาคม 2559)
 11. ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 1 (14 มีนาคม 2559)
 12. ทัวร์ป่าจัดทำข้อมูลจำแนกพันธ์ไม้ออกเป็น สูญพันธ์ เสี่ยง หายาก เพื่อประกอบในการวางแผนฟื้นฟู เฝ้าระวังป้องกัน ครั้งที่ 2 (19 มีนาคม 2559)
 13. ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 5 (19 มีนาคม 2559)
 14. ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 7 (3 เมษายน 2559)
 15. ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 4 (4 เมษายน 2559)
 16. 2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 7 (4 เมษายน 2559)
 17. ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่่ 7 (5 เมษายน 2559)
 18. กิจกรรมเตรียมพื้นที่ในการสร้างฝาย ครั้งที่ 3 (9 เมษายน 2559)
 19. จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ครั้งที่ 2 (10 เมษายน 2559)
 20. จัดทำสื่อ/สื่อนิทรรศการ/แผ่นป้ายรณรงค์/ป้ายเขตป่า จำนวน 1 ชุด เพื่อแสดงผลงาน ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน (23 เมษายน 2559)
 21. จัดทำชุดนิทรรศการการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการ (27 เมษายน 2559)
 22. ทำฝายมีชีวิต (30 เมษายน 2559)
 23. ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 8 (3 พ.ค. 2559)
 24. 2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 8 (4 พ.ค. 2559)
 25. ประชุมสภาหมูู่บ้านครั้งที่8 (5 พ.ค. 2559)
 26. ทัวร์ป่าจัดทำข้อมูลจำแนกพันธ์ไม้ออกเป็น สูญพันธ์ เสี่ยง หายาก เพื่อประกอบในการวางแผนฟื้นฟู เฝ้าระวังป้องกัน ครั้งที่ 3 (7 พ.ค. 2559)
 27. จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ครั้งที่ 3 (10 พ.ค. 2559)
 28. กิจกรรมการจัดทำเรือนเพาะชำและระบบน้ำเพื่ออนุบาลพันธ์ไม้ (16 พ.ค. 2559)
 29. ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 9 (3 มิถุนายน 2559)
 30. 2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 9 (4 มิถุนายน 2559)
 31. ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 9 (5 มิถุนายน 2559)
 32. ปลูกป่าเพิ่ม และสร้างธนาคารอาหารริมคลอง ครั้งที่ 1 (11 มิถุนายน 2559)
 33. ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 10 (3 กรกฎาคม 2559)
 34. 2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 10 (4 กรกฎาคม 2559)
 35. ประชุมสภาหมู่บ้านครั้งที่ 10 (5 กรกฎาคม 2559)
 36. ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 11 (3 สิงหาคม 2559)
 37. 2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 11 (4 สิงหาคม 2559)
 38. ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 11 (5 สิงหาคม 2559)
 39. ปลูกป่าเพิ่ม และสร้างธนาคารอาหารริมคลอง ครั้งที่ 2 (12 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ภานุทัฑ มูสิกะ )
27 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวดุษฎีสังข์แก้ว )
27 กุมภาพันธ์ 2559